New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Prawa-sukcesu--Tom-XV-i-tom-XVI---Napoleon-Hill

Views
21
Downloads
0
Pages
16

Prawa-sukcesu--Tom-XV-i-tom-XVI---Napoleon-Hill

Marketplace > Business > Prawa sukcesu Tom XV i tom XVI Napoleon Hill
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
16
WORDS
KARMA
10 ?
Views

21

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 16 page Document was uploaded by an elite notetaker on Saturday December 19, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 21 views.


×

Reviews for Prawa-sukcesu--Tom-XV-i-tom-XVI---Napoleon-Hill

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/19/15
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Prawa sukcesu. Tom XV i tom XVI" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Złote Myśli & Napoleon Hill, rok 2011 Autor: Napoleon Hill Tytuł: Prawa sukcesu. Tom XV i tom XVI Data: 10.08.2012 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacjibez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Tom Piętnasty: Tolerancja Tolerancja............................................................................9 Jak zlikwidować wojny......................................................21 Podłoże ............................................................................21 Plan...................................................................................37 Tolerancja..........................................................................69 Tom Szesnasty: Złota zasada Złota zasada.....................................................................75 Potęga modlitwy................................................................86 Mój kodeks etyki..............................................................119 Usługa osobistej analizy..................................................166 Kwestionariusz analizy do spisu własnej osobowości ....168 Niezdecydowanie............................................................172 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI TOLERANCJA Kiedy świt Inteligencji rozłoży swoje skrzydła nad wschodnim hory- zontem postępu, a Niewiedza i Zabobony zostawią swoje ostatnie odciski stóp na piaskach Czasu, zapisane zostanie w księdze ludz- kich zbrodni i pomyłek, że najbardziej nieszczęsnym grzechem człowieka była Nietolerancja! Najzagorzalsza Nietolerancja wyrasta z różnic opinii na tle rasowym i religijnym, w wyniku nauk przyswojonych we wczesnym dzieciń- stwie. Jak dużo czasu jeszcze potrzeba, o Panie Ludzkiego Przezna- czenia, zanim my biedni śmiertelnicy zrozumiemy szaleństwo, jakim są próby niszczenia siebie nawzajem z powodu dogmatów, wierzeń i innych powierzchownych spraw, co do których się nie zgadzamy? Czas wyznaczony nam na tej ziemi to zaledwie jedna krótka chwila, co najwyżej! Zapalamy się jak świece, na chwilę. Świecimy przez moment, po czym gaśniemy! Dlaczego nie możemy żyć tak, podczas tego krót- kiego pobytu na ziemi, żeby kiedy Wielki Powóz zwany Śmiercią podjedzie i ogłosi, że nasza wizyta na tym padole właśnie się kończy, być gotowymi zwinąć nasze namioty i jak Arabowie na pustyni bez słowa podążyć za tym Powozem w Ciemność i Nieznane, nie czując strachu ani drżenia? 4 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI Mam nadzieję, że kiedy przejdę na drugą stronę, nie znajdę tam żad- nych Żydów czy gojów, katolików ani protestantów, Niemców, An- glików, Francuzów ani Rosjan, czarnych ani białych, czerwonych ani żółtych. Mam nadzieję, że znajdę tam tylko ludzkie Dusze, samych Braci i Siostry, niezmienionych przez rasę, wyznanie czy kolor skóry. Chciałbym, aby Nietolerancja odeszła w dal, tak abym mógł położyć się i odpocząć jedno lub dwa stulecia. Aby spokoju mego nie mąciły trud, ciemnota, przesądy i drobne nieporozumienia, które naznaczają naszą ziemską egzystencję chaosem i smutkiem. 