New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Exam 1 Study Guide

by: Madhu Baskaran
Views
14
Downloads
0
Pages
28

Exam 1 Study Guide CHEM 1211K

User_36446_profile8604
Madhu Baskaran
Georgia Tech
Icon-flag
Chemical Principles I
Carrie G Shepler (P)

Almost Ready

Clock

These notes were just uploaded, and will be ready to view shortly.

Purchase these notes here, or revisit this page.

Either way, we'll remind you when they're ready :)

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
Chemical Principles I
PROF.
Carrie G Shepler (P)
TYPE
Study Guide
PAGES
28
WORDS
KARMA
50 ?
Views

14

Downloads

0


Popular in Chemical Principles I

Popular in Chemistry

This 28 page Study Guide was uploaded by Madhu Baskaran on Tuesday September 15, 2015. The Study Guide belongs to CHEM 1211K at Georgia Institute of Technology taught by Carrie G Shepler (P) in Fall 2015. Since its upload, it has received 14 views. For similar materials see Chemical Principles I in Chemistry at Georgia Institute of Technology.


×

Reviews for Exam 1 Study Guide

×

Report this Material



Submit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 09/15/15
Zia n na iqu I Ea nampn l quotwaivingw F a LIIIII i Halli n I 55 dag imitau ywa uPI n mu 7 E quot77722 aub mw mm2 12 U L aw Ian Ia Earning nEHip uiri a I I i a FL n nlrmau y quot73mm l i r rm Erna minimum lull111 IIIu if 1 l lullI illll FEE Em quotI 33 unanmEDE andqu ngiwm mu g a E nm Himqu 4AM gamma mum mmpunruu mm mm w n m wn m m Manama n muunn uduundakl uj H mfiiig g giggind i 3 1Ek u3 i hgm iaaf l H272 i ui u Egg 5 quotMa a is 2 1 J3 llr1III 1 i1 E II I IFIFIITI llllI hlaii l 1 hIIIIhuIl IHJEHE IIu aw DEED WWI iii ll 2 Eg l um tu m ain f F ngg nu i m PW quotH Emmb Tn IJE jungnn njmr Elva quotENEHing IIllilunlll III Irarim lrll I I jII IIJIII39IIEIIquot 115 IluuHHWE PM 3amp4 MILE Dmn l na i Ha g a EH5 EH 1 7 Edln t l a EFL 37 Egg Egrii iU EUJ umuEm m upiu qu gggg Egg j qmuwmu gm 1 Eu 7H7 EEEIDSEE u i m agging i mg ggaifa g hh Egan Aer Ilitriiq rill IIIIII 1 lillfn llr I r ll ll39IlIH39I I1II IraI li L H bra 91 3515 l nmuurnm m alum nmun g r iaiiggg El E33 Rains gamma Ham dug Innauln rrwmnn l Ill 1111 JIIIIILIrlll llli 11 LIII1lIrIIIrllniiluhull gillIII IIIIII r39 Irillqlllilll juf It uiimnm m u 12 1 quotin 22I2a 112525 le xL 7 2 7 1 1541 is i12ila 2233i 251512IE E I EILEEIILFIL IIL IlzllrIL Etc EEK I i t 7 a I nI I 2 Ear ESE m mininm pm m with iiiEmma Egg I39lli I E I g I ui l Ii i i Irl iiihill 11 ill I I I I I I I IIIIEI iIIII39Efll li il qliiljr l 777 22 I 3 Ji1l Illl I II If r lllh1 llIIr ILII Til 7 J 2 I m Lklwlmhm uulm xum a UHFUWWIIIHIFSHJIIWIL 727 SEE I liq2113 KILnle Ln 1 Hui filming EB gin mun 27 IMII SEMEEEEEm mia i mmaE 121me alg ag g uqiit p l I i I I IIIII1 III I E I rnr nn gahulnn ll u IE Gillan 77 77 f A II IHIIHMIIIIIHEHA UHquF h h iludl wrurlrm W Lil II1 r JIJWI iIJJ2 erzz C 741 ulilJJJ 2227 I Itrr7 rL J EILHFEL l l L E 7 7 inlE ai nnnhuimt umimm i m mgi gmgg l gammaii iIIIm2 mmlEm EL WEE u aeugmnml mm luuughmu a1 Eh m 7nan in as i I bl E u hlIuIlnlllmma akinalumni E ii I I25 J AIJWIIHEEHIIAJ 2 I7I T illIi1llllll trlllillrllI1Illllli n1 Ilidlil II Illlll iu A 2 A Igt mInIITI L IL 1IIJJI rFIrnIE 7 E in ii 1139 FIIL7L I 2 EIJLI Ii 7 t r E a nmu gig i iu ln u i II I l n u I 1 fillIFIIIFn Ilinrluiflllrinll lri riall guilt IE nilE I7I i ggi g u ga iigEgml w na uem bnnnn mwm BEEEFHg 77 77 HUDBUDB n unf insr m iu m wq unnun 3 7i EMHHHJMHHME WEMAHTHMM Virth P I HE iEiDn m g u Enmu n u nm lc inf 1J1UJ JWJJJL WLMMWHWJHIIIIu xlII E HE E I IHIIWIJIK rL l an Inna m iijm jualn DBIPn HnmEUEnUDDn mbn J 2 n driij 13912 7 7 nmm rn m mm En WI a E Emmy Egg 3 EPUUWHHEUEEHBDQWE E Eagn I r 77 l II n E m m w nag my Eu ngn anp In E2 u G qulL awn WEN mm nH72 quotWIDE 27 L1h7 Edna houu nnmug 3 EEE DUDE Hun uh mam F n g n Ha nlmuuu lngQqu 2 a 22 2 II II 3 r7 P l 1i Jimiii m Int 2 W I L r IIIUJ III I III I I I K I HAII I I 7 7 EJ u w IHIEIEII nunIR rk J Hamill E A II WIIIEKIIIFA SEMI EEE W41 2 lJJIIm JL IL m7 n n u rmm m m i m E u 7 A 4IIIuMEIAIHl I FI I Hun U h n E 1 2 2 I I 2 I Jlalrax HIIU 111 I Am I2 I III IE rII rL 7 7 l 2 WIJ fluwtm zp 7 77 I I is 2 2 2 i a J I A 2EKPJEIIEFIIM mI SIT I i E i i 11 E LE I I I I I2 I AIJ IAII2I I Eula 39 IF II 22 111 FHIu uni1 Fl 1E1 mafia 51393an HERE 1392 E I 1 391 1l 1 r1 WIJ 2 I J2 FHW LJL 7E 2U1u mLinllIJ Iw hllIrIL I E 2 112 T 2 I Irl I I 7 HanHm F 7 7 2 ILL 211 i 2 J 22 n I z E z 2 i1 1179 II 21 i I i 2 2 2 quotMr m I E2 u iulrh I A quotIE2 abdiui zt IrI 7 I 2 77 7 L J E 21 ijililnmmlnw UIIE E I I 3 IL 12 2 31 72 IE iIF iEILn J J i I i E 1 J77 I i j I JIh 1u2 HiH Iq n J ELJHWUIIHWU dHrJ HM 7U THEME IHHIWIEII 7 a 1 i2 2 1 lull II II J I22 JD2 J n C I J 117 HIP LJII Q ll L 7L I rL Ihrltlukiu PHIQEIrFllILIIHI L IL WEE nilll E E niwn t v llnull 11 I I EIitlrII I E n nhhnmi mhml 123 I I nlLrL 1 E 7M7 mm II E 7 1E 7 73 A 77 i E U H E 121455 E 1 i I2 2 ahinmnmm mmmf iFI lib I I rL InlIul 7 77 J hulk WA mAH aunbig H m m d Wj g i m u E i ung g D 77 77 7Is 2 lm 1quot in a z 22 SJ 7l7 A an m 17 EVII 2 2 771 7 2 Ea ibj mc TL m uamluh a u Jiigibi m IridiumE Qh ik fn guuluul 21l Immmf mu jig vi llfll L aiml EFL I rnLnIL I 3 2 J 7 1 til I Ilhd J n nn has 1 1 5 H7 WHIWIWUU n11 MINE SUB mm P m U E F rUE n7 IL 7Hle NEH HIHHI H m zm zmm CF 1 A Ir fnquot39 1 ma aTI DEF quotBFquot u D r39 r 44 4 r A44 J 44 4 LT x441 mag r Magi n EF b 39 EEjm in r I l JDD 413 Fanu warps J39Z a 13 w E n L4 4333 WE E Santana 51 H 1 quot gr E 7m 7 firi 41 47 1 F7 4 m7 E 934 54 4 44 I E32 4 44EEAE44FZEL F 393 anti LEF wA n4 39 rij jEf 4 m DH I x 4444 E 4 4 4 4 4 4 43 E 39 4444444444 Chm mm A r 439 A 4 4 4 Em E 4 44mm J gt F4 4 4 4394 4 A WIFE E M njhg m dj l E 4 a lt E EILELJ a V A 444 A U 4 n 44 4 391 F LJEAA AEFQ4U g Cariquot n w rg my U44 44 u 4 quot W m u w m n1 rr lt 4 n m r r AV F39 A m 394 r 39jEEU L 33 4444 444 4444 fjr r PLEA gA v 7444 air AL Lm 4441 44 45 44 quot43 1quot4 EJ L1FEE u u VT I Jk j r474 44 quot4 p i E E i L J E E n r H wrn ur44u4m4 4 4m n4 4 41 q 4rI 41 AA 1 l g q l pup F mmm mm EH 4 v4 44 A A 4 PL 4 4 4444 w WEE 4 Eu til Twig quotD 39EAZFF E SHEE D 44mg4 4 4 4 4 44 4 m 4 4 A 44 j uI u 4 4 4 4 4 4 444 4 mu w Av I 4 H 39i quotquot39 quotquot 444 43 hZIEVL P E E 4 4 E 4 4 43 m1 I I I 55433 n n 44 43 VEA 44 44444 I n ngm E DEWuGTni JGE 4 4 4 4 4 4 4 444 44 4 4 444 444 3 43EFA444QFZZ wr 2 a ME 1 r4 lt 23 4 4 441 44 4 3 A 17 44 4444 4 Wij L 4 44r 44 quot43444 a g m4 r n r 4 m a n4 ul4 4 44 4 44 39m 7 w u J quot 1quot E 3 u 4 u Anm1 F quotLIL Fr a r nr n 4 A aw g 44451 U 4 A gym 54 rm nh 4 r n ltm4 w mluzg m44 39 L4 44 n H 44 E39F IE an r 4 Fa n a z r 4 L lg CE 39 39 4 E154 L Ct r mp u w I A 4 4444 4 71 LEGS 451 Unu 4 E El mg m 133 A Fri 44 4 444 4439 4444 4 A 414 n Anj FE 3 E A In quot4 4A r J W33 T gkrui Em 39 SEEKF 393 4444 L 17 j j ja34g4v 44 A u A 44 IUI Eg 4 El n4 4 E 1 r41 F m CF u Jr r zL J 44 4 4 44 V 4r3944jfr a 4 4 4 quotIquotIa I F a W E a u quotquot quot f a I H um I M a I 39 39 I FT I i 3 E rhquot HI quot3939 39II39 IF JP m 39I 39 39 Ir I Frquot m a at l quot 1 and an rad l39 I 39 I i l I 39r I III 5 I 39I 39 I I 39 39 5 h 11 dl III Jlquot 39 39quotI LrrIrquot I n a 1 l 5 I III I a 1 39 quot 139 J nI I 1 I l I Quinlan 39 39 rquot Ir 39quot I F m 39 quotF I39 a 39 r J53 I I F f 39F39 LrriIF I l M39 II T I 1 I ln I If I l a clu a an 1 u can 39I I g n I m If quot 39 J I 3 IF u JIL w n u I Hquot BF i J I L 1r a n 39 Equot y a t 1 u a E Jquot In r J 7 l I I J I A A l A A 397 k 5 1 I n q r 5 3939l 39 Ft quot39 3939 39 39lr39r 39 1 7 n l Z r 39 W I m r cla39 unl W v 5quot 1 39 39 quot r a 3 T j 39 w quot j 1 TH II I quotI 739 I a nil H39 a w a I If If n quotEnl 39 39 b l quot a r I I II E39 1 quot M 39 quotquot 39l a r mul I 111 I A n u H d II39IF r I I I I l J hrle39nI I39I tl quot I 1 Ilakit i TIlriu ll u I 9 u r d u A I a I i3 I r In E u u a H I as 5 Hum u f I 1 H 39 1 n a n I In mamnu 39 quot braquot39 n I My ugl l u I I II 39I39quotquot39 E r qTirrII II39I Ii II 1 L 4L n l F39 1 139 n 717gt r n 39 a n A IIIa a r77 39 I I I 1 5 I 39 39 quot a ei P Inquot 439 rmquot 39639 3 L V 7 I I n 39Inzi 39lquot 39 l 9 E IFw r39 n A J a quotr H n r uc 5ag art PW A 39 19 m i quotquot w 71 39 n In P 5 II39J prrurpnrF39I39IHiF39r39 39Iquotquotquotquotquot39 1quotquot Ii W rm quotJP F quot A L r n F a JJIquot I dflq mar939 r E n Firm3mg I in 39 quot rd nFru E39 Fn in If EI ra 39 I l quot i El nmr39q39 I Fl In I n I F EliIdi JIM l r 39I39II nl 39539 MEM 39lF3939quotIquotquotl39 a 54 J H I In m a 1 39 sueIi awquotH 39 H l 39 39 d uF gul Erna HIE 1 I 1 F EdaIr a a rant T Ilr Eh M IE II all Ill 5 a marijuan F E F I m 39l39 FrF h r T 939 FEM Inu uwm i Hq H r 39 39l39F39 quot 3 Fquot lullI llquotIIll39 lquot I 39 Il 39 IIJ Il IjInK 39ll will If quot3975 39 M EE39 395 mm ED l39u cn ll W39 i mugF Pal a I 393 a nrl i r F II 3 I Lc IIF H CH nln w IFHEquotFHP n r 39 9 P2LH Em39 HI I 39 39 3939 m quot 39r 393939T39h393939IF39 139 I I I 39 nr E d 39ldEP I39 1 39Er 39lg m 5quot