New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Prawa-sukcesu--Tom-XIII-i-tom-XIV---Napoleon-Hill

Views
15
Downloads
0
Pages
22

Prawa-sukcesu--Tom-XIII-i-tom-XIV---Napoleon-Hill

Marketplace > Business > Prawa sukcesu Tom XIII i tom XIV Napoleon Hill
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
22
WORDS
KARMA
10 ?
Views

15

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 22 page Document was uploaded by an elite notetaker on Saturday December 19, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 15 views.


×

Reviews for Prawa-sukcesu--Tom-XIII-i-tom-XIV---Napoleon-Hill

×

Report this Material



Submit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/19/15
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Prawa sukcesu. Tom XIII i tom XIV" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Złote Myśli & Napoleon Hill, rok 2010 Autor: Napoleon Hill Tytuł: Prawa sukcesu. Tom XIII i tom XIV Data: 08.08.2012 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacjibez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Tom Trzynasty: Współpraca Współpraca ........................................................................9 W jaki sposób potęga jest rozwijana przez kooperację ....21 Twoja stała armia..............................................................81 Tom Czternasty: Porażka Porażka.............................................................................95 Pierwszy punkt zwrotny.....................................................99 Drugi punkt zwrotny........................................................101 Trzeci punkt zwrotny.......................................................104 Czwarty punkt zwrotny....................................................109 Piąty punkt zwrotny.........................................................116 Szósty punkt zwrotny......................................................121 Siódmy punkt zwrotny.....................................................126 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli Twoja stała armia Autora uwagi do Części Trzynastej (Tych piętnastu żołnierzy nosi nazwy: Określony Cel Główny, Pew- ność Siebie, Zwyczaj Oszczędzania, Wyobraźnia, Inicjatywa i Przy- wództwo, Entuzjazm, Samokontrola, Robienie więcej niż to, za co nam płacą, Miła Osobowość, Precyzyjne Myślenie, Koncentracja, Współpraca, Porażka, Tolerancja, Złota Zasada). Potęga powstaje ze zorganizowanego wysiłku. Na obrazku powyżej widzicie siły, które wchodzą w skład każdego zorganizowanego wy- siłku. Opanujcie te piętnaście sił, a możecie mieć wszystko, czego w życiu zapragniecie. Inni nie będą w stanie pokrzyżować waszych pla- 4 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli nów. Uczyńcie swoją własność z tych piętnastu sił, a będziecie my- śleć precyzyjnie. Na obrazku na szczycie tej strony widzicie najpotężniejszą armię na świecie! Pamiętajcie, aby podkreślać słowo NAJPOTĘŻNIEJSZĄ. Armia ta stoi na baczność, gotowa wypełnić rozkazy każdej osoby, która zechce nią pokierować. To WASZA armia, jeśli zechcecie nią pokierować. Ta armia da wam POTĘGĘ wystarczającą do wycięcia w pień wszel- kiej opozycji, jaka stanie wam na drodze. Przyjrzyjcie się uważnie tej rycinie, a następnie zajrzyjcie w głąb siebie i policzcie, ilu z tych żołnierzy potrzebujecie. Jeśli jesteście normalnymi osobami, tęsknicie za sukcesem material- nym. Sukces i POTĘGA zawsze występują razem. Nie możecie być pewni sukcesu, jeśli nie macie potęgi. Nie możecie mieć potęgi, jeśli nie rozwiniecie jej poprzez piętnaście podstawowych cech. Każdą z tych cech można porównać do oficera dowodzącego regi- mentem żołnierzy. 