New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Gotowa-na-sukces---Elizabeth-Gnocco

Views
8
Downloads
0
Pages
18

Gotowa-na-sukces---Elizabeth-Gnocco

Marketplace > Business > Gotowa na sukces Elizabeth Gnocco
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
18
WORDS
KARMA
10 ?
Views

8

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 18 page Document was uploaded by an elite notetaker on Sunday December 20, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 8 views.


×

Reviews for Gotowa-na-sukces---Elizabeth-Gnocco

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/20/15
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Gotowa na sukces" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011 Autor: Elizabeth Gnocco Tytuł: Gotowa na sukces Data: 12.01.2012 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacjibez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Kilkasłówwstępu........................................................................▯................. 4 Rozdział1.Wizja ........................................................................▯................... 8 Rozdział2.Tojestmożliwe ........................................................................▯.. 16 Rozdział3.Dajsobieszansę ........................................................................▯ 20 Rozdział4.Osiemkrokówdoniezależnościzawodowej ............................... 27 Krokpierwszy.Znajdźswojąniszę .................................................... 28 Krokdrugi.Zdefiniujswoichodbiorców/klientów ............................. 37 Kroktrzeci.ZdiagnozujproblemTwoichklientów ............................. 39 Krokczwarty.Zaoferujrozwiązanie .................................................. 43 Krokpiąty.Wykreujprodukt ............................................................. 45 Krokszósty. Stwórzstronęinternetową ............................................ 49 Kroksiódmy.Wypromujswojeprodukty .......................................... 52 Krokósmy.Zdobądźpartnerówdopromocji ..................................... 57 Rozdział5.Kołopostępów ........................................................................▯.. 62 Rozdział6.Trzyzasadyleżąceupodstawsukcesu ........................................ 65 Unikatowość(wyróżnianiesię) ........................................................ 66 Dążeniedodoskonałości .................................................................. 67 Dzieleniesięzinnymi ...................................................................... 68 Rozdział7.Opowiedzswojąhistorię ........................................................... 71 Rozdział8.Twojadrogazaczynasięodmiejsca,wktórymjesteś ................. 75 Rozdział9.Osiemkrokówwschemacie ....................................................... 78 Rozdział10.Wezwaniedodalszegodziałania ............................................. 79 Kilkasłówwstępu Celem tej publikacji jest zainspirowanie Cię i zachę- cenie do podjęcia działań skierowanych na osiągnię- cie niezależności zawodowej, osobistej i finansowej. Zapraszam Cię do wykreowania nowego stylu życia, w którym to, co stanowi Twoją pasję, w sposób natu- ralny stanie się dla Ciebie źródłem dochodów, satys- fakcji i rozwoju. Właśnie tutaj pokażę Ci, w jaki spo- sób możesz wykorzystać swój potencjał i pomysły do zbudowania niezależności zawodowej. PrzedstawiamCistrategięośmiukroków,którawpro- sty i przejrzysty sposób ukazuje metodę połączenia tego, co Cię pasjonuje, z możliwością zarabiania na tym. Pokażę Ci, jak poprzez kreowanie i sprzedaż własnych produktów osiągnąć satysfakcjonującą sy- tuację finansową, niezależność oraz poczucie sensu i radości z tego, co robisz. Po zmianie Twojego stylu życia będziesz robiła to, co Cię autentycznie interesuje i