E quotI 5 I39d quot I at w quot r i5ll H W w quot I aiww F G m I 1 I f n I dd u E dnF CE I a 1 nuE a r Ii H I ml in L u I39 II a 1 1 397 annual n Inc Lmil I l l I39 1 I a395quot quot I F Egg InapImiFE m nlF El m a l39 139 a m II E q l a Ipi I quot P mm was mi J39 39quot W r anifquot Ir quotIna auraL I39TE39E39 Iain F m n u D Hanan quotFr D D Eng E q I E n n u n D D c F39H39im in FEM391 E Z W F mamp F J W39 mmmFEm ib mun WI Hm WISF mile Flnl IE5 G E E E P mmmMWfIW m FEE a u r E DEE w p i j E at 3umm BH I m quotaEmHWI m n Minn 54mm U F nr 39 m n 1 T n lquot u m m u ag I u NEFM LU L wmw FEE E E E GEL q J WMDE u 3 Qu EE IEL E ME mum in a n 1 W WW m HH E F humans 55 H quot u Emma m im Em BEEP39 WEI 53d Ema395 Wm Hquot m quot a I ww Tquot u u E m W J 1E w m WW mg EL a n in E Ecumuiw E m l WE Enifcm wuum Emma959E is FEES an M El SQ H a n Eb FewFM WWIIni IIInail a Mui nlr n I II39ulI39H39 II 1 I39 39F 153 Em FFqu D mmm lu mm dm F vn CHI5 9 Z uquotw d r Hum 539 l39 39 Ii FIFE I I lvnrl E H mu 39uu au 5quot ru rill 1 um u WW 5 ab 5 EHHWWEwWWMWWd w pmdamaE H mwal uFlrmJrniF I H h 39 39 I I II39IIII IIIIIIII3939rllrl39 II I I 3939III m El f iI hwywLi H hdhth M 39 l m1FMFWFIEMMEE Eu E h rH lipH W I h a I i quotI HL h39I39lquot 39 lI quot bl Jh quotlquot quot39quot u u u u IIL Ir i deWIWH 4 u 39 uquot quot u 39 39 39 m Ilalquot IIJ39 h m mf I l IIwt w 39l u39l I39 IIP ull IlI iihIIr rrrlu I 39 I39j ll l Irl flitquot lidi puf ng ilual niWFEu P h i m iiiIt IIIJ39I39 III 3911rlc I F H quot HI h H Iquot 15m nI nr H I quotlquot3939IH IF I IIII HI I39 f i f 4quot H M u u H qijTJ JA E 5 Bun B a AL J AAPE WPUJH WLL l u H LLJ W M nag 551a IIluzu nn u iul39 39 JI E 4r un 5guw i i m n Ema an an 55 me j C r A in 44413 M A A F33 Liv E u a Ceca12F EDD 4mm E55 l p 39EE39EE 1 Emvmunuagn z wFEE F m 39 2 I 39E E m nmum REEFW1 m D In 1 n m bW gwm lmug Ea mammal 5 quot i x T m39 TIAquot nm m 393 a atlu413i442 i4 a an mm ma a Eta mm r wquw w l H39 4I EHE W Em muuu u Ew j mmz mm m mma 41 n l We ma 5 EquotquotquotquotquotLquot WEEEEFEW mw u FEM a n rm l gfmjjgr i im mam T WEE EDI Fquot WEE EmuCI Tu m m I E 31 EL j amp L mijn wm wn T gnu g 5 EDS F m 4 EL E n1 A4 4 A En gmc rg CI 3 Eu Ij H A 3 L4jo 39 4 F w 44 m4n4 j Luggr L1 444 44 m d L4 a 4J 4m r E jjm r J Enri39 u RAE H L r7414 3 F 3 5 CA A H h 4 4 a g44 44 u 4 h j 2 3 Ejz4 gAI 43 lm A v J LE T quotA 39 uJ El JA FD m DI 4 4A 1amp4 llll4 I I 4quot THAIZ 744 4 zsg 4 jgibigsn 1P 39 ELI 2424 39u EU rD Enigma 4 39EE E u 444 41741 n 41 ILquot m m 1 V E w 4 4 A 4 r hr 4A 394 r A 44 v lt 1 tr 1445 mini 4 344 5 A 1 r4 n ngv n T4 4lt I 4 a E j n n4 n n E CE L u L n n z m4 44H r F mn 522 Egg mi 4 44 u u Eb 4 Q n n r d A L nu EL L 414u 4 ED lt4A4L41 ggjn r4 1 EU 4 2 I 4 4 xH4LAlA39 ul 1 14 4 lu4 1 E a lt 3 2 an A EQJLngg jgu gh b 4 4H4 r uuu adj 7 391 A ElfLJ b zggl r 4 m rE EEE RE PM 33 LI D q Em Fir n r4 4444441744 444 44J I 41 G Ub39 v f44mm u urnE Jl H44r 4 r r l rHlt I thfLLi A u 444 E 39 1 39 39 J 4 43 33 5 39EE 3 E39quot 39 51 an 2 I H I ljr va L44 4141 u 4 44 E 1 4 393 39 3n r quotI L1 44 4 EDPQVW 124 n HI I 54 n39EmmnungsnFn 394 um L Al 44 Li 4 4 4 L 4 4 r 7 AJ 3 J 1 C II a u r Lw v ZECALE IE p 4 J4 nl1lll mun J 232 3 an n mm a 2 V n QE UED II I M r 4 44 4 4 44 n 4 ruigrg4 r vr D 3 r E mmu u 4 4 L4 nnn pm r vy 39 39 44L I I g 44 4 44 4L444 A 4 52 SFndnig 4 7 75 4 cu 4 2 44 x x x x x 1 k l M ii E mf39 H H 53 us Damn a H n 5quot4LJEJA r7 44 cf E4 7 7 39 m q u 7 i Equot I l quotl I I3939 HfJII l Fu39 F I r I l a 7 alt 7 7 II II 39 l J l I l 39 39 7 u I l I I I 39I39I39Ifll39 I a r lrI l l 7 l i D I Vj 7 77 D 3 j u l j 77 7 7 I 7 7 7 7 II l I r 7 7 j E 7 7 g 1 P D 7 7 7 7 7 l 7 7 7 r 77 7 71 1773 7 u 7 39 llid I39 I 39 F uIq 39quotII F h amp F ll lIur39u E Ezwzzu39j 77 7 7 7777 7 7 7 7 77 r U D 7 ETTI V7 7 7 WELT 7 i7 7 7 U 5734 77 z 77 237 777 CI r L A 7 7773 E 777 J is 3 L 2quot 7r7 3977397 7 739 7l7j 7 D 57 E n 7 7 7 77 7 771 7 177 7 7 7 J 7 L 77 V r E j 7 quot E 77 777 7quot 747 77 7 397 77 7 775 77 7 777 77 7 V L i l gt7 7 7 76 7 7 S 397 7 r3 3977 I E 1 77 777 7 3 Egg 739 7r 1i7liu 77 E 2739 74 aquot w 77 7 7 a I 3 E I E77 7 7 77quot 77 7 7 7 E 777 7 77 n j j 777 7 7 7 394 T I 7 77 77 7 C I 1 7 7 7 7 7 j 1 7 E 77777 77 7 r E 1 7 7 n 7 7 1 E 77 j J 7 7 3 E 7 77 7 7 7 7777quot I 7 7 7 i 77 LI A E 7 I 7 7 7 777 E j 7 E 7 7 7quot 73 L 7 7777777777777 17 E i 77 77 777 7777 T 7 u 77 777 u 7 7 1 7 an 7 7 I L I 7 7 7n 7 1 7 7 j I 7 75 L3 7 20 j IJ J u 7 7 7 i 77139 u j 7 f I J L4 7 77 77 E 7 7 77 7 77 77 7 7 W 77 77 v I j 4 7 77 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 777 7 7n 7 7 C 7 C39 77 397 J 77 E I j 7 7 7 I E 7 77 7 an I E 397 a 7 73 739 i 7 777 7 7 777 377 7 7 E 7 77 7777777 7 DD 7777 El 3 7 7 7 EHJ j j j 74 77 7 77 77 7QF7E7 777 739 3 u77 77 7 77 77 7 7 77 777 7 7 E 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7g 7 J f i 7 7 7 7 7 7 1 7 ELDEQELHF E377 7 7 7 7 7 r 7 j I 7 I 7 n 71 177 E l 7 7 77 7 7 7 J 7 3 7 T 7 7 7 397 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 777 7 7 7 1 E I ij 7 7777 I 77 7 7 u 7 7 77777777 777773 7 4 7 7 7777 7 7777777 7 J 7 3 7 4 r 77 E 77 771717 L 47 7 7 77 7777 7 7772777 E I777 773777 7 7 77 777 7777777233 771 m 7 7 7 7 77777777777 7 7 r7739 T 7 77 1 7 1 7 7 u 7 7 7 7 7 E 7 77 7 7 7 u L 7 7 7 77 7 7 7 m 7 7777 77 E77 7 7 77 7 7 7 7 7 a j 7 7 u 74 77 D 7 757 7 E 77 D Z 77 777777 7 a 77 75 U 7 1 j n E 7 7 7 7 7r 7 77 7 39 1 I E 7 7 7 7 1 7 57751 3 7 77 7r 7 1 77 J 7 7 HE j E 1 I77 7 u 77 z 7777 7 7 2 T 7 7 L 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7r iii7 D E 53 391 u D D I E I El D E D D 1 a El 7 2 37 u u u D 3 55 E5 aha7mm 17320 En 31 E z n REE n ume 52 a 3 339 39 D W3 nm ha jan iu 7 337 a HP 777 7 77 p M 7 u 773 7 L7 777 m D 77 7 a 7 r7 7 7 2 a F a E1 D 77J I39mgm EuEuuD Lm DEE 7E7 am can 7 777739 g mln at u B 73 75 W E 1 a 7 7 I 1 h g In in 7a 739 39 n 395 a 1F 395 I39Iu 74 r77 9 7 W 7 39 39 I 7 7 u I 39l I 39I H In I Jr 71 7 7 x u l39 39l l i 7 u 139 J 39I I I I I quot39III II r 4 44jl EEUELJ E4 34 44 44 44 444 A by FEE DEF 393 m quot n ni g LIZ Q4 rme LJ4444 u 1 mg ggb fl 3 n W HEQ th 39q u 4 435310 a 33 mg 32411 4 4n 5 Waslain quot 3 9 lag Jan I I F933 man if m mum i I rr iF m quot39 Half ll d 1 M x x 4 2 IE milmur m 39 Bum 43544 r539pr uW quothad 44 44 44 4 L H n f 45 a CH D444 433 B an 3 u q 4 r444 4 4 42 c 44 4 4 v an 4 44 4 L m 444444444 4444414 44 4 4 44 j a 44 44444444 a U A u L EL44 4444444D4 43 u I344 L Q Ma W n mm mum E d 4 0 3 n man 53quot E d zn f m E P 39im i a nu W ng 1 44 4 44 444 3 4451 4 A 44 4 4 44 3941 Ex I744 414 4 r 4 44 t 4 391444253 Fm E D u j 4 Eg an n39 5 39539 W M 53 g M ELIFina 1 jff n g 4 mm q E nag gauze 5555 Engim WW 39E mw 39i war g 1 391 n n E m gang PW WEE n n 4 r 4424 4444 4444444 4 lin4 WEE 4 44 4 E W WE53 444 4B 4343 jc mm mw mm m a HE 39n39z 39 39 ri F l 34 4 4444444444444 4 w E94A4EE 4 4 j V v 441 L L a 4 Eu Dnnmmuazm v44 4 4ij44444 2 I 4 E E n n 4 4 444441444 7 HF 45h 44 4 4 44 44a 4553 444434444 4 4 4 4 4 4 4 CE4444444FJD n4 5L 4 a 4 mm 4 C 3m 4414 PE 4 E FmE ganr wwmmm if Lh 2 m it F v b m n 4 44 m 44 E C n 4 WHWWW 4m 4 444244144 4444444 4394 4 39J 4 m4 n u 4 444444444444 444331144444 4 4 i4 m4 44 K444 quot rL39 U 4444 u THE M 4 44 4 44 443r443944 4 4 4 4 4 44 4444444144 4 44 r 4 4 u 4 444 444443444444 4 I 44 E74641 4 FMiIbm EETEE ZEEi i EJ u 44 4 n4 4 Eangquggm 4D 4444 4 r44 Hmn zb i 39n mm LE gag W 434 a 44FEJEEEL u nd 44139 j n DEE I a 44 444464 4E QEZWEE 4 q 444 i E E MampEF 4 41444 WWW W E4 4 E a CI 43 n 4444344r 4 54341 4 N44 444 3 n 4 4I n 44 n n 74 E54 4 If r r BIL 4m I 5 444 4 7 4 4 4 rnI4 4444 A 4 1J u 4 if m 4 u u u 4421 4 3944 V4P 414 41544 r 4 n 444 44 L444 4 4 L41 4414 4 quot4 quot 1444544 4 4 4 4 4 mmm39 3 44 r 4 3 L444 4 r LSIA A 394 4 4 Fwy 4 4n A 4 n E454 r4 b 44 4544444344 El 444 7 E 65 44x4 41443 5 3444 3 4 D E 4 EFDEiH 44 44r44mmD4L4xuih F394 PAW 54 F444 434444 44 44 4 4 4 D 4444 44445444 4 v 4 I 4444 4 4 r r 4 43 314444 4444444 E 4 V4n r4 4 4 W 4444433 3333sz 444 44444444 4 44 quot14 441I2mm43 4444144 44 44 444at A 434 n n quot 439 4 444 4 finE 2r 39 quot m 4 4rw 44 JFJ4EEELDEL r F44 4 3439 n 4 quot J 4 444 n 445444 4 44E4434 4 44 444 2 U44 44 414 44 g3 4444 2 4 4 4 4 r 4 4 4p DE 14444 44 4 4 4r 4 4 4 44u44 I 44 4 4 4r W4414n 4 quot 4 4 44 W44 4 W44 444445 2 4 44 44quot 4 4 4 EBM44 4 4544444 44 4 44 4 4 444 41444444444 4444 E 392 4 22441J39EL439L44414 3 E j H 4 u r 4 r4 4 r 4 4 4 44 4 4443944 F4 44154 4 A4 L 4 4 p 44r 44 44444419 I21 44 quot E r443 44 441 L quot44444 4 4 n 4 4 44 4f44444 firt i 44 4 43444444q44444444444 344444 4 u 4 4 44 44444 4 444 44 44444 444 4quot4 39 44444414 rj E 4 44 r444m4r44 4 44444 rx 39 n n r JI 4 394 94541444 414 54 4 44 4 4 n 444 44144 4 J 4 4 44 4 4444444 444 4 444 44 4quot n 4444 4 H44 4 n 4 44 4444444444 4444 44444 4 4444 44quot4 4 4 4 r 44 44T4439 4 4 4444 v4 391 444 444 4 4 4 4 4444 4444 J 4 J 4 gal 44m E444 4444 444 L4 4 m 44 4 quot4 43944Equot444n 44472 444 44 44 44444 m 4I44 ism 44444 44 m 444 44 44 I 504444 444 u u A