5 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli Rozwińcie te cechy we własnych umysłach, a będziecie mieć POTĘ- GĘ. Najważniejszy z piętnastu dowódców tej armii jest Określony Cel. Bez pomocy Określonego Celu pozostała część armii będzie dla was bezużyteczna. Określcie, tak wcześnie w życiu jak to możliwe, jaki będzie ten wasz określony życiowy cel. Dopóki tego nie zrobicie, bę- dziecie niczym więcej jak włóczęgą, rządzonym przez każdy zabłą- kany wiatr okoliczności, który powieje w waszą stronę. Miliony ludzi idą przez życie, nie wiedząc, czego właściwie pragną. Wszyscy mają cel, ale tylko dwie osoby na sto mają dokładnie OKREŚLONY cel. Zanim zdecydujecie, czy wasz cel jest OKRE- ŚLONY czy nie, sprawdźcie znaczenie tego słowa w słowniku. NIC NIE JEST NIEMOŻLIWE DLA OSOBY, KTÓRA WIE, CZE- GO CHCE I PODEJMIE DECYZJĘ, ŻE TO ZDOBEDZIE! Kolumb miał OKREŚLONY CEL który stał się rzeczywistością. Głównym Określonym Celem Lincolna było uwolnić czarnych nie- wolników na Południu i zmienił ten cel w rzeczywistość. Głównym celem Roosevelta, w czasie jego pierwszej kadencji, było zbudować Kanał Panamski. I za życia ujrzał realizację tego celu. Określonym Celem Henry’ego Forda było zbudować automobil w najlepszej ce- nie dla jak największej liczby ludzi na świecie. Ten cel, uparcie wspierany, uczynił z niego najpotężniejszego człowieka na ziemi. 6 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli Określonym Celem Burbanka było poprawić żywotność roślin. A ten cel już sprawił, że możliwe stało się wyhodowanie na dziesięciu mi- lach kwadratowych żywności wystarczającej do nakarmienia całego świata. Dwadzieścia lat temu Edwin C. Barnes utworzył w swoim umyśle Określony CEL. Tym celem było zostać partnerem w interesach Tho- masa A. Edisona. W momencie wybrania tego celu pan Barnes nie miał żadnych kwalifikacji, które by mu pozwoliły na partnerstwo z największym wynalazcą na świecie. Mimo tego braku Barnes został partnerem Edisona. Pięć lat temu wycofał się z prowadzenia intere- sów, z większą ilością pieniędzy niż mu potrzeba czy też byłby w stanie wydać — fortuną zgromadzoną w czasie partnerstwa z Ediso- nem. NIC NIE JEST NIEMOŻLIWE DLA CZŁOWIEKA Z OKREŚLO- NYM CELEM! Sposobności, kapitał, współpraca innych ludzi, i wszystkie inne za- sadnicze elementy sukcesu ciągną do człowieka, który wie, czego chce! Odświeżcie swój umysł, nadając mu OKREŚLONY CEL, a natych- miast stanie się on magnesem przyciągającym wszystko, co harmoni- zuje z tym celem. 7 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli James J. Hill, ten wielki budowniczy dróg żelaznych, był słabo opła- canym telegrafistą. Co więcej, osiągnął już wiek lat czterdziestu i da- lej siedział i wystukiwał wiadomości bez żadnych zewnętrznych oznak sukcesu. Wtedy zdarzyło się coś ważnego! Ważnego dla Hilla i dla obywateli Stanów Zjednoczonych! Hill utworzył sobie OKREŚLONY CEL wybudowania torów kolejowych przecinających wielką pustynię nie- użytków na Zachodzie. Bez reputacji, bez kapitału, bez zachęty ze strony innych James J. Hill zdobył kapitał i zbudował największy ze wszystkich systemów kolejowych w Stanach Zjednoczonych. Woolworth był nędznie opłacanym sprzedawcą w wielobranżowym sklepie. Oczami wyobraźni ujrzał sieć nowych sklepów specjalizują- cych się w towarach za pięć i dziesięć centów. Ta sieć sklepów stała się jego OKREŚLONYM CELEM. Urzeczywistnił ten cel, a wraz z nim zdobył więcej milionów, niż byłby w stanie wydać. Cyrus H.K. Curtis wybrał za swój OKREŚLONY CEL wydawanie największej gazety na świecie. Zaczynając od niczego, zaledwie od nazwy „Saturday Evening Post” i walcząc ze sprzeciwem przyjaciół i doradców twierdzących, że „tego nie da się zrobić”, zmienił ten cel w rzeczywistość. Martin W. Littleton jest najlepiej opłacanym prawnikiem na