New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Newport-International-Group-Runway-News-Update--Taylor-Swift-Ikke-En-God-Pasform-For-Victo

Views
26
Downloads
0
Pages
1

Newport-International-Group-Runway-News-Update--Taylor-Swift-Ikke-En-God-Pasform-For-Victo

Marketplace > Business > Newport International Group Runway News Update Taylor Swift Ikke En God Pasform For Victo
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
1
WORDS
KARMA
10 ?
Views

26

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 1 page Document was uploaded by an elite notetaker on Monday December 21, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 26 views.


×

Reviews for Newport-International-Group-Runway-News-Update--Taylor-Swift-Ikke-En-God-Pasform-For-Victo

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/21/15
NEWPORT INTERNATIONAL GROUP RUNWAY NEWS UPDATE: TAYLOR SWIFT IKKE EN GOD PASFORM FOR VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW, SIGER ANGEL JESSICA HART Source Ligner Taylor Swift har nogle blandede anmeldelser fra hendes optræden på Victoria's Secret Fashion Show. Sangeren tog scenen på Lexington tøjhus i NYC på onsdag, November 13, belting ud hendes hit melodier som en sværm af VS skønheder gik banen i knap-der påklædning. Og mens den "Jeg vidste du var problemer med" sanger kan har erklæret sig "Best Friends Forever" med et par af Victoria's Secret Angels, herunder Lily Aldridge, Erin Heatherton og Cara Delevingne, ikke alle supermodel synger den sangfugl roser. "Jeg tror, du ved hvad, Gud velsigne hende [Taylor Swift] hjertet. Jeg tror hun er stor,"sagde Hart til Dametøj dagligt på seriens afterparty før du kaster en skygge på sangeren. "Men, jeg kender, mig, hun ikke passede. Jeg ved ikke, hvis jeg skal sige der." Hmm. Spurgte, om de syv-tiden Grammy vinder kunne trække ud for at være en Victoria Secret model, svarede den 27-årige australske skønhed blot, "Nej" "Jeg tror hvad du finde, at for mange af os, vi har arbejdet for 14, 15 år; hvad det tager for at gøre det her kommer fra erfaring og selvtillid og at vide, hvordan man kan være sikker på dig selv, "forklarede hun. "Jeg tror det kommer med alderen. Det er absolut benchmark for alle arbejdspladser." Mens Hart ikke kan være Taylors største fan, virker det som om sangeren har fundet en ny BFF i model Cara Delevingne, der også tidligere dateret sangerens ex Harry Styles (boybander og land cutie opdelt i januar 2013, mens Harry og Cara blev kædet sammen med i September). Modellen i øjeblikket delt en yndig Instagram pic af pals poserer sammen backstage på showet, captioning foto, "Trouble x 2". I den frække selfie stikker Cara sin tunge ud Miley Cyrus-stil som Swift gør en chokeret udtryk, og besties blev også set deler en venlig butt slag på scenen. Double trouble, ja — træde varsomt, Harry!

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Amaris Trozzo George Washington University

"I made $350 in just two days after posting my first study guide."

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.