New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

macroecon semster notes, homework, quizzes, and some extra notes from tutoring

by: Paige Gibbs
Views
50
Downloads
0
Pages
122

macroecon semster notes, homework, quizzes, and some extra notes from tutoring ECON 2030

Marketplace > Bowling Green State University > Economcs > ECON 2030 > macroecon semster notes homework quizzes and some extra notes from tutoring
Default_profile
Paige Gibbs
BGSU
Icon-flag
Principles of Macroeconomics
ANDREA SCHNEIDER

Almost Ready

Clock

These notes were just uploaded, and will be ready to view shortly.

Purchase these notes here, or revisit this page.

Either way, we'll remind you when they're ready :)

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

if you find econ as difficult as i do I'm sure you'll love the bundle i have to offer
COURSE
Principles of Macroeconomics
PROF.
ANDREA SCHNEIDER
TYPE
Bundle
PAGES
122
WORDS
KARMA
75 ?
Views

50

Downloads

0


Popular in Principles of Macroeconomics

Popular in Economcs

This 122 page Bundle was uploaded by Paige Gibbs on Friday August 28, 2015. The Bundle belongs to ECON 2030 at Bowling Green State University taught by ANDREA SCHNEIDER in Spring 2015. Since its upload, it has received 50 views. For similar materials see Principles of Macroeconomics in Economcs at Bowling Green State University.


Similar to ECON 2030 at BGSU

Popular in Economcs

×

Reviews for macroecon semster notes, homework, quizzes, and some extra notes from tutoring