świecie. Mówi się, że nie przyjmuje zaliczek poniżej $50 000. Kiedy miał dwanaście lat, nie chodził jeszcze do szkoły. Poszedł kiedyś na salę 8 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli sądową i usłyszał mowę obrońcy człowieka oskarżonego o morder- stwo. Mowa wywarła na nim takie wrażenie, że chwycił ojca za rękę i powiedział: „Pewnego dnia będę najlepszym adwokatem w Stanach Zjednoczonych i będę wygłaszał mowy takie jak ten człowiek”. Ktoś mógłby powiedzieć: „Ciekawe, jak niepiśmienny młodzik z gór miałby zostać wielkim adwokatem”, ale pamiętajcie, że NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH DLA KOGOŚ, KTO WIE, CZEGO CHCE I ZDECYDUJE SIĘ TO ZDOBYĆ. Przyjrzyjcie się każdemu z tych piętnastu żołnierzy dowodzących ar- mią, pokazanych na rysunku na początku tego eseju. Patrząc na ten rysunek, pamiętajcie, że żaden z tych żołnierzy w po- jedynkę nie ma dość siły, aby zapewnić sukces. Usuniecie choćby jednego z nich, a cała armia osłabnie. Człowiek potężny to taki, który w swoim umyśle rozwinął wszystkie piętnaście cech reprezentowanych przez tych piętnastu dowodzących oficerów pokazanych na rysunku. Zanim zdobędziesz potęgę, musisz mieć OKREŚLONY CEL; musisz mieć PEWNOŚC SIEBIE, którą ten cel poprzesz. Musisz mieć INICJATYWĘ i PRZYWÓDZTWO, poprzez które będziesz ćwiczyć swoją pewność siebie. Musisz mieć WYOBRAŹNIĘ w tworzeniu swojego określonego celu i w budo- waniu planów, dzięki którym przekształcisz swój cel w rzeczywi- 9 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli stość i wcielisz swoje plany w działanie. Musisz wmieszać ENTU- ZJAZM do swoich działań, inaczej będą bezbarwne i pozbawione życia. Musisz ćwiczyć SAMOKONTROLĘ. Musisz zdobyć nawyk ROBIENIA WIĘCEJ NIŻ TO, ZA CO CI PŁACĄ. Musisz ćwiczyć w sobie MIŁĄ OSOBOWOŚĆ. Musisz nabyć NAWYK OSZCZĘ- DZANIA. Musisz nauczyć się MYŚLEĆ PRECYZYJNIE, pamięta- jąc w trakcie rozwijania tej umiejętności, że precyzyjne myślenie opiera się na FAKTACH, a nie na zasłyszanych plotkach czy na ja- kichś wiadomościach. Musisz wytworzyć sobie nawyk KONCEN- TRACJI, oddając swoją niepodzielną uwagę jednemu zadaniu na raz. Musisz nabyć nawyku WSPÓŁPRACY i ćwiczyć ją we wszystkich swoich planach. Musisz korzystać z PORAŻKI, własnej i innych. Musisz kultywować nawyk TOLERANCJI. A na koniec, musisz uczynić ZŁOTĄ ZASADĘ podstawą wszystkiego, co robisz i co ma wpływ na innych ludzi. Umieść ten obrazek tam, gdzie będziesz go mógł widzieć każdego dnia i wywołuj jeden po drugim tych piętnastu żołnierzy, ażeby się ich uczyć. Zadbaj o to, aby rozwinąć w umyśle odpowiednik każde- go z nich. Wszystkie wydajne armie są dobrze zdyscyplinowane! Armia, którą budujesz we własnym umyśle, musi także być zdyscy- plinowana. Musi słuchać twoich rozkazów na każdym kroku. 10 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli Kiedy wywołasz do przodu trzynastego żołnierza zwanego „PO- RAŻKĄ”, pamiętaj, że nic nie pomoże ci tak bardzo rozwinąć dyscy- pliny, jak klęska i chwilowa porażka. Porównując siebie do tego żoł- nierza, określ, czy korzystałeś ze swoich klęsk i chwilowych porażek czy nie. KLĘSKA przychodzi do wszystkich w tej czy innej chwili. Kiedy wam się zdarzy, zadbajcie, aby nauczyć się czegoś wartościowego z tego spotkania. Zadbajcie też, żeby was nie odwiedziła, jeśli w wa- szym planie nie ma miejsca na błędy. Ażeby iść do przodu na tym świecie, musicie polegać wyłącznie na siłach wewnątrz waszego własnego umysłu, które mają dać początek waszym postępom. Kiedy już wystartujecie, możecie zwrócić się do innych o pomoc, ale pierwszy krok trzeba zrobić samemu bez niczy- jej pomocy. Kiedy już zrobicie początek, zdziwicie się, widząc, jak wielu chęt- nych ludzi spotkacie, którzy sami zgłoszą się, aby wam pomagać. Sukces składa się z wielu faktów i czynników, głównie z piętnastu cech reprezentowanych przez tych piętnastu żołnierzy. Ażeby cieszyć się pełnym i zrównoważonym sukcesem, trzeba przyswoić sobie tak wiele albo tak mało z każdej z tych piętnastu cech, ile ich brakuje w twoich własnych wrodzony zdolnościach. 