pasjonuje. Przestaniesz traktować kolejne czynności jak pracę konieczną do 4 Kilkasłówwstępu wykonania, gdyż stanie się ona spójnym, integralnym, pożądanym elementem Twojego życia. Dzięki temu cała Twoja energia będzie mogła być skupiona na jak najlepszym wykonywaniu tego, co robisz, a nie na zastanawianiu się, jak zarobić pieniądze. Przekonasz się wówczas, że miłość do wykonywanych czynności i stuprocentowe zaangażowanie sprawiają, że pienią- dze stają się „efektem ubocznym” Twoich działań. Nie będąc celem samym w sobie, pieniądze będą ele- mentem, który pojawi się jako konsekwencja dobrze wykonanych zadań. Wiedza zamieszczona w tej książce skierowana jest do kobiet, które mają pasję, zainteresowania, wiedzę bądź doświadczenie, i pragną wykorzystać to do zbu- dowania osobistej niezależności. Będzie ona również pomocna dla tych kobiet, które nie mają jeszcze po- mysłu na siebie, które jeszcze nie odnalazły życiowej misji, jednak wiedzą, że chcą kreować swoje życie według własnych preferencji. W końcu, skierowana jest do tych wszystkich kobiet, które pragną dokonać zmian w swoim życiu, zerwać z dotychczasową pra- cą, nieustannym biegiem i wymaganiami stawianymi przez korporacje. Każdakobieta,któramawystarczającodużodetermi- nacji i wiary w siebie, może stać się ekspertem w do- wolnej dziedzinie. Dzięki temu może zdobyć nieza- 5 ElizabethGnocco leżność zawodową, podejmować sensowne działania oraz uzyskiwać satysfakcjonujące zarobki. Żyjemy w czasach, w których przed kobietami stawia się bardzo wysokie wymagania. Z jednej strony ich zadaniem jest tworzenie ogniska domowego, opieka nad rodziną i domem. Z drugiej — niezwykle silna jest presja, by kobiety się rozwijały, uczyły, pracowa- ły. Aby nie zamykały się w czterech ścianach, by wy- chodziły w świat dzielić się swoimi zasobami, wiedzą i osobowością. Każda z nas ma prawo wyboru, jak chce żyć. Pamiętaj, że zawsze masz możliwość podej- mowania własnych decyzji i zawsze również możesz coś zmienić w swoim życiu. Każdy dzień jest dobry, by zacząć, nawet od takich drobnych, niemal niezau- ważalnych zmian, które w końcu mogą przynieść pożądane rezultaty. Zastanów się teraz i odpowiedz sobie na poniższe pytania:  Jak mocno chcesz, aby Twoje działania zawodo- we stały się Twoim stylem życia, a nie elementem, który Cię męczy, zabiera energię i zasoby?  Na ile praca pozbawiająca Cię możliwości two- rzenia i wykorzystywania w pełni własnych zaso- bów sprawia, że czujesz się „więźniem sytuacji”?  Jak bardzo cenisz sobie niezależność, wolność i swój czas?  Jak często zdarza Ci się marzyć, aby stanąć na własnych nogach i być niezależną zawodowo? 6 Kilkasłówwstępu Ta książka skierowana jest do każdej kobiety, która ma wystarczająco determinacji i wiary w siebie, by podjąć wyzwanie dokonania istotnych zmian w swo- im życiu, dzięki którym zyska:  Czas dla siebie, rodziny i przyjaciół.  Pieniądze, by móc swobodnie żyć i zaspokajać wszelkie potrzeby.  Możliwość rozwoju, tworząc i kreując własne produkty.  Możliwość robienia tego, co lubi, z poczuciem, że ma to sens.  Możliwość pomagania innym. Serdecznie Cię zapraszam do kreowania swojego no- wego stylu życia! Rozdział 2. Tojestmożliwe Być może odnosisz wrażenie, że to, co właśnie napi- sałaś, jest jedynie pobożnym życzeniem. Pamiętaj, że tym, co stoi na przeszkodzie, by marzenia przekształ- cić w rzeczywistość, jesteś Ty sama i sposób Twojego myślenia. Głębokie przekonanie, że coś jest możliwe, to podstawa, aby cokolwiek zmienić. Uwierz zatem, że Twoja wizja siebie może stać się rzeczywistością. Ja sama długo wątpiłam, czy kiedykolwiek uwolnię się od tradycyjnego pojmowania pracy i roli kobie- ty. Nieustannie zastanawiałam się, jak ułożyć swoje życie, jakie decyzje podjąć, by być szczęśliwą, wol- ną, niezależną, spełnioną, by