New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Metody-poszukiwania-pracy---Anna-Pas-awska-Mioduszewska

Views
6
Downloads
0
Pages
21

Metody-poszukiwania-pracy---Anna-Pas-awska-Mioduszewska

Marketplace > Business > Metody poszukiwania pracy Anna Pas awska Mioduszewska
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
21
WORDS
KARMA
10 ?
Views

6

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 21 page Document was uploaded by an elite notetaker on Saturday December 19, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 6 views.


×

Reviews for Metody-poszukiwania-pracy---Anna-Pas-awska-Mioduszewska

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/19/15
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Metody poszukiwania pracy" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska, rok 2008 Autor: Anna Pasławska-Mioduszewska Tytuł: Metody poszukiwania pracy Data: 07.06.2012 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI WSTĘP...............................................................................................6 PORZĄDKI.......................................................................................10 Kolory.................................................................................................................18 Liczby..................................................................................................................19 JAK OSZCZĘDZAĆ CZAS I PIENIĄDZE, ZANIM DOPADNIE CIĘ NOWA PRACA?................................................................................21 JAK SIĘ UODPORNIĆ I WZMOCNIĆ, ZANIM ZACZNIEMY DZIAŁAĆ?........................................................................................25 Ćwiczenie 1.........................................................................................................26 Ćwiczenie nr 2....................................................................................................26 Ćwiczenie nr 3....................................................................................................26 Ćwiczenie nr 4....................................................................................................27 PORZĄDKI MENTALNE..................................................................28 Ćwiczenie nr 5....................................................................................................31 Ćwiczenie nr 6....................................................................................................31 Ćwiczenie nr 7....................................................................................................31 FORMY ZATRUDNIENIA................................................................32 Ćwiczenie nr 8....................................................................................................35 SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY I ŹRÓDŁA OFERT...................36 Ćwiczenie nr 9...................................................................................................38 Ćwiczenie nr 10..................................................................................................38 Ćwiczenie nr 11..................................................................................................39 Ćwiczenie nr 12..................................................................................................40 JAK STWORZYĆ PROFESJONALNE CV I LIST MOTYWACYJNY?. .56 Curriculum vitae................................................................................................56 List motywacyjny...............................................................................................58 JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ?...60 Przygotowanie....................................................................................................61 Jakich informacji szukać?.............................................................................61 Gdzie szukać informacji o firmie..................................................................62 Rekrutacja przez Internet.................................................................................66 Rekrutacja metodą assesment center...............................................................67 Rekrutacja przez komputer...............................................................................68 Negocjacje grupowe...........................................................................................72 