New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

AP Chinese Study Guide-VocabGrammarCulture.pdf

by: Austin Eng
Views
1058
Downloads
0
Pages
16

AP Chinese Study Guide-VocabGrammarCulture.pdf

Marketplace > Language > AP Chinese Study Guide VocabGrammarCulture pdf
Default_profile
Austin Eng
UM
Icon-flag

Almost Ready

Clock

These notes were just uploaded, and will be ready to view shortly.

Purchase these notes here, or revisit this page.

Either way, we'll remind you when they're ready :)

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

1000+ Essential vocab for the AP Chinese exam. Explanation of complex grammar patterns. Cultural hints.
COURSE
PROF.
TYPE
Bundle
PAGES
16
WORDS
CONCEPTS
AP, Chinese, Language, intro, 101, Advanced Placement, grammar, Vocabulary, Culture, China, Asia
KARMA
75 ?
Views

1058

Downloads

0


Popular in Course

 • Bundle
  En-badge

  Sarah Nahrgang

  verified elite notetaker

 • Bundle
  En-badge

  Sarah Nahrgang

  verified elite notetaker

 • Bundle
  En-badge

  Sarah Nahrgang

  verified elite notetaker

 • Bundle
  En-badge

  Sarah Nahrgang

  verified elite notetaker

 • Bundle
  Social Studies

  Siavash Nezhad

  verified elite notetaker

 • Bundle
  En-badge

  Sarah Nahrgang

  verified elite notetaker

Popular in Language

This 16 page Bundle was uploaded by Austin Eng on Saturday July 5, 2014. The Bundle belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 1058 views.


