New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

QUAN 2020

by: Melody Horbach
Views
301
Downloads
1
Pages
4
10941865_10153100253762848_5404589369322461239_n
Melody Horbach
UCCS
GPA 3.0
Icon-flag
statistics
Dr. Leupp

Almost Ready

Clock

These notes were just uploaded, and will be ready to view shortly.

Purchase these notes here, or revisit this page.

Either way, we'll remind you when they're ready :)

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
statistics
PROF.
Dr. Leupp
TYPE
Study Guide
PAGES
4
WORDS
KARMA
50 ?
Views

301

Downloads

1


Popular in statistics

Popular in Statistics

This 4 page Study Guide was uploaded by Melody Horbach on Saturday February 7, 2015. The Study Guide belongs to QUAN2020 at University of Colorado Colorado Springs taught by Dr. Leupp in Fall. Since its upload, it has received 301 views. For similar materials see statistics in Statistics at University of Colorado Colorado Springs.


×

Reviews for QUAN 2020

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 02/07/15
a t x I r L m W F m h I 4 n u i H 1 II lluil Fr 1 U U P j l L u 1 I J t v u r I a L u i 1 a t I 1 PM I r L L I m n L 7 i 7 a l IllIx xv I11lLr n U13 TWH 1 nIH IRE ErIu llIH wailud IrlmH Emlnpufrm imli I q x 1 U I 1 r H H I t J x J TuunH h u plh ma xh l I x x H I IHECI ml 1 H lit F L h x u x x m 4 HI q x u I F u L g r x J 1 j d J x IPA rJ I t L Fdi 1 run m H w 1 I In HI i H n I w Hulk eld HIT Lw FWEHIQ a lingual H 151 HI i I lm min Lama 1 GEN MET I nu E L f i 15 a L 1 115339 J a m 7 y 7 u I 1 I n 1 n m If 1 I39 u r J a c 7 7 1 7 3 7 Dian 7F r g quotJ 77 7 m quotEmu t n m 7 7 7 I 7 7 7 7 u 7 7 7 W 7 7 a 7 F1 em u a 77 J 7 J 7 c I 7 r17 D 2 7 L 7 E m 1 a J 3 r 7 7 a UL 7 g L mu 7 3 L 7 1 7397 7 77 n quot l H r 7 7 I C gt A 7 u k 7 393 a 7 n g m m I 7 77 9 u L 5 7 7 t 7 7 n I 7 u r 7 7 7 7 7 L 1 n r c an akin u 7 7 j quot39 39quot 77974377 quot391quot 7 39 Sui 7T mung 7 7quot 7 g f7 ijni7 9r1 i 415 quotquotI39Ii 139 I J 7173 quot 7 quot PIa39I39ELiuz ausu f ham 52 Th397 E 7 7 7r 717 7 7 77 7 7 7 u JE 1 I L J g E F m7 hE39 7 3 7amp77 7 Iguihr 7 77 Eng5777 7 7435372 7 w w 1 77 mi l VHF 5 7 w ragga5 5 77 quotquot Pi fr mu vq quot 7 isi1l m uuiggggwl Kim H n nJFL 711 ifj Em 7 r 1 7 quot 7 u7 A w a a 7 7 39 739 539aIiifquot l 7 r i39lhlu r 39 1 1 395 5 7mc wt7quotvu 7774 741 W 77 an 7 INF 7 7 7 