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 08/28/15
My S F tAonfn l quotV Jh 0 hpu vOCHN tdonomfquot Mounti mmi a icArihi V7 d naivrcAl rtVovr6iV Ab F I39HJTY m 0 pro ducHAi quotN quotJHUztx VAA Tct itVo quotrctV 7f A Pkmnni ati man 0 oni quot uo a VPcnYre 39ifnbhod ndh voaeb f0 riddreVii5 ndm quotpM quot1 UhrJ r0 rroductquot mdviduML 2 iliu i0 productl nnib LUho H Dtodoa 07quotirdvidVa kdmonquot bUiAmem ihi ttoncmi396 by r i m rAchpf CAnd naf m ihtir oun xtlthnVb i indivi clquotaV mrAimizt Firmxr 7aX DYOi 0 hovA 39 m V A rAthM nop roA yomnt bemjd 0 bbt ntXh btAi iMkrnrAlvt quotOAmizD Q A 51 an igt17ibiv c UVAPPC A mode ifrquotHi 7quotnUPi nvzducfcn Cfnnoinquotf7V a produce gtg xrrifAJ T f gv teVourctV tn quoti A 7AA vivii vht rimnt 0 f the etroncmr reVoAvoAV X7y y invailAfian 0iiKcquotnh39 0n the UVt u quot6c0mtc uiiocofm tft producfi VfC M0 A 20M loig A M oloHiinCibIt in tKe 39 C rtdowttdnoh uJi WM 6 intM 1 oimtnt 1 A 4 0 HM A O 00 O A mas mejin 455 0lT51 jm mtLW WM TQW I EQ 0 0 l CQILLW WE L d w ILU 7WH 17L DEL QHW FILU QL pp 6 Kioij VA btcauV6 tcomiCv rt0JYquot aifquot dPACiaizt4 O 1 fht M noihoigl OicaUVi rWOurCfCirziKquot idtnffCXN 39jAQOj CzAr0i4i 39h 16 nmrttx 39 ncvtaVt an quottcommc tti0ira Aimm aurcoficitf grthA LonVirquotinlchiidinunanVV ttAvnroantAi39 W m m H mm mm mm m 1 AWN M m Law7 mimwumiawul n gw lt Lquot pr0tvcfc I 1m Uriquot 4m ZZ iimth iccrnmic pj J mh M akr ipA00Whi0n pun cmiwm l Pun CoinnuNnd f 1139 VI mm 0 v 1M m0 WndivftianW umonti vtio ivmiAtp mmwmmJJiMCtiwlvL anhimiiidtquotihh 0 nmion quotr AmutAnph hAci Pm raini liM A I ll 519m I dt UVii Pquot j i 0 53 quot 7WC T W m J M rf my mm m rm 5 mm HHH v Mrwwx QKVQUHD w fl M wi DMD AM i f U 97 Am 0 0 7 O 0 0 5W0 W Kquot 6W x WIHM wm Emmi Mia gt A 7 quotI mmopoliAV pyrt j imond 11 2 39 3 0liAy1MpRilaAMM1H1 1tad 10 piyA tctncmiC liaAnim itath k imfictni mi d am nmatr lacic 0f umnHkitiituim39 litik iin0vatin H yh044a irnHiifC COVWtI HV aiHH Hl r M quotquotIZquot is N NHl lP d tP mEQU Fm i 39 A 39 MW eem ammli a vef ne mIsTmHHHnma min truda 39 O W EARS0r quotho LlLVT indig tdiccil dsyiourv ipO m rtW 5hijV39 r jphou IA iaAjidyriV39yAT QCIA I tAAIlV day WWW ftfamJlUA MW 39 f X0 in d1 Q 1C0Hw fcni 1 V39 y L piX X India I AdUd39 1 AAA 39 39 gtXlt fquot J 1 I Ile Hlt tttXfCV39 39 iQXev quot 39 barigtaraiivtaJvaniags fiiumHm uJ39 i HtP indi6i UiAdejQak VAajiat0 Mtr ofP IAJarmahy rpArji fnr ubquot iradtV Padquot anvirAj im Q Hacjt ant nAcn ynoAyiah mori pthm mgoMch cunjj pit nmjv M myohquoty390iquotj2thL himp Wcamm H w J cnf iLlct fhijjad 1 na gtarfnUX Draduciim fn k1maitnalV39J AvKr dAom WC Oi3Vquot hOVt m iaX mXVirff AnJoltiidiquot Via nmkW Mnf M H l ilm DflW A A 39t ylcrnfanimaniltA R m jmatrjaliiVA1Xt autonomy E A A m pg friolz Ith Q Xm m0ni ffivircn tgtra1Kticn fenn WAcP undtrUing rcAanraWA 1 di fmrhi39tn AAUinoioQ39j quotquot 39 lt I z facf0r rwwrcti 39 I 1 dlfkrTOvT m hunan ooooooooooo III 39 P39P A tnvtnkjr NNT riPir 5 rcrtimtr ortkrenctvr r V A TC39no and39 amond nf a 0K M ccovAinW UK iDoW Wiilino and 0Dlt d0 kWAquot39nd OfjiDlt0TV iSAamW dltltnW39amWid ot a alv id i ccaiuntr39J39 a toth uilng and 1 ID Wi ad a VTOCUVC niL Qd ran 39 Q 39pZ2A 10 V t WA H I f39il quotP quot i t quotv 39IrPiri 4 139I39II39I39IIIIquotquotWtC39VOf O39IHH39H lAWikin thnd A aV39 fTVfVNAi0r 39Af i39ct of t rnm ccrw39mro39 AJVXilJtt imi A eXAnVW i plzzci avaa fovijrdV OA Yilafiwli39J LAtaiHr mtai 20jnfm AIkc4 if VVTfe 39prUf nf A 12201 A Vva ccaanAtTVP I kAl moR poor Die 4mr niam docViei toU39l fhf anicDjwff ckchr4 A0 P GI I 2 10 dSA demand amp 34 J A aArycai th W 1 Mmmqiqmm TiU39i U V in i39 sH liWENMQF A S Vn ixuwu 1M ltgtIlt Xgt TltrTl ddquot WAm de gtiqA4 i0yiSHt y a puo lAiocTAW MN t 0 0 1 TO39O39 3 clMTi0i1 00039000 uvl V m 00r 39Wlt lHOd 39gtuquot 39A7i V39 AOVAW39A I AvurAl z 39 quoti0ugtquot A 1W0u0 find U1 TUUOiu or quotQTOAm VY1UUAA C trofA 39ampM M 9 IWAUquot W pUOUAquot V Vl I39l I Y 1 11 m gtA19ltP O 39pT0ir rquot WIi UJ u v V tafquotAtnATTOliarifiCF0tiTquot OlfAiujD JiV QWX X 04 WlfCU O39Vi OleT39 TBWWTATW mmvww W tWinwimmmWilli 1erde W quot V I 1 1 mom v Ugt iAi Wk WM M MW 39HPithJIl price Wm Waiimmur MN gtka ghwldix39llawlirx39fhri1 Jn nmummWIN 139 er HMHWIWIMIIW VV V M Un 39him NNIHMW gtfo W ni N y4 gt5 1 quotTelaak39l P 39l W MWWIWM AImHVMHEEMIIV 1 WWW 10 lUV39dollarmH39 e i if f e f fth MM ftrtiervl ikmand u denar39l t0 buquot iiV mklm UUjV l i i W d011a w unort f0 i f if v x I 5 demquotn4itAp LOiZ M lfcbti ntquotv39 fijfccthc M i dollarn anj Y dollar m AtpHuaHnj jn ijppraabnquot nltffr0ptan unAof u jOOdAVRI ViitV Ujdiirquotj Aquiquot cqvin4 thhanjfc virAql Mr It kmarvjijppN o 39 m oHiOn mimtu Viwk Tmijin Utmandl UgtVjAPP11 w w w 1A0 J A 39I i A I IXmaanTquot H m whim l WAtttt W MtpOKtAVOlVquotW0tquot TCpoYHf A WYquot10irVXVv0idgA VJOCDW 9OVIth XvotV A ifiAggbvt uV dollar matZtt m zzo 1MHHWF M depRCiaHd 1I jrnp0fwot YW de dtficii at Kr aviorvregt H i D rA f ulnmmymf T 1ovunymi prit W eriiV nlabAWV V d vnin39inian pYict baU nn Lamd IapAanni nn hmw ARnnn UJMl AWViiiAL UU r rurwquotquotalH WWWt39ta rvaVitf an DrUfCbquotaA WU i1 i f iiierni ytu t 39rtaUXf ft 39miirva pium AA A OMf39fHon for fa wlor ht vl va Hvt It as ALAquotle tic I lA 512 F ht w A 39i i t3939 thltLreHrt iZ m Ilt I IrUI I A 7j PemAntj A vapPH m M ltth knd Wa DglHa toAtVL f 41f viiquot etilinjxf and prut rV39ccnAJ tr VAirpWXT 33 an O d r 7 Ah exmgmg LVN TIES 5 gig w m qu Htsw quot7 7 c39l i irx VerOVwiit bovt IOO ZOO GO 600 goo flEPquottlquotaquotlcrquot find dpwcndnf39f39m 152353 lteialwtleenmqEd letufe lt1T iWA Dtmarv OY UVD Pg tAgor lgppiftefato g AuirrAn0j mlufc mcvtaVe RiaHVi an0ingta dAptaigfion g cuercj quotlg t dHrquotartr rtlciVg anoM lurancA V COVi moYt P0 puAl g dollar ihl CAA ltVV V0 g doPur gt diMlQl400dquotquot inccmt A 21Vquot t Iforcev Vb g pgrt W01 priCfe floor BAtTL IH 39 priu quot00rpquotZ4gt i iii quotF39T39T lt4 N V a W 4 o w w gig quott qrj fraltiltltdAi7g000 gt525000 1 QA dt39iineii A0 UMp 200 000 M tiiia IlooMVinporDi itnalW Wlariwyminimvffi pngtgt L mArnmnal A iml39l bmdlliltHut1Vquot Otgt0vf J aft3921W a i Mi f i39mtV attntti twf IfovnVi0yilt A A v v A m Annnnwv Ullul V l oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o o M tLWODtitV39al m of mG 39ffwtthini uraig Vi39tii Ot39 tu quotkomucliquot nr quottop litilt39 furpiiAf find VHov ltltV39 firt AJTmarttl fniluft f iquot39thnk Valiw quottguilAV nHtraf Qlerfc mninlnitifooITnmmii lInl zA n fnnixrirl XIf 3 piQileUiinauouf m j cttak Yuncrmt v utii ji va m 9 E t00 mr mmm mn m mHNf 9 m mvtvftd cJufigRquotchn I g fcm f am 1 UYtl g1 quotquot i0dVle quotaVichMIVAMY VinequotV ilX uvgvUmni M VuvncAYWVl vmv bWU fhe YUA awo YTYpQVtaVmnipianquot eCHnal gr MQWWW A m m w WLM mW Mg 4 H imam mmmv aw WNW WW mum mm A ng m m sg VW o Q1 mwm v M A A vwmeMAHm wmno VOIHVJ39UTltr A QLiPOYOAViiLiOANf noquot quotYtivfe gnoWVf IIIltL 0f ltt pYoduUjquotA tvaWltquottta VYOdUU I O 0 0 I no 0 WM ZDYOVlAAAd MLW WA WMN 0V W AV W 0 fme extrude anyone rcm 611 ijl V otlQl Ptmandytrwal MOVi39Qf0pPKij io tocn tVV MFRiiAQAlinnnd Vtum HHN bD0d 0r bacquot quot demand or AViDDKjAfinVllh0 tXHmalquot Vfouqi VfupPWquot v0dVUU i0Vl t ccVnoukdjtmequotnt W ol m mm W E g MVquotgV tnotowVAJpPH cchun Apquotln demand 1 A yxm t0cAnjxroaaV dOTn4 mquotVVpPH NfoualvvjppH quotmd vUpYiordo govid nkiwticn L 1ft quotWmUleOY1 OO Kf39Vnn VYUirW iH H00 mj lm h39AA quot w a WM EU m hOO 0 nUiiMquot SA 9 7 l 3 fU IF Lsh thm y AulinkNAmtcnl Vt 10 quot0i f x f 1 gtYXquotgiRYd zn vaV W opVMnfxal E Ad VV mondtMVWldNrflmduid V Ttd EV squotquotA d quotT addi0rgtquotl fti0Wfipr I ltltVf d0 it0 A A 0 I orymu ncquot A i lit gt 7 7V im H m LI HIun 7 DE x l l m m 1 m nl uw g n gu w map mat i I J 84 M Wm WWW 1 H 39 T W I TIII illl I I ddim39Ope fic A whiioquot iV39 ixT Mim bH 00quot mMfialL Mam g XW ichId k39 fMt quotrnm k leVicn d VuPh L firm mtiOn cm tntrih ithniM ffl rdfl ADVyCCA quotDvpoYalt KipcriVolVViv Ih ad 39Ammtnhf AA j7lt nus34A JMW A LHIYOka A v 391 39mM M E MilDiatVr piakTuNil jmaoTM l39 39 1 Horn Ult0 titi Ufquot tjjf M010t ti at rcintV Uctn tun all uniijV ld quota 7011 tU0 Htlltcn lOiSJUAililM Arifut Ufrt fic 1le god muKKIth m nntwt sAtUT wltltth KO tiPW0iJPquotquotltquot tn cOIVfVW vtttfti ftmM tAPP 7 m1 Oiiiri ltgt 0 vtwnug 7015 f00ts j 6li05quot t105 mm itfieiPP7m1fi Rxort M100 PttWW 7 ms39 gtanamp ui3tpun Ck Z l VW E W 3 M 33 100d amp 0 LV 0 m WE 1000 g MlDOO Ml 511000 m mriO I K7 H ffppwtiAch C ccnpwpcn X 0 t iM v1ltd Burnt npptim00 uagtvfVmHttVHtiUtvtoBVeaiLt0J wfquotantiuf aiiouami tou39uVUA fnwv B J Pt muttp tecnuotl nBIW ecptnditutt Jl Uflefl VfiP P ugtltkrv139 Al gt ltm quotIf A f W1 KJ313LP 0t A l v r L 990 E quotf0 YW inwipioiAd i0 rt Wim ft 1 dchh HdpquotclThAJntrJ39 0v V of hip Alow incN rr0Yquot iii Y VAlVAiio Yi 39 A171quoti a Law m m A quotd W firm ulttdlen iman T 39Mn firm mn tdoor rizl in chicn rdp ccrI umr H lou mw quotfirm 7AVg dei uorHY mm HnrtrVH ch0Alti prAidei quotccndrgtrA mcomu 01 U mWoinMMtsi m mmoddri prwurt 4W6 mi 1 fi Vquot iouoclot ulwch fh39cHnM mlt iroclquot 3 wl w an i ee mi VAA Of vAPPb 39 39UUk va A lt0f4 WV viiVNUt t VKiNr Titrarf 4iimp10imlni v w nNi AiMwAuanO 39fTimp A pt HWPI AOdUC V 39A39p A p I 39 fl amp quotM pOr eVe39V laW Wfifet HimpZOmrif at liAt I 39j piOdOCHvili 4Arquottf u r S i Aichquot u r6 039 tiPV nap quotp0HnHaquot 04P P39l i Vpr0MWii th hup pant0 altquotp atthl yiltquotyj0 39i000 ch ecMV 0t mawvid prdwglvixi39 0hVaA imvy0uuV WiMquot PtOiavnV h A A Ti I pe pA SN V apiY 4 w Kc v1vV9p a l quot Vjquot W quot T J f39z A quotI 39iquot 39HpA Vquotquot14Vp39 T A H Ch E I Lftax d0ii r7 Vot39dl Giutrjivr gt9quot ttrimt 39idt yaiw titoM rilciclv Vooal icuHicu z 6b DO 1i39rnan0tw nM JpAndma AIA00 Thangquot in wato IOU chawtj incnil pji td AcMB Ljn jnkieVUaieV39 m irirtaiA r UM in lun ng oru miltquotnn4IgtriLlt intoIoUWJQQquot lu inelt re eld9 Z3i7Zquot2337p7 quot3 Z3340 A quotAltquotquotquotlmirl tVY0ri7 u I tint cPi ig ei2 iqegt4 10 w nof inO u ii itvk mAw tin Wit anJ piAir0u r V 0 w J i i i i k M uvtwadt uiiwtokvtpl niVW ViodMiW mid m VVnquotVgtgtVRV iii rW 7U3939w w noli ttanNtV E7111 Mititni cPlkotA raHT WV ovirgnquot and ogd Klallop O 2 v rftfiltJ wmt10VWltLnP UAW jjclitnT39 AW 039 I wy7ltlt39ftW 1 Vif iv ID thr wy f 39 amp 139 TC 2 T yquotj39 39 39 CE UK L D f a v ff use v CE W MIlllt fug ft ValI XlXi quot 9CE jUfWCJVugn quot1 Dfolv pf altltfquot EQEUVU m fNJMMDQW D mdUETN WV Wt Eth V F tiffa fzafflfm ltlt m o W a L a ECVMH arimvfgfvf um qwftv prancz m E9 C v f 66 E ijl i 391 i f unrji W M 9 ltAKC C a 9 on my 6 f DWEE so Iriir wru V H wwg f 3 C v 39rlt j39yyiyy Yff fgnvv v V pyi39 V V V Exihciv yny irycryry C v fvf fng l Chil EefvzvCg jigtfvmrfrf IJEf a l l 9 A 1 FAquot riyiLn 9 March LZL 3 4U jarlitlt37 Aifn nlaTw 4 L jpiiit tiKcV A aivAndv tw wn i on mwvf art VXjMVV xim Cixi Y A39 39 I m VOiVJlW W lti Zf UYlt quotquot p dN aVAlquot inunt pmft nLmv XiaM WIOK ltm39 mimtuMA jin imctnt can Pvii anlti gjW iw JBBuliinA 3 Mii39o m ual SDK gt165 13 0 II on aviviiVl v fmnaua iPiiaVunT I VI 1 1 11 I UJVMi AV tUriJU1 U T A A V MiWICYAanonf NJXT KHAA WAtUiAlt C 19 l W DOnnXYUl thYlVfV HI IRml I I n4l71 Aquot39iMIVIIqu11vn nmMl mV vftH iifaVcn 339 si lillt IhUH WWW 3va MH if z drk EWW39va WWI WWW A0n A u isArV39O dwi39nj ilvaLdKn A 1MA irintinAVi39 fVVVA wit rfni Pipe A ipW39MVAf C39lcii lHrntilina pin81VOUcc cmic and tioichiK aroU 1 dtUliit fw mfAijftd W rfdl 21 T 7pnmA ptA 39 39 A Arlr39 quotquot1 I 39 39 irovjh tApiAViin i ectAicn Uio VuatVNt mjc Arhl39VA di tcicncmic Adfnt Ijbefvt iti7AVV A AchV occvr tgtelkVi fn bAinBA cAcei niArfAej VJijf f0 initB Vent y I aiN A Apy39ll rrthHf 