New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Prawa-sukcesu--Tom-XI-i-Tom-XII---Napoleon-Hill

Views
8
Downloads
0
Pages
20

Prawa-sukcesu--Tom-XI-i-Tom-XII---Napoleon-Hill

Marketplace > Business > Prawa sukcesu Tom XI i Tom XII Napoleon Hill
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
20
WORDS
KARMA
10 ?
Views

8

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 20 page Document was uploaded by an elite notetaker on Saturday December 19, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 8 views.


×

Reviews for Prawa-sukcesu--Tom-XI-i-Tom-XII---Napoleon-Hill

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/19/15
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Prawa sukcesu. Tom XI i Tom XII" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Złote Myśli & Napoleon Hill, rok 2010 Autor: Napoleon Hill Tytuł: Prawa sukcesu. Tom XI i Tom XII Data: 07.08.2012 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacjibez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Tom jedenasty: Precyzyjne myślenie Precyzyjne myślenie ................................................................9 Podsumowanie zasad związanych z precyzyjnym myśleniem. .79 Ile jest warte przyjęcie określonego celu?..............................83 Pragnienie...............................................................................85 Sugestia i autosugestia...........................................................87 Wartość autosugestii w osiąganiu obiektu waszego określonego celu głównego....................................................89 Klęska....................................................................................119 Tom dwunasty: Koncentracja Koncentracja.........................................................................135 Magiczny klucz do sukcesu..................................................153 Perswazja kontra siła ...........................................................203 Alvin zyskuje religię...............................................................211 Wojna w świętej sprawie.......................................................213 Sugestia umysłowa na spotkaniu odrodzenia religijnego...........................................................218 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli Precyzyjne myślenie To jest jednocześnie najważniejsza, najbardziej interesująca i naj- trudniejsza do przedstawienia część z całego kursu Praw Sukcesu. Jest ważna, ponieważ omawia zasadę, która przewija się w całym kursie. Jest interesująca z tego samego powodu. Jest trudna do przed- stawienia, ponieważ przeciętnego ucznia przeniesie daleko poza gra- nice jego powszednich doświadczeń, do krainy myśli, w której nie jest przyzwyczajony przebywać. Do studiowania tej części trzeba podejść z otwartym umysłem, ina- czej umknie wam główny kamień zamykający sklepienie tego kursu. A bez tego kamienia wasza Świątynia Sukcesu nigdy nie zostanie ukończona. Część ta da wam koncepcję myśli, która może was wynieść daleko ponad poziom, na który wznieśliście się w wyniku procesów ewolu- cji, jakim podlegaliście w przeszłości; i z tego powodu nie powinni- ście czuć rozczarowania, jeśli nie zrozumiecie jej w pełni przy pierwszym czytaniu. Większość z nas nie wierzy w to, czego nie może zrozumieć i dlatego mając tę tendencję ludzką w pamięci, ostrzegam was, abyście nie zamykali umysłów, jeśli nie pojmiecie całej tej części po pierwszym czytaniu. 