New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Prawa-sukcesu--Tom-V-i-Tom-VI---Napoleon-Hill

Views
8
Downloads
0
Pages
16

Prawa-sukcesu--Tom-V-i-Tom-VI---Napoleon-Hill

Marketplace > Business > Prawa sukcesu Tom V i Tom VI Napoleon Hill
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
16
WORDS
KARMA
10 ?
Views

8

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 16 page Document was uploaded by an elite notetaker on Saturday December 19, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 8 views.


×

Reviews for Prawa-sukcesu--Tom-V-i-Tom-VI---Napoleon-Hill

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/19/15
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Prawa sukcesu. Tom V i Tom VI" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Złote Myśli & Napoleon Hill, rok 2010 Autor: Napoleon Hill Tytuł: Prawa sukcesu. Tom V i Tom VI Data: 04.08.2012 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacjibez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. TOM PIĄTY: INICJATYWA I PRZYWÓDZTWO Inicjatywa i przywództwo.....................................................11 Inicjatywa i przywództwo....................................................26 Kara za przywództwo..........................................................43 NIETOLERANCJA.............................................................112 TOM SZÓSTY: WYOBRAŹNIA Wyobraźnia........................................................................131 Prawa sukcesu t. V i V— darmowy fragment —Złote Myśli Napoleon Hill KARA ZA PRZYWÓDZTWO * W każdej dziedzinie ludzkich osiągnięć ten, który dotrze tam pierwszy, musi nieustannie żyć w świetle reflektorów, otoczony niesłabnącym zainteresowaniem opinii publicznej. Obojętne, czy przywództwem obdarzony zostanie człowiek, czy jakiś pro- dukt, naśladownictwo i zazdrość nie ustają nigdy. W sztuce, literaturze, muzyce, przemyśle, nagroda i kara są za- wsze takie same. Nagrodą jest powszechne uznanie; karą — ostra krytyka i pomniejszanie zasług. Kiedy dzieło jakiegoś człowieka stanie się standardem dla całe- go świata, staje się jednocześnie celem ataków garstki zazdro- śników. Jeśli jego działania będą zaledwie mierne, zostawią go w spokoju. Jeśli natomiast stworzy arcydzieło — wprawi w ruch milion oszczerczych języków. Zazdrość nie ostrzy sobie języka na artyście, którego obraz jest jednym z wielu. *Z wyrazami szacunku od Cadillac Motor Car Company. 4 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Cokolwiek napiszesz, namalujesz, zagrasz, zaśpiewasz czy zbu- dujesz — nikt nie będzie próbował cię przewyższyć ani oczernić — dopóki twoja praca nie osiągnie rangi arcydzieła. Jeszcze długo, długo po tym, jak wykonana zostaje jakaś dobra praca lub wielka praca, masa rozczarowanych i zazdrosnych ty- pów użala się, że czegoś takiego nie da się dokonać. Złośliwe głosy podnosiły się także przeciw autorowi Praw Suk- cesu, zanim tusz zdążył wyschnąć na pierwszych egzempla- rzach książek. Pióra zatrute zazdrością rozpętały walkę przeciw niniejszemu autorowi i jego filozofii w chwili, kiedy wydruko- wano pierwsze wydanie. Nikczemne zarzuty stawiano w dziedzinie sztuki naszemu sławnemu Whistlerowi , nazywając go oszustem i szarlatanem długo po tym, jak świat uznał jego geniusz artystyczny. Tłumy ciągnęły do Bayreuth, aby uwielbiać kunszt muzyczny Wa- gnera, podczas gdy grupka tych, których zdetronizował i zastąpił na piedestale, dowodziła ze złością, żeżaden z niego muzyk. 1James Abbott McNeill Whistler (1834–1903) — amerykański malarz i grafik (przyp. tłum.). 5 Prawa sukcesu t. V i VI— darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill 2 Mały światek trwał w twierdzeniu, że Fulton nigdy nie zdołał- by zbudować łodzi napędzanej parą, a w tym czasie wielki świat tłoczył się na brzegach rzeki, aby zobaczyć, jak jego parowiec przepływa obok. Niskie, nędzne głosy wołały, że Henry Ford nie przetrwa kolej- nego roku, ale ponad i poza hałasem tego dziecinnego gawo- rzenia Ford spokojnie zajmował się swoimi sprawami; aż do- szedł do pozycji najbogatszego i najpotężniejszego człowieka na ziemi. Przywódcę atakuje się dlatego, że jest przywódcą, a wysiłki po- dejmowane, aby mu dorównać, tylko potwierdzają jego przy- wództwo. Kiedy takiemu naśladowcy nie uda się dorównać, a tym bar- dziej przewyższyć przywódcy, stara się zamiast tego obniżyć jego wartość lub zniszczyć go całkowicie — ale znowu potwier- dza jedynie w ten sposób wyższość tego, co tak usilnie stara się wyprzeć. Nie ma w tym nic nowego. 