0A mid Mutt gtquotc0mmerit mr nAlthlt0 n 39 m piIKi an Ann tgttan Mumf PAPT ui fAdAi p0 Uc i 4339 PV A y quot39quotKPPN A fn avh ypindinj fa fifoh OWP Jp fn iA Ak39on MMrotcoPomi piHrmmdih A dhocp OiicomeV39 HkP 39joW unmpugtdmthj pridi39 onUfk PtN App WkrPAHcpltYAI MAPaxA Atp AApcrfiY nmMnmltgtvwngt lt Cw S f ltgtxltltM ltltMNH Z gt mltm gt gtv n33 oltngtgtAMv 3 Z oltltilt m mz x lt Nxmnmgt HM IltltO l l n 2gtgtxgt x5533 lt c n gt x h w lt w gtFlflto gtnltInltgtgtNNA 5 155 gtl rwgtltltgt lt gtgt gtgtlt A1 I a L Dx frSWTZMm TQM T7 EAI Ihltn ST Dmgtv lgt lt lt mngtlt I NgtltHltmmw m2 qgtgt gtlt ltgtgtgtgtgtltmgt Nnugtmplt un ult u 0 IN V lt 212522 ltltlt nmnnmmunkun 515 mltM M 5 0lt un nnnxlvwnAHgtnxgtA0 up ltIooo gt quotA Iw mVlt a8 ltAmoooom gt AV39 A fhi i hA ALL ljllel39 f on Uh ihlin 6AdAA JMAMll MC i Hi AofNoli k hy39i Ai VAZOUi 4f4 t JplALUVihA V a cihM 0 I 39 g A f u athattipA ijAy Atgt firiuniJcAC iDfnquot qu nrAtlquot39t IquotCl za 6 3 inheri th fAct AllAl V AJi A loAAtfi VV tAptmifVi 4nj viOt 10 laU39 A Auch039ftntt ui kvu39AanMHJeVi fhzivijiiteif 4AcnaVt ftopiA iQikairi vnoviAi io zntnd JV I WVep r7V yV i7 0pdqp vuort J tLpi leVt Ajn9A y i jbpyjcrttihc I run ihi U V UM IV Atgt VliMmD I mkmA A invi f 0 n A p amp OH on riroidfh ir txlquot WJALAdlllcv UAv0 t0 dpipdidi X k Janch MngM J T rJhLiM Loml iFoolpu4 AVAqquot limV ar uUlmj And aiitf0 gtr0te a AarW quotBMW 11 AV ipVchi Vjiu UWl lquot I wuq Lari l0ilW ll UlAt Y1 5quot glvankquot quoti NYUingm AT0diicli0n BMiiMW Mfmvl39 mn gilw all Mornwit Aiwwt I onH uarAd A i0 WU VV V YYIOR VmNa iValJlu0ik 0m A 39I egtXUYrGil vaioiVJ f lumV YiiAuiU lawivf t mprodAiAiorV poiichuvArv39 Ail lr VuhanI nun11M T v a t 7 i I 4 1amp5 Ptquot a UN dmmm a 39 Paglul i quot Pt WAHaViun 0quott aArll UP VM 1 WW Vs g 1 GiQ J A ApCMrt1VA i CMAUCAiat appomiTiu Jcleolquot gl h0gahV hiiy 1 fukrwf i j0 im uithAlgt 1 BACOAip xilfCi AO Vi 39quotWrinVquot V i ISA hiyt N W pC mMrm p quotBy RP fn mAfNM pdhC l NIH VVH ih 39 A ATTI It fj6Vt inkgt nj ionjo iMumu gttV ulfm04 K djoy monApri ygt0iti L nAuN 13940 hA inHrvAnHonAfn th VWf Nh 39 A yOPjuy c A V1A I AiTquot AP mfW U OAW CanfeV Vt YUa MU OA pTOA39J V WV39 lx bio ch IjCijiththHQquot f0 quotfhci loncj Pn AVX fe 4iVDQVIl9le niomi mciirle DroptMH iChVW avilonorfiole39 miorni jquot0nAAJnW jpind r0 At quotntVianfVeal puliiv intluw AP pVV VpAndeq diRciWon iquotf nioyt poiAiUAii uuMWpth39md Gif39Araancr A gtquotP Agp Hm nci39itr39VWquot ficwal i O 400 tgtnhcn p UVAiah fttgt fVurtciu WW 39 39CA iiVipLCL p0uiiMi pwgir0 m quottr AllAfll A IF A39 WAJWPHlf ii lAtiAl igt m Atgt i 39 5v 39A39 ADlll Zl r Xlt AiI39 V lquot j i IXquot39X VlXATAquotyllt 1 Tj 1 I ll VT Nr KtrXr VVAtquotquotA 39A i th W 00Hth39 adul tidp inP Hi i ioii ptiuin 2 aMiik vmiiVVtttU ZV iV YWW c0mpAak ln 39pVUW39 A i A A PWjP ft pllltLi 1IWA J1 01V 9 MtAM hSgt c1 w AP pal iV39WO l Mi39Li MVL B rmhAfsA tAlKl pwclmS39Oi T A AftT AT V0ndi jViilpUtT39 l6 6OOP iftb 5 1 r0vrid2 39 zj39AObAUiOb2quotVii 1 A Yovnci3 Pi 6V0 Z53 i SZT 0ttl 6 n AP mttVlttY AWAYAal A W A P 1T5 UA T 5 gt0 5 7tXOO billion 3 IWI Wm 0 ll A m A mVinDW yMlal h m AT 39 IT 5 gtgt egtiY IT 4A I 4 vzso billion 39 M rquot39l CftVln 39Ming oKiovriUravtlw CIltCiA tAl39 M1 caHAonW ltfAyilng aatrrWWa1 1uniA iirt 0f 4001f ol VptuH YyiomAiT39l Visin39 T A tXtwii YiqvuiYnth 1 IIIORA t Wtr ufave ViCA dkanquot tfikAMYoU from kdeiaUJ VVAaIlV4 oytn maYtgtlr 01 U V WtaouH bonAV39 buN LET I mwx rMLH739l 7 J 39I H 1 Jquot lm mailmrldp i at M quot j J iri r W V r 7 r J r 7 7 z rixijw firr jii r 77 if V W 7 777 N L m m J1 F nmu mlJUILMMDH A i e quot MDntAlmiiV1ftwt3 339 iigtf til39un i tiam t 39 wtwam A ftOYt of Vdin 39IA 39quot 11nquotlirJUi quot39 7 39i a7i L 39 UC39Xquot 397V 39AsiYAi l J V39A V39Ia739Vt ii 39139 39 r 139 quotV7 39 A AAquotquot AfTTr ltlt cl I 3T ATArfTTquf ii K TTMi B x 2 a Rf mii kiibiK EdiF A2 A r ih l A If dn 0 itr j iiqu b0 rko itiy A M L i Jilt 3inp 39 ftlf letVL30 HM 69 l39imitv uDid IfUtr ifei rfytwt raftK gt 4 rak I W tooftdo39v Xf A 0ygt I XT il 5 I T h 1 4 44 e V 7 E 1 39 n r A Y V AV1L nonil sNA thvfiMint Ml dK Xy 439 o ve 1 A Re I at ap A 39T itgt nr llp J l t l Wlip Vhi t k ikukvn M l u ItH tptopli pttf 39 hei mont39l infm V T O i H V AwnW fAlftnt toorroHinj Vgtlc it 10W tAvatciHinV ffitvl 0i Vhi f39Wk qwt tlAilWltltnthV gtk A vtniov mw vr 0 wioMt 0uarktl mf Wt39 0U i t Jhitw AP to fti UWk A A 1 ViA A NXAnafkVhVV 39 TMSI A I m XA 1 11 A 5W M0miMQINT ltlt i in yro rconfruK Vl aiioialth optimuiiH l I gt an fiiuv kijurit39f okicnmiii AoiW capita1tVhp io HiA V Wojik 10 tun pWW t WNW IIL murmah ie J 0ffO39V Vinat M fjwtn or K Dnt iip A Kviai i f p Q not39 totan pt oiiuit k A 39 yokly leIII U A39t 1th W 21111 fe jp ik fult A hio tvtn dingttoiHai a mranc A tm J UI39 iJ 1K ancmt i VLi 0 ijLkCZ I product U iJiu I gtgt U ris KOlor 1b idM39 th u cv 5 11 br T iz 39UVf quot gt 0mm riidM39 1 d U n39 J439I wrutl IP india EC ioru H VUftVf 5 i Vbut39T ODD OA fgtgtr 1 vua quot hle 3ithf3943 ijtdut39ftociiain 391 ftV39U 392jiori t timtoijo p ameql39f f iVuntrquot rirtuliiBIt k to39 al fYnj Drie M39M j139 iaiVuitw mt nlfiVit to bV39 fri Vi Vwuhi ynte E lt11 z ltpgifiL Tgtr W14 Of DztOA439 Q Q 39 Law0tV39L ftht T4 g39fi 1 H DiHrminaanf Z ntmand itkTwinar39W39 399 LW EA m kUl I V Amigzt AWfttH 1 AmJOL linviunLW Ajn pioJ39thiKLiaiWL Al nd ft nd qi unire vf andnltmal cwaAAtAfm nJ X WiliiPiMiL0f dtattf Ve iirid j or Q ifikXUDAltltH tQ V im V j iA e z oldHVuyiiiV 39 Pi a iAVm iu ia If d 1 m AV39lHitiwoiti 5 w A 191 I I ID miNtiritnl VAOPV ona mporv E iappRciakMaw iwdli uii m 1 quotEJ gUPKtlt 0m r V thtpraiakv Tth ft u0pw tpOrUgtYYp0ir leuuwt My IN A leh VMml quot quotHth iiKt 39rprtmn D39itt eanngt OQ btloH if3 y1Ht1t11Wl Mf VTUt 111211mn01 a OjbIVLp 13f Vllmelm19 lt 392 biiajim it btlonqE 39 v f Y 39fbtrl jfeabwt uilinj tqui4Ml REF Arl 11 JIJIUI u uy LLUUL 1 f V atAu quottrci w 5 33 A j M vmndftf iralww t0if Vntgtuj nirif ml M W Vt E WHih I lee I ltltm lilV39ftelbiiaf iiiiDth M imith Iron bfiA M W fvtm M u N iltltn inkrtwiioiorrttiivfeiigtv 39 ii iniv femfgtndpcy39tnalbtreH 4 fjtkhi lil391 ctOTukdyMnf tf and yaVqum fcntfil Viiai jupPHAynijbM M t tytomllA39 nM0a1ttlyiTitjif liAtgtnint0A pailiiif VVAal gyt ntngt39Nfl and M iquAatAlt Apywoi Wl iate ttialtufm jrom mMp to 21F jlvf r0leO lt M lOffitin Viw vta139jvit39f WWVujrAKW W ViI v3 1 o 1E Hn Liw I Vp 39 IRq Aon Vt0ltl AO4UIA 205 quotgtl VJJ2gt lunij 2601 E 30000 SS39 0 UIIAM5 d391tiwW bet OMA 5H000 y r 1amp2 000 14114Y2amp n 51A006quot IE IF m V MOM hatftP aPwi0Vf S MP7fltkPmAun p p fyi yqjiif L wravioiirort mViiHd 6quot a 3977 LLLMEI 3 MO M1WW4Mlt ftVM t0 AOW maer uvlawma0r39 VXAiViViti mw39 Ila wifrr M39louaM ulv39iptxf A P39oPkaM39 pokmwi hopquot hPPigtgtp niaV3Oii m m 0 If AA0ttVanAA 111 juAjAAat39Sli montw m quDkio bAi39 aiNfuiwx pmir Ada quot quot vpalic kat tt A 0a m imw iwt 11 W 0 iari0ufp itMelvf ftdvf A vayiafft mi uU39l W AD IfJ10pin0 A uVil IM A Jpnn ej 0 PtQA loaAaifKt 39A0H tlktA eoVP rth uitLf I 1 ovrt tUtit I tcgt vouAn VYaAltA A AD itkrmwanw ima AAr 39 ltA ji39v 10m L A otwnol v10UA M W 39 A it A m A V AV maH ciUtyf Y39l mon 0t tcmraai39ui iJ Al MM 11 u 1 A Yihm mrtMl MP W dlti A K10 QW 39JIMIAD NfY A39f 39 yoijvA poiii 39fwia 39MoniAuH pwiaiA00ndary tyi A V AAT A lOthnpta tool Cr 0A iOS439awpwablltAmutvL mjvauuftA 1 VY0YAiiAa vv0XNA39 t tuMnt A u390V0Y0ifYa0v39A 39Jci C 4 vfiXMt AV lwul polii39f39 A m M I g t39 l aiw 01 iNi iW4m0 39II AWi 391 A in A A A M vpindma Yranvito jaiAW W ltgt j A J 39 f Ci mn T iAat lethi i39 CO tquotll z a rn 39Otc fu i i 1 lu V hur 5hr lAhr I I L39 quotr ton i M 1hr A II M 0 LOW 11Q0i101 VHeir W5 ViAO lco A0 0ir a of tt T quot3 W cmp in Mm WMn A lgt Im mniOSYmM 0395 MVAC Vb ifthi Vhvmlel PLfSrnw u j jwlWfQ anW T 0t gtgt k toirfAftniny piWLif Vwri wmquot uoiw Inw a me t A A m 1 AXvma mkwltLgt A1rl A n pVoA lt0l lAquot aV 0Otquot 36 39 AW KaiWm wm mmp039immt Twm quotOhH 90 s A39NV tav p0ViVtquot il gtgtgtpq0111 m m gCCquot UquotA AVt VPiOVATClH Z LAllJ39tWiO39i 0ltltltltgt at A 39 6quot 39 lK 4V rapt 15 AinAPquotmiAnAP J iOW iniUuV mpfti i K t lquotquot T5quot iV 39 15A MK 3C 533 3 i quot9 9 as quot1 4 quot 7quot igmga Van gt HA 3 HI L L TiHi J A000quot 39L25 iOOD V H gtgt QE241 ri i tJU ll VfA 1 rquot x A i T A if 1 1 1W kAi vvii hDP t i c i p pthnHrti a a y a i tiPigt gap I39MT z la39lOUk thortFallz VXT U1quot T I wiNttH 0i A voUl39 I DiMUintndrni 2U A W A P oniplltV mtia A in ACgt n 5 w IT 5 r zoo bnhin PW Hi 0quotM Raidoquot aueampampne ai La y vant v0vD2l0 10quotiivquot iYO39VA4nA OAV quot th voudV0 LV0tui Agiigrnch 3 UfCaV 01 I tVtdw 0f tKiggn VAOTt O M1 gaVVquot X A m dwiwl rftk mit vii w iht dmgrii kr moniquot dwrogvtl39 39 opwfr Vuppltv4 2 QMHI tq rA r H 4quot z req t A0Rquot Vivpputci D auajfrtneclmciquott YgtifWl V AMILII l An I P quot v 1 H u H 6117731 51 i i Mb13 11 2 fivoW AVlvtp monM XAij31quot NSS vliHliilV 1 hlonti IjupfAI z A10 A W iaV E vthquotriYitfquotwquot1apnvv tintvf wt 4Ktltgt ECON Ll bruary 3quotquot 2015 2030 Quiz 2a Which of the following statements regarding the economic system of pure capitalism is falsequot a A likely weakness of pure capitalism is that profitmaximizing firms can make choices that may lead to environmental destruction A A Accordmg t0 the mVlSlble hand theorem 1 government can be relied upon to ensure that firms promote the Ogood of society busi39nessSquotquotquotquot diagram households are the owners of economic resources and sell these resources to d In a capitalist society prices help to ration society s output of goods and services and also signal information to buyers and sellers e A likely strength of pure capitalism is that it encourages the efficient use of a nation s scarce economic resources Labor Hours Required to Produce 1 Gallon of In Colorado In Massachusetts Beer 5 hours Bottled Water 1 hour 9 hours jthe table above Colorado has a comparative advantage in producing Both beer and bottled water Only beer Only bottled water Neither good There is not enough information to say I All of the following will shift the demand curve for chocolate to the right except a An increase in consumers incomes assuming chocolate is a normal good quot An increase in the number of consumers of chocolate quot A decrease in the price of chocolate A decrease in the price of roses a complementary good to chocolate An advertising campaign touting the health benefits of chocolate 4 Which of the following statements regarding trade is false a Suppose that Brazil has a comparative advantage in coffee and Mexico has a comparative advantage in tomatoes If these two nations trade then it is likely that Mexican coffee producers will be worse off b In the absence of trade a country s consumption possibilities are limited to its domestic production possibilities c Dumping is said to occur when foreign producers sell their goods in the US at prices lower than those prevailing in their own countries d A quota is a limit on the quantity of a good that may be imported feTl One reason to support the importing of say tennis shoes from China is that this type of trade allows the US to experience economic growth Which of the following statements regarding the economic system of pure command socialism is false a A likely strength of pure command socialism is its ability to provide for a more even distribution of income Under this system government is responsible for answering for whom to produce A likely weakness of pure command socialism is the potential for the central authority to pursue goals that I I are in its own selfinterest rather than pursuing goals that promote society