11 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli Przychodząc na ten świat, jesteście wyposażeni w pewne wrodzone cechy charakteru, rezultat milionów lat zmian ewolucyjnych, po- przez tysiące pokoleń waszych przodków. Do tych cech wrodzonych dodajecie wiele innych cech, zgodnie z naturą waszego środowiska i nauk, jakie odbierzecie w ciągu wcze- snego dzieciństwa. Jesteście sumą tego, co się urodziło i tego, czego nauczyliście się z doświadczeń; co wymyśliliście i czego się dowie- dzieliście od urodzenia. Zgodnie z prawem przypadku, poprzez dziedziczenie i później zdo- bytą wiedzę, jedna na milion osób zgromadzi wszystkie z tych pięt- nastu cech wyobrażonych na rycinie powyżej. Wszyscy, którzy nie mają tyle szczęścia, aby w ten sposób zdobyć podstawy do SUKCESU, muszą sami je w sobie rozwinąć. Pierwszym krokiem w tym procesie „rozwijania” jest zorientować się, jakich cech brakuje w waszym z natury nabytym wyposażeniu. Krok drugi to silnie zakorzenione PRAGNIENIE, ażeby rozwinąć siebie w dziedzinach, w których jesteśmy niekompletni. Modlitwa niekiedy pomaga, ale czasami nie działa. Modlitwa zawsze działa, kiedy jest poparta bezwarunkową WIARĄ. Jest to prawda, której nikt nie zaprzeczy, chociaż także jest to praw- da, której nikt nie potrafi wyjaśnić. Wiemy tylko, że modlitwa działa, 12 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli kiedy WIERZYMY, że będzie działać. Modlitwa bez wiary nie jest niczym więcej, jak tylko pustym zbiorem słów. OKREŚLONY CEL można przekształcić w rzeczywistość, tylko kie- dy się WIERZY, że można tego dokonać. Być może to samo prawo, które zmienia modlitwę popartą WIARĄ w rzeczywistość, prze- kształca również w rzeczywistość OKREŚLONY CEL poparty wia- rą. Nie zaszkodzi włączyć OKREŚLONEGO CELU do waszej codzien- nej modlitwy. Bo, jak pamiętacie, modlitwa oparta na WIERZE za- wsze działa. We własnym umyśle rozwińcie wszystkie te piętnaście cech, od OKREŚLONEGO CELU aż do ZŁOTEJ ZASADY, a okaże się, że stosowanie WIARY nie jest takie trudne. Zrób spis swoich własnych cech. Odkryj, ile z tych piętnastu cech posiadasz już teraz. Dodaj do tego spisu brakujące cechy, aż uzy- skasz w myślach całe piętnaście. Wtedy będziesz gotów mierzyć swój sukces, w jakich tylko kategoriach ZAPRAGNIESZ. Cechy reprezentowane przez tych piętnastu żołnierzy pokazanych na rysunku są kamieniami i cementem, czyli materiałami, z których mu- sisz zbudować swoją Świątynię Sukcesu. Opanuj te piętnaście cech, a będziesz umiał zagrać doskonałą symfonię sukcesu w każdym 13 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli przedsięwzięciu; tak jak ktoś, kto opanował zasady zapisywania mu- zyki może odegrać każdy kawałek, na jaki spojrzy. Uczyń te piętnaście cech twoimi cechami charakteru, a będziesz oso- bą WYKSZTAŁCONĄ, ponieważ będziesz mieć potęgę potrzebną do zdobycia wszystkiego, czego pragniesz w życiu nie depcząc praw innych. Człowieka są światy wszelakie, by podbić je i nimi rządzić Bowiem stąd chwała jego życia płynie. I człeka jest prawo żelazne: on sam najpierw musi wyszkolić Siebie. Tu dążeń początek i koniec .1 1Autor nieznany. 