4 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli Tysiące lat ludzie robili statki z drewna i z niczego innego. Używali drewna, ponieważ uważali, że to jedyna substancja, która może uno- sić się na powierzchni. Ale było tak dlatego, że w swoim procesie myślowym nie posunęli się jeszcze na tyle do przodu, żeby zrozu- mieć, iż stal także unosi się na powierzchni; oraz że jest dużo lepsza do budowy statków niż drewno. Nie wiedzieli, że wszystko, co jest lżejsze niż ilość cieczy, jaką wypiera, będzie unosić się na jej po- wierzchni. I dopóki nie nauczyli się tej wielkiej prawdy, robili łodzie z drewna. Jeszcze jakieś dwadzieścia pięć lat temu większość ludzi myślała, że latać potrafią tylko ptaki. Teraz wiemy, że człowiek nie tylko potrafi dorównać ptakom w lataniu, ale może je nawet prześcignąć. Do bardzo niedawna ludzie nie wiedzieli, że ta wielka, otwarta pusta przestrzeń zwana powietrzem jest bardziej czuła niż cokolwiek na tym świecie. Nie wiedzieli, że słowo mówione przenosi się w eterze z prędkością błyskawicy i bez pomocy drutów. Jak mogli to wie- dzieć, jeśli ich umysły nie były wystarczająco rozwinięte, aby umoż- liwić im pojęcie tego? Celem niniejszej części jest pomóc wam tak rozwinąć i poszerzyć umysł, ażebyście byli zdolni myśleć precyzyj- nie; ponieważ ten rozwój otworzy dla was drzwi, które prowadzą do wszelkiej potęgi, jakiej możecie potrzebować do ukończenia swojej Świątyni Sukcesu. Przez wszystkie poprzednie części tego kursu zauważyliście, że zaj- mowaliśmy się zasadami, które każdy mógłby łatwo pojąć i zastoso- 5 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli wać. Zauważyliście także, że zasady te zostały zaprezentowane w taki sposób, że prowadzą do sukcesu, jaki da się wymierzyć bogac- twem materialnym. To wydawało się konieczne, ponieważ dla więk- szości ludzi słowo sukces i słowo pieniądze są synonimami. Z tego względu poprzednie lekcje tego kursu przeznaczone były dla tych, którzy uważają rzeczy doczesne i dobra materialne za jedyne wy- znaczniki sukcesu. Mówiąc innymi słowy, byłem świadom faktu, że większość uczniów tego kursu czułaby się rozczarowana, gdybym przedstawił im drogę do sukcesu prowadzącą nie przez drzwi biznesu, finansów czy prze- mysłu — bo jest rzeczą powszechnie wiadomą, że większość pragnie sukcesu wypisanego w ten sposób: $UKCE$! Bardzo dobrze — niech ci, którzy zadowolą się takim standardem sukcesu, dostaną go. Ale jest parę takich osób, które zechcą wspiąć się wyżej po drabinie w poszukiwaniu sukcesu mierzonego standar- dami innymi niż materialne; i to szczególnie dla nich przeznaczone są ta i następujące po niej części tego kursu. *** Precyzyjne myślenie wymaga dwóch fundamentalnych warunków, których wszyscy zajmujący się tym muszą przestrzegać. Po pierw- sze, precyzyjne myślenie wymaga oddzielenia faktów od pustych in- formacji. Istnieje masa „informacji” dostępnych dla was, a nie opar- 6 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli tych na faktach. Po drugie, musicie rozdzielić fakty na dwie katego- rie; to znaczy na te ważne i te nieważne — albo inaczej, te istotne i te nieistotne. Tylko postępując w ten sposób, będziecie w stanie myśleć jasno. Wszystkie fakty, które możecie wykorzystać w osiągnięciu waszego określonego celu głównego, są ważne i istotne. Wszystkie, których nie możecie wykorzystać, są nieważne i nieistotne. To głównie zanie- dbanie niektórych osób, nierozróżniających tych dwóch kategorii, odpowiedzialne jest za przepaść oddzielającą tak bardzo ludzi posia- dających właściwie jednakowe zdolności i którym dane były równe szanse. Nie wychodząc poza krąg własnych znajomych możecie wskazać jedną lub więcej osób, które nie miały większych ani lep- szych okazji niż wy, które nie mają więcej — a może mają mniej — zdolności niż wy, a które osiągają dużo większe sukcesy. Awy nie wiecie dlaczego! Poszperajcie pilnie, a odkryjecie, że wszyscy ci ludzie nabyli zwycza- ju łączenia i wykorzystywania ważnych faktów, które mają wpływ na ich dziedzinę pracy. Chociaż wy pracujecie zdecydowanie ciężej, a oni być może mniej i z większą łatwością. Mocą tego, że poznali sekret oddzielania faktów ważnych od nieważnych, zapewnili sobie rodzaj punktu podparcia i dźwigni, dzięki którym małym palcem potrafią podnieść ciężary, których wy nie poruszycie nawet całą wagą swojego ciała. 