s wellbeing Under this system land and capital are owned by government but individuals can expect to make their own educational and employment decisions e Economic planning replaces the role of markets in pure command socialism February 12 2015 1 Mozzarella cheese is an input or resource used to make pizza If the price of mozzarella cheese iAreases ceteris garibus then ECON 2030 Quiz 2a V 56 February 339 2015 The supply curve of pizza will shift to the left A The demand for mozzarella cheese will decrease The supply curve of pizza will shift to the right The quantity supplied of mozzarella cheese will decrease The quantity demanded of mozzarella cheese will increase A Suppose a hurricane hits Florida causing widespread damage to houses and businesses The governor of Florida places a price ceiling on all building materials to keep prices reasonable Which the following is most likely to result A A shortage of building materials A A surplus of building materials A Consumers will put upward pressure on price and eventually equilibrium price will be reached A More building materials will be traded in the market after the price ceiling is implemented than before e Answers a and d above Suppose that a exible exchange rate eXists between the US dollar and the Japanese yen An increase in the supply of dollars a rightward shift in the supply curve of dollars will tend to A Improve the US trade deficit Worsen the US trade deficit Cause the dollar to appreciate Answers a and c above Answers b and c above A Consider the market for cigarettes If our government increases subsidies for the production of tobacco and at a the same time bans smoking in public buildings then The equilibrium price of cigarettes will rise the equilibrium quantity will remain unchanged b The equilibrium price of cigarettes will remain unchanged it is unknown what will happen to equilibrium quantity The equilibrium price of cigarettes will fall the equilibrium quantity will remain unchanged A The equilibrium price of cigarettes will fall it is unknown what will happen to equilibrium quantity f e It is unknown what will happen to the equilibrium price of cigarettes but equilibrium quantity will rise LWhen foreign countries buy wheat grown in the United States they are generating a Demand for US dollars and a supply of foreign currency a Demand for US dollars and a demand for foreign currency Supply of US dollars and a demand for foreign currency Supply of US dollars and a supply of a foreign currency ECON V 57 February 3quotquot 2015 2030 Quiz 2a According to public choice economists a Politicians and government bureaucrats tend to act in society s best interest b Government intervention to correct for a market failure always leads to an ef cient use of society s resources Politicians tend to be votemaximizers Qj Government of cials will not intervene in the economy for political gain e Politicians generally nd it in their selfinterest to oppose special interest groups 2 Which of the following statements regarding market failure is false 0 Market failure implies that market interaction between consumers and producers causes shortages and surpluses in the market b Market failure implies that market interaction between consumers and producers leads the economy to the wrong miX of output c If an externality is created by the supplyside of the market then the social supply curve will pick up on this externality d If an externality is created by the supplyside of the market then market demand and social demand will be the same demand curve If a market fails government may intervene in the market to improve allocative ef ciency Public GoodsServices Private GoodsslSewieexs 3 Refer to the PPG above Suppose Combination B represents the optimal miX of public and private goods for this nation The market mechanism is likely to result in a miX of output represented by a Combination A because the market mechanism tends to fail and underproduce public goods b Combination A because the market mechanism tends to fail and overproduce public goods c Combination B because the market mechanism always gives us both productive and allocatively ef cient outcomes d Combination C because the market mechanism tends to fail and underproduce public goods A Combination C because the market mechanism tends to fail and overproduce public goods 4 Which of the following is a nal good or service ZL Lumber sold to a furniture company to be used in the production of tables Gasoline purchased for personal use by a car owner c Goodyear tires purchased by General Motors for their line of GMC trucks Flour sold to a baker which the baker will use to make bagels e All of the above are nal goods and services ECON V 58 February 3quotquot 2015 2030 Quiz 2a When the consumption of a product creates external bene ts then without government intervention a Equilibrium price of the product tends to be artificially high and equilibrium quantity is less than the allocatively efficient socially optimal output level Equilibrium price of the product tends to be artificially high and equilibrium quantity is greater than the allocatively efficient socially optimal output level yEquilibrium price of the product tends to be artificially low and equilibrium quantity is less than the allocatively efficient socially optimal output level d Equilibrium price of the product tends to be artificially low and equilibrium quantity is greater than the allocatively efficient socially optimal output level e Equilibrium quantity is equal to the allocatively efficient socially optimal output level and as such equilibrium price is an accurate re ection of this product s value to society a g M r EllaU 39 112 39HJ U U March 24 2015 1 Which of the following individuals would be considered structurally unemployed aA A forklift operator who quit her job to look for a similar position with better working conditions fb A meatpacker whose job was eliminated when the company purchased AVrvi automated packing equipment YrivM39oncl C 39 A national sales representative who lost his job due to a general downturn in the overall economy d A recent college graduate who is trying to choose between three job offers e A student who quits her summer job to go back to school in August 2 When an individual stays at home to watch her children and provide other homemaking services this activity is JL Included in GDP because it represents production Productive but is excluded from GDP because it is a nonmarket activity c Excluded from GDP because it is an intermediate service d Excluded from GDP because homemaking represents a service not an actual product e Answers c and d above ECON V 6 February 3quotquot 2015 2030 Quiz 2a 3 Net domestic product a Is used to measure the relative standard of living of the citizens of different nations b Corrects GDP for in ation c Is a good measure of the incomes earned by a nation s economic resources in the production of GDP Is the amount of output currently available for useconsumption without reducing a nation s stock of capital e Is a less accurate measurement of a nation s future production possibilities than GDP Which of the following statements about real GDP and nominal GDP is correct a Nominal GDP is the value of output measured in constant prices Nominal GDP is not affected by changes in output Real GDP is the value of output measured in constant prices Real GDP can give a distorted view of economic performance because of price levels changing Answers b and c are both correct Which of the following statements is true quotDiscouraged workers are not counted as unemployed L The Bureau of Labor Statistics would classify an individual who is working at a part time job because she is unable to nd a fulltime job as ffictionally unemployed 6 Historically high school graduates have tended to have lower unemployment as rates than college graduates A i Cyclical unemployment best describes a snow ski instructor s unemployment during summer months The phantom unemployed are people who want a job but have given up looking for one because they don t eXpect to find employment ECON 2030 Quiz 2a 0 7 February 3quotquot 2015 March 3 r39 2015 1 Full employment in the US economy means a Frictional unemployment has been reduced to 0 E The total unemployment rate has been reduced to 0 The economy has reached the lowest level of unemployment compatible with price stability a Cyclical unemployment has been reduced to 0 e Answers a and d above In ation is generally regarded as undesirable because it quot Harms everyone in the economy quot Arbitrarily redistributes income and wealth Is always accompanied by increased unemployment Results in a uniform reduction in everyone s standard of living e Often helps creditors at the eXpense of debtors 3 Suppose a country has 1000 people 600 of whom are in the labor force with 30 unemployed Let s say full employment occurs at 2 in this country Based on this information by what percentage has real GDP failed to reach it potential according to Okun s Law 3 a 4 5 b quot In general as college tuitions continue to rise income is redistributed from students to nonstudents e 1U This is Aaquotexample of W TaX bracket creep The wealth effect quot The income effect llriggime pr1ce t e De ation 0 quotii 5 Which of the following is false The Consumer Price IndeX was 17810 in 2001 and was 1808 in 2002 Therefore the rate of in ation between 2001 and 2002 was approximately 27 b One problem with calculating the CPI is that products improve in quality over time and adjusting the CPI for quality changes is difficult because it entails subjective judgments c Our in ation target is not 0 because achieving this goal would likely increase the unemployment rate d Tax bracket creep is the movement of taxpayers into higher taX brackets as nominal incomes grow e If in ation were 0 then the nominal interest rate would equal the real interest rate 11610 1 l 7 j r J Which of the following suggests that lower average prices make it more dif cult to cover interest paYments and other xed costs of doing business causing rms to cut back production Interest rate effect Cost effect NfCAVi Foreign trade effect Pro t effectir V ttd None of the above Given a consumption function where C 100 8Yd if the level of disposable income is 2000 then the level of savings is quotM00t i amp j 2000 l Kl D 1 A A t1000 1700 7 1 600 lOt 1f00 1110 300 e 100 3 XAlike the Classical economists Keynes asserted that A The private economy was inherently unstable and required government intervention Prices and wages were exible Markets would naturally selfadjust Business cycles do occur Answers a and d above 999539 FENCE LEVEL AD2 Q I 0 REAL OUTPUT Refer to the diagram above An increase in real output real GDP resulting from the real balances effect quotould be depicted as A movement from Point A to Point C A movement from Point A to Point B A movement from Point B to Point C A movement from Point B to Point A A movement from Point C to Point A Which of the following is not a source of costpush in ation a An increase in the minimum wage rate IE An external shock such as a terrorist attack destroys a huge portion of our nation s production capacity An increase in the level of government spending for social welfare programs a Firms being forced by unions to pay wage increases in excess of productivity gains e An increase in the price of raw materials lejtfbth39 0 omeworkm A 1 ECON 2030 Beginning of class on TuesdaAFebruary 2015 AP I Let s assume that Egypt and Israel each have 1000 workers that can be used in the