New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Moja-Firma---Anna-Jarczyk

Views
7
Downloads
0
Pages
29

Moja-Firma---Anna-Jarczyk

Marketplace > Business Administration > Moja Firma Anna Jarczyk
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
29
WORDS
KARMA
10 ?
Views

7

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business Administration

This 29 page Document was uploaded by an elite notetaker on Monday December 21, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 7 views.


Similar to Course at University

Popular in Business Administration

×

Reviews for Moja-Firma---Anna-Jarczyk

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/21/15
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Moja Firma" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Złote Myśli & Anna Jarczyk, rok 2010 Autor: Anna Jarczyk Tytuł: Moja Firma Data: 16.04.2012 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPU...................................................................................................5 1. ABSOLUTNE PODSTAWY...................................................................................9 1.1. Pomysł na własną firmę..........................................................................................9 1.2. Formy prowadzonej działalności..........................................................................10 1.2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza.......................................................10 1.2.2. Spółka cywilna...............................................................................................11 1.2.3. Spółka akcyjna..............................................................................................12 1.2.4. Spółka jawna.................................................................................................13 1.2.5. Spółka komandytowa....................................................................................14 1.2.6. Spółka partnerska.........................................................................................16 1.2.7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością....................................................18 1.3. Koncesje i zezwolenia...........................................................................................20 1.3.1. Koncesje........................................................................................................20 1.3.2. Zezwolenia....................................................................................................21 2. URZĄD MIASTA / GMINY.................................................................................23 2.1. Zgłoszenie.............................................................................................................23 3. SĄD..................................................................................................................25 3.1. Krajowy Rejestr Sądowy.......................................................................................25 3.2. Zestawienie formularzy KRS...............................................................................26 4. URZĄD STATYSTYCZNY..................................................................................30 4.1. Zgłoszenie.............................................................................................................30 5. BANK................................................................................................................31 5.1. Założenie konta.....................................................................................................31 6. URZĄD SKARBOWY.........................................................................................34 6.1. Zgłoszenie.............................................................................................................34 6.2. Podatki.................................................................................................................35 6.2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.......................................................35 6.2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych.......................................................37 6.2.3. Zryczałtowany podatek dochodowy.............................................................41 6.2.4. Podatek liniowy............................................................................................47 6.3. Formy księgowości..............................................................................................48 6.3.1. Karta podatkowa..........................................................................................48 6.3.2. PKPiR...........................................................................................................50 6.3.3. Pełna księgowość..........................................................................................52 6.4. Zestawienie formularzy podatkowych.................................................................52 6.4.1. Zestawienie wzorów formularzy NIP............................................................52 6.4.2. Zestawienie wzorów formularzy CIT............................................................55 