×

Reviews for AP Chinese Study Guide-VocabGrammarCulture.pdf

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 07/05/14
AP Chinese Study Guide Contents 1 Essential Vocab 2 ProverbsIdioms 3 Misc Vocab 4 Grammar Patterns 5 Culture to Review The AP Exam Listening multiple choice picking culturally appropriate response Reading passages ads Writing l5rnin Email 15min 4 panel story narration Speaking 5 20sec responses 1 4 min speech 2 min prepare 2 min speak Tips 1 Use grammar patterns as often as possible 2 Use proVerbs idoms 3 Use 2 Word adjectives Suggested Material Barron s AP Chinese Pleco Chinese App httpresourcesallsetlearningcon1chinese grammarl Austin Eng Class of 2014 According to Barron s AP Chinese School EEE ke cheng curriculum Zi 39E bi xu ke core course J 2quotr ili quot xuan xiu ke elective i 39E539I 2jJ ke wai huo dong extracurricular activity 113 ill zuo ye homework lUJi quot gong ke homework 53 xue fen credit E113 xie zuo writing 1 wen xue literature mi 1i shi history Z l jing ji xue economics i iquot she hui xue sociology Illpfii xin li xue psychology 37 yi shu art 5 BA yue dui band EEIJ xi ju drama 53 Wu dao dance itli li bao zhi news paper 3 shu xue math 3T tong ji xue stat 4 ke xue science i lf j wei ji fen calculus ifli ig sheng wu xue biology 1amp5A hua xue chemistry WEE wu li xie physics iJr 7fli quot ji suan ji xue comp sci Sports EF pao bu run illii ti cao gymnastics E i kua lan hurdles 3355 shuai jiao wrestling quotEi 77Jlt hua bing ice skating quotEi 7f hua ban skateboarding E5 zu qiu soccer 5 lei qiu softball WIS wang qiu tennis ffJ lan qiu basketball EPEIFBR pai qiu volleyball 5 bang qiu baseball i jli i i gan lan qiu football lilifij ping pang qiu pingpong 315 3J yu mao qiu badminton 9T397 gao er fu golf H bi sai competition 5125 jiao lian coach Austin Eng Class of 2014 i iijj E yun dong yuan athlete Lifestyle sheng huo fang shi lifestyle XL1 feng ge style 913 E cai fu wealth iiili di wei position status 353 jian kang health 159 wen ming civilized IlL f xin qing mood kuan rong tolerance ik yin shi diet Jli wei sheng hygiene gt7 H xi qi bad habit E fIi chong pei full of energy Z jing li energy ij xing wei conduct ijrdii gui lu regular pattern 995 lao lei tired pi bei exhausted 135 pi juan fatigued igili guo du excessive 3Z tai du attitude E 593 zi jue self awareness 37Ji gong de social morality HL shou shi be punctual Movies W3 El jie mu program l xin wen news i7ikH shang ye pian ad ip H yugao pian movie trailer ZWKH yishu pianart film i7 l H shangye piancommercial film 51 H jiaoyu pianeducational film ZEETKLH jilu piandocumentary film EEIJ H xiju piancomedy 42 H k huan pianscifi film H kongbu pian horror movie 5 E39JH bei ju pian tragedy TE I33 H jing xian pian adventure film E i lian xu ju series drama HEKEEU fei zao ju soap opera BEE El 3 tuo kou xiu talk show 3 Tlt ya gun yue rock music E j gu dian yue classical music Hlt jue shi yue jazz EEZ 5513 dian ying yuan movie theater ilo li tang auditorium P dao yan director 512 El yan yuan actor Experience fl li advantage bi disadvantage i jie chu have contact with E lt fu za complicated 95 ji lei accumulate Z jing yan experience Z jing li undergo E duan lian toughen 3 bao gui valuable t fen san disperse 732 jian qing ease lighted i fu dan burden j I7 fen you share burden ig xue fei tuition i lffa ling yong qian allowance E feng fu enrich rich 121333 ti yan learn through experience or practice X133 guan cha observe JWJLH jian shi knowledge at ji chu foundation du li independence EJEi 39e dan wu deay Ji39I 39r shang dang shou pian be fooled and tricked 1iJiJ xie tiao coordinate ififllf an pai arrange Relationships i yi xing opposite yin su element P lian ai be in love 1 xing fu happiness well being WJH bi ci each other T 513 liao jiao understand T543 xin ren trust have confidence in IEE lang man romance JEN gan qing sentiment 53 fen Xiang share W35 you Xiu excellent f ki xing ge personality 5 I El wai xiang extroverted 7 El nei xiang introverted H L pi qi temper g kai lang outgoing Ki you hao friendlu lE7quot i39 ji zao impatient 1ZIiU5 ti tie take care of 2 wen rou gentle and soft f wen he gentle you mo humorous hai Xiu shy Eb qin fen diligent QM shen cai stature 0S cheng shu mature iili jiao wang socialize if 3 wen hua bei jing cultural background iii jiao yu education Eli cheng du degree education X I3 bu tong diffentce EIM xiang si resemble WE gou tong communicate 7 F9L chong tu con ict H quot315 chao jia quarrel 53 fen shou break up W 33 nao fan have a falling out Clothes 13135 yi fu clothes 373 chen shan dress shirt 1 ku zi pants 5F1 niu zai ku jeans ii qun zi skirt ii da yi over coat 9 jia ke jacket 54 wai tao coat W1 nei yi underwear i xi zhuang suit 551 lian yi qundress Z mao yi sweater 1ZIi fll3 ti xi shan t shirt quotgt ling dai tie Eu mao zi hat Fl wei jin scarf E xie zi shoes HE wa zi socks Austin Eng Class of 2014 15F jian mw for upper body tiao mw for lower body long and skinny thigns TD ding mw for hat E tao mw for suit XX shuang mw for set tJ da xiao size JLlti57 chang duan length J hou bo thickness EWf shi yang style mmnt T HI 39c shu fu comfortable 4 chuan wear 3 dai wear accessory 2 hong red E huang yellow Zi lu se green Ea lan se blue RE hui se grey f zi se purple E hei se black El E bai se white ilifi l fen hong se pink rwn ili ka fei se khaki J pai zi brand H ming pai name brnad DEE zhi laing quality 5I 1f wu mei jia lian good and cheap 1 su cai Vegetarian hun can meat or Vegetables qing cai green Vegetables I7 rou meat X quot7 ji rou chicken lili niu rou beef Zi li zhu rou pork I1 yang rou lamb E yu fish EFE ya duck lt739EV 7 jia chang dou fu homestyle tofu WEEEE tang cu yu sweet an sour fish Ei i iii suan la tang hot and sour soup I Ei mi fan cooked rice t jiao zi dumplings EE mian bao bread 7 mian tiao noodles El l wifiiif bi sa bing pizza EEU3 Eu san ming zhi sandwich EE BEE you nioily E51 yan salt 51 tang sugar ES cu Vinegar ElEl jiang you soy sauce ik wei jing MSG 33 wei dao avor E3 suan sout EH tian sweet E ku bitter la spicy xiang fragrant i qing dan mild J32 xian salty i xin xian fresh WI nen tender ii i e hungry 5 ke thirsty 11 hao chi good 431173 niu nai milt Ef il suan nai yogurt ik ii yin liao beverage aw shi wu food stuffs lif 7Jlt kuang quan shui mineral water Eu7Jlt bing shui ice water lu cha green tea i jiu alcohol Wii pi jiu beer pu tao jiu wine S39II guo zhi fruit juice 3 ping guo apple pu tao grape 73 bo luo pineapple xiang jiao banana EUR xi gua watermelom Q32 cheng shi city 2 xiang cun coutry side ii