2 Robert Fulton (1765–1815) — amerykański inżynier i wynalazca. Rozwinął i udoskonalił pierwszy statek parowy opłacalny na skalę komercyjną (przyp. tłum.). 6 Prawa sukcesu t. V i VI— darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Jest to tak stare jak świat i jak ludzkie emocje: zazdrość, strach, ambicja i pragnienie bycia lepszym. I wszystko to na nic się nie przydaje. Jeśli przywódca naprawdę przewodzi, pozostaje PRZYWÓD- CĄ! Mistrz poezji, mistrz malarstwa, mistrz pracy fizycznej, każdy z nich po kolei jest atakowany i każdy zatrzymuje swój wieniec laurowy przez wieki. To, co jest dobre lub wielkie, znajdzie drogę wyjścia na świat, obojętne, jak wielki hałas przeciwników próbowałby to stłamsić. Prawdziwego przywódcy nie da się oczernić ani zniszczyć kłam- stwami zazdrośników, ponieważ wszelkie takie próby powodu- ją jedynie, iż światło reflektorów zwraca się na walory tej oso- by. A prawdziwy talent zawsze znajduje rzesze zwolenników. Próby zniszczenia prawdziwego przywództwa to syzyfowa pra- ca, ponieważ wszystko, co zasługuje na to, aby przetrwać, żyje! 7 Prawa sukcesu t. V i V— darmowy fragment —Złote Myśli Napoleon Hill *** Wracamy teraz do dyskusji nad trzecim krokiem procedury, jaką należy zastosować, rozwijając inicjatywę i przywództwo. Ten trzeci krok cofa nas do powtórki zasady zorganizowanego wysiłku, którą opisano w poprzednich częściach tego kursu. Nauczyliście się już, że żaden człowiek nie może osiągnąć trwa- łych wyników dalekosiężnej natury bez pomocy i współpracy innych. Nauczyliście się, że kiedy w jakimkolwiek przedsię- wzięciu zjednoczy się ze sobą dwie lub więcej osoby w duchu harmonii i zrozumienia, to każda z nich pomnaża swoją moc osiągania celów. Nigdzie jaśniej nie widać dowodów tej zasady niż w przemyśle lub w interesach, gdy istnieje doskonała praca zespołowa między pracodawcą i pracownikami. Gdziekolwiek odnajdziesz taką pracę zespołową, znajdziesz także dobrobyt i życzliwość po obu stronach. Mówi się, że kooperacja (współpraca) jest najważniejszym sło- wem w języku angielskim. Odgrywa ważną rolę w sprawach do- mowych, w stosunkach pomiędzy mężem i żoną, rodzicami i dziećmi. Gra ważną rolę w sprawach państwowych. Tak waż- na jest zasada współpracy, że żaden przywódca nie może stać się potężnym ani wytrwać długo, jeśli jej nie rozumie ani nie stosuje w swoim przywództwie. 8 Prawa sukcesu t. V i VI— darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Brak współpracy zniszczył więcej przedsiębiorstw niż wszystkie inne przyczyny razem wzięte. W ciągu moich dwudziestu pięciu lat praktycznych doświadczeń w prowadzeniu biznesu oraz ob- serwacji byłem świadkiem zniszczenia firm prowadzących dzia- łalność wszelkiego rodzaju — z powodu waśni i niestosowania zasady współpracy. Praktykując prawo, byłem świadkiem nisz- czenia domów i niekończących się spraw rozwodowych pomię- dzy małżonkami, spowodowanych brakiem współpracy. Czyta- jąc historię narodów, staje się alarmująco oczywiste, iż brak wysiłków w stronę współpracy był przekleństwem dla ludzkości przez wszystkie wieki jej historii. Sięgnijcie po którykolwiek podręcznik historii i przestudiujcie go, a nauczycie się lekcji o współpracy, która odciśnie niezatarty znak w waszej pamięci. Wy, wasze dzieci i dzieci waszych dzieci, płacicie i nadal bę- dziecie płacić koszty wojny — najbardziej kosztownej i najbar- dziej niszczącej wojny, jaką znał świat , ponieważ narody nie nauczyły się jeszcze, że nie może cierpieć wyłącznie część świa- ta, a reszta świata nie dozna z tego powodu żadnych szkód ani strat. 3Mowa o I wojnie światowej (przyp. tłum.). 