mieć kochającą rodzinę i czas dla niej. To były marzenia, które dzięki mojej determinacji, wierze, wytrwałości oraz licznym dzia- łaniom spełniły się! Moje życie ułożyło się tak, jak sobie tego życzyłam. Wiedziałam, że chcę zostać psychologiem, który bę- dzie pomagał innym w odkrywaniu ich własnego po- tencjału, zasobów, pasji, w rozwijaniu ich zdolności 16 Rozdział2.Tojestmożliwe i dążeniu do lepszego, pełniejszego życia. Zawsze to- warzyszyła mi wizja tego, jak chcę żyć, wyglądać i jak chcę się czuć. Oczywiście nie wszystko układało się tak, jakbym sobie tego życzyła od samego początku. Przez pewien czas miałam pracę, która całkowicie wysysała moją energię. Po 8–10 godzinach wysiłku wracałam do domu zmęczona i jedynym, o czym ma- rzyłam, był sen. W pewnym momencie praca stała się monotonna i przewidywalna — miałam poczucie, że zabija drzemiącą we mnie kreatywność. Czułam, że postępuję wbrew sobie; moje życie mijało dzień po dniu na wykonywaniu czynności, które nie były dla mnie ważne; które nie przyczyniały się ani do mojego rozwoju, ani do pomocy innym. W końcu pewnego dnia stanowczo stwierdziłam, że nie godzę się na ta- kie funkcjonowanie, że to już koniec. Pomyślałam, że chcę mieć czas dla siebie i dla swoich bliskich, chcę robić coś przydatnego i ważnego. Chcę być niezależ- na. Zwolniłam się z pracy. Pierwsze dni były cudow- ne, w końcu odpoczęłam, cieszyłam się wizją nowe- go życia. Nie trwało to jednak długo. Po kilkunastu dniach bez pracy zaczęłam poważnie zastanawiać się nad tym, co dalej. To co ja właściwie mam robić? Wtedy właśnie zaczęłam poszukiwać różnych szko- leń, wykładów, seminariów, książek, które miały po- móc mi w odkryciu swojej własnej drogi i sprawić, że zacznę zajmować się tym, co będzie przynosiło satys- 17 ElizabethGnocco fakcję, rozwój oraz pieniądze. Był to bardzo owocny czas, który doprowadził mnie do wielu odkryć, dzię- ki którym postanowiłam zająć się tym, co lubię i na czym się znam. Odnalazłam i dookreśliłam temat, ja- kim będę się zajmować (pozycjonowanie).Dziękiwy- trwałemu czytaniu i szkoleniom oraz natychmiasto- wemu stosowaniu w życiu tego, czego się uczyłam, stałam się kobietą bardziej świadomą siebie, swoich potrzeb, potencjału i możliwości oraz zyskałam wy- sokie poczucie sprawczości (doświadczenie, że jeżeli się czegoś bardzo chce i zaczyna nad tym z deter- minacją pracować, to zawsze się to osiąga). Wypra- cowałam kilka skutecznych rozwiązań, które mogą być pomocne dla innych (pomoc), zaczęłam tworzyć produkty (produkt) oraz je sprzedawać (promocja). Tak jak marzyłam — zostałam psychologiem. Do- datkowo jestem współzałożycielką stowarzyszenia wspierającego działania międzykulturowe, dzięki czemu realizuję swoją potrzebę bezinteresownej po- mocy innym. Odbyłam roczną podróż po Stanach Zjednoczonych, przebywając w miejscach, o których zobaczeniu zawsze marzyłam. Otrzymałam rów- nież trzymiesięczne stypendium w Londynie, gdzie współtworzyłam projekt skierowany do Polek pracu- jących w londyńskim City. Obecnie przygotowuję się do rozpoczęcia studiów doktoranckich z psychologii. Moje życie jest pełne przygód, pasji, ciekawych ludzi 18 Rozdział2.Tojestmożliwe i wciąż pojawiających się nowych możliwości. Teraz widzę, że wykonanie jednego właściwego kroku to droga do odkrycia kolejnych możliwości, które za- czynają pojawiać się niemal automatycznie i dzięki którym możliwe jest kreowanie życia takiego, jakiego chcemy, a nie takiego, jakie się przypadkowo zdarzy. Będę Cię gorąco zachęcać, abyś również, tak jak ja, uwierzyła we własne możliwości. Abyś wykorzystała to, na czym się znasz, czym się interesujesz i co jest Twoją pasją lub hobby, do uczenia innych i pomaga- nia im. Nie musisz samodzielnie poszukiwać na to sposobu — dostajesz gotowy przepis tutaj — wspól- nie przejdziemy przez osiem kroków, dzięki którym opiszesz swoje 4P. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Nigdy nie pozwalaj sobie na życie poniżej Twoich możliwości! Rozdział4.Osiemkrokówdoniezależnościzawodowej Krokczwarty. Zaoferujrozwiązanie Kolejnym krokiem, po zdiagnozowaniu problemów, potrzeb i trudności, z jakimi borykają się Twoi klien- ci, jest stworzenie konkretnego rozwiązania, które może im naprawdę pomóc. Pomyśl nad tym, czy Ty sama doświadczałaś czegoś podobnego, jak sobie z tym radziłaś, gdzie możesz poszukać ewentualnych odpowiedzi na nurtujące ich pytania? Jeśli wystarcza- jąco zgłębiłaś wybraną przez siebie dziedzinę, to roz- wiązanie powinno pojawić się szybciej, niż myślisz. Pamiętaj, że to Ty jesteś osobą, która w tym okre- ślonym temacie wie dużo więcej niż Twoi odbiorcy, zatem to, co dla Ciebie może wydawać się oczywiste, dla nich może takie nie być. Zastanówsię,coTwoikliencipotrzebowalibywiedzieć, abyprzejśćzmiejsca,wktórymznajdująsięobecnie,do miejsca, w którym chcieliby być. Następnie sprecyzuj kroki, które muszą wykonać, aby to osiągnąć. Zacznij się nad tym zastanawiać, a przekonasz się wkrótce, że program sam stopniowo będzie się układał wTwojej głowie. Następnie do każdego zkroków dodawaj in- teresujące i wartościowe przykłady, szczegółowe in - formacje, punkty do wykonania, ćwiczenia. Skup się na wykreowaniu rozwiązania, za którym łatwo będzie podążać. Inspiracją do rozpoczęcia może okazać się uzupełnienie poniższych zdań. 43 ElizabethGnocco Zrób to teraz:  Aby osiągnąć pożądane rezultaty, moi klienci po- winni odbyć podróż z miejsca, w którym znaj- dują się obecnie, do miejsca, w którym chcą się znaleźć (celu). Aby tego dokonać, konieczne jest wykonanie następujących kroków.......................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................  Wykonując te kroki, moi klienci nieustannie po- winni mieć na uwadze.............................................. ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................  Typowe błędy, jakie pojawiają się przy wykony- waniu tego typu kroków, to..................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... 44 Rozdział4.Osiemkrokówdoniezależnościzawodowej  Plan mojego nowego rozwiązania będzie wyglą- dał następująco.......................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... (tak, stwórz plan Twojego rozwiązania teraz!) Krok piąty. Wykreujprodukt Teraz, kiedy już określiłaś swoją niszę (temat), od- biorców (klientów) oraz program zawierający roz- wiązanie, czas, abyś wykreowała produkt. Potrzebny jest on po to, byś miała konkretny sposób na dotarcie do swoich klientów. Musisz ubrać Twoje rozwiązanie w „coś”, po co klienci będą mogli sięgnąć, co będą mogli kupić. Produkt potrzebny jest zatem po to, abyś mogła zarabiać na swoim rozwiązaniu, dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem. Bardzowieluludzichciałobydokonaćzmianwswoim życiuiczerpaćdochodyzbyciaekspertamiidoradca- mi w określonych dziedzinach, jednak tylko niewielu pomyśli nad stworzeniem produktu bądź programu, który mogliby zaoferować klientom. Nigdy nie napi- szą książki, nie zrobią prezentacji, nie przygotują se- minarium, warsztatu czy szkolenia, nigdy nie nagrają 45 ElizabethGnocco wideo czy nie stworzą kursu online. Nie zrobią tego wszystkiego głównie dlatego, że nie wiedzą, od czego zacząć, albo mają przekonanie, że nie będą potrafili tego zrobić. Tymczasem, nie posiadając konkretnych produktów, nie mają czego sprzedawać, a tym samym nie mają na czym zarabiać. Wbrew pozorom stworzenie produktu jest proste. Proponuję Ci zacząć od czegoś bardzo podstawowe- go, to znaczy od decyzji, w jaki sposób chciałabyś przekazywać swoją wiedzę i informacje klientom. Do wyboru masz zaledwie pięć dróg komunikacji, który- mi możesz docierać do innych. Zapoznaj się z nimi i zastanów, od której z nich zaczniesz.  