n n 444 4 4pm u 4 444 444 44 4 444rr439EE 4r394 44 444444 4444444444 444344444 144442 n 4 39A4 4 4 4 F n 4 4 4 4 4amp 439m 44 4444 44443 74 44444414444444 n HI39 I if as no I II 39 g II 39 I39 l r I 4 I JIII I 91 a 3 l FI Il II a HI 1 h E i mu m a a nun quot Im E II39 39I I Fadn I ll 5 IEm IIL II IE a III5 a 9 Ex Eli a PI II E in Ed r n n n b LIEl m rad an El E D I u I m 3 Iu E I L Jra aIr D rI FlrII 39 5F I a 39 1 nil dFmd I mu quot39 L EN quotW u I DI u r xL 7 A J n n nmmwFquot m quot lm 39139 7 r I m Egzuuwm razu mm m EuQn HEE w I BE ME mrjukgjru EEETDEE 391 u CHIEF 3E dig E 7 A V 7 if if V 7 7 7 7 7 1 L A 439 IIIu an ralgih ul A a 3 r ha c EC EIJPDE Diana I III dun II mum 035 unum m F I u n Il39I939m395quot quotF39quot n I g an 1 i 3 II I 39 1 u Erawnu mm 5 it i 1 inf39I Ib39 a m E I H u uE gl39JII n ci W mm m m JamthI 39 Mn b l M WWIIme les FE 39 r dll39 m ll mi H HL m E FailHILL E39I lquot 39 Fl39l39quotl39quot39 quotquot39 ddquot quot 39l mat n df39 r F f a dancertwang wu I m curbi5 39 E W 39 II I39 aw Jh m u wh r q ml H wuzungu q H IZI Ca quot u d q quotquot rF F u Fl WanW In a m l39uh Il39 IIlIII l d39IquotII 39 rein 393 FifiFlH ni iH d39 H r 39IH r r FFquot LIF Baa la m II39 Ful ill new wWHFF 5H 3 u mHI Em nun Jl mn hi k mum u u III IlH lJ l In ii 39 1 39J quot u39 i h n I E I 39l quot I 39I I39d I Fl d39nl F l39lI f39 uri I r39nJu rJ III I I I w I 139 I 5 l IIII ll39 I Ii I 39 39 rlI l hHFI II39il H s11quot iu I MI39l lH39 J I rni39 fruquotr 39I39lquotquotquot 39 39 I L I II l39IjL lqn Id I I 39H l b If 39 F a 7 I 7 r I39ul I I 1 r1 LI i I I I I I 4 I L 397 r 2 I IV 39 1 I E 1 1 Irv r f 39 39 l J 39 I 1 Iquot II E V I L Y I i I E IFS I HH 39I39 M39I I n H H II39hm ir I39Ihth 7 I i m I I h I H A I I quot39quotF39 quot39Il39 II39 ll lIInIII Iulu u p a u au m4 1 nn m 3 uu n I I l Ilu39lnl ia I IIiuh I III39I II inquot 39 quotmJ Ipf uil th Hi ci md r39lI mm lh IE HM a r rwnr nv nm m r H39h hnim m d 39 l HF quot h r I F 391 39I hl l H r mh rquot I 39 hFHH ml H quotI h 39I h qm I I I I H F I wamm mmm uamhn w E wmm m mH F umquotHM 1iiq us Fr lIrllniIIIII39I39llIIIInlql nIhlpl llh ll iIl FEEL H H 39ii I39 nu lawF I 39 d hHIrIIlm39 mr39 l i nh m Jlnqmw JIM m WW muh Hm anwwbl II unmitg I I F 39I I I n II h JI I I II 39lI 39III39I39 III II39I I 39H39 I 39 39 I 39 Ii39 n H I 1 a a nun u J D EnszuLE u39 u EF E39U uIDE bl DEF Pam HEan quot5Q Inna n an REI h carru c 39 a iz39 E IIIFIE m uff 37 F m a 5 m n n 51 u Pym hm I I labam J u I nu u I l ml 39r Ignacmum WEEE Dcwmu m H u aquot H gquot 1 I a dl I lLLM q h u n h 39II l I39 39lh39 III Hl I 1Il I I39h I I II Al d I u m I m MIME 39 l 39l 39 w 39 I I 3939 I I II IIILI I 39 IHIrl I mmnaIE I 391 m quot39iI 39 39 Ir quot I I I I I I I IIII l39l 39u39 39 I39Iquot39l3939Iu ll l r 3939u wa x F E mn UM I w J quotIn anqu mmu w U 39l 39l39I nmn nlI naj E mm 3 39 Il quot quot mm Hg I 39I I I n u c 39 q I h BaalH m I L E m IIIIIIIIIEI II H mm n r E Iluludu I 7 I L r m h 1 A 7 r 7 i V 39 a I Hi i I l h I h39ll quot 39h I gquotF IquotquotI 39rll39 39 I m quotWb u u 391 quotFal 39I quot quot39 39 I39IIfIIl flhl I39H39h39F IuJ I II IIr 39 LI 1m F39z39n39 a39 I HI 39Iquot F I I quot II It h Iu393939I 39 I I i l l39 I 39 LII I I 39I39lIl l 39 LIIIIII39 r IlI H h 39IquotI39l3939I I I 39 39 39I hI39 rmH lrlllIIh III l II llll IF II 1 w I hIh I III F39 rml quotI l I 39 I I m w 39 2 39 m quot391 III I 39 I I 39 T IIlI I I l III 39r39 IlH Fh hI 39 T quot39I II 39 hwm IIilbF 39Ilquot 539 g 71quot r j 39iju E r E L III a r I I J LM39 i F 39I 7quot Y I m I fquot ll 44 I I r 39 5 7 r 1 j u j 39quot39 FF rur i HI an 4 m quot u LI lJLI I I l L H I F I I J III I F IIHr I I I I I rh I I 39 quot39 FI w 1quot IT 39 39 39 1 39 39 I lh 39 39 l 39 39 3939 quot3939 HIE5Fquot quot 39 39 WW I Mh E a I rmMH WI IF n m I I d d I II H Evin39 I II q39I39quot3939Iquot 39 quot I mH I 39 39 I I IlIII w m 39 39 Fquot 39 39 Lmu M I Al A aw M TIP 39lquot I39quot I FE I 39I nr e 39 395 IITunp I I I 39I 539 quot39 I39 II I II 39 hII 39 I h I39IH39 I HIHF391 quotquot r quot W quotHr quot 39 39 F m I a I a ma ma w 11p Fquot inking I39ll q IIIjIrnlrul run Jar 39II W39 WW W i h lIII39I IIII I lII39quotquotquot39quot I H I h39I39 a 7 L an 53 F7 L LLL T r E rquot I E 7 D nr LL LE 5 Li E555 I Dquot g 5 D D39DDD 7 E m an E a zk D I EmmiF WE E 3 u LEE T39 E E L adiu D D w 39 g L D E ELLLE a D 39 En m can a qu j m7 EC aw 17 CED L Ema BE r I CE k huhIruau 39 E LEmW E 77 E 739 nEEEJEEE39DDE Fm a L E I nuc i m E Runway5215 E meF E LIL 777 7 HEW 77139 u I EEEAELjaFwd n Ea ma aBE 7 D SEE mm u E F gEEE EFLEL D uni m V E DD E39 D D IEI3939 7 EE rL FFd l E77 ELJE 39quot39quot D quot uJ lhu r39 Lab 71 DFEDE 9 a CT i I t uI L EH LL 1P5 E DD Fi IIH nhMy q umr F 39 39 IEED 3933 77737 ELEM um m E 7 DE D D 7 ELLII EQF DDEEHD39EDD EELL CPSDD SD E E E E D I I Lain M3 L aB F amp l E SWELLEDIIDL i EMEE 393 I 5 DELEEE DD nJJ IIF39Fquot 39 dEE a w EFL Mnhl imiq i I39I39F39l39quotquotquot 39 mud m f I ESE E f IH I39Il I39 DD E h l H II39 u 39 ED J ulIlIIw quot39 quot39 UL H I H39I LLELDF Emil m dJEEEE CELL I l 15 E 1 7 E D 3 3 DD D LL LD EL EH EEL 15 ampn 777 7777 7a DUE ELIE ELL F III Haul laquot ED EF 7 J 777 DEFaILEEE 39III II lIIIIIll 39 39 L Eu E E39 D 1 ll H II39 39fH39I39l39ll h Iquot D 7772777777 I DEF 3 D DDDE D LI L 5 an may FE E E757sz u LL EFED39DFD L h ELL ELLE77m a 77EHEZID uz I EFL F CPD W akade m WEI WEE D D EMS 3 FEELsaw LL D DE W E 33 55 D PEP 39539 D ELL j 39m LEE 239 E D L LL23 Dzn E95 D LELlL L 5 EEE SLEEP 7 m DE Egg lm muu 39 u n D mc ED 7777 DEED n39 ELEV 39339 DD EDD EB 3293 7 Emma DEF s mm m F7777 TIE L FEED 7 n7 ELE L H Lin115 5 7 77777 agi z quot milFE D a L q hp quot I39I39IJ3939I I 1hH H FJIE LL3 F a E Eng D M 7 CHE EL33 n F ULT39Z39Cg39 ml gum 339 L 3 FIEDUFDDEDD 777739 5L Lam m 777 FEE H3 39 33 g TEES u 1135 D WFEEEEZ EEEE L D EEEEDE 7 7 7w FEEFE wame quot 39 quot 7 E LEEnjnmiE L 117 7n EL FEW 75 qu 3 Barn LFEEJ W gCL L r LL 7 S 7LHL n L a END 77 7 CE Ean Elgum j E ELL a jm D u n LE uEg num Mm all H ELFth F D E 77 W D L i LIED L L 7Lquot L LHELE DEE U quot39 I L I E3 me EJCLZMDE J STE 377 57 L Q C L39D quot7 39 Dm FD I L A 39 Inquot L 7 J L r 74 r 7 I 4 7 n r LI W m U EEEE mane T EDD i I A 77 mu EE wuu A 7 777 CHEEEE EDD D I 7 L L 7 MW I LE ELEMEEEEE DDS D m m mmw u WEDE QI D 2 L n E7 I LDQEEED39 DE mm M I L L D r 139 Lamp Him DD 3quot 7 cm LEEEEDLTIEII39D Eidquot 39quotL D L CaanLE A EFIEDEDEDQEEE L D 1L BEEDD U3 7E D7 7 1351qu I39DHZD DEL L L 7 E D n L n EL 5773 39 E Lurk 7L L QL DJ DL D I quot D D D L7 m FL LDLIEZEELJEEE ED Laid EZESEE rufg a W357 EELELE DE EL UH CI 791 m D FEED E ii CD E L I L L 7 E 7 I 39 L L D L W 397 D L 7 1 L 7 I L LL 1 39 U L A 39 L L r I L fr 7777B Wm L n j E D EDIEEmma L E D L L Wuhan 7 7 7 7 M m I I D I Ennm 1 a E a 1 Hummmm r Lf 7 7 Cum TSP LL L L D nn auu L 1 L 53753 7777 I 7IL F25 L L L 1 1 d 7 L L 777 SHIEEEEEEHJ m u V D D I DZ39E39EE r E Damn L 7 LL LL r fr D 7 L ELLEan me 7 D L L LL D LL quot 39 WA 77 777 L L 7 an Egg L7 7 L I 77 77777 j md F EVL7L LDEL7E7 717 LL IF H 3 m 7 l I L E l 7 774 EELL7 7 E LE Lj77i L 3 P I I 39 L m jnLELFEFZ39 L SELEELFFFEIE LL F 7777 7 InaI 355 LL39 77m LL 3 D L I 7 de IE JFEEDEED I n n L D I 7 Emu D 7 7mm 7 mu77777 Mquot u EELLL 7L H J I L E uIIEEaImuE L E UMH F 77 EL HEI L mLEELE zj E m 39 L 7 n7 1 E v EL E7LE 1 n L E E E n EWLLE739C7 EEE LE m m F L Li Liam LIETTDE DEEH D m 1 39quot n V S D 7 7 9 7 7 7 7 7 L37 D7 7 EVIELLLL m EL 7733 E E7777 EJu fi t39lufamu ngi c f m DE quotD D g Immu quotD l E E It 77 71 777E7L7LLL LL 7LECLLELE Lg E E 15LL773 39i 7737 I z D L quotEL nmL a DD 4 L I m n r Emu L L I EL I quot Lk I n w H 7 777 Imm n L WEEElh m w D D D 7 77777777777 W wE n m 7 L L w J quot39quotquot 5D I D 7m7ijLULL9L EM quot39 L r A vEE WEED EEm m 7 L 1333 L L 7 376 M 391 LE 731 397392 5uEESJDEILLHD Du q 7 7 EEWEE L7LELFEL EEL 7 7M 7 n 7 E Equot 3 777 LE7 77 E E E LELC L Li 73L 25 LE Eij 39 313L5 7 L515739E 7D39IL 3 2 D E E 3 m FED DDE DDD W D I 7 7 D L CFCE x Dm DD DEI I uamp7 A a ElnaEl LI7 77 L n 77EELQL MW LL TEE ama im W L WEE mm dag Ram E LLL L EEC LL ZED E D F 7 if D E 9 5 39 EDD D dz E 5 Q E E D L LEL BltLEE39 D 393 D D 7 JDDZWLLLEEI39EEED39 E 7 m cdll 35 27 Egg EL CE 739 quot 7 m DE JF77 7 77 7 777 777777 ELL 77 ETEEL71L F 2121 377 7 CE Wyn tag BEEL LL IEEQEELIDE 7 717 7 LEE WEE ag 7 m W77 EWEL QFEI39UEPDDL u D WW WIDE ma mg f7EELL39 5 j L j E E El El I L EE FE Li739 E D Dr LEE E 3 DECIDE 239ng E L E E E L 777 WELLS E ELSE LE Em m U n w h Fm D HE E m j g mfzm D CF LE L EYE 9 quot r n ngig ammz ENEW DE ED 7 7 7777 7777 7 FFEZ EECEEE Emm E 77 LLn nn LT7 nL EEEEDDEm D n L77 w z m D g 3927 7 7 L m a EC E mwquz mw m ni l D9 mm Chm F a EEQE m r i cgu g L quot51 EEEEDIIDLJL EEHEEE DEED D 7 I 7i E mE lg FEEEJIEW E 7 n 7717 IjnE i mq EampEn EEEQQEEFIFHWELEE n W7quot A thm mw wFl E u 7 n m quotm m m HumpELM L 7 quotn quot nr L IE L uwum quot me LLu L L 4 W 7 L i if Di L 7 E ED Ii E L LL7L m D DEJ 239 m D 77 77 7 D 7 E 33 EELI cEmEI 7 7 quot EnfLEEPqFE