7 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli Osoba, która ma w zwyczaju kierowanie swojej uwagi na istotne fak- ty, z których buduje swoją Świątynię Sukcesu, zapewnia sobie w ten sposób potęgę porównywalną do młota spadowego, którego uderze- nie ma siłę dziesięciu ton — w przeciwieństwie do młotka do pine- sek, którego uderzenie ma siłę pół kilograma! Jeśli takie porównania wydają się wam żenujące, musicie pamiętać, że niektórzy czytelnicy tego kursu nie rozwinęli w sobie jeszcze zdolności myślenia kategoriami bardziej skomplikowanymi. A jeśli spróbowałbym zmusić ich do tego, to tak, jakbym zostawiał ich bez- nadziejnie w tyle. Dla lepszego zrozumienia, jak ważne jest rozróżnianie między fakta- mi a zwykłymi informacjami, przestudiujcie taki typ człowieka, któ- ry daje się całkowicie prowadzić tym, co usłyszy. Taki typ, na który wpływ mają wszystkie „szepty plotkarskiego wiatru”; który przyj- muje bez zastrzeżeń wszystko, co czyta w gazetach, oraz który oce- nia ludzi na podstawie tego, co mówią o nich ich wrogowie, rywale i współcześni. Rozejrzyjcie się wśród waszych znajomych i wybierzcie jedną osobę tego typu, żeby mieć ją przed oczami podczas analizowania tego te- matu. Zauważcie, że taki człowiek zazwyczaj rozpoczyna rozmowę od słów: „Pisali w gazecie” albo „Podobno”. Człowiek myślący pre- cyzyjnie wie, że gazety nie zawsze są dokładne w swoich doniesie- niach. Wie on również, że to, co „się mówi”, zwykle niesie więcej fałszu niż prawdy. Jeśli nie wznieśliście się ponad klasę tych „pisali 8 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli w gazecie” i „podobno”, daleka jeszcze droga przed wami, zanim za- czniecie myśleć precyzyjnie. Oczywiście wiele prawdy i faktów przemieszcza się pod postacią plotek i doniesień prasowych, ale człowiek myślący precyzyjnie nie przyjmie bezkrytycznie wszystkie- go, co widzi i słyszy. Ten punkt czuję się w obowiązku podkreślić, ponieważ stanowi on ska- ły i rafy, na których tak wielu ludzi rozbija swój okręt i idzie na dno oceanu fałszywych wniosków. 9 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli Perswazja kontra siła Sukces, jak to powiedziano już na dziesiątki różnych sposobów w całym tym kursie, jest w znacznym stopniu sprawą taktownych i har- monijnych negocjacji z innymi ludźmi. Mówiąc ogólnie, człowiek, który rozumie, jak „sprawić, żeby ludzie robili to”, co on chce, żeby było zrobione, może odnieść sukces w każdym zawodzie. Jako pasujące podsumowanie do tej części dotyczącej Prawa Kon- centracji, opiszemy zasady, poprzez które można wpływać na ludzi, można zdobywać ich współpracę, można eliminować antagonizmy i rozwijać przyjaźń. Siła czasami przynosi rezultaty, które wydają się być zadowalające. Ale sama siła nigdy nie zbudowała i nigdy nie może zbudować trwa- łego sukcesu. Wojna Światowa zrobiła więcej niż jakiekolwiek inne wydarzenie w historii świata, ażeby pokazać nam nieskuteczność siły jako środka wpływającego na umysł ludzki. Nie wdając się w szczegóły i nie wy- liczając przykładów, które można by tu zacytować, wszyscy wiemy, że siła była fundamentem, na którym budowano filozofię niemiecką przez ostatnie czterdzieści lat. Doktryna, że potęga wszystko napra- wia, została wypróbowana na całym świecie i nie powiodła się. 10 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli Ciało ludzkie można uwięzić czy kontrolować siłą fizyczną, ale nie można tego zrobić z ludzkim umysłem. Żaden człowiek na ziemi nie potrafi kontrolować umysłu normalnej, zdrowej osoby, jeśli ta osoba zdecyduje się skorzystać