14 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli Porażka Możesz to zrobić, jeśli uwierzysz, że możesz! W zwyczajnych okolicznościach termin „porażka” jest terminem ne- gatywnym. W tej części słowu temu nadamy nowe znaczenie, ponie- waż bardzo często bywało nadużywane. Z tego też powodu przynio- sło niepotrzebny smutek i trudności milionom ludzi. Na początek rozróżnijmy dwa pojęcia: „klęskę” i „tymczasową po- rażkę”. Co więcej, przyjrzyjmy się, czy to, co często uznajemy za „klęskę”, nie jest w rzeczywistości jedynie „tymczasową porażką”. A nawet zobaczmy, czy taka tymczasowa porażka nie jest zazwyczaj błogosławieństwem w przebraniu, ponieważ wstrząsa nami i w ten sposób pobudza nasze siły witalne, a także przekierowuje je na inne, bardziej pożądane tory. W Części Dziewiątej tego kursu nauczyliśmy się, że siła wyrasta z oporu.Wtej części nauczymy się, że na silny charakter splatają się przeciwności, niedogodności i tymczasowe porażki, które niedoin- formowana część świata nazywa „klęskami”. Ani tymczasowa porażka, ani przeciwności nie są wystarczające, ażeby poniósł klęskę umysł osoby patrzącej na nie tak jak nauczy- ciel, który chce wygłosić jakąś potrzebną lekcję. Prawdę mówiąc, w 15 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli każdej przeciwności i w każdej klęsce ukryta jest wspaniała i trwała lekcja; i zazwyczaj lekcji tej nie można się nauczyć w żaden inny sposób, jak tylko odnosząc porażkę. Porażka często mówi do nas „na migi”, czego my nie rozumiemy. Gdyby powyższe nie było prawdą, nie popełnialibyśmy tych samych błędów po raz kolejny, nie korzystając z lekcji, których każdy z nas nam dostarczył. Gdyby to nie było prawdą, dokładniej przyglądali- byśmy się błędom popełnianym przez innych ludzi i korzystalibyśmy na nich. Głównym celem niniejszej części jest pomóc czytelnikom zrozumieć i wykorzystać ten „język migowy”, którym porażka mówi do nas. Być może najlepiej pomogę wam zinterpretować znaczenie porażki, zabierając was w podróż po niektórych z moich własnych doświad- czeń, rozpiętych w okresie około trzydziestu lat. W tym czasie sie- dem razy z różnych przyczyn doszedłem do punktu zwrotnego, który osoby niedoinformowane nazywają „porażką”. W każdym z tych siedmiu punktów zwrotnych sądziłem, że odniosłem sromotną klę- skę, ale teraz wiem, iż to, co wyglądało jak porażka, nie było niczym innym, jak tylko dobrotliwą, niewidzialną ręką, która zatrzymywała mnie na mojej wybranej drodze i z wielką mądrością zmuszała mnie, abym skierował swoje wysiłki w stronę korzystniejszych ścieżek. Jednak do takiego wniosku doszedłem dopiero po tym, jak spojrza- łem retrospektywnie na moje doświadczenia i przeanalizowałem je w świetle wielu lat spokojnych medytacji. 16 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli Pierwszy punkt zwrotny Po skończeniu nauki w college’u biznesowym postarałem się o pracę jako stenograf i księgowy, którą utrzymałem przez następne pięć lat. W rezultacie mojego nawyku wykonywania większej ilości i lepszej pracy niż to, za co mi płacono — tak jak opisałem to w Części Dzie- wiątej tego kursu — szybko awansowałem. Aż wreszcie przydzielo- no mi obowiązki i podwyższono pensję do poziomu nieproporcjonal- nego do mojego wieku. Oszczędzałem pieniądze, a na koncie banko- wym uzbierałem kilka tysięcy dolarów. Moja dobra opinia szybko się rozeszła i znaleźli się ludzie, którzy chcieli więcej zapłacić za moje usługi. Aby przebić te oferty naszych konkurentów, mój pracodawca miano- wał mnie na stanowisko dyrektora generalnego kopalni, w której by- łem zatrudniony. W szybkim tempie docierałem na sam szczyt świata i dobrze o tym wiedziałem! Ach! Ale to była ta smutna część historii mojego życia — wiedzia- łem o tym! Wtedy dobrotliwa ręka Przeznaczenia sięgnęła do mnie i dała mi ła- godnego kuksańca. Mój pracodawca stracił całą fortunę, a ja straci- łem posadę. To było moje pierwsze wielkie niepowodzenie. Nawet mimo iż nadeszła w wyniku przyczyn będących poza moją kontrolą, 17 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli powinna była nauczyć mnie czegoś. Oczywiście, nauczyłem się, ale dopiero wiele lat później. 