E 3mg LIEmequ gm 391 D in LEE7 EELEELSZLJL H M EE4r 75LEEETaJDEE 2 D 713 7 UL CF FWD m 33 IF mzzp EBEWEWWE Ewan DEFENSE D in CI m WJE EHWDHWEED D u ngL s EDLEE mmum Hmm b ID ELI 113 qp f39u D L In LLLLLELL mazmu GEEmm E F c E c E LEmiaLT DD DEEP 155 D 7 77777 7 Eqmm l 777737 777 Gaga 7 ELMEFRL F Em G DE DE 3 IE ETWEEL AZEEEEI 7 Em BLED ELIE Fi 777777ELL77 7n LL7L JLLLELLIL L EELEEELEH E L E LLE E L E H HE EEH UEH EH HELEEJE H HEHH U H E LELLELL L E JLELLLrLLJLEEJE LL EEEELLLLLEEHL LLEHIELLELELIHLEEImn L E L L EL L L L L LELLL h IHHL LIHL ILLLHLLL LILL r 1 L EL EIEL LHHEELELELHIEFLL E ELLE E LL ELL L E IJLELLIHHHELLMEIELLILLLHWHLEEELELLE LILELELLEDLJLLHQ mLELLH LLL PIEEHLHLLSWIHHI A EEE HEEDHLLLMLLEEL E EHLLEELLE HELEHHQELHEEL UEHEFEUEHE IILLL E EEWIEE HILLL LLL HE E I I E n E L E E E E ICE E ELELILELELLL L I ILL E E L EL L n L FLEEIH IIE H EH EIH E I H H I HH I J H IIJI H n HUN 0 H E I ED rd E I E E HEU H E m D H E I E I H E E E E E E u nu E E E I LLHLLL E E E EE LLLILLLL L L ELLEEJL L ELLE E LEL LEE E LELLE ELJLIL LEI HULAL L L IE DLLLL L LLLEL H 1 NHL LLLLH L E H LL mEI HIM I DHLEHPHEHLLLL E IEEELLIEH I I j nLL HHHEU Hu J E E H L E E H H E EEUEIIE E H E E E n E E E a E m L I L LILI HLLL L E L LELLL LL LLnILLILLLL ELJ U ELE L L E n E EEELELLE L E L n EL L I L IE ELL EE HEELLL EELEEELEELL E EE IIE ELL LE EH m E EE EEL EE 5 HE D HE HI I H a mu m I H mE E HE E E E E E nnu am I m I I E II E E E E HEEL E i I I I ImH E E E m E m EEEEELELLILHHIHELLLIL L E LLLILL n E EL E ELE L n m E L LLLLLLLLEELL L n ELLE HELLLLLL L E H EEH LEL II ELE IL L LLUDH u L EELLEI HE E u uu u E HU EH E EE H EI E HE E I I H E I H I n W E I I EIEE E E l l a l DI can I u I m I I n an n n n n I E E E E E I E II I I II E I EE E EL In LL L L E L HHLLLLLLLHLLLLL E LL LE EEILEIL L LLL LLLFLL L EI LEE L LL HHHIHLHL L En NH NH HHH HUDHUI H EHEEE H U E ELIE E E I n Hu 0 LL LU u L n LHuH IL H LL H DEEH E H E EEE H I m n I n H I H H E I I Imu E If EE E E Eu E E I I I I E E I E I u I a I I quotI I I 153 I E E II n a GI E II I LLLE L L I L ELE ELELLLLELELLLELHLILE L LLELELL EELL LEEEL ELLE l n HHu NH HLL LL L L E L E L LLu E HLLLEEEEL EL LIE LJLELLE LH ELE I LLHU HnH I LLELLEEE EEL L HE UHJ Gnu HH H H E E IE a HE I U IIII Eb EU I Hm EE H a PE H IE EE E I E I E E u u EE EE ELLELILILLIEL EELLEEIIIE EEL E I L LLIIHHLLL LLLEL L HLLLLLHEE IEH I H HELEE HE E LELEHL ELE L EILH L m ELELL E LL n Eu I U H I m n H n a HUD n LL E E I mE m DUHEHEE I E HE E n I E I E m nEEE b I n E Eh I E E I II LuE I Ir Im I II n E E I I E i I E E n m EE E Ea I E I L L E L EEEEEHLIHL E HHHELELL EL LELIL ELLHLILELLLL LL EL L L HEEHILLLEHLLEEEE EIEE I EEE EE IHE L u HHUH H n H 1 I E L EIEEI E EELL H E I E H H u IHII J H LEE E I H IEH E E E IE I n E EmE I H EEI HEI n E I II IUEULI III E E a E I i E II I n I I n II I In jIE I I QEI EEEIEaImEII IHEIE I E EEL EL EELEEIEL E LEEEEELIHIELL L L E E EELELL LEELIL E LEH EE IELE EL EILEEE HLEFL EE H EE H JELLLE ELIE qr jL LI NH U n H an DH H DH q an H HILLJHHHIE I E HI I E E H E H IJE I j H IEE E E HI n H I E If I E II II a n nuI l I n H EI IFH II I L L E LILLE LEL LL LL IL 1L IuL LL LEL I L ELEL I LLHLELE EEL LEL E JLLI HLELLL E ELL lLL LI LILLLILL L JFLL L E HIIULI LLLJHEHIQE IL EE ELIHII ImUIEFNHI EHhHUEE mm E a m l mmr i E I 1E EaIE EE E L II E I IiIII IE IIWIEIEI IF Iu an I I III I I I 5 1 I quotIII 1 I I w E EI I I I I H I a EE EE I I uI II E iI I E II 1 L L LEE L ELLELE EELELLLLLILL L LIELLL L LHLEELHEHHHELLL I LLL E L E BLIP LL L ELLJLE LL PE LE EL L E J i IIIer ILIL EEII L E 5I I IEFIIIIEIBIIELE I 1 11 III I EFHIMI I II it HIM III r E I IEME ij l i i EEE III II II III a b IQ HEEE U 1quot I III II I IHFIIIII IaEIEIII II IIu Irlw lwnn E I faml ulnn ma EEIMFI n LEL ELLL L LE L L LHLLEFLLWLE L LHEH LLLL E E LELLE LLLE EIH E LELLL L L LHLEL I L H L ELwLLLILL r E I LL E L L L E LIJLELHLIHEL LHLLELE LELLEILIHILLLIL L LELELLLENIILLEELIL 1 LI HI E1 JELHHLLLHHJHELL L JELLEEIEILLL I 2 EEE JEFFE E III I I E h E E II HI EwaIE Ila mIE I III I IIIHII nal I HE E II E E EII EEE I in E E E In 5 EE E II III E E In HE LI L E I II 13 quot52 I a III39I I IIIIIIlI qfI I I hllllll l an Inn HIII ia inul ln u hFWIHIIw Emrul I I I HLiEFqEIFImml I animal In hm I IIIquot IIIIIIII I I I Nil In ll II IIIII I III I HII II I II lairIII IIllfllll i IFIIIIHIII1IIIlIl4IIlII IIII39ll I I I I I II II I IIililillljillr III II II I I II I III II I 1 ulljilii 2 i IIIIIIII quotlulllln IDID III In bi lg iEEEEEEIIII I I EEEIIImEHIIIIII lmPi ull aa n n IIII IIIIEIIHI Bi39il EEnIEimalql FI ITIIFiIIJIIIIIIFIII IIFIII rI II1I i lIII IIIIIITIIILIIJIIIJ rlllllrll ifrlill IIIIII ll I I I I I I 14 J III III I I 14 I I II I g I I II I I I I I I TI I I F I EIEIILEHH WEI III III Il IIIIIIIIIIT1II IT I III IIIIII II I III III I I thIIIIII IIflIIrl it1 I PHI I I iiinm mu llrilninllllli I III I Egalil I IIIEETIEEI39 aIIlBIq E i IIII i Ed UFTl J mnrubrL 124 HIIIIHHIEUHIEII in I amp IEEEUDQI glnmlnu uu lEinl I m 5 a umu HubUH DI n um HInUunHu u a quotIn a IIIHIIHHDIIHb Ed EH na mu a D cilIIi I 77 7 J HHIIIUWL I manH I IHI IL DEF UDIH ww HIHUIIUHHHII I E D DELI HT EEIH illjup nun Immn mll u HIUEIHIIIEHIELHEJIEJIHEUTHIIE IE I III ll nHHI n m H h m H cnniIE IEEEEE EJIL iiiquot IvdILI I Hi an 1H m IliaFun nIEIuIIquE I PHI IEIIm TIEII UI 399 qu in ame HIIL r H nlhl Elma EIII IIIIELIIIFIIIIE PURE Illtu DEUHIHZHCIHIHI H D gang Ii mIaIIUI T EII n I mulnnlli ii quotHUBIBUU Iii I InIIHIIIDEuI IHLII ENE qu EminIIHIFuEIP IIa lluu 11 I IllnrllnImiI IHI quotInHI n u n i unaqd nl filial HI HEHHIEIEIIIIJIHIEIM Ir I lI I la ILLIII J Inlalmnl m 11H I IIII mu DIIEDIHI HILMIIIHHIIUI IHIHEHIIHII D nHnHuunPn I I In u himjuha Hm n LuIImE InuhdL min nil Hmri ED BEAUIi in mlnun HunEDI nuquot Hui I ENE FIB a IIII I IIILEHIFU I 5amp1 laniTnaInn I Ilsa il ul ai I HE IE lIImani linm Jm IIEH uIIIIFEI IIa IInIIh In I Edi I Iu 1llunn1 u u IIIHBII n i1 EEI EIE HUNHEB um Ian IFEIHHFLIIIIJHHEU II I III Enulmrdn llllllq IIIHIIIIIIII nailI Iuou i IIIIHHI In I in IE II an In II Hi 1 la quF 15 nIIII IIJEIFIIIUI PIE Iu u I null III IIuiIFlIluIU HIE II I II I II u unnuh lawmI uu nl uu u HIIILI I II lbI I InuIIIII I n nu LIIHI IHlIEIIIl Il lllnw n F1l1 III uiII inn El aIIllquIr IIInan I I I ralmuIIIHIumlmI III 11 nUhHnll u Ii HI I I IrLIEquIIIdI anII II an H I1 hIIImaaIEInIn IIEIEId inn wlI HIPHII I IEIIIIHIDHIH I I II IIII Ir I fI I I I I I I I muIIII II I I I I I I I I III and IIE1 I In I an InI EIIIIIuIIIn n Km W mm W HamsEEme quum a m 3 3 CIC Ltquotr r 39q WWm mm Lg n m m rm m H mm m LEW n rm 7 r H L W m mm my m HQ u H 4 J LJLALA A LJ m U F H Lr 39 E n n uh n 1 n L L7 LL Brut LR 4 h l mm iquoti m m1 u m g LL L LLLL u L 3 L H u u L LL mg Lug u L g L1 r m Ll L U m n r w u quot 39 39L r I m s l W h run quot L M 11 m n m m m u mu um w n nri n 39v 7 m r h VW m W n v W W7 LJL 4 Hi n L g M 3m g n r uuuu U U U ux1 wuxAuuu ujn L u m w W mm u m r n I I n IIIF W 4 4 J r Jiiyi E m W n L J L mum L 4 LL L L w L 1 u m w w L v u r i E n E HY r 7 Dj t PW nn rr LAL f r m u r 1 manquot 1 quot 39 L r wn m L h u L h w m m m l gt y L x n rrww quotr quot quot g 7 i v a k A m WT i IIIV39Iquot n m LAQ 54 r wrW quot J L m r L m r r u m L 91 u U m r r1l I 39 quot 1 11 m mm quot Ill A L n r Lu L L Ln ML LL m u mquot L u n r m m m n m x 1 s x 4 u L m w LL w m Lu 7 rm 39 394 m W Va A wm h n 4 h u mr n n H mm w M pug quotJ J LEW a r m r r 39 m quot m A L LII4 u LLL Lu wl r w r H 4 4 4 w 1 L r u I 4 LL quot 4 M LA n1 L LL E39 39 JI 1l39IIII n quotmi u 39 l 1 H LEE 1 I I yr 39 1 1 39 39 IF 39 39 F I ll 39l I E Ea E wag mtg mama J E d j zz nuibuEEFZQ J Mam F I 39 I m n w L quotquot n H nu quot W H m 5 H u 39 m r II39II III quot IF I L nun i h 1 L Lu m u m mm L u m H m 39 mm H mm ML r r 39 m M HI U H H L MW mlw u n n a n r r39l39l IJ LIJLJ n W M r r r Ir Hj U m F m L Ir39m H mm 39 39E M 39 J I I n m n n h mnmr W I u l L 7w quot u1uu Ln ww mu w I quot m L n CI Egg Uranium DUES 353 D E 3 U W HE InnEEK 33531 D WEEDF m r Lia R1 G3 m n 3 g 33 DUCT M u rggfi Lju 9 31 a i u u an CELL E a L13 Eb magsEdamquot II D E c 2E imqg j jm qfa Eq an d mf a 3 BED nth 4S 4444 4 DEL hi h 53 015445531434 4 4 4 4 u 414 19 4115 E 1 a F EDI g D CECE quot4 W a fbi jlqlnn E 4414 gj 4 Wm I h wm Em an 4444 m a am DAB 4 44 ME E 439 Mud Hm39J n m A A Aquot H me 7 44 414459 m MW mm mm A AA 4 433454394443T424 4449 45 n 454 u44 j l iig 23 D4 Erii tgqj t p E Cl gpd D A E 1 m m F44 4 Wmquot ui 41 m G 521 n 39 4 m WE 59 2 33 Graig43 41 4 A4w474 4544 L F 7394 1 4 4 i x 444 43 4 414 II 39lqh 39nli I 139 I 39IlI 4 i J U x H b E L i n J 74 lr 39II 394hquotlquotg quot HEELEM E MW 1 4 L HEEEHEED U m a i a 4 C 44 43444231 iijFkgnrij 4 TE 44444EEFUJLLL 4 4 4 lt 4 A 2 E E4 AA 4 I 44 44 4 E TEE w mmm REBEL j H A namp E l 393 DZ ELI g 53 43414 441W n44 E a 4am u 44 E m4 n ED ug39 w 4 039 9 TF4 LEEIITJ CJ4CT 444 4 F444 Emil hu l I 1 T 1 39w39r39bh ma uh in m EITL4E Err r4T44L4J EVE I444 A43 DJ m4 1 4 4 METRE M m gm 44 jg LEFIE may mrquotj 4D 1 4 4 FLEETWBJTH 4 4391 Ezcbm gm hg4j 4 E 4 WEE GEES 143k 44 n 4 E E