production of either rugs or shoes Further these resources are equally suited to the production of either product the law of increasing marginal opportunity costs does not hold Each Egyptian worker can produce either 10 rugs or 5 shoes in one day Each Israeli worker can produce either 4 rugs or 12 shoes in one day On the graphs below draw in the daily production possibilities curves for Egypt and Israel for the production of rugs and shoes Please label the X and Yintercepts on both graphs Egypt Israel l 393 11 n I EEIJDEWWW viquot quot 3 quotIWW 1 PRIOR TO TRADE Egypt decides to produce and consume 5000 rugs and 2500 shoes Israel decides to produce and consume 2A500 rugs and 4500 shoes Please id ntifythese combinations on both graphs as Point 2 What is the opporturwty cost of producing one rug in terms of shoes in Egypt In Israel 3 For what goods odes Israel have the absolute advantage in production th Oti T 4 For what goodss does Israel have the comparative advantage in production 5 WITH TRADE Egypt and Israel decide to trade in a ratio of I rug for 1 39A shoes Complete the following to determine each country s gain from trade a Egypt keeps 5000 rugs and tradesAOAA rugs to Israel for quotle0 shoes b Israel keeps 4500 shoes and trades shoes to Egypt for rugs c With specialization and trade Egypt now has A 2C0 rugs and 3911 2t shoes Label this combination Point N on Egypt s graph Israel now has A0 29 rugs and 39FiOO Aoes Label this combination Point N on Israel s graph d Egypt s gain from trade is v T i l A Israel s gain from trade is IV 1 S IlAiTO J A K n aSOD HOMEWORK 2 ECON 2030 DUE Beginning of class on Thursdav Februarv 12th Shift Factor 4 The following shifts are occurring in the market for US wooden baseball bats bats 20 million ash trees in Michigan2 Ohio amp Indiana Ash is an important resource used to make products from baseball bats to ooring amp furniture 2 South Korea currentlv buvs wooden baseball bats from the US and the exchange rate changes from 950 won1 US to 1000 won1 US 3 Baltimore Oriole Nelson Cruz a huge fan favorite uses a Rawlings Pro wooden baseball bat in his attempt to hit the most homeruns in the 2014 season during the same season workers at the two largest US wooden baseball bat factories go on strike demanding better wages amp health care 4 The fares for Toledoarea taxis a substitute service for TARTA rise 5 A u outbreak occurs and as a result riding TARTA increases vour risk of getting the u 6 TARTA has gone quotgreenquot and now uses biofuels made from com amp soybeans gthis move has lowered TARTA39s maintenance costs At the same time Congress approves a taX cut resulting in higher disposable incomes fOI consumers The following shifts are occurring in the US dollar market 7 American cars are suddenlv becoming more popular abroad 8 The United States falls into a recession Equilibrium Equilibrium Demand ShT Left Price Increases Decreases or Quantity Increases andor ts l or Cannot be Determined Decreases or Cannot be Supply Right Determined diquotaquotaV shif ts shif ts a e a t c i t shif VOPPH dOTaf39cl 1 shifts CWfc shifts jeLttQVf Demand g m Supply shifts shifts Left g Right 9 US Dollar US Trade Deficit Appreciates or Improves or Depreciates Worsens apimtiaHC dPintciattV j 39I a I quota Econ 2030 Homework 4 Due at the beginning of class on Thursdav April 2339 39 I Please illustrate the following events with AS or AD shifts Please state what happens to macroequilibrium real GDP and macroequilibrium price level 2M1 result of the AS or AD shift a A recession in Asia dramatically reduces the demand for US exports f m Lei we w w a 1 a l e interest rates else In 40year lews which decreases the eest ef berrewing fer businesses snd eensemers IH a39ihtoii 5 d A technological breakthrough significantly redujes the cost of computerizing production lines w r f in yr 3 is l Aha fr 2 Suppose the consumption function for the nation is as follows C 400 billion OSYd a How much will aggregate demand increase if government increases purchases bv 50 billion ii111AirA Ab39 ti iiilUpl39tl inhdl A iri n4 39rblf gq s1 lzf jts lsl b How much will aggregate demand increase if government increases income transfers bv 50 billion Homework 5 V10 Due Beginning of class on Tuesday March 24quot 2015 1 Suppose that bagel production encompasses the following Farmer sells wheat to a miller Miller sells our to a baker Baker sells bagel to Tim Hortons Tim Hortons sells bagel to consumer StaStage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 a What is the value added at each of the four stages 1A0 A 3 26 How mucl m does the huge multribute to 3 will 010 A 030A A 065 090 ECON 2030 c By how much would your answer to b change if the wheat in Stage 1 were imported from China I m looking for a dollar amount here Consumption Depreciation Retained earnings Gross investment Imports Social Security taxes EXports Indirect business taxes Government purchases Personal income taxes 2300 230 billion 100 billion 650 billion 350 billion 250 billion 200 billion 300 billion 700 billion 800 billion From the following figures calculate GDP using the expenditure C391 lgt V AAO Ttm39 I Year 1 Quantity Year 2 Quantity X93 1 Year 2 Price Cat food 25 bags 30 bags 600 800 Dinner at El 50 meals 45 meals 900 1200 3 Refer to the table above a By what percentage has nominal GDP changed from Year 1 to Year 2 Note Use the following formula change in GDP Year 2 GDP Year 1 GDP Year 1 GDP Year 2 GDP2 tlfOO P39Z soAoo Id0 Jt0iP00I3d0A 230A fAO 1amp SO Using Year 1 as your base year by what percentage has real GDP changed from Year 1 to Year 2 Note Use the formula given above in part 3a SY1 lilpOO quotLfO 0 I A p00quotEygt My S F tAonfn l quotV Jh 0 hpu vOCHN tdonomfquot Mounti mmi a icArihi V7 d naivrcAl rtVovr6iV Ab F I39HJTY m 0 pro ducHAi quotN quotJHUztx VAA Tct itVo quotrctV 7f A Pkmnni ati man 0 oni quot uo a VPcnYre 39ifnbhod ndh voaeb f0 riddreVii5 ndm quotpM quot1 UhrJ r0 rroductquot mdviduML 2 iliu i0 productl nnib LUho H Dtodoa 07quotirdvidVa kdmonquot bUiAmem ihi ttoncmi396 by r i m rAchpf CAnd naf m ihtir oun xtlthnVb i indivi clquotaV mrAimizt Firmxr 7aX DYOi 0 hovA 39 m V A rAthM nop roA yomnt bemjd 0 bbt ntXh btAi iMkrnrAlvt quotOAmizD Q A 51 an igt17ibiv c UVAPPC A mode ifrquotHi 7quotnUPi nvzducfcn Cfnnoinquotf7V a produce gtg xrrifAJ T f gv teVourctV tn quoti A 7AA vivii vht rimnt 0 f the etroncmr reVoAvoAV X7y y invailAfian 0iiKcquotnh39 0n the UVt u quot6c0mtc uiiocofm tft producfi VfC M0 A 20M loig A M oloHiinCibIt in tKe 39 C rtdowttdnoh uJi WM 6 intM 1 oimtnt 1 A 4 0 HM A O 00 O A mas mejin 455 0lT51 jm mtLW WM TQW I EQ 0 0 l CQILLW WE L d w ILU 7WH 17L DEL QHW FILU QL pp 6 Kioij VA btcauV6 tcomiCv rt0JYquot aifquot dPACiaizt4 O 1 fht M noihoigl OicaUVi rWOurCfCirziKquot idtnffCXN 39jAQOj CzAr0i4i 39h 16 nmrttx 39 ncvtaVt an quottcommc tti0ira Aimm aurcoficitf grthA LonVirquotinlchiidinunanVV ttAvnroantAi39 W m m H mm mm mm m 1 AWN M m Law7 mimwumiawul n gw lt Lquot pr0tvcfc I 1m Uriquot 4m ZZ iimth iccrnmic pj J mh M akr ipA00Whi0n pun cmiwm l Pun CoinnuNnd f 1139 VI mm 0 v 1M m0 WndivftianW umonti vtio ivmiAtp mmwmmJJiMCtiwlvL anhimiiidtquotihh 0 nmion quotr AmutAnph hAci Pm raini liM A I ll 519m I dt UVii Pquot j i 0 53 quot 7WC T W m J M rf my mm m rm 5 mm HHH v Mrwwx QKVQUHD w fl M wi DMD AM i f U 97 Am 0 0 7 O 0 0 5W0 W Kquot 6W x WIHM wm Emmi Mia gt A 7 quotI mmopoliAV pyrt j imond 11 2 39 3 0liAy1MpRilaAMM1H1 1tad 10 piyA tctncmiC liaAnim itath k imfictni mi d am nmatr lacic 0f umnHkitiituim39 litik iin0vatin H yh044a irnHiifC COVWtI HV aiHH Hl r M quotquotIZquot is N NHl lP d tP mEQU Fm i 39 A 39 MW eem ammli a vef ne mIsTmHHHnma min truda 39 O W EARS0r quotho LlLVT indig tdiccil dsyiourv ipO m rtW 5hijV39 r jphou IA iaAjidyriV39yAT QCIA I tAAIlV day WWW ftfamJlUA MW 39 f X0 in d1 Q 1C0Hw fcni 1 V39 y L piX X India I AdUd39 1 AAA 39 39 gtXlt fquot J 1 I Ile Hlt tttXfCV39 39 iQXev quot 39 barigtaraiivtaJvaniags fiiumHm uJ39 i HtP indi6i UiAdejQak VAajiat0 Mtr ofP IAJarmahy rpArji fnr ubquot iradtV Padquot anvirAj im Q Hacjt ant nAcn ynoAyiah mori pthm mgoMch cunjj pit nmjv M myohquoty390iquotj2thL himp Wcamm H w J cnf iLlct fhijjad 1 na gtarfnUX Draduciim fn k1maitnalV39J AvKr dAom WC Oi3Vquot hOVt m iaX mXVirff AnJoltiidiquot Via nmkW Mnf M H l ilm DflW A A 39t ylcrnfanimaniltA R m jmatrjaliiVA1Xt autonomy E A A m pg friolz Ith Q Xm m0ni ffivircn tgtra1Kticn fenn WAcP undtrUing rcAanraWA 1 di fmrhi39tn AAUinoioQ39j quotquot 39 lt I z facf0r rwwrcti 39 I 1 dlfkrTOvT m hunan ooooooooooo III 39 P39P A tnvtnkjr NNT riPir 5 rcrtimtr ortkrenctvr r V A TC39no and39 amond nf a 0K M ccovAinW UK iDoW Wiilino and 0Dlt d0 kWAquot39nd OfjiDlt0TV iSAamW dltltnW39amWid ot a alv id i ccaiuntr39J39 a toth uilng and 1 ID Wi ad a VTOCUVC niL Qd ran 39 Q 39pZ2A 10 V t WA H I f39il quotP quot i t quotv 39IrPiri 4 139I39II39I39IIIIquotquotWtC39VOf O39IHH39H lAWikin thnd A aV39 fTVfVNAi0r 39Af i39ct of t rnm ccrw39mro39 AJVXilJtt imi A eXAnVW i plzzci avaa fovijrdV OA Yilafiwli39J LAtaiHr mtai 20jnfm AIkc4 if VVTfe 39prUf nf A 12201 A Vva ccaanAtTVP I kAl moR poor Die 4mr niam docViei toU39l fhf anicDjwff ckchr4 A0 P GI I 2 10 dSA demand amp 34 J A aArycai th W 1 Mmmqiqmm TiU39i U V in i39 sH liWENMQF A S Vn ixuwu 1M ltgtIlt Xgt TltrTl ddquot WAm de gtiqA4 i0yiSHt y a puo lAiocTAW MN t 0 0 1 TO39O39 3 clMTi0i1 00039000 uvl V m 00r 39Wlt lHOd 39gtuquot 39A7i V39 AOVAW39A I AvurAl z 39 quoti0ugtquot A 1W0u0 find U1 TUUOiu or quotQTOAm VY1UUAA C trofA 39ampM M 9 IWAUquot W pUOUAquot V Vl I39l I Y 1 11 m gtA19ltP O 39pT0ir rquot WIi UJ u v V tafquotAtnATTOliarifiCF0tiTquot OlfAiujD JiV QWX X 04 WlfCU O39Vi OleT39 TBWWTATW mmvww W tWinwimmmWilli 1erde W quot V I 1 1 mom v Ugt iAi Wk WM M MW 39HPithJIl price Wm Waiimmur MN gtka ghwldix39llawlirx39fhri1 Jn nmummWIN 139 er HMHWIWIMIIW VV V M Un 39him NNIHMW gtfo W ni N y4 gt5 1 quotTelaak39l P 39l W MWWIWM AImHVMHEEMIIV 1 WWW 10 lUV39dollarmH39 e i if f e f fth MM ftrtiervl ikmand u denar39l t0 buquot iiV mklm UUjV l i i W d011a w unort f0 i f if v x I 5 demquotn4itAp LOiZ M lfcbti ntquotv39 fijfccthc M i dollarn anj Y dollar m AtpHuaHnj jn ijppraabnquot nltffr0ptan unAof u jOOdAVRI ViitV Ujdiirquotj Aquiquot cqvin4 thhanjfc virAql Mr It kmarvjijppN o 39 m oHiOn mimtu Viwk Tmijin Utmandl UgtVjAPP11 w w w 1A0 J A 39I i A I IXmaanTquot H m whim l WAtttt W MtpOKtAVOlVquotW0tquot TCpoYHf A WYquot10irVXVv0idgA VJOCDW 9OVIth XvotV A ifiAggbvt uV dollar matZtt m zzo 1MHHWF M depRCiaHd 1I jrnp0fwot YW de dtficii at Kr aviorvregt H i D rA f ulnmmymf T 1ovunymi prit W eriiV nlabAWV V d vnin39inian pYict baU nn Lamd IapAanni nn hmw ARnnn UJMl AWViiiAL UU r rurwquotquotalH WWWt39ta rvaVitf an DrUfCbquotaA WU i1 i f iiierni ytu t 39rtaUXf ft 39miirva pium AA A OMf39fHon for fa wlor ht vl va Hvt It as ALAquotle tic I lA 512 F ht w A 39i i t3939 thltLreHrt iZ m Ilt I IrUI I A 7j PemAntj A vapPH m M ltth knd Wa DglHa toAtVL f 41f viiquot etilinjxf and prut rV39ccnAJ tr VAirpWXT 33 an O d r 7 Ah exmgmg LVN TIES 5 gig w m qu Htsw quot7 7 c39l i irx VerOVwiit bovt IOO ZOO GO 600 goo flEPquottlquotaquotlcrquot find dpwcndnf39f39m 152353 lteialwtleenmqEd letufe lt1T iWA Dtmarv OY UVD Pg tAgor lgppiftefato g AuirrAn0j mlufc mcvtaVe RiaHVi an0ingta dAptaigfion g cuercj quotlg t dHrquotartr rtlciVg anoM lurancA V COVi moYt P0 puAl g dollar ihl CAA ltVV V0 g doPur gt diMlQl400dquotquot inccmt A 21Vquot t Iforcev Vb g pgrt W01 priCfe floor BAtTL IH 39 priu quot00rpquotZ4gt i iii quotF39T39T lt4 N V a W 4 o w w gig quott qrj fraltiltltdAi7g000 gt525000 1 QA dt39iineii A0 UMp 200 000 M