z danego jej od Boga prawa do kontroli nad własnym umysłem. Większość ludzi nie korzysta z tego prawa. Idą przez świat, dzięki naszemu wadliwemu systemowi oświaty, nie po- znawszy mocy, która tkwi uśpiona w ich własnych umysłach. Od czasu do czasu zdarza się coś, bardziej przypadkiem niż celowo, co budzi taką osobę i powoduje, że odkrywa ona, gdzie leży jej praw- dziwa moc i jak jej używać dla rozwoju przemysłu czy jakiejś innej profesji. Efekt: rodzi się geniusz! Istnieje pewien punkt, w którym umysł ludzki przestaje się wznosić i badać, chyba że zdarzy się coś odmiennego od codziennej rutyny i „przepchnie” go ponad tą przeszkodą. W niektórych umysłach ten punkt leży bardzo nisko, a w innych bardzo wysoko. W jeszcze in- nych waha się od położenia bardzo niskiego do bardzo wysokiego. Jednostka, która odkryje sposób, jak sztucznie stymulować swój umysł, pobudzać go i powodować, aby często przekraczał ten prze- ciętny punkt zatrzymujący, na pewno zostanie nagrodzona sławą i fortuną, jeśli jej wysiłki będą konstruktywne. Szkoleniowiec, który odkryje jakikolwiek sposób, aby stymulować jakikolwiek umysł i sprawić, aby wzniósł się ponad ten przeciętny punkt zatrzymujący bez żadnych złych efektów ubocznych, przekaże rodzajowi ludzkiemu błogosławieństwo nieznane dotąd w historii 11 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli świata. Oczywiście, nie mówimy tutaj o stymulatorach fizycznych ani o narkotykach. Te zawsze pobudzają umysł na pewien czas, ale w końcu doszczętnie go rujnują. Chodzi nam o czysto umysłowy sty- mulator, tak jak na przykład ten, który pojawia się wraz z intensyw- nym zainteresowaniem, pragnieniem, entuzjazmem, miłością itp. czynnikami, z których może się rozwinąć „Superumysł”. Osoba, która dokona takiego odkrycia, zrobi wiele w kierunku roz- wiązania problemu przestępczości. Jeśli dowiemy się, jak wpływać na czyjś umysł, możemy z daną osobą zrobić niemal wszystko. Umysł można porównać do wielkiego pola. Jest to bardzo żyzne pole, które zawsze wydaje plony zgodnie z rodzajem ziarna, jakie w nim zasiano. Problem polega na tym, aby nauczyć się, jak wybierać odpowiedni rodzaj ziarna i jak je zasiać, aby zakorzeniło się i szybko rosło. Zasiewamy ziarno w naszych umysłach codziennie, co godzi- nę, nie — w każdej sekundzie, ale czynimy to chaotycznie i mniej lub więcej nieświadomie. Musimy nauczyć się robić to według uważnie przygotowanego planu, zgodnie z dobrze rozplanowanym schematem! Ziarno posiane przypadkowo w ludzkim umyśle przyno- si przypadkowe plony! Od tego rezultatu nie ma ucieczki. Historia pełna jest godnych zapamiętania przykładów ludzi, którzy przemienili się z praworządnych, pokojowych, konstruktywnych obywateli w błąkających się, wściekłych przestępców. Mamy także tysiące przypadków, gdzie ludzie w rodzaju tych niskich, wście- kłych, przestępczych typów przekształcali się w konstruktywnych, 12 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli przestrzegających prawa obywateli. W każdym jednym z tych przy- padków transformacja danej istoty ludzkiej nastąpiła w umyśle dane- go człowieka. To on utworzył w swoim umyśle, z takiego czy innego powodu, obraz tego, czego pragnął, a następnie zabrał się za prze- kształcenie tego obrazu w rzeczywistość. Prawdę mówiąc, jeśli obraz jakiegokolwiek otoczenia, sytuacji albo rzeczy umieścimy w ludz- kim umyśle, i jeśli umysł ten skupi się albo skoncentruje na tym ob- razie wystarczająco długo i wystarczająco uporczywie, co zostanie poparte silnym pragnieniem owej wyobrażonej rzeczy, zostaje tylko mały krok od obrazu do jego realizacji w formie fizycznej czy umy- słowej. Wojna światowa wydobyła wiele zdumiewających tendencji ludzkie- go umysłu, które potwierdzają pracę przeprowadzoną przez psycho- logów w ich badaniach nad zasadami