9 Prawa sukcesu t. V i — darmowy fragment Złote Myśli Napoleon Hill WYOBRAŹNIA Możesz to zrobić, jeśli uwierzysz, że możesz! WYOBRAŹNIA jest warsztatem ludzkiego umysłu, gdzie stare pomysły i uznane fakty mogą być przekształcane w nowe kom- binacje i zastosowane w nowych sytuacjach. Nowoczesny słow- nik definiuje wyobraźnię w następujący sposób: „Jest to akt konstruktywnego intelektu w grupowaniu materia- łów wiedzy czy myśli w nowe, oryginalne i racjonalne systemy; umiejętność konstruowania lub kreowania; zawierająca w so- bie wyobraźnię poetycką, artystyczną, filozoficzną, naukową oraz etyczną.” Moc malowania obrazów w umyśle; formowanie szkiców i ma- lunków lub przedstawianie w myślach obiektów czy idei, szcze- gólnie obiektów percepcji zmysłowej i rozumowań matema- tycznych! Jak również odtwarzanie i łączenie obrazów lub idei z pamięci czy przypominanie wcześniej doświadczonych zda- rzeń, zwykle z mniej lub bardziej irracjonalnymi czy nienor- malnymi modyfikacjami. Wyobraźnię nazwano twórczą potęgą duszy, ale to jest nieco abstrakcyjne i zagłębia się za bardzo w znaczenie. Bardziej niż to jest konieczne z punktu widzenia 10 Prawa sukcesu t. V i VI— darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill czytelnika, który pragnie używać tego kursu jedynie jako środ- ka do osiągnięcia korzyści majątkowych czy monetarnych. Jeśli opanowałeś i dokładnie zrozumiałeś poprzednie lekcje tego kursu, to wiesz, że materiały, z których budujesz swój określony cel główny, zostały poukładane i połączone w twojej wyobraźni. Wiesz także, że wiara w siebie, inicjatywa i przy- wództwo muszą powstać w twojej wyobraźni, zanim będą mo- gły stać się rzeczywistością, ponieważ to właśnie w warsztacie swojej wyobraźni zatrudniamy do pracy zasadę autosugestii, ażeby tworzyła te potrzebne cechy. Niniejsza część poświęcona wyobraźni może być nazwana „cen- trum” tego kursu, ponieważ każda inna część prowadzi właśnie do niej, a także używa zasady, na jakiej ona się opiera. Podob- nie jak kable telefoniczne prowadzą do centrali, która jest dla nich źródłem mocy. Nigdy nie będziesz mieć określonego celu w życiu, nigdy nie będziesz mieć wiary w siebie, nigdy nie bę- dziesz mieć inicjatywy ani przywództwa, jeśli nie wytworzysz sobie najpierw tych cech w swojej wyobraźni i nie wyobrazisz sobie siebie posiadającego te cechy. Tak jak dąb rozwija się z zarodka umieszczonego w żołędziu, a ptak rozwija się z zarodka, który leży uśpiony w jajku, tak twoje osiągnięcia materialne wyrosną ze zorganizowanych pla- nów, które stworzysz w wyobraźni. Najpierw jest myśl, potem 11 Prawa sukcesu t. V i VI— darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill zorganizowanie tej myśli w idee i plany, następnie przekształ- cenie tych planów w rzeczywistość. Początek, jak zauważycie, jest w wyobraźni. Wyobraźnia jest zarazem interpretacyjna i twórcza w swojej naturze. Potrafi badać fakty, pojęcia i idee, a także potrafi two- rzyć z nich nowe kombinacje oraz plany. Poprzez swoją umiejętność interpretacji wyobraźnia posiada jedną zdolność nieczęsto jej przypisywaną; to znaczy rejestro- wanie wibracji i fal myślowych wprawianych w ruch poprzez źródła zewnętrzne — tak jak aparat radiowy odbiera fale dźwię- kowe. Zasada, dzięki której funkcjonuje ta zdolność interpreta- cyjna wyobraźni, nazywa się telepatią. Oznacza to komuniko- wanie myśli z jednego umysłu do drugiego, na długi lub krótki dystans, bez pomocy urządzeń fizycznych czy mechanicznych, w sposób wyjaśniony w części wstępnej tego kursu. Telepatia jest ważnym czynnikiem dla czytelnika przygotowu- jącego się do efektywnego używania wyobraźni, ponieważ zdol- ności telepatyczne wyobraźni bezustannie przechwytują fale i wibracje każdego rodzaju. Tak zwane natychmiastowe decyzje lub przeczucia, które popychają ludzi do formowania opinii czy decydowania na temat dalszych działań w sposób nierozsądny czy niepasujący do logiki sytuacji, są zazwyczaj wynikiem zabłą- kanych fal myślowych, które zarejestrowały się w wyobraźni. 