zhen town 22 an jing quiet if an quan safe 33 gan jing clean F chao loud IEEZFE li xiang ideal i wei zhi location IXEZ qu yu district T3EIX zhu zhuai qu residential area THIX shi qu urban area I3X jiao qu outskirts Alisl gong yuan park 1ZIi f39E ti yu guan gym WWW I310 gou Wu zhong Xin shopping center 13 bo wu guan museum IEHJVEE tu shu guan library I 5 yi yuan hospital p xue xiao school iii jiao tang church iE z E gao su gong lu highway gii jiao tong traffic 737 fang bian convienient BL feng jing scenery 1i huan jing surroundings 152 she bei facilities A gong yu apartment E su she dorm T iij shi chang market If ge bi next door neighbor QIKE lin gu neighbor if iij jian zhu architecture 7fXff19Ilt shu lin woods WI he river IE3 hu lake H hail hai bian ocean beach IJJ shan mountain Traffic ii ff li jiao tong guan li traffic control HUUH gui ze regulation E shi gu accident Ai iii ui gong gong qi che bus E i dian che cable car Hj Lm chu zu qi chu taxi i k ache truck iiiE9 di tie subway Jlt huo che train E i zi xing che bike Kif fei ji airplane chuan boat E i mo tuo che motorcycle 1f I3Z ting che chang parking lot i j che zhan stop Austin Eng Class of 2014 53 ma tou dock El gang kou harbor mi ji chang airfield ll EEl jia you zhan gas station W33 ren xing dao sidewalk iE I3E39 FIJ su du Xian zhi speed limit EiEii jiao tong du se traffic Jam Efili fg chang tong wu zu unobstructed 7lltl dltiE shui xie bu tong overwhelm l H JLl EU gao feng shi jian rush hou Bi gai shan improve p y Zhuang kuang situation 1395F tiao jian condition p k wu ran pollution Family Zja if jia ting sheng huo mmwm tlj Q chu shen origin ER hou dai descendents IfL xue yuan blood relation 3 El cheng yuan member iz i zu fu paternal grandfather iz zu mu paternal grandma 5 I H C wai zu fu maternal grandfather 5 I H wai zu mu maternal grandmother C fu qin father mu qin mother l i ji fu step dad lil ji mu step mom C yang fu adopted dad yang mu adopted mom Err ge ge older brother 313313 di di younger brother l1 lZ jiejie older sister Zlilillili mei mei younger sister E qin shu relatives lZ qin qi relatives ZZPEZEB gu ma paternal aunt 113 yi ma maternal aunt jf l da bo father s older bro z z shu shu father s younger E E jiu jiu maternal uncle EM zun jing respect also verb Jt iri zhang bei elder generation E iri wan bei younger gen 25 ping bei same gen ping deng equality dan qin single parent ZZ ZZl hun yin marriage 33 jie hun marry ZZ nao hun divorce IE1 tong ju cohabit il f guan xi relationship i rong qia harmonious 39 39t jin zhang nervous 31 yan ge strict Hftill jia jiao upbringing 3 guan ai care and concern PT ni ai pamper iFl Hi he mu harmony EH3 wen nuan warm 4R wen ding stable K jia wu household duties HRikHI 39c zhi ye fu nu working wife Education jg ili pu ji jiao universal education ZJI yi wu jiao compulsory education Pd you dian strengths que dian weakness 733 fang shi method iEEI539 EC tian ya shi cramming E EEC qi fa shi elicitation iijlfi zhu dong Xing initiative H iit da ji chu establish a foundatoin Jj lllp shang jinx in desire to be a better person 6 du cu supervise and urge E l gu li encourage EM zhong zhi take seriously Bil fa hui bring initiative into mw Zl jj Xiang Xiang li imagination 39J3fE73 chaung zao li creativity Rm m mgmr mechanical memorization 433 du shu study read ZIWE ben ling capability 7 jing zheng compete 3Z tai du attitude WLAE ren zhen serious tao tai eliminate through competition E73 ya li pressure 33 yao qiu requirement El 19 mu biao goal I 3 ET bu xi ban cram school t 3Z7fl wang zi cheng long hope for one s child to be successful H3 ll QZLSP yong Xin liang ku have wellmeaning Culture 211 xi su custom 5I3 te se special feature j xi qing auspicious occasion i lE zhu yuan wish u57L qi fen atmosphere jlilk chun jie Spring festival Fi chu xi New Year s Eve El li l bian pao fireworks 353 bai nian pay NY viset E l dla ya sui qian NY money 21 hong bao red envelope Ei tuan yuan fan family together dinner nian gao NY cake 7 yuan xiao jie lantern festival 71IT hua deng festive lantem iii deng mi lantern riddle in 395F 3 duan wu jie Dragon Boat Festival 55 zong zi sticky rice E long chuan dragon boat EI3 3P zhong qiu jie Mid Autumn festival H 6 yue bing mooncake iii H shang yue appreciate moon Xiang nian miss 512 gu xiang hometown H wan hui party Eg li jian zhi paper cuts EEE nian hua NY painting i wu shi lion dance il I wu long dragon dance 3P sheng dan jie christmas d lili ji du jiao Christianity L 3 li bai religious service L5I li wu present Austin Eng Class of 2014 gan en jie Thanksgiv 3 gu lao ancient feng sheng abundant food 5l 139 mei wei jia yao delicious food JltX quot huo ji turkey F fR ifYF nan gua bing pumpkin pie 5 gui jie Halloween ifi wu yan liu se colorful f gld qian qi bai guai all kinds of oddities f 3 qing ren jie Valentines 13535373 qiao ke li chocolate EH4 Xian hua owers 3 mu qin jie mother s day 3 fu qin jie father s day Travel ili39El hu zhao passport iE qian zheng vias quotgtE E39E ling shi guan consulate you ke tourist you lan qu siteseeing district 0 lu you jing dian tourist attraction E ii ilfl zi ran jing guan natural allure Z3E nth ji nian pin souvenir ZAlfnl guo jia gong yuan national park li lu xing she travel agency P dao you tour guide U ding reserve 7fl3 ji piao plane ticket I3 fifjf guo ji hang ban international ight WEJTEH guo nei hang ban domestic ght fTfJ 39 hang ban hao ight if Xing li luggage iilili wang fan lu Xing roundtri l dan cheng lu xing one way EEK qi fei board plane EH53 dao da arrive 327E yuan zu outing l3TEI3 tan Xian expedition 1 lu guan hotel i ui qi che fan guan motel E iE deng ji chek in 23 jie zhang check out 7i dan ren fang single room 5Xi395 shuang ren fang double room 5ElElL du ju jiang xin good workmanship good design l3l39I LLl E hu guang shan se landscape of lakes and hills W rM7Jlt yi shan bang shui hills on one side mountains on other jing se ru hua picturesque lJJ7Jlt313 shan qing shui xiu beautiful mountians and clear water E 37K1 l3 nth yi shu zuo pin art work 313 yi shu jia artist Z2E hui hua drawing painting E fj lt yin yue music 1 lou building 2jJ dong hua cartoon 39 man hua caricature 2 she ying photo grapht E hua jia painter 7I E5I3 mo te model E1 hua xiang portrait ElEl E you hua Chinese painting WEE feng jing hua landscape I3 nth gong yi pin craftwork EJHVIK yuan lin garden Yb El wen fang si baofour treasures of study El qin qi shu hua 4 subjects 433 shu fa calligraphy XL feng zheng kite 3lt H dui lian couplet g ci xiu embroidery P 3 zhong guo jie Chinese knot I3iJ tao qi