77 77 7 7 7 rl D7 7 7 77 7 7 5 39 7 ng T brie1amp5 i7 f V A I mm 39 LTquot hvwkfrw 7 7 J 7 7 7 r Em 5 I F I rr Vquot I E uiI In 5 f r air all 4 I n F I a 7 3 P7 gt I C n L n 7 quotJ E 7 2 77 f l 7 mini quot E ii 71quot7 7177MWE39T IJ 7A 7 1 39 711 77 7quot KL 39 77 39 7739nn 7 7 L 47 777 775 l 4n hi i V 7 my D 53 1 quot7 LV 7 l L 7 WMA J7quaym7qm I E 1 EI39EI 7 mar 7 w 7 U a b n 7 7 39i39i r39q 397 EJ Fua gt 7 uj 2 r n L39HJ 177377 7 7 1 7h L 39 V H Li gt 77 7v7 39quot 39 L F39 m 7 fthin if 7 Hi L Iquot r 39 I 39 quot I I i 7 7 ll 7 a quotU n 7 1 g 39 n 7 L AV 7 L V V 7 7 n a 39 quot 7i 7 7 Ilil llrl I u 11391quot DH 9377 E w u 39 53m 3 3111 i 1 Hill 15 I D J a x xx an m xxi pa m x x examlxquot m I n z x x xx xx xxix x xxx ilxxa x quotWEE in mhu ll anulxllxx 15H 5 mad xIIxxum I mx xl I Dr J Lnxx x W iiith x J x xHun lnHHIrxxx ha ix x EEDJLFPUEE Eff 4 xxx x E x nmxx u u Elia x x 1 xx x xrl I x xx xLxxunn Lthmnurrht x xx x xiii u xlELxxxx xxxxuxialuhln I xxx 9 x xHxH mx1x1qux1xlnxlaIxwm xx x x Llex x x w x A 2 1 x I F r c x L x u L x 1 x x E xHnuxlx x x xnu u x x x 1 xm m xxxx xxx Lx x x x ax x x x 3 x xxlx x xx xxx WV x x mxxe L x EH1 1E xxxx E x xwuJ x Exfix xx 5 x x x i Uhlxx IxII dx x xxx x wx xxlx xNxH E mn nllx txxl x xxlmrsmxlxl llxdfuax xx ifwxx xx xxx xxinme axalelxh 5 mi x xx xxx Ixxxrl x xn ixanx In xquxxx xx x x xx max 1 n lxux E xHixPxxxxeIHquIxxwlxw L x If xxxxlu xH x x xxnxxmlxlxxm a H quotH xx x x x x1xxuw nl ualx h x x xxxefj xn nLFwaimL xxx x xxx xxx ma a H a1xxx b 11x l x xx x n nxluxxwrulnl nrxr x ulilxxxlxan 1 xxxx r P a Jawmun Hh x xx H xuxmxhuu v xxxxxml nlllxixluxxnnr x xx x n xxxhxlx xx x x lxnxrlxxlxl ENHIVi x x xhu Funnxx xxxxxx Eligii x x Hxxx x x x x xxmuixrxm 1 x H Hhxux x xi xix x h u x x ux xxxxixuxnlmm nlulr x xxIIxlux xxwxxnj quot x x xxnqxx1uxxlxxxuu xx x xwxux axth aux HP x x m I x x mxllxl I x 3 xx lexlmnhvx xmlhx x xx x nlxi xixIxxid x x x xllux lIL mxl m xaxx xx x xx x xx xxaxxixduxaxxn xmnlim xxx x xxx x x xx xmludm WHENum xxxHxxIL xix x xx x IUnxxHwax x x xHI1x x x1 F x x x x x E x xrxx x J xx xxzx II ix xxx xxx iixxxxldthr x I J 1 xLxxd xlxlxllx L x x xx xx xxx FxxxHxxJ anH Lx x x x x x Lax H115 thHxlxx xxxlx x x xbx llwa 5 E ux H H x x xx xx x xxx 1in xx x xx 3 xxH x Jxxux x x 1 xn xxluml 3 x x x x x xxxx xmwmm E2EHxxxllunxr xx F xxiJ xxLIxxxuh mx nan xurxnm xxxx