18 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli Drugi punkt zwrotny Moje drugie stanowisko to była posada kierownika sprzedaży w du- żym koncernie tartaków na Południu. Nic nie wiedziałem o rżnięciu drzewa i tylko niewiele o sprzedaży, ale nauczyłem się wcześniej do- brego zwyczaju wykonywania więcej pracy niż to, za co mi płacono; a także nauczyłem się, iż dobrze jest przejmować inicjatywę i spraw- dzać, co jeszcze powinno być zrobione, zanim ktoś mi powie, że to trzeba zrobić. Sporych rozmiarów konto bankowe plus historia stałych awansów w mojej poprzedniej pracy dały mi wszelką potrzebną wiarę w siebie, a nawet być może nieco zbyt wiele tej wiary. Szedłem jak burza. W czasie pierwszego roku pracy pensję podnie- siono mi dwukrotnie. Szło mi tak dobrze w zarządzaniu sprzedażą, że mój pracodawca wziął mnie na swojego partnera w interesach. Zaczęliśmy zarabiać spore pieniądze i znowu ujrzałem się panem świata! Kiedy tak stoi się „na dachu świata”, daje to człowiekowi cudowne uczucie. Ale jest to bardzo niebezpieczne miejsce, o ile nie stoi się twardo i zdecydowanie, ponieważ jeśli komuś zdarzyłoby się po- tknąć, upadek będzie długi i bolesny. Odnosiłem sukcesy w tempie błyskawicznym! Do tego czasu nigdy nie przyszło mi na myśl, że sukces można mierzyć inaczej niż tylko 19 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli posiadaną ilością pieniędzy i władzy. Być może było to spowodowa- ne faktem, iż miałem więcej pieniędzy, niż potrzebowałem, i więcej władzy, niż potrafiłem bezpiecznie wykorzystać w moim wieku. Nie tylko „odnosiłem sukcesy” z mojego punktu widzenia, ale także wiedziałem, że pracuję w jedynym biznesie, który pasuje do mojego temperamentu. Nic nie skłoniłoby mnie do zmiany na pracę w innej dziedzinie. To znaczy nic oprócz tego, co się stało i co zmusiło mnie do zmiany. Niewidzialna ręka Przeznaczenia pozwalała mi dreptać w kółko pod wpływem mojej własnej próżności, aż wreszcie zacząłem czuć się ważny. W świetle moich trzeźwiejszych lat zastanawiam się teraz, czy ta niewidzialna ręka celowo nie pozwala nam, naiwnym istotom ludz- kim, paradować przed naszymi własnymi zwierciadłami próżności, dopóki nie przejrzymy na oczy i nie zobaczymy, jak prostacko się za- chowujemy, a potem zaczniemy wstydzić się za siebie. W każdym razie wydawało się, że mam przed sobą prostą drogę, masę węgla w zapasie, wodę w lokomotywie i że trzymam rękę na przepustnicy — otworzyłem jak najszerzej się dało i pognałem z kopyta. Niestety! Przeznaczenie czekało tuż za rogiem, z ciężką pałką, która nie była wypchana watą. Oczywiście nie dostrzegłem zbliżającej się klęski, dopóki nie nastąpiła. Moja historia jest smutna, chociaż nie aż taka, jaką wielu innych mogłoby opowiedzieć, gdyby zechcieli być szczerzy wobec siebie. 20 Prawa sukcesu. Tom XIII i XIV :: Napoleon Hill :: Złote Myśli Jak grom z jasnego nieba spadła na mnie panika roku 1907 i w prze- ciągu jednej nocy oddała mi trwałą przysługę, niszcząc przedsiębior- stwo, w którym pracowałem, i zabierając mi wszystko, co do ostat- niego dolara10. To było moje pierwsze poważne niepowodzenie! Błędnie odebrałem je wtedy jako klęskę. Ale nie była to klęska, a zanim zakończę tę część, wyjaśnię wam, dlaczego. 21 Dlaczego warto mieć pełną wersję? Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://prawa-sukcesu-tom13-14.z lotemysli.pl

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Anthony Lee UC Santa Barbara

"I bought an awesome study guide, which helped me get an A in my Math 34B class this quarter!"

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.