ceramics fz ci qi porcelaine E37 wu shu martial art TECEU jing ju Beijing opera E T 2 feng fu duo cai rich and colorful 3 bao gui valuable 913 E cai fu wealth Xi ai favor Z jing dian classics 512 tlj yan chu performance l39l L o o JTK m X1n shang en oy Literature 1 wen Xue literature Z3143 jie zuo masterpiece jixiii da zhong wen Xue popular lit E IE1 min jian wen Xue folk W i Wang luo wen Xue internet 13 bo ke blog JWEE Xiao shuo novel fJWLFE ai qing Xiao shuo romance lD39U3TJi E zhen tan detective ltlf jiJiE E you mo humorous 11 san wen prose i395 shi ge poetry 2Y ju ben play 3 sui bi essay 1 wen zhang article you ji book of travels lizzi zhuan ji biography 3 I quot fpquotTXquot bao gao Wen Xue report yu yan fable 13913 5 zuo jia writer 113 zuo zhe author A rning ren famous person ii du zhe reader S lX guan zhong audience 39J ke hua characterize l i miao shu describe AW ren wu character iltjJ sheng dong vividly fili l fan ying re ect Eli Xian shi reality EF zFH 3 chang Xiao shu bestseller Society ii she hiu society MIR zheng fu gov 57 guo jia country X l 3i E re men hua ti hot topic ETJC bian hua change DEL Xian Xiang phenominon 761 ji hui opportunity Austin Eng Class of 2014 i Ei gt pi fu bu jun unequal wealth distribution zong zu race I iijrl qi shi discriminiate lair fu nu Women E zhong nan qing nu gender equality IE1 WW1 tong gong tong chou same work and pay l shi ye lose job I zong jiao religion ping deng equality A gong ping equal 1 339Z qian zhi gun 72l Xian fa constituion 14 A sir en private individual 53 zui fan commit crime 3353 zui fan criminal lt sha ren kill someone Flifflj si Xing death penalty npfr du pin drugs Vlaj fl du bo gamble EH3 duo tai abortion E7493 tou qie steal f ilj qiang jie rob FEE yan zhong serious JI3 Wei Xian dangerous EZHJE jie jue resolve 7N2 ban fa method 3 ti gao improve iiill de wei status 973 yu fang prevention izliii fa luO law 1 bao hu protect 3 bao zhang safeguard i quan 11 right lii jian quan well developed Geography ilf di li geography WEE mian ji area A El ren kou population UUEH guo qi ag J39l I zhou state ET sheng province IX qu district E l3 shou du capital P hai yang ocean i sen lin forest I WE sha mo desert IJJ H7 shan liang mountain i fi he liu river JE ping yuan plain EH gao yuan plateau IJJ 9 shan gu valley Lj qi hou climate 7 tian qi weater 33 ji jie seaon te dian feature i gt ping jun average Eli wen du temperature fl gan zao dry ifkllil shi run Wet BL feng wind yu rain E yun cloud f3J EEl quan qiu bian nuan global Warming iu39 1 5I Wen shi Xiao ying greenhouse effect E zi ran huo zai natural disaster 7Jlt hongs hui ood 53929 han zai drought X9 huo zai fire iii di zhenearthquake Energy fiiiw ke Xue jia scientist EH dian zi electronics E gao ke ji higher technology 761 A ji qi ren robot EEHE dian nao computer W Wang luo intemet 0 E 1 dian zi Xin email 761 shou ji cellphone 7i EU fa ming invention 5El3 ke long cloning KFEI tai yang neng solar energy Fri qi che car ifj l shi Xian realize 3 meng Xiang dream Bamp gai shan improve Bamp E gai bian change f ji ji mian positive side IE1 Xiao ji mian negative Nature Jki ren lei humanity E zi ran nature ij l dong Wu animals l tl zhi Wu plants Wi huan jing environments F7 715 Wu ran pollution 0 zi yuan resource neng yuan energy resource p sheng tai ecology l f ping heng balanced Iil gong ye industry i i la ji trash il ll535Z pai fang discharge l EL fei qi exhaust fei zha Waste residue l 7llt fei shui Waste Water E535 zao yin noise ftl39 chou yang ceng ozone suan yu acid rain Ya IE zhi li manage IEI Ll hui shou recycle l fl fll fei Wu li yong Waste use i shi yan experiment E51331 jie pou dissect UE ren dao humanitarian pj can ren cruel ll hu lue overlook ll yi shi conciousness P bo ruo frail F nue dai abuse Ef l ye man uncivilized li iil po huai destroy re dai yu lin tropical rain forest lf xi you rare 352 zhen gui valuable ll mian lin be confronted With ll ill bin lin be on the verge 932 mie hue exterminate lfji kang yi protest ili e bi mian avoid T H1 cai qi take measures l cuo shi measure lili39 IX bao hu qu protected area ProverbsIdioms xian zhe mei shi nothing to do Elrlj7l5 luan qi ba zao random Austin Eng Class of 2014 E 7l El l zi xiangmao dun The metaphor of a person speaking the action before and after the con ict inconsistent E you guo you min concerned of countrypeople EEC E lt tou jiang zi sha ill El3 ai guo jing shen tfl i tl zheng xian kong hou strive to be the first and fear to lag behind Hl5lffl9llt a patch of trees El lEE5IE llF IXL yi lu ping anyi lu shun feng happy trails 5llf Wu mei jia lian cheap and pretty lXLl 39 3J B3 feng su xi guan traditions I lll lll tong gong tong chou same Work same pay E zhong nan qing nu value men over Women 3333 nian nian you yu longevity AIJJ Al ren shan ren hai many people lEl si ji ru chun 4 seasons like spring lEl j EU3 si ji fen ming 4 distinct seasons El3 7f ge zhong ge yang all shapes and sizes l3H E light to dark 3 1235 dark to light 4 KEN i m1 ngbufushi the name falls short of the reality be sth more in name than in reality 337353 chun nuan hua kai spring blossoms ET3 bai hua sheng kai blaze of oWers li lll El W feng he ri li fine and Warm Ei l niao yu hua xiang birds sing and fragrant oWers 239 El 3232 lie ri yan yan extremely hot 239 El i ll lie rid an kong scorching hot and dry lXl3l lt F bao feng zhou yu prodigious storm L l qiu gao qi shuang high sky and bright autumn jing se yi ren offering enchanting vieWs l lXU 7Ll5l qiu xiao xiao se autumn Wind is sighing 7Jllt7 ill3 bing tian xue di World of ice and snoW ll H han dong la yue severe Weather l 39g7KEE39 man tian fei xue snoW all over the sky 7ltill371E tian han di dong cold Weather frozen ground MW Elij dun meal E tao set H pian medicine 3392 zhi gun E l3 bu movie amp 73 qian Wan a lot EC mei shi American style H E pian mian biased H xiablind lll Wu liao boring ilil chun mian 100 cotton E guan jun championship ping calm IZH yin cloudy iT E liang kuai cool 3 EU3 fen ming distinct lfl xiang xi detailed IEIXE kun nan difficult ENE can be difficulty Noun l lzijj ji dong excited 3Z can be equality Noun ENE ke pa fearful Fl Wei da great 5 11 hai good l bang great EH IUJ yong gong hard working ig if chao shi humid Qff i jiao ao haughty 39Tlt kuai le happy joyful cheerful 3141 kai xin happy PH 1jJusework iigig mo fan ideal E zhong important heavy 7l L5 V IEZEE mo fan is closer to eXemplary ne model in meaning ii guo qi late g ji mo lonely TEE di low EM qing song light relaxed ii H pastperiod of time EL luan messy 33 IE gong