działania umysłu. Poniższa re- lacja o szorstkim, nieokrzesanym, niewykształconym i nieokiełzna- nym młodym góralu jest doskonałym przykładem potwierdzającym tę tezę. WALCZYŁ ZASWOJĄ RELIGIĘ; TERAZ JEST WIELKIM BOHATEREM WOJENNYM _______ Plan Rotarian,Ażeby Sprezentować Farmę Arvinowi Yorkowi, Niepiśmiennemu Myśliwemu Polującemu na Wiewiórki w Tennessee 13 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli Napisał: GEORGE W. DIXON To, w jaki sposób Arvin Cullom York, niepiśmienny chłopak polują- cy na wiewiórki w Tennessee, został najważniejszym bohaterem Amerykańskich Sił Ekspedycyjnych we Francji, tworzy romantyczny rozdział w historii wojny światowej. York pochodzi z hrabstwa Fentress County. Urodził się i dorastał wśród twardych ludzi z gór i lasów w Tennessee. W Fentress County nie ma nawet kolei. W czasie swoich młodych lat miał reputację po- strzelonego chłopaka. Potem znany był jako rewolwerowiec. Z re- wolweru trafiał bez pudła, a jego nadzwyczajne zdolności w obcho- dzeniu się ze strzelbą znane były daleko i szeroko wśród prostych lu- dzi ze wzgórz Tennessee. Pewnego dnia jakaś organizacja religijna rozbiła swój namiot w gminie, gdzie mieszkał York wraz z rodzicami. Była to dziwna sekta, która przybyła w góry w poszukiwaniu nawróconych, ale metody ewangeli- stów tego nowego kultu pełne były ognia i budziły emocje. Piętnowali grzeszników, nikczemników i ludzi, którzy wykorzystywali swoich są- siadów. Wskazywali na religię Pana jako na przykład, który wszyscy powinni naśladować. 14 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli Alvin zyskuje religię Alvin Cullom York zadziwił pewnej nocy swoich sąsiadów, rzucając się na ławkę dla żałobników. Starsi mężczyźni wiercili się na swoich siedzeniach, a kobiety wyciągały szyje, patrząc, jak York mocował się ze swoimi grzechami w cieniu gór w Tennessee. York został żarliwym apostołem nowej religii. Stał się głosicielem, przywódcą życia religijnego całej społeczności, i chociaż jego umie- jętności strzeleckie były tak samo śmiercionośne jak zawsze, nikt idący ścieżką prawości nie obawiał się go. Kiedy wieści o wojnie dotarły do tej oddalonej części Tennessee i kiedy góralom powiedziano, że zostaną „zaciągnięci”, York stał się pochmurny i nieprzyjemny. Nie pochwalał zabijania istot ludzkich, nawet na wojnie. Jego Biblia uczyła, że przykazano, aby „Nie zabi- jać”. Według niego było to dosłowne i ostateczne. Naznaczono go jako „świadomie sprzeciwiającego się”. Oficerowie rekrutujący przewidywali kłopoty. Wiedzieli, że podjął już decyzję i że będą musieli dotrzeć do niego w jakiś inny sposób, nie groźbą czy karą. 15 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli Wojna w świętej sprawie Poszli do Yorka z Biblią i pokazali mu, że wojna toczy się w świętej sprawie — w sprawie wolności i swobód obywatelskich. Zwrócili uwagę, że ludzie tacy jak on zostali wezwani przez Wyższą Potęgę, ażeby uwolnić świat; ażeby bronić niewinne kobiety i dzieci od gwałtów; ażeby uczynić życie lepszym dla biedaków i uciśnionych; ażeby pokonać „bestię” opisaną w Piśmie Świętym i żeby uczynić świat otwartym na rozwijanie ideałów chrześcijaństwa oraz chrześci- jańskich mężczyzn i kobiet. Była to walka między zastępami cnotli- wych i hordami Szatana. Diabeł próbował podbić świat przez swoich wybranych agentów, niemieckiego Cesarza i jego generałów. Oczy Yorka zapłonęły potężnym światłem. Jego wielkie ręce zbiły się w pięść jak imadło. Jego silne szczęki zacisnęły się. 1 — Cesarz — wysyczał przez zęby. — Bestia! Zagłada kobiet i dzieci! Pokażę mu, gdzie jego miejsce, jeśli tylko znajdę się na od- ległość strzału od niego! Pogładził swoją strzelbę, pocałował matkę na do widzenia i powie- dział jej, że zobaczą się znowu, kiedy Cesarz wyleci ze swojego inte- resu. 1Cesarz — chodzi o Wilhelma II Hohenzollerna, króla Prus i cesarza niemieckiego w latach 1888–1918 [przyp. red.]