EWKBEL W4 4 EH 4 444 4444 4D44 4 4944 3 49 5339 Er4 fw444 m 44 4 4 4 44 4 4 n u 4 44 44 44 Cl r 54 31 4A 4 j4fquotlan 4 1 4 3943 j 4 le 145441 AAALAAAAE4AE4AIE 434 AAA 4444 4441144A 54 AA 14 4 A L quottritium quothrII hh h I la H I If39ElJ L39FI 132 394 2 4 JFK 4394 441 r 44 44 4 41444 4 5554 4444 444 4444 CF 4554 A r 41 41 39139 4 w r r r44 444 3 4 44 r 54 k 1 5 m 55 lbw EampE4 mm TEQUEEEE LTEEEEE QUE A CE 1 U4 393 E mu l m l PEEP 2 u EIEIXEQTU E 2 m H432 m4 4 4 I EEDEUQHE Dmm qmm n EHJE44 DCquot 553 44311335 quot444 4 444 4 4 U L EDQIFZLJ 5193 l T UTZEEE WQEE 444 444444 gs M 44 3 44 4 4 4 n 4 4 4A r4443444444lt 44AA4M4 4L4u44nr4 A4A 4 n 44 ALA 4474 g L AA L i lHq luhHIln r mlh AA A A A n W L il 44 44 E343 BELLEW W h w 39 4394 4 44 444444 4L 4 44444 444 4 4 A I 4 44 5 44 E W 4 4i 4434154m 11 39E F 11 44 L A 54 4 1 Agni quot 14L 4 44 A A A W 44 4 44444TJ E4 Q L 4 4473 1 9344454 44 D Ema 43 n L144 I I I I I lhmr l l 39 mi Hillint 39l I lr I H h M Pd J u n w Jinanmi W39 39hwkm Edi Eb til En m mh 4 EEE EEI m mail a m E a MD 3 SUFF J E39 3444 24114 an quotW 4 u r 445 rm r 5147 m Dumas 45E gag z IEEE n DZPhLiT ECifj39IE mrL 4454 D 44 4 4 4 m C3414J M 44ng 4 2 41 4 r4 4 4r4 4 44 4 4 5 m4n 1 E44 ijm4 4if4a4 A4444 44 L44 444L444ultn j A 44 4 1A 4444 V444AAA A A A AM 4 u 1 4 44 44 444444 4444 44 W4 44 4 4 44 4 4 4 4 44 4 4 44444 44 4 4 4quotquot illI39m mh l d I 39 39 39 quot39393939 a it 39 hw 439 l I n 4 mm m r4r 4 I 413 4j14 4i44 43r 4ij 4 4 4 4 444 4 441 44 4 v r 44 4 44 44 4A 4 44 E444 4 4 3444 4441 44 441 A44 4 4f Em I34 4 4 4 44444 4 44444 4 u 4 4 L 44 44 4 4 4 4 4H Jl44r 3 j T 44 4 441 4 4 EL4444 444 444 4E 44 4444 4 4 A 44444444 444 444 4444 44 4 A 4439r mu mq il mme 4 MEEEEW 44554 a Emlc ja m g 34 A E39 m m mmi A i A 4 mm uif4 3 W 4 4l am 4 4 4E 44 A 44 4 4 44 4 lt 4 4 442 4 44 434 44 44 4 44 4 4 4 4 134 44 A I 444 4 lt 4 4lt 4 4 4 4 4 4 123 4 444 L 4 A 44 AA4AA4AA 44L 4 4 4A1 4 4 4 4 u iiu 4444A4 MS m44r4 FEEEEE 434424543534414E444 A A A 439 f If I 39r I 39 H 39 3939II39I 4I39 39l law h FI II n wI 39 Fii l n mmqi hh nm mm u m mgpm z w E T mm g 13h mm H 4 4 4 r r E E AGE r L 23 544 p4 a zr 134 3 Em 39 v lr ul i Elia 44 E q JL Q 44 q Elf 4 j 393 49 4 441 an U Q N 4 4 HEEL 24 53 4 Eq 4 u L A A 4 E Sm uq my AirE r quotj E 39 Hm ijcrr j zmm imnCL 2 AAA 39I quotuIh rl 39 39 iii H a m1 391 n m EI an quot44quotqu 3 3 m a E i H I n 5 3 I Jud I EmailHam Emigm hng q I 5 Elm HE Eu 3 I u FIE DER m Sm mna 439 E D u u 4 5 quot 4 a 4 4 rn4 Mquot u 4 quotz I LT 4 2 m41 r W n A A u u Hi d4 43 aha L443 Ezgan 44 9 4 u UH 444 u 4 44 44 A 44 A 4 4 4 44 4444 4 n 4434 4 4 4 44 n r 4 444 4 4 4 4 4rg 4 JL44 4 4 4 4r 4 r A 4A A 444 4 4 4 4 WT 4 4w 4 4 4 139 5 7 4 I 4 1IT 3 1 r r n 55324 a 2 14 A j Equot H r144 4 4 I J a 39 f 4444 39 4 4394 h 4 4 A A A A 4 4 A 4 J 4 A L L LT fTF I T39L FF H TIT LIT 39 H L mnquot quotquot4 r39 r 3 3 4 quot quot 4 D 139 E 4E4 u u 4 4 U U4 4 3amp5 4 4444414 F EF E zm E251 szangimu ag pm j 91 314 FF LJLTE AHA 9A A L 4 39I39H quot39 39 JI h aF 39 139 J Iauw Ir Fun 4 44m 4 P quotquotUquot u udma39 mmiammgmjmm mm 1amp1 g 91 444 n 4 H Q U quot 4 U u 53 D q a 4 r4nz z Ignazdgagmm4flt Ea 44444 E n 4 E A44m ium4 4n4 A43 3 4 4 A A AL II 11 rnnbanmu H mm Hl nn luh a nu 1 I I r a 1II lII I Ir 1 l I Ill1l1ll 11 I I nrl 1111 Ii iii11 II I1Illlll II 1 ll lll1 magnumBUB 2 Jr r11 I IJHIIUHE I IIrl l 1 ll 11IIIlll I lIII ILIIlrlrllnl lulll1 Ilil rurll39ll lull l illlIeIIIJIHIIL39 IIIILll Ill I I I iiiillnlhl 11 ll rIIl EJD imu bunu nHumErnE HHGDDHGqIu E Iamnlnm i a a 15E 11 L lllltrrl I llflrr 1l1 lal I ll11III III JIIIII ill hilly IIIIIIIIIII l infill Frill I 1 139 ll IurrII1I1 IJII I 15 4 E E j in an FEEa EE E J imiah a iHiL hliihlu HH u iii Illa I3 I r1 IIItJIIW ILIrIIrIIll lliill I an Haw a QUE 43 m QUE E DH quotHEW r nJEu U NEHWHEN 4L quotmnumrlnuu ni ii nuniH D an H E bum ij k u le mm lqullfza m JDHJ H Bun ml 1 nitlqbll L a g m n U u n unnn m UEEEnEWEDJ quotHF U EPBEUIIDiEIn E F mU an H HEMPn Hm Upnmnwmn 1II1J E 1 i E t L E ggg a g u 1H gtx 1 NH H L I if F g gl m nannFUuaTwU EDD mini n mummmrn U EDEN HEM m rna En EDD E n i mn n rJIu WJEIKLHI L Em Dun j n NEEDH BUD in n HUSH a a jnnnggg m ana nmlz EHUHDEU A H D nub a QEHHHEHHHHBUEUQ D hummmu mu HUMMEH n mw 9 j bTan I 1 CILHL tuft r L uNnHHIWIuHuLlrI39 it L w 1 Vii 3 quotAll LnFLLl xx x L nHk I dwx I Uh HF mind Dnjj n EUHH Hi HDUHJRWUHH a U HUD LnHHUn UMH at E WUdu H a a a n i E ag a a nu n H E r Hi m u m39 U Fl quotHU HWJSHHIL 1AM J HHuu n m nan F L nsu H H E H E H H H H H H H W 1 LR m H E 31 H E T fl M El 3 HE E H m H DH H 3 mzm r147 I m a FEE 62 Damnam F numg II I LI ie I I V IIL h Err r 1 ag w 39 39 I I I EF L44 E n u 2 w m it i L 391 J n J k u Ma A an E rmgjm dc39ai u 1quot rquotquot39v quot39r quot SEW King a r VTIELAHJ In j Baf n Ezz gjauu Eff SQEEF u 7 r DEE m n n 397 D 7 7 Fl j quot I f m f 1g 2 m m i I l Lal Jr 4r mm Kl iii 3 F V Jig m7 JD F DIE C D a gunfire h m n E Ii jg L E E jngjj 39l umfg E V ii 39I i vt 64 FEE ZED 1 1 Chad BED SPEED SW D39 F b HE E E D u E u I mzz T311 i 2 I 39 in 5 3 1 L E E j r 1 r A r v r 1 quotL rrr1 F 7 1 n m I u r if niuj gt 7 gig FF wn r J77 ir 2 Cr L m m u 7 L Av i L u n I H 39 F u H imi Lam gtLZ q im caguiij n nw n4 m mil IIm h EIIIII IiiIii lingII ILII I r I I I I IJIIIIIIII39I LFII I I IIIII II II I I I I illi I I II l I I I I llquot u u I I I I I39ll I I J EIII I I III E WQZFBQE I I Ir I IIIlIIIIIII1Illr1lIIIIIIII IIIIII IIII I u I I II I I 1 I IIIIJII IIIIIIIIII IILIIIIL 1 395 ill III I IIII39I rilliiit Iii I ll rillllllilllll IIIIIIEITII III1 IIIII I IrIrIIIII IIIIIIIIIIIIIIII aIlIIIIIIPIFIIIIILIIIIIIIl fl IIIIII IIIIIIl1I IIIIll III I II NH lm 1 l III 1 IIIIIIII IIIIIIIIIIIIEIIIIILIII Ill iIIIIII iiii111 mk b EI EEl Jugm I 39IIII IIE39IIIIIIII Ill39rllljhll IIIII III IIII I I I III I I III II I I I I III I I L I I I IIIIIII1I It39lliillhlll I II II II III III CHEESE IIII JI IIHIIIIIIIH Elm IIIFMHTthHAIIJH m mliqhm H I II IIITI I IIIIIIIII IIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIlI39hl I II IIIIIIIIIIIIIIII I Il III I I II I IllliiiiEIiiiilllliili IIIIII I I I IIuIIIIIIJdWIILl3IIIIIILI1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I III I I I d T E II IIIIlIIIIII I l a j 1 III I EIIIIQIUIWIIIIITILI III IllirlllllllIlll hilEliliIIIIIE III I I u r I illiulliiliii Illulllillll I a a I I III 1mm JIIIIIIIjiI IMIIEW in mg j d Erin IIthIrII 14 III III II I III IIIIIII I I II IIIIIIIIII Eli39s II IEIIII rlIIIIlIIIIIIr IIII I I I quotIIIIiIIIIHI llIIllllII I II IIIIIllIIIIIIII Elihulli IIIlilltIImi lllilliltlitliirlilil E In I I I I I j I III EIIIHIWWW 3 thII L IHwEu III IIII HI IIIII ERINm I IIHLIIulIH IIHmH III I I I I II I I IIIIII nTIII IIMHMLH nu U I I I I II IIIIE II IE IIMH H r IEI EIIMIIMIWI III II I I I Ia fl unn iu lufi ning l hn lull III I Il IlIil rq ill Eur IHIIIITLuIILMiiNILI J LEIUIH D U I II I HUFIHII u III E a IQIH I IIIIU I I II I I I III I j I I I I IIHn IIIJLLI PJIIIIIH IIIIrmmNHg I f IIMMI 9 WI I I Ed I mr Dim u muimwlua Inga a annulm mgquot M ED EH H a HERE nanHa nEumuu L ii d IlIh39 II II II I 1111quot 1II II I lIIE IIJIEITII I iIL llmlnl n l I EmMIa II II i n um quotHui DEE IIiEII Haggai In Iaiauhuml gnaw Iii EEK nlu IPQ IIHUHM INEEI EIqInu ng m U lanu quotE i nm l uwuuu a nmun mqu uulran manna 1H Inul Ila all I ll 1 I I I ll lilllll 1L IIIIuli I Italian I nwl Imam IN IQ 1am HnI J I In n UH uH II HIDEH HFHUEI I III at I I III II I I IIIIII IHIIIIIHITHFII I DH nrlhunm E H Ii II G H a IIIIIHaIIIII H E H HIIWHIUJHTEITIHW I I IIIIII III III I II II Uw I I 7 mILh HdHiInqunmlni I 1le I ii Ihquot IIEIEII MIGquot IIIInHm39HIFII Elihu um ll Imun l unl Inimnmllr nrH lwumr l lj I I I I j U I n I 2H z n 1L an n H I Hi III IIJ H II DH quotHE D I H HH 3 3 DD HI I L a HI I 3 H I I H UIH I H I II I Hum Eu Pm yth mwn mnblna IIIIII H II Hb I am mu m n mu m lln EU a a mu WFIEU In I I IIrIII f UH II I ak 3 H E JILHIJI I I Indm Fun EH n a U In numianub I I HIFIIIFIIHI FIIIIII H t NEH I HIEIE I I D E I WEFWIIII I UIJI uII nI W UH HmIIII mI I HF D III 3 c nIIU 2 Ii EU I u Iliam u I I Illa QIEIIEI II nEuUi w mun iunnHu nuunnunn ubnu HEELu n11 Nubian DEED EMU muIIIu Mainly HH ii mmn ml DIEIHHIIIMUI n a m ini in E mm m H H ummumIg Gill EEII a i IInIEwm I aw I HIEEIDiIEI nu Imi IE 52 I J 2 m Du dum uqnnu an ihu III Hun IIHHIIIII IIniuiil mum I mm 3 UIUUUHIIIILI mm Q Hi Dfnumn IIquTi qu DQEUEUnma Emmi nkuIHELM Pur nnh mln Ih In 9P4 n U p EH I I HHU n EHIU a I WIII nunDE LED U n nIIdH E n DHIEIEIH j m qlmmmmm mlw nwri u mn lqrimujid lij m um UHDHIIFHHHU mm ill I Dam EE 1 1m HEHHIIH m n IIH Hump I E HIRE H I I MI IIIIU IJIII HI III m I I n nleth I Idh I IIII39ll J Jl HE NHL HIII QED I Un iU ad b 442 n M u TumHEW m dq k mm FEZEEE EZ R j w w mwI EWMFJP Lg E 315 cum u LA z u w mmmc lt2 F413 Em l I39n39 5H calf me mm EBB u m r PIPI I 39h 39I 39 39lI39l quotI d I IhlIH39IlLl III1II I I 1139 IH I I WW I m on 39 39EJ Fquot 1 F I udl if 39I h wF I 39 f rq H H r Fl Hi lII 5 1 1 39ll I 39I 39 LI M gnu u IIIl I39llJ r r l