tong mutual 2 A dong ren moving 3 duo ban more than half 35 shi moist E IE fairsame jJ emotionally moving 39 39i jin zhang nervous E zi ran natural E zheng chang normal E j selfnature E739 standardoften E3 chao zhong overweight luggage EEC zheng shi serious El qing sunny FIE men stuffy 31 yang ge strict XE33 nan guo sad 1939 23 chuan tong traditional 553 kua guo transnational 1739 T hand downunite XE nan shou uncomfortable 2 ceng jing used to Austin Eng Class of 2014 5lt hardreceive Hi nuan huo warm 15 qiao weird Al J l yuan lai as it turns out in the past used after the fact previously unknown information must be gained Ei qi shi actually l 53939J shi jie shang actually Lit on the world EH33 jin ke neng as best as one can do verb to verb as best as one can 3 yi zhi all along Used to reach a logical conclusion IL ji hu almost Circumstantial 3 cha bu duo almost Quantitative just about to cha yi dian almost Quantitative a bit lacking 39 zong shi always Invariably predictable lao always All the time if zao jiu all along Also means for a long time or long ago il it i fiIW33 He has wanted that book for a long time He wanted that book all along 59 bi jing after all finally Used after new info is gained logical conclusion QUE dao di after allfinally many decisions When speaking of alernatives or the final solution 35 zhong yu after allfinally time Used most like he nally arrived I hou lai afterwards El yi jing already X you again past tense Ell zheng hao coincidentally by chance or just 973 wan quan completely T612 qia hao coincidentally A 1 E ken ding definitely jfj youqi especially 1U El hu xiang each other Ell i dao chu every place Z 393E hao zai fortunately P zhu jian gradually QJ ma shang immediately gtIr I jiang lai future Or in the future He in the future will go there iE fan zheng in any case E93 shou xian in the first place first of all ER gan kuai in a hurry g gan jin in a hurry WIJZI gang cai just W1 W1 gang gangjust r da shengloudly Lit big voice 7fE2I gen ben not at all thoroughly EVE bu yong need not 1 bu bi need not Always used with negative simply when speaking of the foundations of a matter gt iE2llt E JZiT EI J3 35 l I don t agree with you at all X nan guai no wonder be understandable Used in exclamatory sentencesconcluding K jiu only numbers names R zhi only merely R 1 zhi zhi merely jiu only just 2 jing changoften 7 ping chang often GEES wang often more often than not Emphasize frequency of occurrence NEE shun bian on the way conveniently 915 fen fen one after another ZIGK ben lai originally i39lt dang chu originally at that time in the first place More agruementative 11 ou er occasionally TEQJS ou ran once in a while Em ou yi on rare occasion FEE EZ jian huo once in a while EE BEE you ni oily ii7i5F ye xu possibly g gan jin quickly EIEI5 peng qiao ran into fig fan fu repeatedly in succession 113 hao xiang seems l kan qi lai seems VfE I structure more about outward appearance EQEJ biao mian shang seemingly On the surface JL lt1 i zhang de xiang seems looks like resembles ili fl hao ji several jian zhi simply lf zao wan sooner or later someday 9393 tu ran suddenly 0 hu ran all of a sudden j meng ran abruptly i meng de abruptly Adjiii3 emphasize degree of adj li ii que shi true reliable cheng ran no doubt true 13 shi zai true honest E zheng yao to be about to ETD tou ding thoroughly derogatory WJJEE che di thoroughly completely Austin Eng Class of 2014 SE33 nan mian be unavoidable hard to escape E ii ju ran unexpectedly lift L hao haor wholeheartedly BEE sui bian whatever Verbs Elm tong yi agree 1B zheng lun argue 7 ban apply li shi yong use employ EH shen qing apply for an application ie college EVLFH ying yong apply an idea or practice H d lf f shui bu hao jiao not able to sleep well VZltAdjObj ect able to IEI9E hui da answer reply Can also be noun E6 9 liu xue abroad 7J J jia shang add 3355 shi ying adapt tljfjr chu xian appear Emerge Hj l chu lai come out 39fM Xian de appear seem I33 5 wen lu ask for directions Lit ask road 3133 ju shuo according to F 39 I xi yin attract EWEI kong pa afraid I m afraid you can t do that E jie borrow T jie gei borrow give to lend guai blame 7I EH39 S Xiang xin believe as true 175 xin feng believe in f ta shen Xin firmly believe Mi ren ding firmly believe maintain E 1 ting xin belive in what one hears JV xiao xin be careful ll dang xin be careful look out E EI3 liu shen be careful take care Vlaj fl du bo bet T bo broadcast H i chu sheng born HLHEEI jiao zuo be known as K chui blow break up with W 33 nao fan break up have a falling out with JE E shao si burn to death 5Tli T da po le broken 7 denotes a change of state from whole to broken 3 73 cheng weibecome E bian become different 832 bian cheng become transform ii dang become in the future P gan jue become aware ii sheng bing become ill 4355 sui break into pieces PF dai bring along include iii shi xian bring about i i i qi sultlegalgt bring a suit against sb sue M79 ren wei consider believe in one s own opinion 39fJlt7E jo I believe you are a good person EEE si lu consider deliberate 965 kao lu consider contemplate Used in context of deep thought T1333 tuo yun check in BE sui shen carry on E zai hu care 31 guan xin to care for something 3 zai yi care about to mind I 393 jie yi care to take offense 761 zhuan ji change planes E ya crush HE da sao clean sweep l 7539I qing xi clean wash Y3 tao clean out 33 sao mu clean gave holiday ji xu continue i jie zhe continue from where left off geng continue formal TLEZVSE ji bu zhu couldn t remember V able 1 E1 gan mao cold Can be noun W qie cut E39flIK jie zheng check As in check please E cha checklook into E2 an check refer to 9 kao check inspect ilil f zhi xing carry out QX T shou bu liao couldn t stand VZlt T without end unable 75 T wang bu liao cannot forget 3 ma curse 3i E ji si commemorate BEE qing zhu celebrate ii guo celebrate birthday past action X BE huan qing celebrate joyously i E bao yuan complain grumble f 1xun huancirculate cycle 5137 yan si le drown to death ZWE bu zhun don t forbidden to 3 bu yao don t mild ie mother to child 55 bie don t you d better not medium Xi bu xu don t strong ie police to criminal 8 tan lian ai date Lit talk of love 243 yue hui date to make an appointment 51 jiao wang date hang out 5 fa zhan development I39 39 xiao shi disappear IE9 min mie disappear die out E51 gandare E51133 gan shuo dare to say sai long zhou dragon boat race iii xuan choose H1 qu choose adopt Denote compulsory action EJE tiao choose pick out Emphasize selectivity NiE tao lun discuss