Pierwszą drogą komunikacji, dzięki której inni będą mogli konsumować Twoją wiedzę, jest czytanie. Oznacza to, że możesz przekazywać wiedzę, pisząc książki, ebooki, artykuły, wpisy na blogu, przewodniki czy poradniki.  Drugą możliwością jest słuchanie. Możesz za- tem przekazywać informacje za pomocą audio CD, MP3, telekonferencji czy rozmów telefonicz- nych (jeden na jeden).  Trzecia forma to oglądanie. Możesz emitować Twoje przekazy w telewizji, na DVD czy w inter- necie (online wideo). 46 Rozdział4.Osiemkrokówdoniezależnościzawodowej  Czwarta możliwość to doświadczanie. Obej- muje to przygotowywanie konferencji na żywo, seminariów, szkoleń, warsztatów, prezentacji.  Ostatnia, piąta możliwość przekazywania wiedzy to przygotowywanie indywidualnych pro- gramów, takich jak indywidualne sesje coachin- gowe, mentoringowe czy consultingowe. Są to wszystko drogi, jakimi klient może zdobyć przekazywaną przez Ciebie wiedzę — czytając, słu- chając, oglądając, doświadczając i trenując. Wiele osób będzie chciało każdej z tych form, zatem Two- im zadaniem jest wybór kilku z możliwych kategorii, następnie zaczęcie od jednej i stopniowe rozwijanie się. Ludzie lubią mieć możliwość wyboru i lubią ko- rzystać z kilku opcji jednocześnie, przykładowo po przeczytaniu książki chętnie przyjdą na seminarium, a nawet indywidualny coaching. Zastanów się zatem, na jaką modalność chcesz oddziaływać? W czym bę- dziesz się dobrze czuć? Do czego masz predyspozy- cje i umiejętności? Przypominam, produkt potrzebny jest po to, byś mo- gła „zapakować” w niego przygotowane przez Ciebie rozwiązanie, swoją wiedzę, porady oraz doświadcze- nie. Tylko dzięki niemu będziesz miała możliwość otrzymania za swą wiedzę pieniędzy i rozwijania wła- snegobiznesu.ZapewniamCię,żetysiąceludzibędzie chciało zapłacić za porady, które będziesz oferować. 47 ElizabethGnocco Od jakiego rozwiązania zatem zaczniesz? Którą dro- gę sprzedaży wiedzy wybierzesz? Książkę, szkolenie, consulting? Oczywiście nie ma dobrej ani złej drogi, zależy to tylko od Twoich preferencji i możliwości. Jak pisałam wcześniej, ważne jest, byś od czegoś za- częła, później sama się przekonasz, że zechcesz po- szerzać swój produkt o nowe opcje sprzedaży. Treść zawartą w ebooku możesz z łatwością przełożyć na szkolenie lub filmy wideo sprzedawane online. Pa- miętaj, ludzie lubią mieć wybór — zatem twórz dla nich jak najwięcej opcji i możliwości. Chcąc pomóc Ci w rozpoczęciu procesu tworzenia produktu, za- chęcam do uzupełnienia poniższych zdań. Zrób to teraz:  Prawdopodobnie moi klienci najbardziej chcieli- by się uczyć za pomocą modalności...................... ..................................................................................... (wybierz: czytanie, słuchanie, oglądanie, doświad- czanie, trening indywidualny).  Modalność, w jakiej ja chciałabym najbardziej uczyć, to..................................................................... ..................................................................................... (pisanie, mówienie — CD, nagranie wideo, szkole - nia grupowe na żywo, rozmowa jeden na jeden).  Uważam, że pierwszym produktem lub progra- mem, jaki wykreuję dla moich klientów, będzie... ..................................................................................... 48 Dlaczego warto mieć pełną wersję? Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://http://gotowa-na-sukce s.zlotemysli.pl

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Amaris Trozzo George Washington University

"I made $350 in just two days after posting my first study guide."

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.