12 Prawa sukcesu t. V i VI— darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill 4 Niedawno wynaleziony aparat radiowy pozwolił nam zrozu- mieć, że elementy eteru są tak czułe i żywe, że wszelkie rodzaje fal dźwiękowych stale pływają tam i z powrotem z prędkością błyskawicy. Trzeba jedynie zrozumieć nowoczesny sprzęt ra- diowy, aby pojąć również zasadę telepatii. Zasada ta została tak dobrze ugruntowana przy pomocy badań psychologicznych, że mamy mnóstwo dowodów świadczących o tym, iż dwa umysły, które są odpowiednio dostrojone i zharmonizowane ze sobą, mogą wysyłać i odbierać myśli na dużych odległościach bez po- mocy jakichkolwiek aparatów mechanicznych. Rzadko zdarza się, aby dwa umysły były tak dobrze dostrojone, że udałoby się w ten sposób zarejestrować nieprzerwany łańcuch myśli, ale istnieją wystarczające dowody potwierdzające fakt, że prze- chwytywano części zorganizowanych myśli. Ażebyście mogli zrozumieć, jak ciasno splecionych ze sobą jest tych piętnaście czynników, na których opiera się niniejszy kurs, rozważcie na przykład, co dzieje się, kiedy sprzedawca, które- mu brakuje wiary w siebie i w swoje towary, wchodzi, by spo- tkać się z ewentualnym klientem. Obojętne, czy klient jest tego świadom czy nie, jego wyobraźnia natychmiast „wyczuwa” brak przekonania w umyśle sprzedawcy. Wysiłki sprzedawcy są tor- pedowane przez jego własne myśli. To wyjaśni, z innego punk- 4 Radio — wynalezione w 1895 roku przez włoskiego konstruktora, Guglielmo Marconiego (przyp. red.). 13 Prawa sukcesu t. V i V— darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill tu widzenia, dlaczego wiara w siebie jest jednym z najważniej- szych czynników składających się na wielką walkę o sukces. Zasada telepatii i prawo przyciągania, dzięki któremu podo- bieństwa się przyciągają, wyjaśniają wiele porażek. Jeśli umysł ma tendencję do przyciągania z eteru takich wibracji myślo- wych, które harmonizują z dominującymi myślami danego umysłu, łatwo można zrozumieć, dlaczego umysł negatywny, rozpamiętujący niepowodzenia i nieposiadający ożywczej siły, jaką daje wiara w siebie, nie przyciąga umysłu pozytywnego, w którym dominują myśli o sukcesie. Być może te wyjaśnienia są nieco abstrakcyjne dla czytelnika, który nie zajmował się szczególnie procesami funkcjonowania umysłu, ale konieczne wydaje się włączenie ich do tej części jako środka pozwalającego czytelnikowi zrozumieć i wykorzy- stać praktycznie przedmiot niniejszej lekcji. Zbyt często wy- obraźnia jest uważana zaledwie jako coś nieokreślonego, nie- dającego się wyśledzić ani opisać; jako coś, co nie służy nicze- mu innemu jak tylko tworzeniu fikcji. To powszechne lekcewa- żenie potęgi wyobraźni wywołało konieczność zamieszczenia w niniejszym kursie tych mniej lub bardziej abstrakcyjnych od- niesień do jednego z najważniejszych tematów. Zagadnienie wyobraźni jest nie tylko ważnym czynnikiem tego kursu; jest też jednym z najbardziej interesujących tematów, co zauważy- 14 Prawa sukcesu t. V i VI— darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill cie, kiedy zaczniecie dostrzegać, jak wpływa on na wszystko, co robicie w celu osiągnięcia waszego określonego celu głównego. Zobaczycie, jak ważny jest temat wyobraźni, kiedy zastanowi- cie się nad tym, że jest to jedyna rzecz na świecie, nad którą po- siadacie władzę absolutną. Inni mogą pozbawić was dóbr ma- terialnych albo oszukać na tysiące sposobów, ale żaden czło- wiek nie może pozbawić was kontroli czy władzy nad wyobraź- nią. Ludzie mogą potraktować was niesprawiedliwie, bo często tak robią; mogą pozbawić was wolności, ale nie mogą odebrać wam przywileju używania wyobraźni wedle własnego życzenia. 15 Dlaczego warto mieć pełną wersję? Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://prawa-sukcesu-tom5-6.zlot emysli.pl

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Allison Fischer University of Alabama

"I signed up to be an Elite Notetaker with 2 of my sorority sisters this semester. We just posted our notes weekly and were each making over $600 per month. I LOVE StudySoup!"

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Parker Thompson 500 Startups

"It's a great way for students to improve their educational experience and it seemed like a product that everybody wants, so all the people participating are winning."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.