iii tan talk formal Austin Eng Class of 2014 W1B ping lun discuss comment on Ti39y E qia tan discuss together E1719 shang tan discuss exchange views 0 dao yan direct a film play etc director Tili xia zai download ifiif she ji design plan l i miao shu describe W zuidrunk bai zhe display item Vi state of being 2 xuan display showoff formal EQEJVJ biao xian display perform Il nao li hun divorce IEEZEE EU mei xiang dao did not expect zbi qu shi die 7 jue ding decide p luo shi decide in advance J pan ding decide judge H f duan ding decide conclude Wlf tao yan dislike K5 fan gan dislike be digusted with WEE jian cha examine diagnose 51 jiao yu educate tion M3 zhaexplode E9 gan dao exile Used with 7 lt3Z in the passive form fW 1391i1E5 U T I was exiled by him 5 a393F i jie shi explain i315jiang explain make clear 33593 shuo ming explain illustrate jiao dai explain brie y deng yu equals HEW chi huai eat poison food poisoning Used with T to denote change of state FE pa fear J ai shangfall in love 7iJE fa shao fever TT FE da ting find out E EU cha ming find out investigate E1 cha qing find out sb background E El tao wen find out via asking questions Eiiis shuxi to be familiar 1 E5Ll xiang chu get along I he de lai get along well F tou he get along agree 5 1 wen hougreetings 59 bi ye graduate HE 3932 da zhao hu greet tit zhang da grow up person 43 zhong grow plant JTEE ban go toleave work iHF3Z3A pai cheng dui get into rows 32 cheng guo gain achieve 33 qi wang eamestly hope 2 xi wang hope expect Tgfl zhi wang hope count on 9 teng hurt to have pain 555 da lie hunt iii guai zhe hang object V state of being 7i fa sheng happen 2kLFH lu yong hire E gu hire FE ba hold E if mo fang imitate 2 shi xi intern 2 E yi min immigrate nt Ef bao kuo include i mian shi interview 3 ti gao improve 2 shi xi interview 3 ti gao improve iT qing ke invite iii yao qing invite WE zhi dao know info ll ren shi know person ElEEE zhi xiao know be aware of ii wei yu located E6 liu leave 7 li kai leave depart E zou leave go away J gao bieleave part from fare well Ef tang Xia lay down 1327 F kao chuang hu lean on window Ei f r cha zi liao look up info diu ren lose face 553 shu lose YEJZHE jian fei lose weight 9 shi qu lose consciousness 539 mi shi lose way shi diao lose senses 9 shi wang lose hope 253 El zhao jie kou look for excuses kan look at T52 zhao look for i PE zhan cheng yi ge quan make a circle 1 shi make causes action ll zuo make cook do TU rang make due to authority gao make produce 53 mai dian pay the bill iETida baobale pack unpack 395 bao huprotect safeguard 235 biao yan perform i39quotJS39J tiao ti nitpick c X11 yao need H3 da kai open f zheng li organize Vi chan sheng occured 313 kai qiang open firegun U ding can order food 53 zhu yi pay attention ftl fiiff zhong shu plant tree iJriZJH ji hua da suan plan iiifllf an pai prepare 7357M can jia participate iiFF39 bao hu protect JJ jin zhi prohibited Ii tong guo pass through ii guo pass Austin Eng Class of 2014 Zi ii jing guo pass undergo 3i du guo pass time JELi shang yan perform EEXE shuo bu ding possibly E yan jiu research H chu zu rent out 352 huan gei return to someone IE hui return go back EEK hui lai return come back EVE hui fu return to normal state 9355 gui huan return revert i ji de remember 3133 ji zhu remember by heart Z l3iE lao ji remember bear in mind 3FEiE K Xiang qi lai recall i Xu jie renew WE Xiu Xi rest 33 yao qiu requirement Also a noun ijrd gui ding regulate tion Also a noun FE qiang rob QT shou le received Q9 de dao receive gain YE luo receive words ie criticism ii r zhu ce registration ETE hou huiregret Also a noun Q it shou ying xiang receive in uence 551 zun jing respect Also a noun iE7IV tui xiu retire IEILW hui shou recycle 3quot7quottui jianrecommend 7i fa send IE tu seek fei waste spend 74 hua spend E tong lu same way ibl da zhen shot also a noun i l diao cha survey W i fan mai sellillegally i tousteal EQDHL biao xian show off Xiang zheng symbolize EEK jiu save J duan shang serve f 5 sheng qian save money li jian yi suggest ion Also a noun FE bei si le suffocate to death jill ijil l da han da jiao scream and shout 39 wo shoushake hand j ao ye stay up all night 553 man yi satisfy Hji chu han sweat lf i zhuan qian save money fpquotTgtU gao zhuang sue tattle 33 chao guo surpass xiao shou sell l EH H bu chong shui mian replenish sleep 317 san bu saunter 3 kai xue start school 2 xi yan smoke P qing zheng steam YEJWT jian jia sale Also a noun Hi da zhe sale 3TGE 20 off dai stay somewhere EI pai shoot movies H13 JED zhao gu take care of ii t fang jia take vacation fi l lu xingyou travel EFL za tie HIE peng touch glib fu ze ren take responsibility 43 responsibility ll J fan dao turn EJZHJ wei xie threaten t san bu take a walk lfllli zuo sheng yi trade H13 El zhao xiang take picture H13 H zhao pian picture FE du take vacation 2 ltLH1iE lu qu tong zhi to accept admission Vr n ji shi timing El dao turn upside down l e huan chengTransfer 3 B3 xi guan used to habit T 513 liao jie understand deeply EU El ming bai understand clearly TE dong understand after studying ling hui understand comprehend JZ J cai pan umpire judge HZ chi su Vegetarian 1E UI zuo yi gong Volunteer Lit do Volunteer EM zhong xian Value ELEQ luan pao wander R Q huan ying welcome HI da gong work r ying win i lllr dan xin worry anxiously 15 zhao ji get worried i 39IlL cao xin worry about 3 bao wrap ll f jia banwork overtime l lang fei waste if ii kai ye che work at night f 1ZIi duan lian shen ti work out E zhibe Worth Nouns E guang gao ad ilijl di zhi address 273 neng 11 ability TL quotTl guang gao lan ads section ii kao zou daoaisle seat Lit leaning on the walk way 5 El Wei kou appetite E Vt IX zi zhi qu autonomous region ie Tibet Xin Jiang iJi kong tiao AC 47 qi xiang atmosphere Weather f3iE nian ling age Uiiii35 dao da di dian arriveplace E3 E1 yan yuan actor or actress performer Austin Eng Class of 2014 ZZ539eTltyu le amusement entertainment recreation ji qian fang ahead the front l lao banboss 71 xiang zi box E7FlH deng ji pai boarding pass 7fl El deng ji kou boarding gate lt chu beginning QUE dao mei bad luck I 1 zhu tong bamboo pipe f tan zi blanket 433913 shu jia book shelf z zu ji birthplace Hj 9 chu shen birth place E hou jing background of a picture lg HIE jiu babar Bil ba xi Brazil R llili xiond di jie mei brothers and sisters E dou zi beans or peas 139 EH3 d3 xin yong ka credit card fjrll i xian jin cash igll biao jie cousin W bing gan cookiebiscuit 533 jing cha cops de moral character ij xing wei conduct FEE