xlxxlxx anxlxxx x x xx x x xxime xx x H maxxiuxxlxulxrinxx If 3 max Ixxu xx Lx h x x xxx xx x xx xHaxlxi uximx hnm ux x xxx ixxxnnxpnaax mxiqjxlxxxnlm 1x rlxh mxmctw u 1 x x xx xx x 1 xn xlx in hxlxlvanlxx xxm JIE 1 I3 am xiii IE axlxl xxh hr x xxx x1 5in x x xx x xm xxx xxx 1 x x x x b x xxhx Hx fxul af h ixxxxx x xxx uxliqxxmx i 1xe xxx x x x x x x x x x rFx x x x ax x xxxnxjxxiinmm 4T 1 x xxx xnlx Lax x r x xthxaT F xx rx E jxxm x x I x 1 mxnxlxnilmxuxlmil ix EmmxmneliLle x mlx L x x xxx xxun lulxdxxxxw xI xx nlxxlxrmxlxxxjxlHxHH x IHxxxxE x xuxxHx x xlxni xlu x x x qua x uxlxwxxxx xIx xxn xx xxxxxxnnmxp lbx JunLP 4 xHJF1 xxl1xx n n x x x xxx xxxIxaninxH xx xnuunllx xx x x ax IVxxE xIxx xx x x x x J x 1n iwixxxlim n H x xxx mild WmHHnrxurlgru mlx leaudum Lx xxx mxx hmlimix x x x x qxdi a x uni umxxthm x x xx x x 1 xx x154 xi xx x x x x x xxx m x xxx x x xxx x xlzlu E x xxx x x 1x x x x x mix x uxJ ME 4 Lku397 H57 39F E39quotL39 F32 39 I39 739 HI39u7 U IuEGIIE 7 9777 7 7 7 r 7 39n 7 739 7 7 1 1 7 u I 77 77 L 739 n 77 777 7 7 7 7 e q 7 739 77 7u 777 7 7 7 77 i 7 7 7 7 quot 77 7 7 7 7 77 7 7 777 7727 7 HIT car r g E 4 i a 77 m a un 77i EH H 7 m 7 7 quot I7rI7 77 WEEBE 7 79 77777577 Emmmhrjv 7 f lampu39 39i771 i tj 7uu h7 7 rnrJ 77 7397a7 7iw 5 5 b 7 7r 77 7 77 7 quot7quot77 7 7 u 7 I l I H 7 H I 171 r1 7 7 7 i7 77 7 7 A 39 t E 7 7 7 74 h 7 7 7 7 7 J quotV Iquot 7 7 x 77 7 H 7 F 39 quot 7 39 7quot 77737 7 7 a Y mg n m n i m a 7 7 7 4 7 77 7 397 39 quoth quot H77777 7 7rrn 71 7 7 7 7 u 7 7 7 A 77 7777 n 777 7 777777 7 7 7777 n 7 7 7m47777777 7 7 Jr jg 77quotbele W 7 I i 77 5 i7 777777 7 7 7 J L 7397 7 quot 397 77 7 7 7 7 a 7 A i39L 7 H u 7 quotI7 H 7 7 7 H 7 7 7 L quot 77 Z77 77 x 7 quot 7 7 7 7 quot quot 7 1 7 quotquot j 77quot 7777 7 7 7 r i I7 quot 7 r 7 7 7 77 17 7D 7 7 b 77 7 7 7 u39 U 7 7 7 3977 quot I 7 7 7 397 I 7 7 F 7 nr 77 47739 LA II7I 39 j39 n 77 r 7 A7 7 7 7quot 39 L 7 7 77 77 7 7 7 777 7 7 7 7quot n 77 r 77 77 7 3 7 7 7 77 7 7 7 7 7 77 77 7 1 77 7 47 7 7 A7 i a F E E g r 7 71 l 7 quotquot 7 77739 r r 7 77 H 7 V7quot 777777 77 77 7 77 7 quotquot 7 777 I 7 7 r 7 I 777 777 r 7 quot7 77 7 7 7 7 77 7 7 7 177 7 7 777 7 7 7 I 7 7 7 J 1 J I 7 A jr 7 7 7L 7 7 r7 4 77 7 TrIl quot 7 7 w 7 77 7 7 77 u 77777 7 7 77 7 77 717 7 7 77 7 7 7 77 71 77 77 7 7 7 7 7 77 77 qu 7 777 Ena 5amp7 7 7 1 7 L IE 1 39 7 7 7 