tiiia IlooMVinporDi itnalW Wlariwyminimvffi pngtgt L mArnmnal A iml39l bmdlliltHut1Vquot Otgt0vf J aft3921W a i Mi f i39mtV attntti twf IfovnVi0yilt A A v v A m Annnnwv Ullul V l oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o o M tLWODtitV39al m of mG 39ffwtthini uraig Vi39tii Ot39 tu quotkomucliquot nr quottop litilt39 furpiiAf find VHov ltltV39 firt AJTmarttl fniluft f iquot39thnk Valiw quottguilAV nHtraf Qlerfc mninlnitifooITnmmii lInl zA n fnnixrirl XIf 3 piQileUiinauouf m j cttak Yuncrmt v utii ji va m 9 E t00 mr mmm mn m mHNf 9 m mvtvftd cJufigRquotchn I g fcm f am 1 UYtl g1 quotquot i0dVle quotaVichMIVAMY VinequotV ilX uvgvUmni M VuvncAYWVl vmv bWU fhe YUA awo YTYpQVtaVmnipianquot eCHnal gr MQWWW A m m w WLM mW Mg 4 H imam mmmv aw WNW WW mum mm A ng m m sg VW o Q1 mwm v M A A vwmeMAHm wmno VOIHVJ39UTltr A QLiPOYOAViiLiOANf noquot quotYtivfe gnoWVf IIIltL 0f ltt pYoduUjquotA tvaWltquottta VYOdUU I O 0 0 I no 0 WM ZDYOVlAAAd MLW WA WMN 0V W AV W 0 fme extrude anyone rcm 611 ijl V otlQl Ptmandytrwal MOVi39Qf0pPKij io tocn tVV MFRiiAQAlinnnd Vtum HHN bD0d 0r bacquot quot demand or AViDDKjAfinVllh0 tXHmalquot Vfouqi VfupPWquot v0dVUU i0Vl t ccVnoukdjtmequotnt W ol m mm W E g MVquotgV tnotowVAJpPH cchun Apquotln demand 1 A yxm t0cAnjxroaaV dOTn4 mquotVVpPH NfoualvvjppH quotmd vUpYiordo govid nkiwticn L 1ft quotWmUleOY1 OO Kf39Vnn VYUirW iH H00 mj lm h39AA quot w a WM EU m hOO 0 nUiiMquot SA 9 7 l 3 fU IF Lsh thm y AulinkNAmtcnl Vt 10 quot0i f x f 1 gtYXquotgiRYd zn vaV W opVMnfxal E Ad VV mondtMVWldNrflmduid V Ttd EV squotquotA d quotT addi0rgtquotl fti0Wfipr I ltltVf d0 it0 A A 0 I orymu ncquot A i lit gt 7 7V im H m LI HIun 7 DE x l l m m 1 m nl uw g n gu w map mat i I J 84 M Wm WWW 1 H 39 T W I TIII illl I I ddim39Ope fic A whiioquot iV39 ixT Mim bH 00quot mMfialL Mam g XW ichId k39 fMt quotrnm k leVicn d VuPh L firm mtiOn cm tntrih ithniM ffl rdfl ADVyCCA quotDvpoYalt KipcriVolVViv Ih ad 39Ammtnhf AA j7lt nus34A JMW A LHIYOka A v 391 39mM M E MilDiatVr piakTuNil jmaoTM l39 39 1 Horn Ult0 titi Ufquot tjjf M010t ti at rcintV Uctn tun all uniijV ld quota 7011 tU0 Htlltcn lOiSJUAililM Arifut Ufrt fic 1le god muKKIth m nntwt sAtUT wltltth KO tiPW0iJPquotquotltquot tn cOIVfVW vtttfti ftmM tAPP 7 m1 Oiiiri ltgt 0 vtwnug 7015 f00ts j 6li05quot t105 mm itfieiPP7m1fi Rxort M100 PttWW 7 ms39 gtanamp ui3tpun Ck Z l VW E W 3 M 33 100d amp 0 LV 0 m WE 1000 g MlDOO Ml 511000 m mriO I K7 H ffppwtiAch C ccnpwpcn X 0 t iM v1ltd Burnt npptim00 uagtvfVmHttVHtiUtvtoBVeaiLt0J wfquotantiuf aiiouami tou39uVUA fnwv B J Pt muttp tecnuotl nBIW ecptnditutt Jl Uflefl VfiP P ugtltkrv139 Al gt ltm quotIf A f W1 KJ313LP 0t A l v r L 990 E quotf0 YW inwipioiAd i0 rt Wim ft 1 dchh HdpquotclThAJntrJ39 0v V of hip Alow incN rr0Yquot iii Y VAlVAiio Yi 39 A171quoti a Law m m A quotd W firm ulttdlen iman T 39Mn firm mn tdoor rizl in chicn rdp ccrI umr H lou mw quotfirm 7AVg dei uorHY mm HnrtrVH ch0Alti prAidei quotccndrgtrA mcomu 01 U mWoinMMtsi m mmoddri prwurt 4W6 mi 1 fi Vquot iouoclot ulwch fh39cHnM mlt iroclquot 3 wl w an i ee mi VAA Of vAPPb 39 39UUk va A lt0f4 WV viiVNUt t VKiNr Titrarf 4iimp10imlni v w nNi AiMwAuanO 39fTimp A pt HWPI AOdUC V 39A39p A p I 39 fl amp quotM pOr eVe39V laW Wfifet HimpZOmrif at liAt I 39j piOdOCHvili 4Arquottf u r S i Aichquot u r6 039 tiPV nap quotp0HnHaquot 04P P39l i Vpr0MWii th hup pant0 altquotp atthl yiltquotyj0 39i000 ch ecMV 0t mawvid prdwglvixi39 0hVaA imvy0uuV WiMquot PtOiavnV h A A Ti I pe pA SN V apiY 4 w Kc v1vV9p a l quot Vjquot W quot T J f39z A quotI 39iquot 39HpA Vquotquot14Vp39 T A H Ch E I Lftax d0ii r7 Vot39dl Giutrjivr gt9quot ttrimt 39idt yaiw titoM rilciclv Vooal icuHicu z 6b DO 1i39rnan0tw nM JpAndma AIA00 Thangquot in wato IOU chawtj incnil pji td AcMB Ljn jnkieVUaieV39 m irirtaiA r UM in lun ng oru miltquotnn4IgtriLlt intoIoUWJQQquot lu inelt re eld9 Z3i7Zquot2337p7 quot3 Z3340 A quotAltquotquotquotlmirl tVY0ri7 u I tint cPi ig ei2 iqegt4 10 w nof inO u ii itvk mAw tin Wit anJ piAir0u r V 0 w J i i i i k M uvtwadt uiiwtokvtpl niVW ViodMiW mid m VVnquotVgtgtVRV iii rW 7U3939w w noli ttanNtV E7111 Mititni cPlkotA raHT WV ovirgnquot and ogd Klallop O 2 v rftfiltJ wmt10VWltLnP UAW jjclitnT39 AW 039 I wy7ltlt39ftW 1 Vif iv ID thr wy f 39 amp 139 TC 2 T yquotj39 39 39 CE UK L D f a v ff use v CE W MIlllt fug ft ValI XlXi quot 9CE jUfWCJVugn quot1 Dfolv pf altltfquot EQEUVU m fNJMMDQW D mdUETN WV Wt Eth V F tiffa fzafflfm ltlt m o W a L a ECVMH arimvfgfvf um qwftv prancz m E9 C v f 66 E ijl i 391 i f unrji W M 9 ltAKC C a 9 on my 6 f DWEE so Iriir wru V H wwg f 3 C v 39rlt j39yyiyy Yff fgnvv v V pyi39 V V V Exihciv yny irycryry C v fvf fng l Chil EefvzvCg jigtfvmrfrf IJEf a l l 9 A 1 FAquot riyiLn 9 March LZL 3 4U jarlitlt37 Aifn nlaTw 4 L jpiiit tiKcV A aivAndv tw wn i on mwvf art VXjMVV xim Cixi Y A39 39 I m VOiVJlW W lti Zf UYlt quotquot p dN aVAlquot inunt pmft nLmv XiaM WIOK ltm39 mimtuMA jin imctnt can Pvii anlti gjW iw JBBuliinA 3 Mii39o m ual SDK gt165 13 0 II on aviviiVl v fmnaua iPiiaVunT I VI 1 1 11 I UJVMi AV tUriJU1 U T A A V MiWICYAanonf NJXT KHAA WAtUiAlt C 19 l W DOnnXYUl thYlVfV HI IRml I I n4l71 Aquot39iMIVIIqu11vn nmMl mV vftH iifaVcn 339 si lillt IhUH WWW 3va MH if z drk EWW39va WWI WWW A0n A u isArV39O dwi39nj ilvaLdKn A 1MA irintinAVi39 fVVVA wit rfni Pipe A ipW39MVAf C39lcii lHrntilina pin81VOUcc cmic and tioichiK aroU 1 dtUliit fw mfAijftd W rfdl 21 T 7pnmA ptA 39 39 A Arlr39 quotquot1 I 39 39 irovjh tApiAViin i ectAicn Uio VuatVNt mjc Arhl39VA di tcicncmic Adfnt Ijbefvt iti7AVV A AchV occvr tgtelkVi fn bAinBA cAcei niArfAej VJijf f0 initB Vent y I aiN A Apy39ll rrthHf 0A mid Mutt gtquotc0mmerit mr nAlthlt0 n 39 m piIKi an Ann tgttan Mumf PAPT ui fAdAi p0 Uc i 4339 PV A y quot39quotKPPN A fn avh ypindinj fa fifoh OWP Jp fn iA Ak39on MMrotcoPomi piHrmmdih A dhocp OiicomeV39 HkP 39joW unmpugtdmthj pridi39 onUfk PtN App WkrPAHcpltYAI MAPaxA Atp AApcrfiY nmMnmltgtvwngt lt Cw S f ltgtxltltM ltltMNH Z gt mltm gt gtv n33 oltngtgtAMv 3 Z oltltilt m mz x lt Nxmnmgt HM IltltO l l n 2gtgtxgt x5533 lt c n gt x h w lt w gtFlflto gtnltInltgtgtNNA 5 155 gtl rwgtltltgt lt gtgt gtgtlt A1 I a L Dx frSWTZMm TQM T7 EAI Ihltn ST Dmgtv lgt lt lt mngtlt I NgtltHltmmw m2 qgtgt gtlt ltgtgtgtgtgtltmgt Nnugtmplt un ult u 0 IN V lt 212522 ltltlt nmnnmmunkun 515 mltM M 5 0lt un nnnxlvwnAHgtnxgtA0 up ltIooo gt quotA Iw mVlt a8 ltAmoooom gt AV39 A fhi i hA ALL ljllel39 f on Uh ihlin 6AdAA JMAMll MC i Hi AofNoli k hy39i Ai VAZOUi 4f4 t JplALUVihA V a cihM 0 I 39 g A f u athattipA ijAy Atgt firiuniJcAC iDfnquot qu nrAtlquot39t IquotCl za 6 3 inheri th fAct AllAl V AJi A loAAtfi VV tAptmifVi 4nj viOt 10 laU39 A Auch039ftntt ui kvu39AanMHJeVi fhzivijiiteif 4AcnaVt ftopiA iQikairi vnoviAi io zntnd JV I WVep r7V yV i7 0pdqp vuort J tLpi leVt Ajn9A y i jbpyjcrttihc I run ihi U V UM IV Atgt VliMmD I mkmA A invi f 0 n A p amp OH on riroidfh ir txlquot WJALAdlllcv UAv0 t0 dpipdidi X k Janch MngM J T rJhLiM Loml iFoolpu4 AVAqquot limV ar uUlmj And aiitf0 gtr0te a AarW quotBMW 11 AV ipVchi Vjiu UWl lquot I wuq Lari l0ilW ll UlAt Y1 5quot glvankquot quoti NYUingm AT0diicli0n BMiiMW Mfmvl39 mn gilw all Mornwit Aiwwt I onH uarAd A i0 WU VV V YYIOR VmNa iValJlu0ik 0m A 39I egtXUYrGil vaioiVJ f lumV YiiAuiU lawivf t mprodAiAiorV poiichuvArv39 Ail lr VuhanI nun11M T v a t 7 i I 4 1amp5 Ptquot a UN dmmm a 39 Paglul i quot Pt WAHaViun 0quott aArll UP VM 1 WW Vs g 1 GiQ J A ApCMrt1VA i CMAUCAiat appomiTiu Jcleolquot gl h0gahV hiiy 1 fukrwf i j0 im uithAlgt 1 BACOAip xilfCi AO Vi 39quotWrinVquot V i ISA hiyt N W pC mMrm p quotBy RP fn mAfNM pdhC l NIH VVH ih 39 A ATTI It fj6Vt inkgt nj ionjo iMumu gttV ulfm04 K djoy monApri ygt0iti L nAuN 13940 hA inHrvAnHonAfn th VWf Nh 39 A yOPjuy c A V1A I AiTquot AP mfW U OAW CanfeV Vt YUa MU OA pTOA39J V WV39 lx bio ch IjCijiththHQquot f0 quotfhci loncj Pn AVX fe 4iVDQVIl9le niomi mciirle DroptMH iChVW avilonorfiole39 miorni jquot0nAAJnW jpind r0 At quotntVianfVeal puliiv intluw AP pVV VpAndeq diRciWon iquotf nioyt poiAiUAii uuMWpth39md Gif39Araancr A gtquotP Agp Hm nci39itr39VWquot ficwal i O 400 tgtnhcn p UVAiah fttgt fVurtciu WW 39 39CA iiVipLCL p0uiiMi pwgir0 m quottr AllAfll A IF A39 WAJWPHlf ii lAtiAl igt m Atgt i 39 5v 39A39 ADlll Zl r Xlt AiI39 V lquot j i IXquot39X VlXATAquotyllt 1 Tj 1 I ll VT Nr KtrXr VVAtquotquotA 39A i th W 00Hth39 adul tidp inP Hi i ioii ptiuin 2 aMiik vmiiVVtttU ZV iV YWW c0mpAak ln 39pVUW39 A i A A PWjP ft pllltLi 1IWA J1 01V 9 MtAM hSgt c1 w AP pal iV39WO l Mi39Li MVL B rmhAfsA tAlKl pwclmS39Oi T A AftT AT V0ndi jViilpUtT39 l6 6OOP iftb 5 1 r0vrid2 39 zj39AObAUiOb2quotVii 1 A Yovnci3 Pi 6V0 Z53 i SZT 0ttl 6 n AP mttVlttY AWAYAal A W A P 1T5 UA T 5 gt0 5 7tXOO billion 3 IWI Wm 0 ll A m A mVinDW yMlal h m AT 39 IT 5 gtgt egtiY IT 4A I 4 vzso billion 39 M rquot39l CftVln 39Ming oKiovriUravtlw CIltCiA tAl39 M1 caHAonW ltfAyilng aatrrWWa1 1uniA iirt 0f 4001f ol VptuH YyiomAiT39l Visin39 T A tXtwii YiqvuiYnth 1 IIIORA t Wtr ufave ViCA dkanquot tfikAMYoU from kdeiaUJ VVAaIlV4 oytn maYtgtlr 01 U V WtaouH bonAV39 buN LET I mwx rMLH739l 7 J 39I H 1 Jquot lm mailmrldp i at M quot j J iri r W V r 7 r J r 7 7 z rixijw firr jii r 77 if V W 7 777 N L m m J1 F nmu mlJUILMMDH A i e quot MDntAlmiiV1ftwt3 339 iigtf til39un i tiam t 39 wtwam A ftOYt of Vdin 39IA 39quot 11nquotlirJUi quot39 7 39i a7i L 39 UC39Xquot 397V 39AsiYAi l J V39A V39Ia739Vt ii 39139 39 r 139 quotV7 39 A AAquotquot AfTTr ltlt cl I 3T ATArfTTquf ii K TTMi B x 2 a Rf mii kiibiK EdiF A2 A r ih l A If dn 0 itr j iiqu b0 rko itiy A M L i Jilt 3inp 39 ftlf letVL30 HM 69 l39imitv uDid IfUtr ifei rfytwt raftK gt 4 rak I W tooftdo39v Xf A 0ygt I XT il 5 I T h 1 4 44 e V 7 E 1 39 n r A Y V AV1L nonil sNA thvfiMint Ml dK Xy 439 o ve 1 A Re I at ap A 39T itgt nr llp J l t l Wlip Vhi t k ikukvn M l u ItH tptopli pttf 39 hei mont39l infm V T O i H V AwnW fAlftnt toorroHinj Vgtlc it 10W tAvatciHinV ffitvl 0i Vhi f39Wk qwt tlAilWltltnthV gtk A vtniov mw vr 0 wioMt 0uarktl mf Wt39 0U i t Jhitw AP to fti UWk A A 1 ViA A NXAnafkVhVV 39 TMSI A I m XA 1 11 A 5W M0miMQINT ltlt i in yro rconfruK Vl aiioialth optimuiiH l I gt an fiiuv kijurit39f okicnmiii AoiW capita1tVhp io HiA V Wojik 10 tun pWW t WNW IIL murmah ie J 0ffO39V Vinat M fjwtn or K Dnt iip A Kviai i f p Q not39 totan pt oiiuit k A 39 yokly leIII U A39t 1th W 21111 fe jp ik fult A hio tvtn dingttoiHai a mranc A tm J UI39 iJ 1K ancmt i VLi 0 ijLkCZ I product U iJiu I gtgt U ris KOlor 1b idM39 th u cv 5 11 br T iz 39UVf quot gt 0mm riidM39 1 d U n39 J439I wrutl IP india EC ioru H VUftVf 5 i Vbut39T ODD OA fgtgtr 1 vua quot hle 3ithf3943 ijtdut39ftociiain 391 ftV39U 392jiori t timtoijo p ameql39f f iVuntrquot rirtuliiBIt k to39 al fYnj Drie M39M j139 iaiVuitw mt nlfiVit to bV39 fri Vi Vwuhi ynte E lt11 z ltpgifiL Tgtr W14 Of DztOA439 Q Q 39 Law0tV39L ftht T4 g39fi 1 H DiHrminaanf Z ntmand itkTwinar39W39 399 LW EA m kUl I V Amigzt AWfttH 1 AmJOL linviunLW Ajn pioJ39thiKLiaiWL Al nd ft nd qi unire vf andnltmal cwaAAtAfm nJ X WiliiPiMiL0f dtattf Ve iirid j or Q ifikXUDAltltH tQ V im V j iA e z oldHVuyiiiV 39 Pi a iAVm iu ia If d 1 m AV39lHitiwoiti 5 w A 191 I I ID miNtiritnl VAOPV ona mporv E iappRciakMaw iwdli uii m 1 quotEJ gUPKtlt 0m r V thtpraiakv Tth ft u0pw tpOrUgtYYp0ir leuuwt My IN A leh VMml quot quotHth iiKt 39rprtmn D39itt eanngt OQ btloH if3 y1Ht1t11Wl Mf VTUt 111211mn01 a OjbIVLp 13f Vllmelm19 lt 392 biiajim it btlonqE 39 v f Y 39fbtrl jfeabwt uilinj tqui4Ml REF Arl 11 JIJIUI u uy LLUUL 1 f V atAu quottrci w 5 33 A j M vmndftf iralww t0if Vntgtuj nirif ml M W Vt E WHih I lee I ltltm lilV39ftelbiiaf