pin dao channel 1 E he bao coin purse Bflfnl xiao yuan campus iiil t di tan carpet ZWE yi gui closet 51223 jiao lian coach L793 qi guan yan cuckhold JRik qi ye company k shi ye career P yan hai coast quotgtE E39E ling shi guan consulate l shi ji century I Wi sha fa couch fj lEHJC dang dai current century H 7EC lian xi fang shi contact way connection pattern ii dian liceremony celebration H333 bi jiao compare contrast Tlll z ya jin down paymentdeposit LK yin cha dim sum Wi l zhuang xue wei double major J 7 xiao nei dorms JGtE 7fIL hong gan ji dryer rL 1i bai day C zhong diandestination EE EHI315F dian zi you jian email I El men kou entrance 73 li qi energy effort 5 yi qie everyting EH12 dong ya east asia jfli da shi guan embassy FE J dong an east coast AH ren cai expert If gong cheng ji shu engineering l339i1J gong xue yuan engineer school PIE di end 739T chang ke frequent customer 555139 K fa kuan fine Zja jia ju furniture If gong chang factory QM shen cai figure Li yin shi food fT 39A5 hang kong gong si ight company E ji hui zi you freedom of assembly gtIr I jiang lai future E EH zi you freedom lli i ming sheng gu ji famous site ETf 3939 iJ gu gong jin forbidden kingdom iquot1 li lian suo franchising 91 ying pingfilm review nan shou good at JLGJJJ chang cheng great wall H bi sai game jiang ginger 7 suan garlic XH egt7 B3gt7 119 feng su xi guan xi su customs J i cheng ji grade EH 1 j3f yan jiu suo gradute school 19 Ei tie fan wan good job 394fl I TjU 5I jing hang da yun he grand canal K mei shi jiagourmet f E iI3 jian kang bao Xian health insurance KJL t jia zhang head of the family rong yu honor EEK zou lang hall HJKE jia ting household St fu qi huswife 5 jia Xiang hometown Hfzill jia jiao home tutor ltE9393 jiating zhu nan house husband WA shou ru income 73 fang mian interest Iii li zhi intellectrational E guo wang king 43 zhong kind 5 hai zi kid 39 39 i l guan jian ci keyword 7Jlt shui ping level E73 ting li listening skill izliii fa lu law ilii jin huang latest situation Z 7 nong li lunar calendar J IX Xiao qu living area 3 E fang dong land lord H i fan lu law IZI han ltformalgt letter cai danmenu 1Jc4irn hua zhuang pin make up i zli ban fa method 3973943 391 hao ma number 275 yao medicine JGEE huo chai match k zhuan ye major i shou duanmethod 31 jing zirnirror i f dao li meaning jI3aE da lu mainlannd quot ll shao shu minority ZEIE zong jing li manager Austin Eng Class of 2014 1 3939 er ren shi jie married life 2 13913 dong zuo movement fj l i Xian dai han yu modern Chinese ZEEIEE jing li manager director fa ying ping jiamovie critic E2 an mo ltmedicinegt massage El PH g ri yong pin necessities EH3l3 bei bu north part ying yang nutrients flilii i nian ye fannew years food Tia Xia ci Next time 92 kan fa opinion outlook ER yi jian opinion lli lao bai Xing ordinary people 7f lao yang zi old appearance zi nu offspring iJ qiang shang on the wall Ei qi ta fang mian other interest 5 iI du sheng zi nu only one Child 1 ao yun hui Olympic Games 3 W ti gang outline ifflf i jia qian price E5J Z X bai fen zhi percent J i l ma fanproblem H353 bi fen points 2l T5 Xian fa bao zhuang protect constitution HQ jian yu prison f39tii lu guo pathway TB rJI 39 zhi dao jiao shou professor 4amp1 zhe Xue philosophy 43 Xin shi preoccupation 3 shou Xu procedure AZ ren jia people iiili di wei position Ii nth chan pin product E73 ya li pressure 562 Xiplay 1 JW pian jian prejudice bias fl bao mi hua popcorn jl 39 hai bao poster f qing jie plot E3lt H tie duan lian Poetic couplet paste zhan tai platform in a railway station E El E3 dan bai zhi protein g cheng kepassenger EH31quotE5 H ming Xin pianpostcard bei zi quilt 53 E zhi liang quality i if ji zhe reporter bi fang zu rent ii cai pu recipe quan li right 533 guan li measurement EU lu li resume f i zu jin rent IE E tong wu roomate E 3 lu Xian tiao route i fi he liu river if che Xiang railway carriage railroad car Lli shou ju receipt 1 i biao zhun standard 794 yang zi style HET shu jia ban summer school iE Xue sheng zheng student ID 1E shu jia summer vacation E3 E1 shuo huo yuan shop keeper X cong scallion 1 shisomething gu shi story cao cao speak of the devil f7 39 qing kuang situation l lou ti stairs XE wen ju school supplies JQJCF huo lu stove J i cheng ji success E H duan qi short term JEN gan qing sentiment p c te dian speciality l f E jie banlu pang side walk JXUEIE feng wei special avour local colour FAE1 739739 zuo Wei hao seat number 5 shui tax 722 Vii tian an men guang chang Tian An Men Square EM tang shao tbsp E ijrfp dian shi tai tv station 71 iJF3ZU tour package iKj El jian piao kou ticket check 2Y ben ci This time 1719 shang biaotrade mark label i393 E39E cha guan teahouse 7Jlt BB3 shui dian fei utilities EH 57 yong chu uses jia qi vacation JE qing zang gao yuan Valley 73 bao li violence ltL1 i7f1 lu xiang ji video Hl 39c T fu wu tai waitress 17127 F kao chuang hu window seat fgn fli tian qi yu bao weather report Ell biao sao lla po xi guan xi GrammarConiMisc L152 yi ji and formal f he and 5 yu and formal EE gen and with A EE B fEE1391i I and he VX debu able to 1391 H H 5F He was not able to sleep well i He was able to see clearly jjd yi fang yi ting 1 bed 1 bath B f gai tian another day time Austin Eng Class of 2014 I37 hou tian day before yest H137 zuo tian yesterday 7 jin tian today E937 ming tian tomorrow E37 qian tian day after tom Eh 0 T kuaile about to bk T I m about to leave E zuo you around DrL39ftTL39 Wi39 7JT What time is it Around 200 39HL dang shi at that time 39IH L 1391 iAiFl 0 At that time he didn t know me E zhi yu as far as Eat ZW t o I care about color As for thickness 1 don t care one bit iiH Ll after some time 1 sb I39I ask to help more i139155 39 E Ask your mom to help some more 3quot guan yu about WET 0 0 5 l 1i7ii chu leyi wai yehai besidesalso FFTiET 5 F 1391 iEi39 39 Besides hitting me he also curses me XE sb dui lai shuo according to someone u 7 kong qi wu ran air pollution jiu shi nian dai 90 S RE 0 0 0 zhi yao jiu as long as E a b 7x2 zai jia kao fu mu zai wai kao peng you depend in your parents inside and your friends outside MW lia both 31I 1 Both of them er but when considering options bu guo but mild I ke shi but E53 dan shi but V 3K V 13 back and forth I39 i V mang zhe busy with dlt l E 1391l3 I39l gt7 0 Impossible he s busy studying maxsa hu shuo ba dao bull shit XE F 343 nan ting de hua bad words Jf bing qie besides EH30 0 0 Zlt3F fei bu ke can not not U 73 liilliltFI I m a teacherI can t not teach you VTi xia qu continue i5 ETi HJ I EUi I EE Continue