a 51 7 v 7 7 7 7 na 4777 7 7 77 71 hasA39 77 r 7 77 7 7 7r 7 n n 7 I 7 7 7 77 7 7 7 7 7 K 7 L7 7 7 77 777 7 7 777 n n 7 7 F I 7 7 7 77 7 7 7quot 39 7 77 71 7 7 39 7 77 77 7 7 7 m 7 4 7 7777 quot D7 7 7 7 7 w E 7 7 77 E 777777 7 777 39 7 quot quot 7 7n 7 7 77 r v v 77 777 3977 7 7 7 77 r r7 I r 7 7 7 7 7 7quot 7I 7 r 77 7 777 1 F 7 m 77 77 7 7 77 7 7 7 71 7 7 7 r7 7 7 7 7 737 77 77 7 7 7 77 7 7 39 m 7 7 77 7 u 777 39 l W r 39quot Y 7 7 77 7 LI quot 394 u 7 7 7 gagh m 7 77 quot77 quot quotm rw 1quot P 7 quot77 quot 74 I l1 7 77 77 7 7 7 77777 7 i 7 7777 77 7 7 7 V 777 7 7 7 77 77777777n 7 7 39I7 F7D17 1 77 7 7 777 quotn 7 77 7 77 L u 7 ll jl JLu 777 7 a E 7 I lquot 7 7 H a 7 I E 3 7 7 Ll 7 7 7 15 7 J 77 quot r 7777 97 39 r 7 7 7 7 7 7 r 77 77 7 7 T 7 7777 7 I r J I 77 7 7 r 7 7 39 W 7 7 7 n 391 7 7 7H7 7 7 ri I u I 7 7 77 7 7 n H77 quot39 D 739 7 177 i 7 7 7 7 7 7 7 7 7 L quot m 7H7 7 I 7 1 l7u7 7 u 7 7 7 In Hm 39 7 7 7f 7 7 Lu 7 7 Isrdixru FE EFI 39quotquotquotquot m quot 777 7 H 1 lm I 39E 7 7 7 39 7 7 7 77 A 7 UI 7 7 7 I 1 777 7777 quot77 77 7 7 7quot 57 7 7 7 quot 77 7 quot77 7 7quot 7 7 777 V 39 77 77 7 l 7 7 g L7 7 739 n 7 7 7 77 7 7 7 77 7 777 7 7 7 777 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 u Q7 7 7 u7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 J L 7 7 7 If 7 1 l7 7 II 3 1 I r 1 7 quotquotquot739 7 7 777 777 n E39 1 7 7 7 1 quot r 7 7 k 39L 39 7quot 7 7 7 7 1 7 77 7 7 r 7 7 77 7 77 77777 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7quot 7 7 7 7 7 7 7 H J 7 7 A 7 7quot 7 I 7 7 7777 7 77 r n 77 W77 7 7 77 7 7 rr 77777 7 7 n i 77 7 7 77 7 7 77 7 7 47 397 39 7 7 177i 7 7 n 7 1 7 77777 7 r 77 7 7 77 7 7 7 7 W F 7 77 7 7 7 7 77 7 7 7 7 77 7 77 7 7m 7 7 E 7 ll 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7777 7 7 7 1 7 n 7 Q 7 E 391

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

50 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Anthony Lee UC Santa Barbara

"I bought an awesome study guide, which helped me get an A in my Math 34B class this quarter!"

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Parker Thompson 500 Startups

"It's a great way for students to improve their educational experience and it seemed like a product that everybody wants, so all the people participating are winning."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.