iiiiDth M imith Iron bfiA M W fvtm M u N iltltn inkrtwiioiorrttiivfeiigtv 39 ii iniv femfgtndpcy39tnalbtreH 4 fjtkhi lil391 ctOTukdyMnf tf and yaVqum fcntfil Viiai jupPHAynijbM M t tytomllA39 nM0a1ttlyiTitjif liAtgtnint0A pailiiif VVAal gyt ntngt39Nfl and M iquAatAlt Apywoi Wl iate ttialtufm jrom mMp to 21F jlvf r0leO lt M lOffitin Viw vta139jvit39f WWVujrAKW W ViI v3 1 o 1E Hn Liw I Vp 39 IRq Aon Vt0ltl AO4UIA 205 quotgtl VJJ2gt lunij 2601 E 30000 SS39 0 UIIAM5 d391tiwW bet OMA 5H000 y r 1amp2 000 14114Y2amp n 51A006quot IE IF m V MOM hatftP aPwi0Vf S MP7fltkPmAun p p fyi yqjiif L wravioiirort mViiHd 6quot a 3977 LLLMEI 3 MO M1WW4Mlt ftVM t0 AOW maer uvlawma0r39 VXAiViViti mw39 Ila wifrr M39louaM ulv39iptxf A P39oPkaM39 pokmwi hopquot hPPigtgtp niaV3Oii m m 0 If AA0ttVanAA 111 juAjAAat39Sli montw m quDkio bAi39 aiNfuiwx pmir Ada quot quot vpalic kat tt A 0a m imw iwt 11 W 0 iari0ufp itMelvf ftdvf A vayiafft mi uU39l W AD IfJ10pin0 A uVil IM A Jpnn ej 0 PtQA loaAaifKt 39A0H tlktA eoVP rth uitLf I 1 ovrt tUtit I tcgt vouAn VYaAltA A AD itkrmwanw ima AAr 39 ltA ji39v 10m L A otwnol v10UA M W 39 A it A m A V AV maH ciUtyf Y39l mon 0t tcmraai39ui iJ Al MM 11 u 1 A Yihm mrtMl MP W dlti A K10 QW 39JIMIAD NfY A39f 39 yoijvA poiii 39fwia 39MoniAuH pwiaiA00ndary tyi A V AAT A lOthnpta tool Cr 0A iOS439awpwablltAmutvL mjvauuftA 1 VY0YAiiAa vv0XNA39 t tuMnt A u390V0Y0ifYa0v39A 39Jci C 4 vfiXMt AV lwul polii39f39 A m M I g t39 l aiw 01 iNi iW4m0 39II AWi 391 A in A A A M vpindma Yranvito jaiAW W ltgt j A J 39 f Ci mn T iAat lethi i39 CO tquotll z a rn 39Otc fu i i 1 lu V hur 5hr lAhr I I L39 quotr ton i M 1hr A II M 0 LOW 11Q0i101 VHeir W5 ViAO lco A0 0ir a of tt T quot3 W cmp in Mm WMn A lgt Im mniOSYmM 0395 MVAC Vb ifthi Vhvmlel PLfSrnw u j jwlWfQ anW T 0t gtgt k toirfAftniny piWLif Vwri wmquot uoiw Inw a me t A A m 1 AXvma mkwltLgt A1rl A n pVoA lt0l lAquot aV 0Otquot 36 39 AW KaiWm wm mmp039immt Twm quotOhH 90 s A39NV tav p0ViVtquot il gtgtgtpq0111 m m gCCquot UquotA AVt VPiOVATClH Z LAllJ39tWiO39i 0ltltltltgt at A 39 6quot 39 lK 4V rapt 15 AinAPquotmiAnAP J iOW iniUuV mpfti i K t lquotquot T5quot iV 39 15A MK 3C 533 3 i quot9 9 as quot1 4 quot 7quot igmga Van gt HA 3 HI L L TiHi J A000quot 39L25 iOOD V H gtgt QE241 ri i tJU ll VfA 1 rquot x A i T A if 1 1 1W kAi vvii hDP t i c i p pthnHrti a a y a i tiPigt gap I39MT z la39lOUk thortFallz VXT U1quot T I wiNttH 0i A voUl39 I DiMUintndrni 2U A W A P oniplltV mtia A in ACgt n 5 w IT 5 r zoo bnhin PW Hi 0quotM Raidoquot aueampampne ai La y vant v0vD2l0 10quotiivquot iYO39VA4nA OAV quot th voudV0 LV0tui Agiigrnch 3 UfCaV 01 I tVtdw 0f tKiggn VAOTt O M1 gaVVquot X A m dwiwl rftk mit vii w iht dmgrii kr moniquot dwrogvtl39 39 opwfr Vuppltv4 2 QMHI tq rA r H 4quot z req t A0Rquot Vivpputci D auajfrtneclmciquott YgtifWl V AMILII l An I P quot v 1 H u H 6117731 51 i i Mb13 11 2 fivoW AVlvtp monM XAij31quot NSS vliHliilV 1 hlonti IjupfAI z A10 A W iaV E vthquotriYitfquotwquot1apnvv tintvf wt 4Ktltgt ECON Ll bruary 3quotquot 2015 2030 Quiz 2a Which of the following statements regarding the economic system of pure capitalism is falsequot a A likely weakness of pure capitalism is that profitmaximizing firms can make choices that may lead to environmental destruction A A Accordmg t0 the mVlSlble hand theorem 1 government can be relied upon to ensure that firms promote the Ogood of society busi39nessSquotquotquotquot diagram households are the owners of economic resources and sell these resources to d In a capitalist society prices help to ration society s output of goods and services and also signal information to buyers and sellers e A likely strength of pure capitalism is that it encourages the efficient use of a nation s scarce economic resources Labor Hours Required to Produce 1 Gallon of In Colorado In Massachusetts Beer 5 hours Bottled Water 1 hour 9 hours jthe table above Colorado has a comparative advantage in producing Both beer and bottled water Only beer Only bottled water Neither good There is not enough information to say I All of the following will shift the demand curve for chocolate to the right except a An increase in consumers incomes assuming chocolate is a normal good quot An increase in the number of consumers of chocolate quot A decrease in the price of chocolate A decrease in the price of roses a complementary good to chocolate An advertising campaign touting the health benefits of chocolate 4 Which of the following statements regarding trade is false a Suppose that Brazil has a comparative advantage in coffee and Mexico has a comparative advantage in tomatoes If these two nations trade then it is likely that Mexican coffee producers will be worse off b In the absence of trade a country s consumption possibilities are limited to its domestic production possibilities c Dumping is said to occur when foreign producers sell their goods in the US at prices lower than those prevailing in their own countries d A quota is a limit on the quantity of a good that may be imported feTl One reason to support the importing of say tennis shoes from China is that this type of trade allows the US to experience economic growth Which of the following statements regarding the economic system of pure command socialism is false a A likely strength of pure command socialism is its ability to provide for a more even distribution of income Under this system government is responsible for answering for whom to produce A likely weakness of pure command socialism is the potential for the central authority to pursue goals that I I are in its own selfinterest rather than pursuing goals that promote society s wellbeing Under this system land and capital are owned by government but individuals can expect to make their own educational and employment decisions e Economic planning replaces the role of markets in pure command socialism February 12 2015 1 Mozzarella cheese is an input or resource used to make pizza If the price of mozzarella cheese iAreases ceteris garibus then ECON 2030 Quiz 2a V 56 February 339 2015 The supply curve of pizza will shift to the left A The demand for mozzarella cheese will decrease The supply curve of pizza will shift to the right The quantity supplied of mozzarella cheese will decrease The quantity demanded of mozzarella cheese will increase A Suppose a hurricane hits Florida causing widespread damage to houses and businesses The governor of Florida places a price ceiling on all building materials to keep prices reasonable Which the following is most likely to result A A shortage of building materials A A surplus of building materials A Consumers will put upward pressure on price and eventually equilibrium price will be reached A More building materials will be traded in the market after the price ceiling is implemented than before e Answers a and d above Suppose that a exible exchange rate eXists between the US dollar and the Japanese yen An increase in the supply of dollars a rightward shift in the supply curve of dollars will tend to A Improve the US trade deficit Worsen the US trade deficit Cause the dollar to appreciate Answers a and c above Answers b and c above A Consider the market for cigarettes If our government increases subsidies for the production of tobacco and at a the same time bans smoking in public buildings then The equilibrium price of cigarettes will rise the equilibrium quantity will remain unchanged b The equilibrium price of cigarettes will remain unchanged it is unknown what will happen to equilibrium quantity The equilibrium price of cigarettes will fall the equilibrium quantity will remain unchanged A The equilibrium price of cigarettes will fall it is unknown what will happen to equilibrium quantity f e It is unknown what will happen to the equilibrium price of cigarettes but equilibrium quantity will rise LWhen foreign countries buy wheat grown in the United States they are generating a Demand for US dollars and a supply of foreign currency a Demand for US dollars and a demand for foreign currency Supply of US dollars and a demand for foreign currency Supply of US dollars and a supply of a foreign currency ECON V 57 February 3quotquot 2015 2030 Quiz 2a According to public choice economists a Politicians and government bureaucrats tend to act in society s best interest b Government intervention to correct for a market failure always leads to an ef cient use of society s resources Politicians tend to be votemaximizers Qj Government of cials will not intervene in the economy for political gain e Politicians generally nd it in their selfinterest to oppose special interest groups 2 Which of the following statements regarding market failure is false 0 Market failure implies that market interaction between consumers and producers causes shortages and surpluses in the market b Market failure implies that market interaction between consumers and producers leads the economy to the wrong miX of output c If an externality is created by the supplyside of the market then the social supply curve will pick up on this externality d If an externality is created by the supplyside of the market then market demand and social demand will be the same demand curve If a market fails government may intervene in the market to improve allocative ef ciency Public GoodsServices Private GoodsslSewieexs 3 Refer to the PPG above Suppose Combination B represents the optimal miX of public and private goods for this nation The market mechanism is likely to result in a miX of output represented by a Combination A because the market mechanism tends to fail and underproduce public goods b Combination A because the market mechanism tends to fail and overproduce public goods c Combination B because the market mechanism always gives us both productive and allocatively ef cient outcomes d Combination C because the market mechanism tends to fail and underproduce public goods A Combination C because the market mechanism tends to fail and overproduce public goods 4 Which of the following is a nal good or service ZL Lumber sold to a furniture company to be used in the production of tables Gasoline purchased for personal use by a car owner c Goodyear tires purchased by General Motors for their line of GMC trucks Flour sold to a baker which the baker will use to make bagels e All of the above are nal goods and services ECON V 58 February 3quotquot 2015 2030 Quiz 2a When the consumption of a product creates external bene ts then without government intervention a Equilibrium price of the product tends to be artificially high and equilibrium quantity is less than the allocatively efficient socially optimal output level Equilibrium price of the product tends to be artificially high and equilibrium quantity is greater than the allocatively efficient socially optimal output level yEquilibrium price of the product tends to be artificially low and equilibrium quantity is less than the allocatively efficient socially optimal output level d Equilibrium price of the product tends to be artificially low and equilibrium quantity is greater than the allocatively efficient socially optimal output level e Equilibrium quantity is equal to the allocatively efficient socially optimal output level and as such equilibrium price is an accurate re ection of this product s value to society a g M r EllaU 39 112 39HJ U U March 24 2015 1 Which of the following individuals would be considered structurally unemployed aA A forklift operator who quit her job to look for a similar position with better working conditions fb A meatpacker whose job was eliminated when the company