speaking time has not finished yet indicating downward movement T131lt E14 7fJl iITi Put your phone away ADJ 333 cannot surpass j qian ji tian a couple days ago VHj I come out Say it Indicates outward movement H333 ADJ bi jiaocomparatively i V jie zhe continue 3 alwana na lai shuo ba take for example adj 337 zui bu guo le cannot surpass FIE ke jian can be seen 39 IiLo 0 ii yin qi fan dui causedto oppose EEO o iET 55 E gen da jiao dao deal with people jian shao wu ran decrease pollution ADJ i T huai le extremely ADJ 1E de hen extremely ADJ Zlt T de bu de liao extremely ADJ ZltT bu de liao extremely 53 shi fen extremely 0 0 l3 mei dou every day 7lt l3i S3l I attend school every day ii 0 0 l3 lian dou even 1391 5J HEEU3 i r lZi l3 i5 Eo He is extremely start he can even speak Russian 5I3iquot39lJ te bie especially ENE 0 0 H3 ji shi ye eventhough E1 T ii i li o I will pick him up even if it rains 1 huan bao enviro protect 0 o 1UPA134 shen me de etc 2 0 0 g yao me yao me either or Ebjf bi fang shou for example VZltT bu xia full capacity 3 iZHZ ET i El Ei l3 iT I m so full I can t even eat one more mouthful of food Xv dui he shi fit 0 o 12 mi fan of f i Ball fan 3xEu1o 0 H3 jiu shi ye even if still 4JiEi 0 Even if you don t want to go you still need to buy a gift Ei gao su fa zhan fast development VE wan finish HZE Ei Finish eating EL E14 I i E zong de lai shou generally speaking L shang guan zi go to a restaurant X8 0 0 Ellf dui you hao chu good for you 7lt7ltiT 3ltU 1ltEI4J r12li7 Z ampi Playing ball everyday is good for your body 7 ban tian half a day E1 yu shi hence j39339539I ling wai in addition iZIo 0 341 ru guode hua if yao shi if 73 T Wei le in order to Austin Eng Class of 2014 X8 0 0 Eli dui yin Xiang impression affect X8 0 0 dui gan xing qu interested in 73mXJV Wan yi bu Xiao Xin in case don t worry Kg bu shi jiu shi if not must be X8 0 0 l dui ying xiang in uence EI3397 fJWl3ltU J ZL7E2 ffI Watching tv has a bad in uence on young children E0 0 o J737 in terms of dltEn1 yao bu shi if were not for U 0 0 Rig yi dai jiu in place of alcohol mg iij yi yan wei ding it s a deal R333 zhi bu guo just merely JL lt x Cm zhang de Xiang yi yang looks like 1391 t lt1 t 7r He looks like his dad R123 zhi hao must not first choice compromise o 0 ADJ yue lai yue more and more EWLFE zai shuo moreover 3 Sbo 373 E14 kai wan xiao de make fun of tgq zao chen morning jf da ban more than 12 Mi f EEK cong hai wai gui lai mainland chinese EH3 hai gui lit sea turtles slang for mainlanders 3115 ADJ bing not really ZltjWADJ bu jian de not really WEE o o nan dao no Wonder 3512 0 0 l3 Wu lun dou no matter what Z o 0 l3 bu guandou no matter what Time I V T mei le negative duration 13 0 bu dan er qie not only but also ZVEX 0 o Ii bu dan fan er not only did not butinstead X bu zen me yang not good VZlt T bu liao not able adj bu suan not counted as dang ran of course Elli qi taothers XlEX you jiu you cha old and lacking I3fE I3o 0 0 7 UUj chu fei fouze cai only ifwhen unless Ff liiltEE Zi 739 U Zi39 Iwon t go unless you go too B fii l gia ge kai fang open door policy 0 0 Z zhi yi one of 1391 Z EI JHH7yZ Z He is one of my best friends dltj yao bu ran otherwise Vii I guo lai pass over 3 iE1 I ju qi bei lai raise glass A 53 B E93 related 139li EE139ll3E9 0 He is related to him 7 y 139EE39H9 g Pollution and smoking are related viLE K qi1ai start action 5 0 0 ill Xiang wen hao say hi for me go 0 xiangdeng deng such as etc V zhe state of being t Z139 J Looking at me he said I love you EH4 0 0 you de some 333ZADJ na me so 3XZADJ zhe me so 139lt774JrZiXA lE Why are you so annoying U l yi laisince E M zi cong since from preposition 0 ji ran jiu since now that 1 i1 IADJ A5 L shao Wei dianr slighty xE yu shithen so FffL I Z 1 i sounds like quotE33Z Xue you suo cheng study to be successful iE Ei 7 shuo hua chong say negative things 0 0 0 U3I yi lai since IJ1 sheng yi xia save some leftovers zao shui zsao qi sleep early wake early 39fM7 73 Xian de you huo li seem full of life mou some zhe jiu yao kan this depends on E1 yu shi thenlast resort ADJVADJV this but that contradiction if 0 0 Eli wangguai turn iifldthese days 5 0 0 xiang to 139 lti E tbu man ni shuo to tell the truth JHS yin ci therefore 39j 0 0 7I wei gan bei toast for il ji de hen tense 3 ran hou then afterwards 333A na me then in that case Ell liang hao very good mmmmmwmm while 55 o 0 HIE hai shi ba what about 33 El guo ri zi way of living I1 l3l39 39J gong zuo shun li work smoot ik5lZIUJ shi ye cheng gong work success 13130 0 E wangzou walk jY9393 da nan xi zhu yi chauvinism f de used to emphasiz degree of ADJ Austin Eng Class of 2014 1391i3 i5IfltJJfjU9ampjlt Ll 0 He was so excited that he screamed and shouted Z7xE o o Eu1 bu shijiu shi if not A then B O f shibushi rather is not dltxEI5o o W bu shier shi not but rather Culture to Review Holidays 33 chun jie New Years 71 yuan xiao jie Lantern Fest E59 qing ming jie Tomb sweeping in 3953 3 duan wu jie Dragon Boat EI3 3P zhong qiu jie Mid Autumn Cities and Provinces JE7t TE773Pl I T shang you tian tang xia you su hang Above are the Heavens below are Su Zhou and Hang Zhou Women from those cities are said to be very beautiful F nan jing major city UE 39J E ha er bin northern most and coldest city in China T E xin jiang province full of minorities desert T J I guang zhou major city Y5 UlI shen zhen major city in Canton 7 tian jin major city EV yun nan southern city with most minorities II 37 capital 3Z I3 cheng du party city Nature Em huang he yellow river JLt chang jiang Yangtze longest river in China Sites JL ltiJ chang jiang great wall Aig bing ma yong terracotta soldiers 352 gu gong forbidden city 7Z f ii1 tian an men guang chang Tian An Men Square History i iiyij L5 gong chang dang communist party W ZJ kuo min tang KMT chao dai warring states chu guo state of chu qin guo state of qin F E qu yuan patriotic poet 3 san guo three kingdoms ER qing dai Qing Dynasty FER ming dai Ming Dynasty

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

75 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Janice Dongeun University of Washington

"I used the money I made selling my notes & study guides to pay for spring break in Olympia, Washington...which was Sweet!"

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Parker Thompson 500 Startups

"It's a great way for students to improve their educational experience and it seemed like a product that everybody wants, so all the people participating are winning."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.