I F39Frquot quotmad lFl39 39 39 f II l G l II 39 l I nJ H III ll 39 n II39I lIu39 a g I Halman Hid l h 39 r39I quotIdl 39Iq F H I39ir dl Jal h rFI w l 39l39 I Iquot r Tr H 39I39I HB Gz J D 5 CE E juz uj CID J r g E zch T EIE b a n D 1 D m FmE EED 3WD Bun B wJLE J I Z A a n Em F F H E a i IZEFDD J Wu Em Q j EwanFm quotD amp3939 TIDE DEE Dc J r E u EL 1 amp r m D L a L r WEE 311 9 mt E4IT P m HEB H5 D IE r L H Clmg ECI L n a F u Eb F End 1 Fi cma cz Wm m nd 395 g 1 I a Panza 5 E u m U GET EE B DWW 39m u 439 D Enq F E D5 731 dt zy Iu Cl D Elam EEUTD ETAEII im Sammy FFZZIEE ZJ at D CPD M an El Eg jm j E J Hg 5 FIE Ln Mrrv HF i h 2 IFII igl z Maci1 E di En HP DUE W E r Fig I u F h i J g M uzlgH Wm mammals Wm quotmj m FEEL u E 393 14 55 cm 51 E n and SEE Ea l u w D r n a Eu 39 4 l u u I DEEl I 39 r f DL AM E n MW 2 u m z n E 39 I I m a g 39539 m W wcfamu W 59522 Kin b5223 SET quot3 m J V n nu r z u z CEIEEIZIEI39u j Eguuuuu CE D Cam 0 EB n I n I n E E 39 V Iv I mi I l39l r m II r r u I L A I D H 1 W1 L quotI n rTFIIP I 535 14 r r j4 in WI H DEW W E FampWDDEFA r mm W Ezla ttl 7 V EH quot u IE I an n ELIEImam m wz z quot gig1 lig r rig Err EH 39 hu W r n3l D V Lquot u uIEIFr A We ms 21 Bag EU a a m m I gnuEEEFEEE Z DFDE u a DD 7 7 7 7 7 h 7 H 7 q l 39I E E Elana l I IIll F u Li J M 52 DD maul 39IlI m 39n vI n l M j m EE39EZE E D DEEDquot Cquot 39qu mm an 53Dquot a mn ll FED EFF 36 E Ezr u D 39 l q VWFE Elj 1n I L g E REM a n on CPL cm mmmmmuzmuc nu cam 2 u W 35 g WM D u E quot gu E 4 Wm I gcg c zmmcguummaE D Ema F DEW13911 1 W E n I n I Hym W J7 m F J MEH u u n a um W m w n m4 CHE Ty zw W 571 39 39igr AEIAIEI39L li B n rFIng mju w r b 4amp1 W W A I 39 u u quot7 LL39 WW r r a l r 7 A quotr v 39 39L39 7 S u rquot quotW w 39 39A 74 332me L i W3 g rquot 39 w u h H r A w w n r n u LIA I Er m 3 4 m n393939l Vi quot 7 E 7 Ii 7 quot A m 7 FM mm U jELVVWQEE u REEF W I f m V E 3 rnj ans JED quotLr u39Ii A 71 r g 17 L quotm quotL J quot Wm H W H l m n m n m U A Egg n MW U u u u H U Q Kim Gian m I 23 W m Iu ni rIuH I ll I 39 I F I I I u I I I I 39 39 I I 39 II I ll E W V W 5quot3 E i L1T QJL L mm m u w FIEam w W mam32 m E 391 l L m u lamaW WEEEEG 57 44 W EEWDD V f mamas FL 1113 Emu BEE CEC DEE canal in ImHUI muE Imuimnnlnu u En II II 55 Du mnunll E af mm n 12L v Enn k IIII I IIII II I I liltl Hli lbIIIIfIIHIII Libr I I II I I iill I L 1 I l I Ii IIIH1JIII Il fat iillilllla illilytiE II JIIIIIL rIrI1 r IIII LI I ll IIIle LII I II II 1 III 1II IJIIIIIF Fl lll I III 1iIII 1IIIIT1 I IllluIII I IIIIIl I I 1I IIIIII I EuIIFI In I I r I I II II I I III39I In I IFIJI IIII IEIIIIIIIIILII I II Irth Illa nn gnngnglm lnqumu wgniu uuqnnlnhbinnnlnlumjw Domain uqu a a airl Hamid t 1 mim i gn i a 1 1 I 1 I J 11 1 J n 1 D D TIE E a a z nU H WILD U zunu UIEHHHI E MD nijw jl fm WEI L ENEIJLEWE E 111 E Q EH HWE JU iqnm EIL D a H F a PJIm 1 1 Ff JED 51 IIJJ a H7 H a l EMEEHUIHWU E q P I 1 a II I llI IIFIIII1IF IPI lIIIi I iii i39I I I 1 JJ I III TI I I II1r1I III illr II I IIII I IiiIII IIIll I ruqilllilriuul 1i1llllrllutll1illiilullllillllll III II I ii I I I I Illllil Ilnlu I Iviil liri I Li I EII111IIP1II lllll ltlha Etll I ILi I I I r JelliIIII l lill 39ll Iulb Ill IllaIII IIII IIII II II um I lull lam Jail IIHBIIFF39I nn Iul InIiai nuI E lunuamrbunlihnu DUEL n H mnmmnnUJL H195 a unis Fnqu ungu i Hanna nEDD u FIHILW IEUJ lud m m bu bEJHTHED Ea mgi u mu Elm FEE Film Egg H bg Egg DEM an u j h m r n u TLITIJIIWHNIJ DE W E Eu D quotW1 g mm gum h mln gqmd g d a ma gghr m a EEFJMIP1EE E1 WHLJ Hm F thLFJHH qijn BEE HL EL I L E L E E EDEEHIIRE ips EE 1 1 a d u E 74 a E II I I l Ii ll I J rILIHE F dIIuIIF Fauna nII EPIFIHI I rlllr lIII1IIIHI IIII II L1IJILIFIL1I1HIIIIIEIIIIIIEUIIE Julia1 E NHE m j n unnamq lmvk hub GH PIP Elli ginHr Ihudahqiul wnn lnun uT Euihwnnanlul Em liming nmuu wu alninn U m nf ue un quotFm Emile Un Egg u ni q ni EU EU I II LI I I l1IILII1l II I I Inll an 9 11 w u a w E 2 1 1 E 1 1111 WINWWYE H HM Hi ahw 1 U V Hnl L11 M NH L PLU QEJ1UHIELEHU1J WKWEHHHEIH 1 1LHE EEED E HIIBEEPEB mum1vmumiu nE waEnmy E 3 m Ene t nha umi1 u nnEmE nu n w aunabn mn dml EFEE im a amm mgngmm gm H DEIEDQIDFJHHEDEHEUDQEIQHHFEE iIFIllIAumn rnPn Eimmm unhm n m numg n unnumum ni v E fanniru m gEn Ehug b nw n 1 IIEEEFEDBDHEE NH DE n h gnimk d E1VE L n U l un un EEEEHEEEEEE H E glan EEEE PEEP E vh EEEEEQ EH m 1 1 EEHDIEWEEQE FF E gw a 1 nulm m m mmwma EHEUEHH i m ag g u E 1 a Emdwm v muu yn WI HQDEEEEEF g PEDIiamicmme qEL WN AHIWHE EH HE EWE b ga m g n m in ULIJEE rugni P 1 E 5255 HEM ILcJJ Llh Ha g y 9391 m J xw m J 5 AH Hir U11 Hbg Egg u inm Hw n 3 E a 1 93mmva Eu EVIL 1 1 E Juli U nuu 1FU H LEWLg I HuU 31 E 5 PH 3 EMA quotEma JIJI uunEu QUE BED Nb Jurlpmmdjh NH 1 I JHEIH nn1 Emu 1 DHUQSHVMUEPDEUHE 1 E Q1 1 RUE D HEB EPimnwn 1um1r1l rain I 1 I 1 1 F1 I1 3 1 IE 1 E Ellr 1 I II E E1 11 11 in ll E 1Euum l1nr1al LEEEEHIIL DEDQHED anUnU D E n 11 dd EU H mm m HUB m t I nUF H 111 rd an 1 H 11 ILH quotU E 1U H a nu Humrim F H uH E nannmu BEBE b Hl u HWHIEHEH HmUHH 11 EDD DEHDDHHEIM E E B BEHHEHU B HEWLHE HIE WE D D7111 H EE GENE burn Ha LE FE 11H m J J H EE 1 JRUEEHZUEU H H U H I D bur u x Elma ID 3 EL 1 THEE a HUD E Hal Enumm lm C QQMEUHHIJGEIE IIHLWQU D U E mu m IL HZLIL 11 IE P JEleU DEM mm H HE F EILEEN 1 l a J nLJHIHEHHUIHRHLIE1L 1 JDHFIUJHUIJHHJE WM 11HEEHDIEHIEE F a nnHmH u nrilrlD EHHHEM L fag Ha u E1HEE mu H1 HUn u L h Emu u D L DU CHHu H E g J 1EU n DHEmUE D E E1 B u n m UD EH EQHEE Hir 1H J J 1E inn PJ 1 EIJ EUE quotE lw ll j h FHEU Hm 1 J n HIE Hr Ung I A 4 44 m p LBJ WE qFL ilm E 25 39 n j quotmi agarid JFW 639 L S mEJ and 17 1r r 7 U u n 5 D Cit35 E TLJ4 n j V 7 m D Er Aju gt3 L D 1 231 Q 14E E D c n E g n5 DLIJ E39 j m E g 1 E Iquot d 239 n j 139 D vnuyz E Li rim 339 E V E 7A 5 a 1 ma 5 m mjL v j Egrjgu n UL u D r3939m 39u 4 j J7 F u E in uI u mm 3945 7 Tar 24455 d u r u FE nr I 4 u Di 3 EM Q T u j 39 1 mm d ta39 VI I3 1 aquotuw ruH 7r V J jzlrHL r u JE V g A m an 74 Elij j r g4 UH 39 J u u i m u n f fujw r 7 vraj duj 39 g mm 39 ml 4 FJELD ri ij TJ t g r Egg jt i u7 Hi m397 V n a 7 117 j u r7 i 77 r I 7 LA 7 Mir 1 irri L 4 7 quot 1 F39Tr LriA4 7L 1 H V m u n r 13971 7 7 jd Liquot 7 1 vi g 39 LH rm w L a quot w lu wquot 3 La 4 vig 5 Jig WHITE 7 war 5 EiLgiLA d g n w H L 1 n HJCF E E gilgmi DEJELig 1 r w r in V w v 7 if r iquot 7 u u i39g g 7 7 7 777 w E Q 5 r ny r l 39 quot r irQ riirL A 7 Q f y 7 n A 7 L w quot 9 i777 lnl 7 1 g n r A w r 1 r e u LA lr u V jurl quotin E V wi J 39 bu 39 2 I g E E TLL E C jg r l M 35 E39 E z a bi h a an Ems C39 Q 9 r5 i S E39 2 7 33 D ru d E n an D Em 394 r r rinii i 17 ill 4 a iing A r 7 V u ML 4 r Lr u u i L VT Eigib E J thl4 Ha 7 IJA r J z f rc 4 D U L 1 44quot n I F J quot 13 w EEG w HimLg 7 17 w n EE39quot quot r an L quotWiarTJ n h WE L r m4 q4 7 I d 2 am Ei aeri E39 L i r E If 7 rei Li L42 PA Eng L 7 1 7743 a firquot l L3 irij 7 v i39Equot A vi V f4 draw EZLLLJ 4quot g linu li394 V1 II IA ung Eji w M n J ri u vL 395 E E u EEC r239 F ii rr n Eh IIi rmi LL E int J D quot j ELI J EEE49Q r a E g m 2er LELS Hquotr ErL i r i39 1 95 4 g J Er 7 r i w ubj VIAquot3 ijijll T 4 W rL gquot 7V4 ling m i Tfu V r 1 Vi r 71 144391 r39 a 4r 4 7739 W V 397 m nr I39V I39iIT FEJiIlIA N r ll lrc 44 7 H HHquot l39quot39Iquot39llIId 39I39I a Iu39 III39I IIH39 quot u I MillIIquot quotquot I n F39h39EFF39 39IIl3939quotquotquotquot39I I d l IuI39F39 H39 f anki m m Fh l LI391 iw l Ilnrr39 7 L r t39 w in I N m L T J A V 39 39 7 V j LBW m n n L J m LA u mi 7 h n u m Q a mm m r 4 L Lg n I39D n i iii j n 39 j E n U u j u h M Q n n J 1 VIII w PI u I w n n n U u quotA u n mg L w n h I u M n n l m mu LJ n L u 4 n M r n Iuukl FL a w w n n nn quot U LA 1 U m l n I a I n u nr W n n m mm quotu 4 r I H u n 39 I w l I I I I u n u l I I l I l I I I I I u 39 I A quot l I I I I u 39 I 39 r I 39 l I l l II I I I I II I I l I mw z E E E I I F Luw h 39 II39 Mh l FHI F 3939 39 quot rC Hill iw 5 Adangfwumt 39l r J I L w 4831113 a a H m M 5 Half 11 C 1quot1Eau fl4 ftz W m a f Illleme 5 1 ni r39Ils II u 39quotu I mr ll b l IrI unli39 III q 39 ri miquot ZFF nll39l39mquot I IS q i 39l39r L I I FW u II rlrh IIn ALIquot hn ain F In ll F Ir39l E I T Fln Equot qHw 39 F quot r H Hquot b M ILam mwmm w MnF u I I IF I m iwau 3 3quot In H quot MELqu wa m Erna hmquot a 3mm mmk u u want quot F a a 5 HFI39 MW HFHr PHIFw mMH1I irI H f 39 1 a 39 quota 91H H WWW 39 1H quot quot hi In 39ul hlquot mapElli Ih39u l quot Iquot 39 m W39 m 3939 39 quot39 inn HEPWW Eu meg IW a39 re I D Jf39 JI iJEl l quot LJ 39 a AA quotJ 39 39 39g39 quot39quot j n c F r u l Itiu 5 1 an m r m h r I I 3 Tu L Ili 3W u an n all A F E T lln C I39 J 5 E39f39k quot quot muhm erh J u I39 quot 39IIr5 F n I l39quotd39 Fl D aIII393939quotquot39 qnal Iu u D 4 El 3m IF wrmmr 3 mTquot quot ml WT 3 quotm H IMF Td Fr E aammE M Pn ru39Ir 39 I 39 nu I a Ca n m rDT 39 u quot quot39 Lu u quot 39 m m m uum mu ML u Wigwam n E Su 4 quotT Lm ma a m mmw a g ma aEm MW Du W SJ In I I I m I quot E E I quot El l n I D rI I quot quot39 