New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Newport-International-Group-Projects-Tokyo-Company--markedsanalyse

Views
7
Downloads
0
Pages
2

Newport-International-Group-Projects-Tokyo-Company--markedsanalyse

Marketplace > Business > Newport International Group Projects Tokyo Company markedsanalyse
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
2
WORDS
KARMA
10 ?
Views

7

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 2 page Document was uploaded by an elite notetaker on Monday December 21, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 7 views.


×

Reviews for Newport-International-Group-Projects-Tokyo-Company--markedsanalyse

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/21/15
Newport International Group Projects Tokyo Company: markedsanalyse Markedet analyse afsnit af din forretningsplan skal illustrere din branche og viden om markedet samt en af dine forskningsresultater og konklusioner. Dette afsnit er normalt præsenteres efter beskrivelse af virksomheden. Hvad skal medtages i dit Markedsanalyse Industri Beskrivelse og Outlook - Beskriv din branche, herunder dens nuværende størrelse og historiske vækstrate samt andre tendenser og karakteristika (fx stadie i livscyklussen, forventede vækstrate). Næste, en liste over de vigtigste kundegrupper inden for din branche. Oplysninger om din målgruppe - Begræns din målgruppe til en håndterbar størrelse. Mange virksomheder begår den fejl at forsøge at appellere til alt for mange mål markeder. Forskning og omfatte følgende oplysninger om dit marked: Særkender - Hvad er de kritiske behov for dine potentielle kunder? Er disse behov er opfyldt? Hvad er demografien i gruppen, og hvor befinder de sig? Er der nogen sæsonbestemte eller cykliske indkøb tendenser, der kan påvirke din virksomhed? Størrelsen af den primære målgruppe - Ud over at størrelsen på dit marked, hvilke data kan du medtage om de årlige køb dit marked gør i din branche? Hvad er den forventede vækst i markedet for denne gruppe? For mere information, se vores markedsundersøgelser guide for tips og gratis offentlige ressourcer, der kan hjælpe dig med at opbygge et marked profil. Hvor meget markedsandel, kan du vinde? - Hvad er det procentvise markedsandel og antallet af kunder, du forventer at få i et afgrænset geografisk område? Forklar logikken bag din beregning. Priser og bruttoavance mål - Definer din prisstruktur, bruttoavancer niveauer, og rabatten som du planlægger at bruge. Når du medtager oplysninger om nogen af markedets forsøg eller forskningsundersøgelser du har fuldført, skal du sørge for kun at fokusere på resultaterne af disse test. Alle andre oplysninger bør medtages i tillægget. Konkurrenceanalyse - Din konkurrencemæssige analyse skal identificere din konkurrence ved produktsortiment eller service og markedssegment. Vurdere følgende karakteristika det konkurrencemæssige landskab:  markedsandel  Styrker og svagheder  Hvor vigtig er din målgruppe til dine konkurrenter?  Er der nogen barrierer, der kan hindre dig som du indtaster på markedet?  Hvad er din chance for at komme ind på markedet?  Er der nogen indirekte eller sekundære konkurrenter, der kan påvirke din succes?  Hvilke hindringer for markedet, er der (fx skiftende teknologi, høj investeringsomkostninger, manglende kvalitet personale)? Lovgivningsmæssige begrænsninger - Medtag enhver kunde eller statslige lovkrav, der påvirker din virksomhed, og hvordan du vil overholde. Også citere alle operationelle eller omkostningsmæssige virkninger overensstemmelse proces vil have på din virksomhed. Når du har gennemført dette afsnit kan du gå videre til Organisation & Ledelse afsnit af din forretningsplan.

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Jennifer McGill UCSF Med School

"Selling my MCAT study guides and notes has been a great source of side revenue while I'm in school. Some months I'm making over $500! Plus, it makes me happy knowing that I'm helping future med students with their MCAT."

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Parker Thompson 500 Startups

"It's a great way for students to improve their educational experience and it seemed like a product that everybody wants, so all the people participating are winning."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.