. 16 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli Pojechał na obóz treningowy, gdzie ćwiczył skrupulatnie i pieczoło- wicie, ściśle posłuszny rozkazom. Jego umiejętności w strzelaniu do celu zwróciły uwagę. Koledzy zdumiewali się jego niezwykłą celnością. Nie sądzili, że jakiś łowca wiewiórek z podrzędnego lasku stanie się świetnym snajperem na frontową linię okopów. Rola, jaką odegrał York w wojnie, należy już do historii. Generał Pershing mianował go czołowym samotnym bohaterem wojennym. Zdobył wszystkie możliwe medale, łącznie z Medalem Kongresu, Krzyżem Wojny, czy Legią Honorową. Stawiał czoło Niemcom, nie lękając się śmierci. Walczył, aby pomścić swoją religię: za świętość swojego domu, za miłość kobiet i dzieci, zachowanie ideałów chrze- ścijaństwa oraz wolności dla biedaków i uciśnionych. Strach nie ist- niał ani w jego regulaminie, ani w słowniku. Jego zimna odwaga ze- lektryzowała ponad milion ludzi i sprawiła, że świat zaczął mówić o tym dziwnym, niepiśmiennym bohaterze ze wzgórz gdzieś w Tennes- see. Mamy tu przykład młodego człowieka z gór, który gdyby go podejść z nieznacznie innej strony, niewątpliwie odmówiłby zaciągnięcia się do wojska i bardzo prawdopodobne, że stałby się tak rozgoryczony wobec swojego kraju, że zostałby przestępcą chwytającym się każdej okazji, ażeby wziąć odwet. 17 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli Ludzie, którzy przyszli z nim rozmawiać, wiedzieli coś o zasadach, według których działa ludzki umysł. Wiedzieli, jak poradzić sobie z młodym Yorkiem przez przełamanie oporu, który wytworzył sam we własnym umyśle. To jest właśnie ten punkt, w którym z powodu nie- prawidłowego zrozumienia tych zasad tysiące ludzi jest bez uzasad- nienia klasyfikowanych jako kryminaliści i traktowanych jak ludzie niebezpieczni i okrutni. Poprzez sugestię tymi ludźmi można by do- wodzić tak samo efektywnie, jak poprowadzono młodego Yorka, i rozwinąć ich w użyteczne, produktywne istoty ludzkie. W swoich poszukiwaniach sposobów i środków zrozumienia i kiero- wania swoim własnym umysłem tak, abyście mogli nakazać mu wy- tworzenie tego, czego pragniecie w życiu, pozwólcie, iż przypomni- my, że absolutnie bez wyjątku wszystko, co was irytuje i wywołuje wasz gniew, nienawiść, niechęć czy cynizm, jest destruktywne i bar- dzo dla was niedobre. Nigdy nie będziecie mogli osiągnąć maksimum ani nawet przyzwo- itego, średniego konstruktywnego działania swojego umysłu, dopóki nie nauczycie się go kontrolować i pilnować, aby nie doznawał sty- mulacji poprzez gniew albo strach! Te dwie negatywne rzeczy, gniew i strach, są niesamowicie niszczą- ce dla waszego umysłu. Tak długo, jak pozwolicie im pozostać, mo- żecie być pewni, iż wasze wyniki będą niezadowalające i daleko po- niżej tego, co jesteście w stanie wytworzyć. 18 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu (tom XI i XII) :: Złote Myśli Z naszych dyskusji o środowisku i nawykach nauczyliśmy się, że indy- widualny umysł jest posłuszny sugestiom środowiska. Że umysły jedno- stek w tłumie zlewają się ze sobą i podporządkowują sugestii dominują- cego wpływu przywódcy czy głównej postaci. Pan J.A. Fisk podaje nam interesujący opis wpływu sugestii umysłowej na spotkaniu odrodzenia religijnego, który potwierdza twierdzenie, że umysły tłumu zlewają się w jedno. 19 Dlaczego warto mieć pełną wersję? Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://prawa-sukcesu-tom11-12.z lotemysli.pl

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Amaris Trozzo George Washington University

"I made $350 in just two days after posting my first study guide."

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.