nun u quot mnj u lT M w r m mmm 7 W 4 n u u m39i Tu g H 1 H F WL WF law WM n l u H m Ll u r E I quot quot quot39 U 39 quot n 4 39 r m m mf mm W Lu r quot Vquot mu r m 4 LA LA LJIJ W L quot quot u I 35312 a FREEZER quoti mu quot F a 1 3 We W1 1 1 a a m1 HEEL f7 E E 39i quot 39 39 39 39quot 39 E Ln g I 7 Br I a 4 a V Aquot riv I I L In Frug 3 T EIF39 EFj m quot quotHP 741 quot 39T quotV 39 EVquot J IE g mtg 7 g ma a m pmuw ni u L LJ quotDIIQW m l n nmzwwr n mw Idwrl quot39 I ILu 4 um m a w 39quot A q qgrmw WEREa mum1 was InaHWde EH H m m E a u u HnH mf hmr l m H1qu nannal ah hI rm 1 5 u II I ul IEid nI 39 THWE llll I I a 39 39npll 1 39Hi I lu b j l FHi39Il r InH quotquotquotquotquotquotquot39quotquot quotII I I I 1 ll 39 MWWW 39 39 W H nIIIII rIIl uIpLtnIHI quot 39 39 39r39m 139 5 W WP 39q quot W w m hwwmhnwm ltu 39 3939 13939W ini L m mwvwwm m M r 39 mi WM MEI1i Ip39 II HH I39JlllrI39II39III I IIl n39IJI Hl h Hll quotquotI W f Hm H hl m 39 m 1 rI39 1f 39 39quot39quot3939FII 39 I I 39 r39fir lt 39 II39 I I 39I1 I 39 quotI II i 39 F J lII lath I lir39 Illi III III I L39 I 1 I lllIquot39Jl 39l39 I Ii 39 HEEEtf r I I H I Lilw r1 In 39 1i I I39 II J39I I 39h i r 3939I 39I J I I 39 39quot139ll39a 39 39I 3939I II 39J HI I I 39139 Ir r I 39 Il ll J 1 I II I I I 139I39 arm L H Ill1quot quotquot illMW Ilquot ETD D arr In 139quot INFZED CE 25 EFF mt 3939 acacia WEBB 9413 was ME EE 5 a D 39IE EE L Eu can m LIED uDU 5 H39 f E 5 c ifqu M Lu 14 l El 5 mF W39I39I LEF 4g 1 I I E L r39 mampbm ing Balance 4quot a Q 38 5 3 0 5 5 ii i 39i 3 i quot m w m 1 g M m u r r if m E E a J 39 I I I I I m a 1 1 u39 fl l39 u P Finl 3 h h b I l g I l U a 40 1iaLPJi a MW 3 atm w ah i g 39r a I 4 h FHMF lugua Ihquotquot39 m ushing m a un I E u H h Q My MA raga hmu gamma when 53 u i a n S U w u gasmid Cdn3n Muf nu m ai m a mu 77 u 7 7 7 77 7 7777 7quot u7 7 a 77 777 7 7 7 7 m 7 x 7 77 x k 7 7 x M 3 7 7 E x 7 7 7 7 7 7 7707 rr L 7 7a u 39 M 7 71 w J h j 777 1 a r 7 ux H 777 7 L 7 7 7 7 7 7 i r 7 7 7 r 7 7 777 7 7 V7 7 777 7 7 7 777 7 L 7777 7 77 7 7 7 7 7 7 7 77 i 773 a 7 7 I 7 7 7 7 7 7 Ji 7 7 7 7 777 A I727 7 a 77 3 7 U 7 7 7 7 7 7 7 7 n 777 7 7 7 7 37 7 7777 a 7 7 77 77 7 7 r 7 n 7 77 77 39 7 7 a 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 m 757 L1 777 1 r777 rr nn 7I7 d 7 7777777371 E7 H w H G 737 77 a E n a 73173377357 71333 1357 115 733134 m b D 7777 n77 77757777177 575 r 777u7f7r 73 77 gt7j m J W77 UEFE39E JID Ti ES Lini HJ hi d Riff7f my EJQEFWH 77E 77 57 17777777 ij lj D n 73577127 nu EFTJSDE VLF DDED BE F Eur u L1 t d E77 E7172 b 9971777 QM z E imlgu hmmqm m WWEE 535 Gail355 De F Em EE W wmmtg D 5 E33 Iamp39 qLLL n m 7 7 DD E in DE 7 E T 2 57 Enjrztf j mqhm 39 WEI 7P3 FW39EIH 39 BingqwnwnJLquot I39r39I quot r qHH39EMJl me wm TI 05quot EE39HDWE H E 391 B a 3quot WWHM Ii aIhneI iH w HlIlplplluluI Ira mm 39h Hquot 111 FIT I39Il B39I Emaquot395 T w 039quot W B E Ice E LuzEFD ERF 777 775 E Tmag gg amp m w3 ma a 77quot 13 39iifn drift 77537 Ii 777 7 277 tibia 77b 571F fEEEIE J wt m mmn WampG m m man7 maus WWW mam mlHIIII li i nLl IiIlIILIln unw m mb hmh Fl I39HrlnIll I i39 r h quot139 m wb 39 unr 11 aim1wuhwim mh hmm d u WWIIWin m I phi39139 quotquot M39 ELIE DUDE E39E m b mg u LF B b dE STATB3 EDD la 53th n L E FEI39EBE39B EFB CE Pmtg amummn u rnIluhru i 39i 777mm 3 a 7quot E rrII l39W f 39quotIquotI I39 LII 1 39ll39quotrquotHquot I39 II 1quot 77 u a 7 7 77 7 77 r z 7 77 77 77 7 7 7 7 7 77 77 77 77 7 7 7 7 7 7 r 7 7 7 77 7 7 777 77 77M 7 77 7 77 7 7 7 7 n 7 7 77 7 777 7 7 7 7 7 7 77 77 77 a 77 7H7 quot E 7 c 7 7T 77 7 77 77 777 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 77 77 77 777 7 7 7 77 77 7 7 77 7 7 7 7 77 77 7 m7 77 77 77 7 77 E 7 E 77 77 7 1 7 7 77 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 E a 7 7 7 77 77 7 77 7 7 r 7 777 77 7 7 7 77 777 7 7 7 77 7 7 77 77 77 7 77 7 7 7 7 7 7 E 77 7 7 77 7 7 7 7 7 77 7 77 7 77 77 7 7 7 E 7 7 7 u 7 7 7 7 77 7 m y 7 7 H7 77 7 77 7 7 777 7 77 7 77 77 7 777 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 77 1 77 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 ml mu 7 7 77 7 7 77 7 7 7 7 77 7 7 7 gqu 7 m u h u 7 n I I a Twain M mug n k h 77 7 Irnwmn I 7 gm mm a 77 7 7 7 Lr I I quot u w a F7 Li I n I 771 I 77 7 7 1 I t 7 I II Ifllw I n mb 7 7 77 7 We 77 7 u H I III 7 I I I n E u I m E71 7 uni III1 7 1 7 n m H7 1 77 I f n 7 n7 7 l H u Ir 7 777 1 II A 7 E 7 773 I 7 m d l Ii u n n 7 7 n gun I 7 n 7 7 777 7 n En I 1 L g I 7 F I 1 F 77 7 7 7 I 7 7 7 7 77 a 77 77 7 7 77 7 7 w W I h l u 7 r m 7 7 9777 h i ii 7 m m m 7 7 7777 7 7 we r 7 7 7 7 w 7 W nu u r n L r n uul m I II m an n mu 7 i m d m m a m an W 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 n 7 E 77 n m w u 7 an 7 7 7 7 7 7 7 7 777 7 7 7 7 m H 77 H F m i mu 5 ma a n m7 m7 7 7 77 7 ill 7 7 7 7 7 F g WWI I 7 7 7 7 7 u a aws m7 7 7 1 F n I tum mum EA n 7 79 7 7 7 7 l 77 7 Ma a 7779 7 u Lr 7 m7 77 7 n 7 7 7H H 7 u j u T 77 r V77 F a amp m m 7 7 I 7 77 7 7 7 7 7 7 r 7 M 7 7 77 ii m H 777 F u 7 7i W7 7 7IIi it 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 m w f u a m u m7 7 nwm 7 7 7 E I III 7 n J I 7 n77 r u m w 7 m n h E m u m aamp w 77 77 E I h a 77 w n I u 77 7 n T n r quot Juan Em m a 7 7 1 MP 7 n Jr unmu n 7 777 7 7 777 7 77777 7 7 77 H 7 7 u 7 7 7 77 7 EH 7 a h 7 Ian n I311 I 7 an mm mum 7 7 7 7 7 7 7 577m 77 7 7 7 7 7 7 a 7 a W FINA m mn a n 7 7 h E w E w 7 m in quotmm 6 7 77 n nw 7 r 7 a a hbuw m Hiram mm B 7 Wu an 7 7 77 7 L mu 7 1 7 7 7 7 7 7 mama n n 77 7 Eu n 77 f u yum 7 7 7 7 g 77 M 7 77 m I 7 7 m 7 m m im an m 7 E7 7 7 77 7 H E 7 E 77 77 777 77 7 73 7 77 7 7w 7 m7 371 unmwm an JWC L 7 717 77 7 77 nun 77 7 7 m Inwm any 7 i 971777 7 3 Ian 7 a 7 7 7 H n a u 7 7 7 w r 7 a Hm f 7 7n 77 7 77 7 7 7 77 7 77 77 7 7 777 Gal W77 mm 7 u n7 7 m an 7 r flag 7 7A 7 77 7 a 7 7 77 7 77 77 7 7 a m m7 7 37 7 mm 7 7 7 a 7 m 7 77 7 m 7 um 77 7 E 7 m 7 7 an G 7 77 WNW 7 M y a n 7 7 7 7 7 7 7 on D n r L 7 quotH u a 7 am M57 47 7 7 7 77 7 7 7i 777 7 7 7 7 7 7 7 7 7H7 E5 33 E E 33 E 2 bF z julig ZPu i ILL mm L HUD H L I JLu I I ELIHL IL IL L Hm II I ILHUIIIIL HBIUIIUIL IE I IIIIIE iDLLI HILun L j II D LL EL L mLI LI n Imam D L II Emu Inn Rani LIILLJI I MU L I LIL L J3 JUFIHLH H I u I JWLIIII I H D Q UanIInHILLIIIEU IIWH E u U L I L U SHEEP HIH IIFIHE LHILIIM Imam Im IILIWIILILLILI ILIInI LL L LL ILLH uLn LIHL IILHIIIIIWLHE LLI LEE I U at II an I ILLL 3 n I L IL FILM H L n I HnHH HI Hr U H LLI LL in LIIILU HHHLHLFIHI HILL Hun umd H Innkm U L i HIRE E lm Du L E In WW J an ID a a u f LILHmE LLLEBi n Emu u D FIHEIIIILI I LLI I III Emhmuu L I LLILLIILHI FIZHIILHE H LL QUEWHEIE III mELHIIEIHILIIEuu E m I mamEmu InnII VIIIr LLLnIL L IILIL IILIL I L L L I I L IEIrHLTILL I LIILL HIIHILL Ania E AIL HIUIJIEIIIm u IILHHLI L EHFIILmn mmmlILLPHIIL LI In HIHIHIIIILJEII I Dam Em wnnnanm iim I I JLILILLLm EEEmInIn HLIHLIuILIIIHH u u LII I III HiuIE I IL E E E L E L LLL 9 L ENIHIILU HELP HELL L uLLnEHEI Uiunn LLII L I L r I LI E L m E IIILHEEL L J L IrIEImHEIE Imumi thIL in L IHE Imu L Dn HI I u u nlibl L E ug u WHILE 1 IIL LLI I G JIhleUHWI EEBEHIWL LL LLILLIILGIIEIL II Em mung ELIEEEIIEI L L 1 II LIE L I I LL II IIL HEEL HanLIIHLL IL HiL I L HLHL ELILILELILIFJ ELI BEEN I nnIIIIIIILH TIIELIILLEIIIH II II II II ILIL La IL U UILLLIHLILILJIMmTIEULIU IULHEHULLQIELILLILLIIHHIE PLILIIILUILIELIHILIHI MI LLL L L Li LL L E LLI IE n LnHu In nimm I L L II E IIIJUHIJL I L ilkH III IIIIIHIIHuUIILJILLLLIwLITLLL L I ILIIIIILIFIIIILILILILILL H I III IN L EIIIIE I III I II I L L H IE 3E n I 1 IL IE E E I L L LLILid IHILIE I ILLWL r L aibnl mi Brimqu ELIE L L uniu ELIE L L HlH l mm lu ILJHWHEILLLLILILLLIHHQ IL mImH Emma IL IliIIHUHE ag I I ILIILIIIME LLL LIL L L IIFLLIIHLLIILLLILI IIIHLLLLLIILLIHILIEJIL LII I L L E LILLLHII HH I II L L HILLLLLILIILIPLLLLI g FIRTH WLLHNIIHIIIIL L LILILLIJIL r L L In L LLI E u L In I mn m IquIIlhru Eh L In L n HmULIIII i hm EB InmIFHQIUE Lu WEILII ELLIIU IIIL ELI AMI LLIII IIL LL a L ILLL LIL TIL LHLIILH LLHHLLEIIILI HE u L U L L L m I L L L LL L L E H IHHIIIILHIIIILLILIUILIILL H TL 3 E E L L L I III ILLL I L I LLIJI I II L III II II I I II E L L I I I I PIE I I L L L I I L I E L 1 E L IIIILEL II E LIL I I L iIILI E L IL I MLIILIILII LIL L III II II L L L HEIFHE E I L I I LI I L L I LL E LI L L L LILLL 1 LL L IL L II J L LL L L I L LIL L EEEIEmHIE IILILIL LLWLL I ILLICII LIIILLL IILIIIILELIIL IIIELI HULIIIILI L Lu LLLILIU LrLLLIILLH LHmLI L ILLILLLJLLLHHLerrnIILLLI ITHILILIL HELELEHIELE EHLHELUH mLIII LLIIermLhWILNILLH LLILLuIIE LI L L II I LIE L IEEEI EL L III II E I I L E E I II I II I II I I L IIL 3 II E L I E II I I I LE I I II L I I I I I I I II I III I I I I II I L IIIIIIIErIWIIIIE I L I I I II I I I II I L I II IIIFLEE 1 E I 1 II L I I IL L I I I L I T I I I Hagannu IL L EL L L LLLLIEHI UL LIILH ELJIBDELL E I IILLELIIILI L I L I L L LII I I LLIILILL LL L L I L L I LL 5Hquotle IL LLLIHu WHEY LUEQ IEIIDMLm LLIHEF L Elia I I IILIILWITMH L L IIIL LLLLLHLL mHI I LIILHIIILLLILEIILTIHWIHIILIIIL U IE I HELIIL