5 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI POTĘGA MODLITWY — Nie — powiedział prawnik. — Nie wniosę pańskiego oskarżenia przeciwko temu człowiekowi. Może pan wziąć kogoś innego do tej sprawy albo może pan ją wycofać, jak pan woli. — Myśli pan, że nic się na tym nie da zarobić? — Prawdopodobnie dałoby się na tym trochę zarobić, ale na te pie- niądze ten człowiek musiałby sprzedać ten niewielki domek, gdzie mieszka i który jest jedyną rzeczą, jaką on ma! Ale i tak nie chcę się mieszać w tę sprawę. — Wystraszył się pan, co? — Wcale nie. — Pewnie ten gość bardzo błagał, żeby mu odpuścić? — No tak, tak było. — Apan ustąpił, no nie? — Tak. — Co pan właściwie zrobił? 6 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI — Chyba trochę się rozpłakałem. — I ten gościu bardzo pana prosił, tak? — Nie, tego nie powiedziałem. Nie odezwał się do mnie ani słowem. — Aaa, to mogę łaskawie zapytać, do kogo się zwracał na pańskim przesłuchaniu? — Do Boga Wszechmogącego. — Aha, zaczął się modlić, tak? — Nie specjalnie dla mnie, wcale nie na pokaz. Widzi pan, znala- złem ten domek dość łatwo i zapukałem do drzwi, które stały otwo- rem, ale nikt mnie nie słyszał. Wszedłem więc do małego przedsion- ka i zobaczyłem przez niedomknięte drzwi przytulny salonik. A tam na łóżku, z siwą głową wysoko na poduszkach, leżała starsza pani wyglądająca zupełnie tak samo jak moja matka, ostatnim razem kie- dy widziałem ją żywą na tej ziemi. Miałem właśnie zapukać, kiedy powiedziała: „Dobrze tatku, możemy zaczynać, jestem gotowa”. A na kolanach przy jej łóżku klęczał stary, siwowłosy człowiek, jeszcze starszy niż jego żona, jak mi się zdawało. I wtedy już za skarby świa- ta nie mogłem zapukać. No więc on zaczął. Najpierw przypomniał Bogu, że nadal są Jego posłusznymi dziećmi, żona i on, i że obojęt- nie, co On uważa za słuszne zesłać na nich, nie będą się buntować wobec jego woli. Oczywiście „ciężko nam będzie stać się bezdomny- mi teraz na starość, kiedy biedna mama jest taka chora i bezradna, i 7 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI ech! Jak zupełnie inaczej by to było, gdyby chociaż jeden z chłopa- ków ocalał z wojny”. Wtedy głos mu się jakby załamał, a biała ręka ukradkiem wysunęła się spod kołdry i pogładziła go po siwych wło- sach. Potem powtórzył jeszcze raz, że nic nie mogłoby być znowu tak straszne, jak rozstanie z tymi trzema synami — chyba żeby roz- dzielono jego i matulę. Na koniec zaczął pocieszać się faktem, iż dobry Bóg wie, że to nie z jego winy grozi im teraz obojgu utrata ich małego domku, co ozna- czałoby żebractwo i spanie w przytułkach — gdzie prosili, aby Bóg ich nie zsyłał, jeśli taka Jego wola. A potem zacytował mnóstwo obietnic o bezpieczeństwie tych, którzy pokładają swoją ufność w Bogu. Prawdę mówiąc, była to najbardziej przejmująca modlitwa, jaką kiedykolwiek słyszałem. A na końcu poprosił o błogosławień- stwo Boże dla tych, którzy mieli ich skarżyć i domagać się sprawie- dliwości. Prawnik ciągnął dalej, bardzo cichym głosem: — I — myślę teraz — że wolałbym sam dziś iść spać do przytułku, niż splamić swoje serce i ręce krwią z takiego oskarżenia jak to. — Boimy się pokonać modlitwę staruszka? — Niech cię Bóg błogosławi, człowieku, ale nie mógłbyś jej poko- nać! — powiedział prawnik. — Powiadam ci, on pozostawił wszyst- ko woli Bożej; wyłuszczył swoje i nasze pragnienia Bogu, ale ze 8 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI wszystkich mów sądowych, jakie słyszałem, ta była najlepsza. Wi- dzisz, uczono mnie tych rzeczy w dzieciństwie. No i zobacz, dlacze- go poszedłem tam właśnie wtedy, kiedy mogłem usłyszeć tę modli- twę? Nie wiem na pewno, ale jedno wiem — że oddaję tę sprawę. — Żałuję — powiedział klient, wiercąc się niespokojnie — że mi pan powiedział o tej modlitwie staruszka. — Dlaczego? — No bo chciałbym dostać pieniądze ze sprzedaży tego domu, ale mnie też nauczono Biblii dosyć dobrze, kiedy byłem małym chłop- cem i nie w smak mi przeciwstawiać się temu, o czym pan mówi. Trzeba