Stół negocjacyjny...........................................................................................72 Negocjacje w pojedynkę....................................................................................74 Stoły negocjacyjne.........................................................................................74 Sposoby prowadzenia negocjacji.......................................................................75 Kryteria rozróżniania stylu negocjacji..........................................................75 Ze względu na status każdej ze strony......................................................75 Rodzaj zaangażowania ze strony osób negocjujących.............................76 Podział negocjacji z punktu widzenia ich przedmiotu (tematyki)..........76 Podział ze względu na nastawienie wobec sytuacji negocjacyjnych.......76 Garderoba..........................................................................................................79 Po pierwsze — marynarka ............................................................................79 Po drugie — spodnie.....................................................................................80 Garnitur jest wizytówką................................................................................80 ROZMOWA Z SAMYM SOBĄ...........................................................84 PRACODAWCY................................................................................89 MANTRA DLA CIEBIE.....................................................................92 BIBLIOGRAFIA................................................................................95 Dla ukochanych Męża i Synka — Huberta i Kubusia Mioduszewskich METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmZłote Myśli ● str. 6 A. Pasławska-Mioduszewska Wstęp Najtrudniej jest zawsze zacząć. Znaleźć w sobie motywację do zmian. Zobaczyć sens w nowych działaniach. By to osiągnąć, najlepiej zacząć od początku, czyli od siebie. Zapewne jesteś teraz na etapie rozpamiętywania, żalu, rozczarowa- nia. To normalne, nie jesteś osamotniony. Naukowcy, którzy badają stan bezrobocia, potrafią już jasno określić, co wpływa na to, że pozostajemy bez pracy: ➔ likwidacja niektórych gałęzi przemysłu, np. górnictwa; ➔ zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi; ➔ ograniczanie produkcji; ➔ brak informacji o miejscach pracy; ➔ trudności mieszkaniowe; ➔ przeniesienie zakładu do innego rejonu; ➔ niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenie pracowników; ➔ zmiany technologii; ➔ wysokie zasiłki dla bezrobotnych. Opracowano też na to stosowne remedia w postaci: ➔ subwencjonowania gospodarki — państwo może przyznawać do- tacje (bezzwrotne środki finansowe) przedsiębiorstwom i przez to poprawiać ich sytuację ekonomiczną, podnosząc przy tym poziom zatrudnienia; Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmZłote Myśli ● str. 7 A. Pasławska-Mioduszewska ➔ zmniejszania podaży siły roboczej, np. poprzez wcześniejsze emerytury i krótszy tydzień pracy; ➔ organizowania robót publicznych; ➔ wspierania przedsiębiorczości; ➔ zasiłków dla bezrobotnych; ➔ zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy; ➔ aktywizacji zawodowej absolwentów; ➔ pożyczek z Funduszu Pracy (pożyczki dla bezrobotnych na roz- poczęcie działalności gospodarczej); ➔ szkoleń dla bezrobotnych; ➔ prac interwencyjnych; ➔ ulg dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy; ➔ programów zdobywania i doskonalenia kwalifikacji; ➔ możliwości zwalczania bezrobocia poprzez instrumenty makroekonomiczne państwa; ➔ polityki fiskalnej; ➔ polityki monetarnej; ➔ polityki cenowo-dochodowej; ➔ polityki współpracy gospodarczej z zagranicą; ➔ polityki edukacyjnej; ➔ polityki strukturalnej. Pomyśl, KIM JESTEŚ? Co możesz osiągnąć — oprócz tego, że zy- skasz nową pracę? Jak to wpłynie na Twoje dalsze życie? Skoncen- truj się na plusach tej sytuacji, ponieważ poszukiwanie pracy to nic innego… jak praca, i to etatowa, ale za to przynosząca najwięcej po- zytywnych zmian w naszym rozwoju, stawaniu się kimś pewniejszym siebie, zaradniejszym, efektywniejszym. Jeśli szukasz nowej pracy, przede wszystkim nie oglądaj się za siebie, ale też nie wypatruj przyszłości zbyt usilnie. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmneZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 8 Nie rozpamiętuj porażek, nie pytaj w kółko, dlaczego to właśnie Ty i teraz musiałeś stracić pracę, i nie pytaj, co dalej. Tak tylko tracisz cenną psychiczną energię. Przed Tobą wielka przygoda: być może ciut niebezpieczna, ale jakże frapująca. Nie tylko poznasz nowych ludzi, nowe taktyki, spojrzenia na świat, style bycia, ale przede wszystkim — wreszcie zobaczysz, na co Cię stać. No i wreszcie masz niebywałą szansę zrobić gruntowne porządki: w sobie, w otoczeniu, a nawet na biurku i w domu. Nic tak nie dodaje nam siły, tzw. energetycznego kopa, jak spojrzenie na to, jak wiele już mamy i jak wiele dzięki temu da się jeszcze zdo- być. Owszem, często trudno o taki optymizm, zwłaszcza gdy kończą Ci się pieniądze, ale przecież te dwa tygodnie dla siebie mogą zaważyć na całym Twoim życiu, nawet gdybyś miał jeść — póki co — tylko chleb z masłem. Pomyśl, że oto budujesz nową jakość swojego JA, być może ten bagaż posłuży Ci dłużej niż się tego spodziewasz, więc teraz… pozbądź się całego nadbagażu, czyli balastu. Tak jak już wspomniałam, drzwi z napisem „moja eks-praca” są już zamknięte i nawet nie da się spojrzeć przed dziurkę od klucza, za to Ty masz ze sobą tobołek z napisem „doświadczenie, nabyte nowe umiejętności”. Przed Tobą kolejne drzwi — nie otwieraj ich. STÓJ! Najpierw spójrz na siebie. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 9 Jak oszczędzać czas i pieniądze, zanim dopadnie Cię nowa praca? Teraz czas na porządki w Twoich… finansach. Tak, powiesz: „Nie ma czego porządkować”. I tu grubo się mylisz. Nawet nie wiesz, ile pieniędzy przecieka Ci przez palce. ➔ Przejrzyj bieżące rachunki — najlepiej opłacać je przez Internet: ogromna oszczędność czasu i pieniędzy też. ➔ Czy kontrolujesz to, co już masz? W ramach pracy domowej spo- rządź tabelę z rubrykami: dochody, stałe wydatki, bieżące wydat- ki, okazjonalne wydatki i wydatki łącznie. ➔ W ramach oszczędności przerzuć się na niefirmowe środki czy- stości, oszczędzaj prąd, sprawdź, czy Twój operator telefoniczny nie oferuje darmowych minut i SMS-ów, negocjuj już zawarte umowy, np. w przypadku usług łączonych (Internet + TV + tele- fon). ➔ Jeżeli już wydajesz, to bierz udział w programach lojalnościowych dla klientów. Zbieraj punkty, które później wymienisz na nagrody, (Premium Club, Real, Auchan, salony fryzjerskie). ➔ Nie zapominaj kart rabatowych, np. do kina, korporacji taksów- kowych. ➔ Przyglądaj się promocjom, katalogom ofertowym. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmZłote Myśli ● str. 10 A. Pasławska-Mioduszewska ➔ Nawet najdrobniejsze nadwyżki inwestuj w fundusze, a jeśli się obawiasz, to chociaż umieszczaj je na lokacie terminowej. ➔ Na jedzeniu nie oszczędzaj. Jedzenie dobrej jakości to przecież in- westycja w siebie, np. w swoje szare komórki. ➔ A może sprzedaj mieszkanie? Może nie potrzebujesz tak dużego albo w samym centrum miasta? ➔ Zapisz się do przychodni, która ma kontrakt z NFZ. Nawet jeśli jest prywatna — podstawowe badania wykonasz bezpłatnie (np. sieć klinik Medycyna Rodzinna). ➔ Opłacaj rachunki przez Internet lub bezpośrednio u wystawców faktur. Rozważ możliwość podpisania umowy polecenia przelewu stałego. ➔ Zakupy rób tylko w hipermarketach — w sklepach osiedlowych jest zawsze drożej, i to sporo! ➔ Kupuj różne towary przez Internet, nawet te spożywcze, karmę dla zwierząt (np. Leclerc). Przy wydaniu określonej kwoty nie za- płacisz za dostawę. ➔ Kup żarówki energooszczędne, oszczędzaj wodę, rób pranie tylko wtedy, gdy pralka jest całkowicie zapełniona. ➔ Nie kupuj gazet — ogłoszenia w prasie śledź w Empiku i Traffic Club. ➔ Nie kupuj reklamówek do transportu zakupów — zaopatrz się w płócienne lub plastikowe wielokrotnego użycia. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmnZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 11 ➔ Chwilowo nie kupuj książek w księgarniach, korzystaj z bibliotek, pożyczaj książki od znajomych, wymieniaj się książkami podczas akcji społecznych organizowanych w kawiarniach, np. PastaCafe, przy ul. Kamionkowskiej, w tramwajach linii 7, w Muzeum Po- wstania Warszawskiego, www.bookcrossing.pl. ➔ Sprawdź, czy korzystając z czasu wolnego przed podjęciem nowej pracy, uporządkowałeś swoje sprawy z Funduszem Emerytalnym, czy przekazałeś ZUS-owi niezbędne dokumenty do naliczenia tzw. Kapitału Początkowego? Potrzebne Ci będą: wniosek ZUS-owski KP1, kwestionariusz ZUS- owski RP6, świadectwa pracy, wszelkie dokumenty, które poświadczą Twoje zatrudnienie, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu lub legitymacja ubezpieczeniowa + druk ZUS RP7, zaświadczenie z uczelni o odbyciu studiów, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie z urzędu pracy o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, książeczka WKU. Zastanawiasz się: „Po co to wszystko?” albo „E tam… ja to już dawno wiem…”. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby mieć oczy i uszy otwarte — pogoń za promocjami i oszczędnościami to nic innego, jak trening, który nie pozwoli Ci przeoczyć atrakcyjnej oferty pracy. Kolejne treningi, które mogę Ci polecić, to wykonywanie nawet naj- zabawniejszych testów z prasy. Jakkolwiek bezsensowne by Ci się to wydało, tym sposobem zawsze odrobinę więcej dowiesz się o sobie i poćwiczysz przed wypełnieniem np. profesjonalnego formularza rekrutacyjnego. Niektórzy lubią wypełniać krzyżówki i nie jest to też zła metoda na… porządkowanie wiedzy i informacji oraz na zapano- waniem nad myślowym chaosem. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 12 Formy zatrudnienia Jeśli jesteś już pewien, co chcesz robić, i zrobiłeś wszystko, żeby być w swojej dziedzinie na bieżąco — zastanów się, jaki tryb i forma za- trudnienia by Ci odpowiadały? Czy masz lub planujesz wychowywać dzieci? Każda forma zatrudnienia niesie z sobą jakieś pozytywy, ale i za- grożenia. Spójrzmy na to od strony praktycznej: Samozatrudnienie — jest coraz popularniejsze ze względu na na- ciski pracodawców, którzy często wymagają, żeby pracownik zatrud- niał sam siebie. Nęcąca jest też możliwość pozyskania środków finansowych z urzędów pracy i UE, o co tak naprawdę łatwo nie jest. Wiadomo, jesteś wtedy panem siebie, ale czy jesteś bezpieczny? ZUS kosztuje obecnie 600–800 zł, dla osób zakładających działalno- ść gospodarczą w tym roku opłata ta wynosi 200 zł miesięcznie. Jeśli już zdecydujesz się pracować na własny rachunek, czeka Cię rundka po urzędach: ➔ wizyta w gminie; ➔ wizyta w urzędzie statystycznym; ➔ wyrobienie pieczątki i wizytówek; ➔ otwarcie rachunku firmowego; ➔ wizyta w urzędzie skarbowym; ➔ wizyta w ZUS-ie. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmneZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 13 Dzięki temu Twój dzień pracy będzie elastyczny, nie będziesz zmuszony wybierać między karierą a życiem prywatnym, oszczędzisz czas i pieniądze na dojazdy do miejsca pracy, nikt nie będzie patrzył Ci na ręce. Inne popularne formy zatrudnienia to umowa-zlecenie (tu masz płacone ubezpieczenie i składkę emerytalną, ale wtedy pracodawca, jak wynika z mojego doświadczenia, będzie traktował Cię jak etatow- ca, czyli wymagał np. stałych godzin pracy) i umowa o dzieło: „Pracodawcy zawsze szukają niższych kosztów pracy, pracownicy — pracy albo też wyższego wynagrodzenia. Te dążenia mogą spotkać się przy podpisaniu umowy o dzieło, jeżeli pracodawca podzieli się zy- skami z tytułu mniejszych kosztów pracy ze swoim nowym »pracow- nikiem«. Umowa o dzieło jest atrakcyjną formą zatrudnienia, gdyż: 1. od umowy tej nie są odprowadzane składki ZUS, 2. naliczany jest od niej koszt uzyskania przychodu, minimum 20%, bez względu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego”. Źródło: www.vat.pl Jeśli jesteś przekonany o tym, że Twój pomysł na biznes jest mocny i/lub unikatowy, a Ty masz silną motywację do działania — nie wa- haj się. Zarabiaj dla siebie — załóż firmę. I tu pojawia się pytanie: „Skąd wziąć pieniądze na start?”. ➔ Zgłoś się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, (www.- parp.gov.pl) — szkolenia i doradztwo; Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmnZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 14 ➔ zgłoś się do powiatowego urzędu pracy po dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego lub z Funduszu Pracy (do 13,5 tys. zł jed- norazowo); ➔ zgłoś się po dotację do Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (www.mrfp.pl, e-mail: pozyczki@mrfp.pl) lub do Funduszu Regionalnego właściwego dla Twojego miejsca za- mieszkania; ➔ odwiedź Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, (www.inkuba- tory.pl) — tu firmę założysz w jeden dzień, wystarczy wypełnić wniosek rejestracyjny i spotkać się z dyrektorem celem podpisa- nia umowy. Dzięki tej umowie nie trzeba płacić ZUS-u, ma się zapewnioną ksi- ęgowość, doradztwo prawne i marketingowe oraz pomoc w uzy- skaniu dotacji. Jest to forma prowadzenia własnej firmy dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia. Etat z kolei ma te walory, że pracodawcy coraz częściej umożliwiają korzystanie z opieki medycznej w prywatnych