I EH IILIIHELILHHHWL llIIII IIIHIIILmFILILLLE WILIIEwI ILUIDmIP HL L L LLL E L E I II I L I LL IE LLII I I I L I E E I II IIILLLnI mrI I II EE II E I IIL Li I IL I c L IIllnili I II I I fE FE lily until I IIIIIIIIII I II I I L IIIII L I I L II II I I I I I I I III I I I1 I L I I I II II IL I I I IIle 139 jn I L ED In IL L I Iii IIL HIE Hm Emu L L II ILLIEILLILILL J EEWWFIFIUQEI LL IILI IL L L H II I I L IIL L L L L L L L L LLI III II LHIIWHIFLL L nLLIL FIFE L L L IIL LLI II ILLNMLIL IIIJIILLLIFI n L ILI I LLEITLIIIIII ILHHIIELLILILIHHII LIIILIHET LLIEILH ILL Lun wLLL LLII n L L IILHE J LI L I L E II IE I LIL L I I I Ii III II IL I I L I II II I I j 1 r I J I E I I II II I II III Lu I L I III L L IFI L E I I I I LHII I I I I I I III II I I I I IIII I I L I I I EL ELI I E I I I I I I1 m L I L L I LLLI IL IL I IJJIII in L Li I L L I I L IE L L L I L If gpL a IILHI IILII LIIm LIJJ II E 3 I I I II IIIE III IJEL m IL EILFI E I I FILIIII E E L E I L E I m ILI I I E I E E I L I III 3 T L I II I E I I II LE I I Z I mEEL III I I LELE L L L L L REEL 7 E EE l Hi 777i 7 371 LWH 7M LultI I J I n 2 n I I u 7777 7 4 I 77W I I mu quot rr I u Lquot 4 Izuumjmd MI quotquotq szmgman m I w JtnuT nLV JQLS n a n m n m m vjm Wavy gwwu n n 4gn4bg MN m Ir Wu H 7 7m n mmmn r Erna 4 Q u H u u n mnme g I n nut Eh quotu WI T l I f r quotIIJ L n mg WE ILL aw quotF39LQW Q quot quot LILA VIII 1 11 1 umI M m r 39 quot VIme Iu E E m nmm n mmu 394 W m EFE nzuw I II I u is 1 I I 3 rr I 7397 3 I1 I II k quot II IrY III I 39I n m 39 r I I r 7 u u I m m LI Ii I IA nquot 4 7 H ink 39 IHL u IIIiI39III I I H r39 E ra39 7 I I Iv n 7 1 77 rnI I r In 7 L 4 r Ir39w vln LA LA n u r Ir rr I u r I39H I39I n I u M U n I u fI z n r wI Im u I n I 7 u r u u W nn 1 f II u m Ip W M rj 7 u w n I Ir Tr JuII 7 m H D 777 4 lfI I l 39I H ri i1 4 Hr 11 amp A I7 u a I I quot 17 n quot u LAJ Q III M 7 1 r 1 97 I7an a in I39I I1 777 quot L u E 395 539 quot 1 7 r hf I I LL I I LI L r HVquot n n I IIII k A I rI II I4 n 1 MM n raga q I mil 393 HF h39IIIF 39 a 39i I I l l IIF l Iquot I J I I I 1quot I I N l m I ab 139 IIquot quot 1 u qlw 7 I IH L WL 4 4 III v1 39 uI39Iu LQ L Wm u h h H 7 r 39 IIu 7 I V n 77 II I77 Y 7f 77k 77 7 J 7 n nmI Ir u 7 4 I 7 A A I 77 n I J I 4 AA Fr 74 7 I 7 r A quot I39I mm II n u 7L4LAH IVI39 r39 AI I H run r Mu quotU I I I I 7 7 7 7 77 77 7 7 manqu 77L7 39amm4 mu 71 I 777 7 I I d iuuu nlI Ilad 39 I rF H I a 39I 39 39 Iu u lI Ic I39 7 39 l Lr J 39 I Hlu l Hid r II b I t n Ii W 7 u T L I39I quot II II I I I 39 39Ir II M 1 7 I I L4 7 f 7 sh 7 AII 44 Vquot V iv Q I r 7 1 771 J u I 7j HWI L39IEL h Hil m Q J m m r WI w j I rm u um Lm nmm mWQm u I n n n n H u Hm m mm Mrm I I m 39 I M pnm quot39quot 39 quot rl I 39I 39 quot I II F h I F I Va 7 r 7 II j UL if h E39 hi 39 7 LV Wiumilm u m nHarw 7 g U quot2 am E L I V n We g J 7 m 75Ew 9 II dII4IIEl II7 I I 39I I g Wmm an FEm antle 39 ct 5 7 H aa J39 I Mid 395 39 39 39 quot 39IquotI IIu l I 39I l quot39quot quot 39 7 L n w u I r 3939I Iquot 39I n 39W F i 39iIIII J u IIIII I I I I II I gg I 74 7 7 pr LH 7 mm Lgrer u H III II I 1 Icahn Emma n n n n I III quotIIIquot I 39quotI 3911 qh h I I 539 I39 l L of 5 0 Win w j m a U Ii quot Q 77 m nm FEQquot ggu m 39 quot 39 i Inl h rug Era 11i nc I IP39l l I39m I 1 ln I Hm IIIIi 39 m lq rIrr I in mu 1 w c 39Il39I39 quot 39quotquot39III39E I j quotWm 71 I r 7 W4 I I II IJrquot II 1 IA 7 7777777 r J II I I III IJILI I I III m T n l JFl39 I39I1 E L IIII I I 7 I n w 39 Wandquot Mn 39n39 um dhl 39 39 Emu in m u Jpn a can l m L I 77 7 I me m 391 quot 5iquot 39III III I7 I II H I i 7 7 I 77 7 39 I 39 r I 7 739 rI 7 7 PA I 1 I r I v I 7 7 7 AJ ij VI 7 i I my I Q J x J L I 7 39 I I 7 7 I 7 IL Ir quot III39 I I I r I I I III I r I I II III III I I IL I I39 I I 1 III I I 39I II I vI I II 7 I 7 I 7 IL 7 7 7 W77 W I A I II 3977 7 7 H731 77 7 Im J I r I I 4 7 r wi w 39J r a 34 LAP u u a a E39 r J as Rag an M D E 9 E II 3 u D DE z m a u a E J FE an a J F r q ll39n39l IE39 D J quotl39 39 39 c E39 D 13 at 1 1 L 1 D I D an m 3 mm Emmi an quotSD a I m a a 3 1 12 an Enum E u D 39 m 39DD 1 D Dquot u F IrII hIlquot a u D quot3939h3939 quot hillEm w l39 1 r 39 quot D D Z quot ED quot139J a at 1 n E 1 quotquot u m IrIIIiIrlIIIIIIIlilh39an 39 m m D u u a F q 5 D Epcn 75 IEFJTZE H lquot 39 39D in E EE mu DEED 5 mm ad CE EDDD mmz mm P an m 1 E 5 D E m an an m Damp 33 D an FD SPEND EI E Human quotDD HE E D Ly jgj L TDDZEDFEDJJD um B I 53 FEEDEE HZIEEa HAP a Ema J I EEE WED EDI 1 DU IEF D n a 3 nay3E D u Dan Dan nau g Egg Emit DD DDEH i 3216 T m fm mm D qu 9 El EDD Eqmua 1 2 m an Eng E 53 E D u I E a Earn3D cat N am Li F Emgmimm mu EEFJIF HDD a EEEDFWEF m withm n m 3mm E E 1 ED 3 am FEE 15353 mainquot ang f FJMTED D ESL 139 an E zua qw m WEEK Er E BF 1 m mwm EDDEEEEEEEE DWPZ39 In E mu PiTF1 n D E DE 395 E EMIEEDED 3 D E39 DDDE Em L E Em E P E In bmt ij u WEE HP 5 DEED2 u CUF awE nEF Emn LEEI n Win Em n Em FE nag Pa a ag Emu II DED FDECJD h wEEHEaEEEIEQ FE EIEEE39E39FE D n PM f gm mamamu f FE 3 53 53 HEEL13E CHI 3 E DJD may EDT m D 3 Ln Exam 2 BEE a EIF EE FD 2121quot r n m mw h m aw af rm u mazmzw L4 u w u n w TL z FE 3 mWEEELTEI EFEWEFIEF j Vi mi 575 T D fxAJiru xj39u ju u L F n h i ia in r fiw jmgli u L D quot D 41 DD39DTLJD D v r z if Hquotng vjut uw A u1 u 7 7 if E if l 3 7 w J 5 I A I L a A E r V ramrjm and 4 a EBDKTSE E l w p a 5me n EJIIWE Z39 V D uuu 2 quotngm 5551 Dim Eb r I a z quot 29 Em A n 1 En at E clanEEK F P EEG Wu 3 mi F CF n gamma a x D J EFF V dam Ra EFzm mam TL DJ E n E 3 j LLB D D a D I D E E 5 HF n 7 EH Emu h D DEE r U ELI a m D D CHI E 7 D EH E awD 3341EEFKZ LJ E Flam E T 553 a w mmm D D m 5 n DZFF39 Esm z g gum an Edwinquot EWWFW h in Du Q n TFFFEDIFF u LU gnu i 7 I 517 m L n H a E D 3 D 5 SE a HIP m 393 D n 15 E a E E aim Cu IiIEEI F r IDJD HE E U n Ea Enjuliuumzlzl SIDE Q mm 3 9 II J m P ELL u u n m C D InfEFF ED H F giggljr mij 3933 D Em mm j m DEDFIESEH amplm E 1 EEFFEBHZEE39 Enzm39 m m jm A v nJ H w n n a n HM um WEDDE W gamma 3i L 74 I quot a c 39T J J r 93 EC hm i an E 51 D 95 D DD u D E n EEDEDFDITEEDEEME u n m E g 55 33 E D T DD DD a n HEDEEEESEH HEDD SEE DUDE Q RFD 3 mu 3 a Film 3263mm a 5 IE 393 DHEFE LIE um DEE a E 2 muam zm z qt F x ZEL I E 7 31 jg A E J u n a a 1 Fm nbfm ggil g ag E w w DEEDRE Him 391 n gg ierLr u u 4 in V EHEEWEL ncbtg D39Lmlu ampJ4 J 7 rm W Li g u 4 V V n amquot jandr mrgmmm T quotI u d 4 r 39 EZH rr 4m Wmm Hug JED M D A J gaminlr m Ema EDD V n Ea Emil EDDFEE um DEWEFT Can ampE EEWDEHiqb D 1 DC n a mu E 53ij u EDD E39 m39il Sh DEE E39E39ZD D D Lumuuu 4 BE m F43 E a u DD chant E FEE 5315qu QED URLFIE mamabaht u Ema133d 53 u Ein E 9 Hnl Easing W 1 m 12mg Haggai unadu PEI uuumral m g I ma a lg H q rum a m 5 39I39 i F39uI39I39r39illll I39llhnFH IHn39l39lrr H39 qrl I39l u 1D D b r t qn 3 FEEEW Du lm immu Em gfam Ii 39 39l 1 q I 1139 IH I bI hr rindlquot quot39 quotquotH 39I 1 IIquot 39I h39Ir wDEHEEfLJEF IZUEHFEJE DEEFJFVLEQFEEmg g DEZDC Egg uurr cgm DE u f ii HEEDEE mewuu gug mm bg 3un a 3 D an E SD R WEDDEF TF ihMWQEEE1WE i Fla539 quotI39mqw 39I39mI39I39D39I39I39 q FF m 39w39rlhFllIII II hqn hqa r Iq r uI w Ina u uI I39HlLI39 39I h 39J 539 EL d ai jntm M I u lr I quotIil E D ELLEW e DDTDE 935 El u 13 a 39quotHi rl Im h l 39 III 394 I39 w I 39Fw i i D 39 quot 1 rga 39 1 J 53 D J EugjLLTJME 4 amazflrLLTJ gijl Asap u SILT E 3 WW DEJZIL RF jc m DDFJEI naggugh u D E El 1 CD DDJE39 5 5 H CH Jr t i 39i i D f E r 14 7 D h r quotr I 7 4 7 r7 j n W n a EL can gJJ 39mj H mm I I Dmg 54quot HF Ench q Ju jf 3L L gw k U rjag l ju uufum Emu Eur 43 Eg l grj SLED W D E mamaIF 3 ED 5 D F amp g D n EDM Eh D E39 B39DLD Elmimuu jgauug g ED553131 D D D39E39 BEEF DPET39EE L J gnawing L m d jmm hz mn m D W I 39I39TIEl i a I tI Iluhn39hlIhJul quotrI Iquot I F1Im i I r u I It I39LI II 51 i Imh39 39 39 quotIliIIII Iu u Ill MW WIH Iram I I I I Kiwi ELF 933quot ai u an g DDET LEEJDDL LEKLJEFJE um wmmgtuaz m m TEA 133 Eman mid vm b u 3615 39b m J I Id39Png 39l39 Jimm lli 39lLf 39 u IIII39I h 39l F HidI I39II39 JII I39 flu11 39 a 5 1 m 5 u rw D u 5 uE Di bcg u u z wa Engi as a D E EEEEEIEW W i u W a DD MW Enuul B J jmmj D E l D L EC DE DE DE E 311 D L u P db magn a pggj Fi Frj zlq qTiTC HI E U ZD 1539quot 39lFh39dr39I hL39I ET 513 Engia j gipw q m QT c mm Wgw if D U D DD r r F D 39D Em DWEDGE39E tiFEquot DEF Bibi lt1 E Dri32 lis im jmu F quot E a u muampampmr E132 momma mum DUEv CREEmm umg u m a I I unzmudmcuza c E gl fzumu m I I D D F D E39Jtl iamrf h z cp Etabung wnu f um F m I I I m am jmmggmnu T JE 11322 a g 39 I P EDDIEFD D dun E 39I I39 II 1quot l a 1quot 39 u 1 LI I I ll I 39 I II I quottilIi It f I I I I 3 39F39 quot39 gulli I I39ll IIII 5 r I a quotquotquotquot39quot39 rrauL39la IllI III E hin

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

50 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Amaris Trozzo George Washington University

"I made $350 in just two days after posting my first study guide."

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.