było nie słuchać ani słówka, a następnym razem radzę nie podsłuchiwać czegoś, co nie jest przeznaczone dla pańskich uszu. Prawnik uśmiechnął się. — Mój drogi panie — powiedział. — Znowu pan jest w błędzie. To było przeznaczone dla moich uszu; i dla pańskich także. Bóg Wszechmogący tak to przeznaczył. Jeszcze pamiętam, jak moja stara matka śpiewała o tym, że Bóg działa w najdziwniejszy sposób. — Tak, moja matka też to śpiewała — powiedział klient, zgniatając dokumenty roszczeniowe w dłoniach. — Może pan do nich zadzwo- nić rano, jeśli pan chce, i niech pan powie „matuli” i „tatkowi”, że pozew został wycofany. 9 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI — W najdziwniejszy sposób — dodał prawnik z uśmiechem. *** Ani ta lekcja, ani ten kurs, którego jest częścią, nie opiera się na ckli- wych sentymentach, ale nie da się uciec od prawdy, że sukces w swo- jej najwyższej i najszlachetniejszej formie sprowadza człowieka w końcu do widzenia wszystkich relacji międzyludzkich z uczuciem głębokiego wzruszenia; takim, jakie czuł ów prawnik, podsłuchaw- szy modlitwę starego człowieka. Może to staroświeckie myślenie, ale jakoś nie mogę pozbyć się prze- konania, iż żaden człowiek nie może osiągnąć najwyższej kategorii sukcesu bez pomocy naprawdę szczerej modlitwy! Modlitwa jest kluczem, którym można otworzyć sekretne przejście opisywane w Części Jedenastej. W naszym wieku świeckich spraw, kiedy szczytowa myśl większości ludzi koncentruje się na gromadze- niu bogactwa albo walce o utrzymanie się przy życiu, łatwo nam jest przegapić potęgę szczerej modlitwy. Nie twierdzę, że powinniście uciekać się do modlitwy jako sposobu na rozwiązanie swoich codziennych problemów, które wymagają na- tychmiastowej uwagi. Nie posunę się tak daleko w kursie szkolenio- wym przeznaczonym głównie dla tych, którzy potrzebują go na dro- dze do sukcesu mierzonego w dolarach. Ale czy mógłbym nieśmiało 10 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI zasugerować, abyście może spróbowali tak na próbę pomodlić się, kiedy wszystko inne nie zdoła przynieść wam zadowalającego sukce- su? Trzydziestu chłopa, rozczochranych, z zaczerwienionymi oczami, w rządku przed sędzią Sądu Policyjnego San Francisco. Zwykłe poran- ne towarzystwo pijaków i chuliganów. Niektórzy starzy bywalcy, inni zwiesili głowy ze wstydu. Właśnie kiedy ucichł chwilowy rumor spowodowany wprowadzeniem aresztantów, zdarzyła się dziwna rzecz. Silny, czysty głos gdzieś z głębi zaczął śpiewać: Zeszłej nocy gdy spałem, Sen piękny widziałem. „Zeszłej nocy!” Przecież był to dla nich wszystkich koszmar albo pi- jackie zamroczenie. Ta pieśń była takim kontrastem do okropnej rze- czywistości, że wszyscy doznali nagłego szoku na myśl przyniesioną w tej pieśni. W Jerozolimie stałem, Na świątynię spoglądałem. Mówiła dalej pieśń. Sędzia zastygł na chwilę. Zapytał po cichu. Były członek słynnej kompanii operowej czekał na proces w sprawie fał- szerstwa. To on śpiewał w swojej celi. 11 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI W międzyczasie pieśń biegła dalej, a każdy z ludzi stojących w linii okazał jakiś rodzaj emocji. Jeden czy dwóch upadło na kolana. Jeden chłopiec na końcu szeregu, po desperackiej próbie odzyskania samo- kontroli, oparł się o ścianę, schował twarz w ramionach i załkał: „Och mamo, matko moja”. Te łkania, przedzierające się do serc wszystkich, którzy je słyszeli, oraz ta pieśń, wciąż wlewająca się na salę sądową, zlały się ze sobą w ogól- nej ciszy.Wreszcie jeden z ludzi zaprotestował: — Wysoki Sądzie — powiedział. — Czy musimy tego słuchać? Je- steśmy tu, by dostać swoją karę, ale to... On też zaczął szlochać. […] 12 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI MÓJ KODEKS ETYKI I. Wierzę w Złotą Zasadę jako podstawę wszelkich zachowań ludz- kich, dlatego nigdy nie uczynię innej osobie tego, czego nie chciał- bym, aby ta osoba uczyniła mnie, gdybyśmy się zamienili miejscami. II. Będę