klinikach. Co miesiąc dostajesz bony towarowe na 200–500 zł, paczki okolicznościowe, korzystasz z darmowych szkoleń, których koszt sięga nawet 2–3 tys. zł, otrzymujesz też polisę na życie. No i jeśli ktoś lubi tzw. imprezy służbowe, życie korporacyjne, wspól- ne drugie śniadania w firmowej kuchni, to praca w pojedynkę nie jest dla niego. Telepraca — jest coraz bardziej popularną formą zatrudnienia, również w Polsce. Osoby na stałe pracujące w domu i regularnie przesyłające np. e-mailem wyniki swojej pracy będą mogły być za- trudnione na tzw. umowę o telepracę i mieć takie same przywileje Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmneZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 15 jak na etacie. Dzięki temu będą mogły otrzymać od pracodawcy kom- puter i mieć pokrywane koszty jego eksploatacji, napraw, ubez- pieczenia, a także rachunki za Internet. Ćwiczenie nr 8 Zasada nr 1: Nie bój się marzyć! Tu i teraz masz miejsce, by wypi- sać nawet najbardziej oryginalne i zadziwiające pomysły na własny biznes. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 16 Jak stworzyć profesjonalne CV i list motywacyjny? A teraz przejdźmy do meritum sprawy, czyli do tego, jak przygotować się, żeby być kandydatem do pracy WYJĄTKOWYM i bezkonkuren- cyjnym! List motywacyjny ➔ Głównym celem listu motywacyjnego jest zainteresowanie praco- dawcy Twoją kandydaturą. ➔ List pomaga zsynchronizować Twoje starania z potrzebami praco- dawcy. ➔ Przed napisaniem listu motywacyjnego obejrzyj kilka przykłado- wych — style pisania listów i ich struktura stale zmieniają się i podlegają modom rynkowym. ➔ Przed napisaniem listu zawsze analizuj ogłoszenie o pracę i od- powiadaj na stawiane w nim wymagania, a także określ swoje. ➔ Upewnij się, czy list jest bezbłędny, treściwy, uporządkowany, na- pisany oryginalną czcionką. ➔ Każdy list motywacyjny, nawet opracowany komputerowo, trzeba podpisywać odręcznie! ➔ Do aplikacji elektronicznych staraj się dołączyć swój zeskanowany podpis i zdjęcie! A teraz zapoznaj się z procesem REKRUTACJI i jego najnowocześ- niejszymi metodami: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmneZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 17 Rekrutacja przez Internet Ma sporo zalet. Przede wszystkim stwarza możliwość dostępu do osób, które nie szu- kają pracy w danym momencie, np. ludzi z top managementu lub wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Jeśli trafią na interesującą ofertę, mogą zdecydować się na wysłanie aplikacji, zwłaszcza że mogą to zrobić anonimowo. Zalety tej metody to także niskie koszty, skrócenie procesu rekruta- cji, a także możliwość monitorowania zgłoszeń. Jeśli np. w od- powiedzi na ofertę przychodzi mało aplikacji, można ją szybko skory- gować. Poszukiwanie pracowników drogą elektroniczną ma także wady. Nie ma obecnie wiarygodnych prognoz dotyczących rozwoju rekruta- cji przez Internet w Polsce. Jednak podobnie jak na Zachodzie, rów- nież i u nas ten sposób szukania pracowników ma przed sobą przysz- łość. Z badań wynika, że głównymi użytkownikami Internetu są ludzie młodzi — wykształceni specjaliści, a więc ludzie szczególnie aktywni na rynku pracy. Do nich przede wszystkim adresowana jest internetowa rekrutacja. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmneZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 18 Rekrutacja metodą assesment center Metoda ta stosowana jest częściej przy rekrutacjach wewnętrznych i kompletowaniu kadry menedżerskiej niż rekrutacjach zewnętrz- nych, jednak coraz częściej zdarza się, że specjaliści od rekrutacji wy- bierają właśnie ją w procesie rekrutacji. Assesment center przebiega w warunkach laboratoryjnych. Najogólniej mówiąc, polega na stawianiu kandydatów w określonych sytuacjach i obserwowaniu ich zachowań. Te natomiast ujawniają, czy dana osoba posiada pożądane przez pracodawcę kwalifikacje i umiejętności. Dlatego tak ważną rolę przy tej metodzie odgrywa dobór właściwych zadań, a także fachowa in- terpretacja zachowań kandydatów. Metoda ta ma największe szanse powodzenia wtedy, gdy w projekt wprzęgnięci zostają menedżerowie jednostek organizacyjnych, do których rekrutowani są kandydaci. Zestawy ćwiczeń i symulacje zdarzeń są tak dobierane, aby można się było zorientować, którzy kandydaci posiadają pożądane przez firmę cechy i zdolności organizacyjne. Uczestnicy stawiani są w sytuacjach, które wymagają od nich my- ślenia w kategoriach ryzyka, podejmowania trafnych decyzji. Zadania dobierane są tak, aby można było sprawdzić, czy kandydat wykazuje zdolności analityczne, zdecydowanie, znajomość branży i tematu oraz kreatywność, a także, co ważne, umiejętność słuchania. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmneZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 19 Z reguły ćwiczenia assesment center są ostatnim etapem rekrutacji pracowników. Pierwszy polega na dostarczeniu przez kandydata właściwych doku- mentów m.in. życiorysu zawodowego (CV), listu motywacyjnego itp. Kolejny etap składa się z testu psychologicznego i rozmowy indywi- dualnej. Rekrutacja przez komputer O tym, jak trudno jest przesłuchać kilka tysięcy kandydatów stara- jących się o pracę, np. w nowo otwieranym supermarkecie, wiedzą doskonale dyrektorzy personalni, którzy takie rekrutacje mają za sobą. Rozwijające się sieci sprzedaży będą jednak ciągle zatrudniały no- wych pracowników, a ze względu na wysoką rotację personelu przez najbliższe lata pozyskiwanie nowych pracowników będzie głównym zajęciem ich działów personalnych. Proces ten można uprościć, podnosząc przy tym jego efektywność. Warto wspomnieć tutaj o eksperymencie sieci sprzedaży artykułów domowych i budowlanych Home Depot, która dwa lata temu uru- chomiła po raz pierwszy specjalne punkty rekrutacyjne w 900 super- marketach działających w Stanach Zjednoczonych. W wydzielonych kioskach ustawiono komputery automatycznie po- dające aktualną ofertę pracy w sklepach sieci. Odwiedzający sklep mogli od ręki wypełnić aplikację, a po przeanalizowaniu jej przez Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska METODY POSZUKIWANIA PRACY –darmowy fragmnZłote Myśli A. Pasławska-Mioduszewska ● str. 20 system informatyczny wspomagający rekrutację — otrzymać propozycję pracy. Program ten nazywany jest JOB PREFERENCE PROGRAM. Zamysłem tego projektu jest zautomatyzowanie rekrutacji, by w przyszłości uniknąć kosztownych procesów o dyskryminowanie kandydatów ze względu na rasę czy płeć. Program komputerowy został tak skonstruowany, by kandydaci mogli być oceniani wyłącznie pod względem posiadanych umiejętno- ści i zainteresowań. W efekcie powinno się także udać ograniczyć przyjmowanie osób przypadkowych, niezainteresowanych tym rodzajem pracy. Służący do rekrutacji komputer umożliwia kandydatom wypełnienie 40- lub 90-minutowego testu, który daje pracodawcy orientację na temat posiadanych przez niego umiejętności. W efekcie system sam może dokonać korekty stanowiska dla danej osoby. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Pasławska-Mioduszewska Dlaczego warto mieć pełną wersję? Jak znaleźć pracę swoich marzeń? Wiele osób pracuje w miejscu, którego nie lubi, tylko dlatego, że nie mają pojęcia, że gdzieś tam czeka na nich znacznie lepsze stanowisko wśród milszych ludzi i za większe pieniądze. A przecież wystarczy tylko je znaleźć. No właśnie i w tym jest cały problem. Jeśli będziesz wiedział, jak znaleźć lepszą pracę, to możesz skorzystać z okazji, jaka się nadarza. A warto pamiętać, że... Możesz efektywnie szukać pracy, nie rezygnując z dotychczasowej. Dokładnie tak. Możesz zrobić coś, co przychodzi do głowy niewielu ludziom i skutecznie poszukiwać nowej pracy dalej pracując na normalnym etacie. To będzie tylko kwestia czasu, aż w końcu znajdziesz dla siebie coś lepszego, szczególnie dlatego, że będziesz korzystać ze sprawdzonych sposobów szukania pracy opisanych w tym poradniku. Ten poradnik ma jeden cel - dać Ci konkretne i praktyczne porady dotyczące tego, jak znaleźć pracę, która wreszcie Cię będzie satysfakcjonować i da Ci takie wynagrodzenie, na jakie zasługujesz. Sam zobacz, o czym się dowiesz z tej publikacji: * Jak zmotywować się do zmiany pracy i uwierzyć że się uda. * 12 praktycznych ćwiczeń, które pomogą Ci znaleźć pracę. * Jak stworzyć profesjonalne CV i List motywacyjny. * Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. * Co zrobić, kiedy nie wiesz, jaką pracę chcesz podjąć i co robić w życiu. * Siedem najskuteczniejszych sposobów na znalezienie pierwszej pracy lub zmienienie dotychczasowej. Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://www.zlotemysli.pl/prod/6461/metody-poszukiwani a-pracy-anna-paslawska-mioduszewska.html

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Janice Dongeun University of Washington

"I used the money I made selling my notes & study guides to pay for spring break in Olympia, Washington...which was Sweet!"

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.