purchased AVrvi automated packing equipment YrivM39oncl C 39 A national sales representative who lost his job due to a general downturn in the overall economy d A recent college graduate who is trying to choose between three job offers e A student who quits her summer job to go back to school in August 2 When an individual stays at home to watch her children and provide other homemaking services this activity is JL Included in GDP because it represents production Productive but is excluded from GDP because it is a nonmarket activity c Excluded from GDP because it is an intermediate service d Excluded from GDP because homemaking represents a service not an actual product e Answers c and d above ECON V 6 February 3quotquot 2015 2030 Quiz 2a 3 Net domestic product a Is used to measure the relative standard of living of the citizens of different nations b Corrects GDP for in ation c Is a good measure of the incomes earned by a nation s economic resources in the production of GDP Is the amount of output currently available for useconsumption without reducing a nation s stock of capital e Is a less accurate measurement of a nation s future production possibilities than GDP Which of the following statements about real GDP and nominal GDP is correct a Nominal GDP is the value of output measured in constant prices Nominal GDP is not affected by changes in output Real GDP is the value of output measured in constant prices Real GDP can give a distorted view of economic performance because of price levels changing Answers b and c are both correct Which of the following statements is true quotDiscouraged workers are not counted as unemployed L The Bureau of Labor Statistics would classify an individual who is working at a part time job because she is unable to nd a fulltime job as ffictionally unemployed 6 Historically high school graduates have tended to have lower unemployment as rates than college graduates A i Cyclical unemployment best describes a snow ski instructor s unemployment during summer months The phantom unemployed are people who want a job but have given up looking for one because they don t eXpect to find employment ECON 2030 Quiz 2a 0 7 February 3quotquot 2015 March 3 r39 2015 1 Full employment in the US economy means a Frictional unemployment has been reduced to 0 E The total unemployment rate has been reduced to 0 The economy has reached the lowest level of unemployment compatible with price stability a Cyclical unemployment has been reduced to 0 e Answers a and d above In ation is generally regarded as undesirable because it quot Harms everyone in the economy quot Arbitrarily redistributes income and wealth Is always accompanied by increased unemployment Results in a uniform reduction in everyone s standard of living e Often helps creditors at the eXpense of debtors 3 Suppose a country has 1000 people 600 of whom are in the labor force with 30 unemployed Let s say full employment occurs at 2 in this country Based on this information by what percentage has real GDP failed to reach it potential according to Okun s Law 3 a 4 5 b quot In general as college tuitions continue to rise income is redistributed from students to nonstudents e 1U This is Aaquotexample of W TaX bracket creep The wealth effect quot The income effect llriggime pr1ce t e De ation 0 quotii 5 Which of the following is false The Consumer Price IndeX was 17810 in 2001 and was 1808 in 2002 Therefore the rate of in ation between 2001 and 2002 was approximately 27 b One problem with calculating the CPI is that products improve in quality over time and adjusting the CPI for quality changes is difficult because it entails subjective judgments c Our in ation target is not 0 because achieving this goal would likely increase the unemployment rate d Tax bracket creep is the movement of taxpayers into higher taX brackets as nominal incomes grow e If in ation were 0 then the nominal interest rate would equal the real interest rate 11610 1 l 7 j r J Which of the following suggests that lower average prices make it more dif cult to cover interest paYments and other xed costs of doing business causing rms to cut back production Interest rate effect Cost effect NfCAVi Foreign trade effect Pro t effectir V ttd None of the above Given a consumption function where C 100 8Yd if the level of disposable income is 2000 then the level of savings is quotM00t i amp j 2000 l Kl D 1 A A t1000 1700 7 1 600 lOt 1f00 1110 300 e 100 3 XAlike the Classical economists Keynes asserted that A The private economy was inherently unstable and required government intervention Prices and wages were exible Markets would naturally selfadjust Business cycles do occur Answers a and d above 999539 FENCE LEVEL AD2 Q I 0 REAL OUTPUT Refer to the diagram above An increase in real output real GDP resulting from the real balances effect quotould be depicted as A movement from Point A to Point C A movement from Point A to Point B A movement from Point B to Point C A movement from Point B to Point A A movement from Point C to Point A Which of the following is not a source of costpush in ation a An increase in the minimum wage rate IE An external shock such as a terrorist attack destroys a huge portion of our nation s production capacity An increase in the level of government spending for social welfare programs a Firms being forced by unions to pay wage increases in excess of productivity gains e An increase in the price of raw materials lejtfbth39 0 omeworkm A 1 ECON 2030 Beginning of class on TuesdaAFebruary 2015 AP I Let s assume that Egypt and Israel each have 1000 workers that can be used in the production of either rugs or shoes Further these resources are equally suited to the production of either product the law of increasing marginal opportunity costs does not hold Each Egyptian worker can produce either 10 rugs or 5 shoes in one day Each Israeli worker can produce either 4 rugs or 12 shoes in one day On the graphs below draw in the daily production possibilities curves for Egypt and Israel for the production of rugs and shoes Please label the X and Yintercepts on both graphs Egypt Israel l 393 11 n I EEIJDEWWW viquot quot 3 quotIWW 1 PRIOR TO TRADE Egypt decides to produce and consume 5000 rugs and 2500 shoes Israel decides to produce and consume 2A500 rugs and 4500 shoes Please id ntifythese combinations on both graphs as Point 2 What is the opporturwty cost of producing one rug in terms of shoes in Egypt In Israel 3 For what goods odes Israel have the absolute advantage in production th Oti T 4 For what goodss does Israel have the comparative advantage in production 5 WITH TRADE Egypt and Israel decide to trade in a ratio of I rug for 1 39A shoes Complete the following to determine each country s gain from trade a Egypt keeps 5000 rugs and tradesAOAA rugs to Israel for quotle0 shoes b Israel keeps 4500 shoes and trades shoes to Egypt for rugs c With specialization and trade Egypt now has A 2C0 rugs and 3911 2t shoes Label this combination Point N on Egypt s graph Israel now has A0 29 rugs and 39FiOO Aoes Label this combination Point N on Israel s graph d Egypt s gain from trade is v T i l A Israel s gain from trade is IV 1 S IlAiTO J A K n aSOD HOMEWORK 2 ECON 2030 DUE Beginning of class on Thursdav Februarv 12th Shift Factor 4 The following shifts are occurring in the market for US wooden baseball bats bats 20 million ash trees in Michigan2 Ohio amp Indiana Ash is an important resource used to make products from baseball bats to ooring amp furniture 2 South Korea currentlv buvs wooden baseball bats from the US and the exchange rate changes from 950 won1 US to 1000 won1 US 3 Baltimore Oriole Nelson Cruz a huge fan favorite uses a Rawlings Pro wooden baseball bat in his attempt to hit the most homeruns in the 2014 season during the same season workers at the two largest US wooden baseball bat factories go on strike demanding better wages amp health care 4 The fares for Toledoarea taxis a substitute service for TARTA rise 5 A u outbreak occurs and as a result riding TARTA increases vour risk of getting the u 6 TARTA has gone quotgreenquot and now uses biofuels made from com amp soybeans gthis move has lowered TARTA39s maintenance costs At the same time Congress approves a taX cut resulting in higher disposable incomes fOI consumers The following shifts are occurring in the US dollar market 7 American cars are suddenlv becoming more popular abroad 8 The United States falls into a recession Equilibrium Equilibrium Demand ShT Left Price Increases Decreases or Quantity Increases andor ts l or Cannot be Determined Decreases or Cannot be Supply Right Determined diquotaquotaV shif ts shif ts a e a t c i t shif VOPPH dOTaf39cl 1 shifts CWfc shifts jeLttQVf Demand g m Supply shifts shifts Left g Right 9 US Dollar US Trade Deficit Appreciates or Improves or Depreciates Worsens apimtiaHC dPintciattV j 39I a I quota Econ 2030 Homework 4 Due at the beginning of class on Thursdav April 2339 39 I Please illustrate the following events with AS or AD shifts Please state what happens to macroequilibrium real GDP and macroequilibrium price level 2M1 result of the AS or AD shift a A recession in Asia dramatically reduces the demand for US exports f m Lei we w w a 1 a l e interest rates else In 40year lews which decreases the eest ef berrewing fer businesses snd eensemers IH a39ihtoii 5 d A technological breakthrough significantly redujes the cost of computerizing production lines w r f in yr 3 is l Aha fr 2 Suppose the consumption function for the nation is as follows C 400 billion OSYd a How much will aggregate demand increase if government increases purchases bv 50 billion ii111AirA Ab39 ti iiilUpl39tl inhdl A iri n4 39rblf gq s1 lzf jts lsl b How much will aggregate demand increase if government increases income transfers bv 50 billion Homework 5 V10 Due Beginning of class on Tuesday March 24quot 2015 1 Suppose that bagel production encompasses the following Farmer sells wheat to a miller Miller sells our to a baker Baker sells bagel to Tim Hortons Tim Hortons sells bagel to consumer StaStage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 a What is the value added at each of the four stages 1A0 A 3 26 How mucl m does the huge multribute to 3 will 010 A 030A A 065 090 ECON 2030 c By how much would your answer to b change if the wheat in Stage 1 were imported from China I m looking for a dollar amount here Consumption Depreciation Retained earnings Gross investment Imports Social Security taxes EXports Indirect business taxes Government purchases Personal income taxes 2300 230 billion 100 billion 650 billion 350 billion 250 billion 200 billion 300 billion 700 billion 800 billion From the following figures calculate GDP using the expenditure C391 lgt V AAO Ttm39 I Year 1 Quantity Year 2 Quantity X93 1 Year 2 Price Cat food 25 bags 30 bags 600 800 Dinner at El 50 meals 45 meals 900 1200 3 Refer to the table above a By what percentage has nominal GDP changed from Year 1 to Year 2 Note Use the following formula change in GDP Year 2 GDP Year 1 GDP Year 1 GDP Year 2 GDP2 tlfOO P39Z soAoo Id0 Jt0iP00I3d0A 230A fAO 1amp SO Using Year 1 as your base year by what percentage has real GDP changed from Year 1 to Year 2 Note Use the formula given above in part 3a SY1 lilpOO quotLfO 0 I A p00quotEygt

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

75 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Amaris Trozzo George Washington University

"I made $350 in just two days after posting my first study guide."

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.