uczciwy, nawet w najdrobniejszych szczegółach, we wszyst- kich moich transakcjach z innymi. Nie tylko dlatego, że pragnę być dla nich fair, ale też z powodu mojego pragnienia, aby wyryć ideę uczciwości w mojej własnej podświadomości, tym sposobem wplata- jąc tę podstawową cechę w mój własny charakter. III. Będę wybaczał tym, którzy są niesprawiedliwi wobec mnie, nie zastanawiając się, czy zasługują na to czy nie, ponieważ rozumiem prawo, poprzez które wybaczanie innym wzmacnia mój własny cha- rakter i zaciera w podświadomości ślady moich własnych przewi- nień. IV. Będę zawsze sprawiedliwy, hojny i fair wobec innych, nawet jeśli wiem, że te czyny przejdą niezauważone i nie zapamiętane, jeśli cho- dzi o zwykłe rodzaje wynagradzania, ponieważ rozumiem i zamie- rzam zastosować prawo, z którego pomocą charakter człowieka jest wyłącznie sumą jego czynów i dokonań. 13 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI V. Czas, który poświęciłbym na odkrycie i obnażenie słabości i błę- dów innych, poświęcę z lepszym skutkiem na odkrycie i naprawie- nie moich własnych. VI. Nie będę nikogo oczerniać, obojętnie jak bardzo będę przekona- ny, że tej osobie należy się takie potraktowanie, ponieważ nie pragnę zakorzeniać żadnych destrukcyjnych sugestii we własnej podświado- mości. VII. Rozumiem potęgę Myśli jako otworu wlotowego, który prowa- dzi z wszechświatowego oceanu życia do mojego umysłu. Dlatego nie będę wypuszczać na ten ocean żadnych destrukcyjnych myśli, ażeby nie zatruły umysłów innych. VIII. Zwyciężę powszechną ludzką tendencję ku nienawiści, zazdro- ści, złośliwości, czarnowidztwu, zwątpieniu i strachowi, ponieważ wierzę, że są to nasiona, z których świat zbiera plon w postaci więk- szości swoich kłopotów. IX. Kiedy umysł mój nie będzie zajęty myślami zmierzającymi ku osiągnięciu mojego Określonego Celu Głównego w życiu, chętnie napełnię go myślami o odwadze, pewności siebie, dobrej woli wobec innych, wierze, uprzejmości, lojalności, umiłowaniu prawdy i spra- wiedliwości, ponieważ wierzę, że to są nasiona, z których świat zbie- ra plony postępowego rozwoju. 14 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI X. Rozumiem, że sama pasywna wiara w słuszność filozofii Złotej Zasady nie ma absolutnie żadnej wartości, ani dla mnie, ani dla niko- go innego, dlatego będę czynnie wcielał w życie tę uniwersalną zasa- dę we wszystkich moich transakcjach z innymi. XI. Rozumiem prawo, działaniem którego mój charakter rozwija się z moich czynów i myśli. Dlatego będę troskliwie uważał na wszyst- ko, co składa się na jego rozwój. XII. Rozumiejąc, że trwałe szczęście przychodzi tylko poprzez po- maganie innym w odnalezieniu go, że żaden akt życzliwości nie po- zostaje bez nagrody, nawet jeśli nie zostanie ona wypłacona bezpo- średnio, zrobię wszystko, co w mojej mocy, ażeby pomagać innym zawsze i wszędzie, kiedy pojawi się taka możliwość. Zauważyliście częste pojawianie się w tym kursie odniesień do Emersona. Każdy uczeń tego kursu powinien posiadać kopię Esejów Emersona, a Esej o Kompensacji powinien być czytany i przerabiany przynajmniej co trzy miesiące. Zauważcie, czytając ten esej, że zaj- muje on się tym samym prawem, na którym oparta jest Złota Zasada. 15 Dlaczego warto mieć pełną wersję? Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://prawo-sukcesu-tolerancja. zlotemysli.pl

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Kyle Maynard Purdue

"When you're taking detailed notes and trying to help everyone else out in the class, it really helps you learn and understand the material...plus I made $280 on my first study guide!"

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Parker Thompson 500 Startups

"It's a great way for students to improve their educational experience and it seemed like a product that everybody wants, so all the people participating are winning."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.