6.4.3. Zestawienie wzorów formularzy PIT...........................................................64 6.4.4. Zestawienie wzorów formularzy VAT..........................................................72 6.4.5. Zestawienie wzorów formularzy akcyzowych...............................................75 6.5. Inne......................................................................................................................78 6.5.1. Faktura..........................................................................................................78 6.5.2. Kasy fiskalne................................................................................................80 6.6. Wskaźniki i stawki................................................................................................81 6.6.1. Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy...........................................81 6.6.2. Ryczałty samochodowe – stawki za 1 km przebiegu pojazdu......................82 6.6.3. Diety.............................................................................................................82 6.6.4. Roczne stawki amortyzacyjne......................................................................82 7. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH..........................................................91 7.1. Zgłoszenie.............................................................................................................91 7.2. Składki..................................................................................................................93 7.2.1. Wysokość składek.........................................................................................94 7.2.2. Podstawa wymiaru składek..........................................................................96 7.3. Terminy ...............................................................................................................97 7.4. Przekaz elektroniczny..........................................................................................99 8. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY.................................................................100 8.1. Zgłoszenie...........................................................................................................100 9. SANEPID........................................................................................................102 9.1. Zgłoszenie...........................................................................................................102 10. INSPEKCJA HANDLOWA.............................................................................103 10.1. Zgłoszenie.........................................................................................................103 11. BIURO RACHUNKOWE.................................................................................104 11.1. Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym...................................................................104 12. PRACOWNICY...............................................................................................105 12.1. Zatrudnienie pracownika..................................................................................105 12.2 Rodzaje umów o pracę.......................................................................................106 12.2.1. Umowa o dzieło.........................................................................................106 12.2.2. Umowa zlecenie.............................................................................................106 12.2.3. Umowa na okres próbny...........................................................................107 12.2.4. Umowa na czas określony........................................................................108 12.2.5. Umowa na czas nieokreślony....................................................................109 12.3. Dokumentacja pracownicza.............................................................................109 13. OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE..........................................................113 13.1. Zgłoszenie..........................................................................................................113 13.1.1. Wybór OFE.................................................................................................114 13.2. OFE w Polsce.....................................................................................................114 MOJA FIRMA - darmowy fragmZłote Myśli ● st5. Anna Jarczyk Słowo wstępu W związku z dynamicznym rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pragniemy Państwu przedstawić krótki kurs MOJA FIRMA, czyli krok po kroku od formalności do przedsiębiorczości. W prosty i wygodny sposób przedstawimy najważniejsze aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Polsce w 2006 roku. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z formalnościami i prawnymi aspektami prowadzenia firmy oraz zatrudnienia pracowników. Wskażemy plusy i minusy różnych form działalności. Jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem Własnej działalności, nasz kurs pozwoli wybrać najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania dla Twojego pomysłu. Postaramy się odpowiedzieć na pytania z zakresu prawa handlowego, podatkowego, działalności gospodarczej i pracy. Kurs MOJA FIRMA dostarczy niezbędnych informacji, ale również pozwoli uporządkować wiedzę PRZYSZŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragment Złote Myśli Anna Jarczyk ● st6. Czego się dowiesz? Podczas naszych lekcji chcemy Ci przybliżyć następujące informacje: 1. Absolutne podstawy 1.1. Pomysł 1.2. Formy prowadzonej działalności 1.2.1. Działalność jednoosobowa 1.2.2. Spółka cywilna 1.2.3. Spółka akcyjna 1.2.4. Spółka jawna 1.2.5. Spółka komandytowa 1.2.6. Spółka partnerska 1.2.7. Spółka z o. o. 1.3.Zezwolenia i koncesje 2. Urząd Miasta / Gminy 2.1.Zgłoszenie 3. Sąd 3.1. Krajowy Rejestr Sądowy Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragment Złote Myśli Anna Jarczyk ● str7 3.2.Zestawienie formularzy 4. Urząd Statystyczny 4.1.Zgłoszenie 5. Bank 5.1.Założenie konta 6. Urząd Skarbowy 6.1. Zgłoszenie 6.2. Podatki 6.2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 6.2.3. Zryczałtowany podatek dochodowy 6.2.4. Podatek liniowy 6.3. Formy księgowości 6.3.1. Karta podatkowa 6.3.2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 6.3.3. Pełna księgowość 6.4. Zestawienie formularzy podatkowych Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragment Złote Myśli Anna Jarczyk ● st8. 6.4.1. NIP 6.4.2. CIT 6.4.3. PIT 6.4.4.VAT 6.4.5. Akcyza 6.5. Inne 6.5.1. Faktura 6.5.2. Kasy fiskalne 6.6. Wskaźniki i stawki 6.6.1. Koszty uzyskania przychodu 6.6.2. Ryczałty samochodowe 6.6.3. Diety 6.6.4.Stawki amortyzacyjne 7. ZUS 7.1. Zgłoszenie do ubezpieczeń 7.2. Składki 7.3. Terminy 7.4.Przekaz elektroniczny Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragment Złote Myśli Anna Jarczyk ● st9. 8. Państwowa Inspekcja Pracy 8.1.Zgłoszenie 9. Sanepid 9.1.Zgłoszenie 10. Inspekcja Handlowa 10.1.Zgłoszenie 11. Biuro rachunkowe 11.1.Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym 12. Pracownicy 12.1. Zatrudnienie pracownika 12.2. Rodzaje umów o pracę 12.3.Dokumentacja pracownicza 13. OFE 13.1. Zgłoszenie 13.1.1. Wybór OFE 13.2. OFE w Polsce Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmeZłote Myśli ● st10 Anna Jarczyk 1. Absolutne podstawy 1.1. Pomysł na własną firmę Dobry pomysł na własny biznes to klucz do osiągnięcia sukcesu. Podstawą każdego działania jest idea, jednak nawet genialny pomysł musi zostać dobrze przemyślany i zweryfikowany przez szereg metod badawczych. Aby rozpocząć własną działalność, musisz wiedzieć, w co i jak zainwestować. Przedsiębiorca zaczyna od pomysłu, ale musi również umieć wprowadzić go w życie i modyfikować w miarę potrzeb. Żyjemy w czasach, gdy otwarcie własnej firmy to nie problem. Ale utrzymanie się na rynku to już zupełnie inna sprawa. Aby odnieść sukces, trzeba dokładnie przeanalizować produkt lub usługę wprowadzane na rynek oraz nasze możliwości. Jedynie oferta innowacyjna ma szansę przebicia i zdobycia szerszego grona nabywców. Zanim rozpoczniesz rejestrację własnej firmy, 10 razy przemyśl i przeanalizuj swój pomysł, szukając jego słabych stron. W swoich założeniach musisz uwzględnić: 1. Rodzaj oferowanych produktów i usług Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragment - Złote Myśli ● st11 Anna Jarczyk 2.Wielkość rynku i popytu 3.Działającą konkurencję 4.Możliwości finansowe oraz kalkulację kosztów 5. Sposoby promocji i reklamy Dopiero po rozpatrzeniu tych aspektów zacznij załatwiać formalności związane z założeniem własnej firmy. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmenZłote Myśli ● st12 Anna Jarczyk 2. Urząd Miasta / Gminy 2.1. Zgłoszenie Aby rozpocząć działalność jako jednoosobowy podmiot gospodarczy, musisz udać się do Urzędu Miasta lub Gminy i złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Najpóźniej w terminie do 14 dni otrzymasz zaświadczenie o wpisie Twojej firmy do ewidencji. Składając wniosek, uiszczasz opłatę administracyjną. Jej wysokości ustalana jest przez rady gmin i miast i waha się w zakresie 70 - 100 złotych, natomiast każda zmiana podlega opłacie w wysokości 50 złotych. Osoby bezrobotne, rozpoczynające działalność gospodarczą, są zwolnione z tej opłaty, jednakże muszą dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Pracy, że są w nim zarejestrowane. Jeżeli planujesz prowadzenie działalności w postaci spółki cywilnej, to każdy ze wspólników musi uzyskać osobny wpis do ewidencji. We wnioskach każdy ze wspólników wpisuje jednak taką samą nazwę firmy. Formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera następujące informacje: 1. oznaczenie przedsiębiorcy Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmeZłote Myśli ● st13 Anna Jarczyk 2.miejsce i adres zamieszkania 3.miejsce wykonywania działalności 4.określenie przedmiotu działalności gospodarczej według kodów PKD 5. datę rozpoczęcia działalności Wymagane dokumenty: 1. umowa najmu (jeżeli działalność prowadzisz w innym miejscu niż wskazuje adres zameldowania) 2.umowa spółki (dotyczy spółki cywilnej) Oczywiście może również nastąpić sytuacja, gdy nie otrzymamy spisu do ewidencji. Stanie się tak, gdy przedmiot działalności byłby niezgodny z prawem (reguluje to ustawa o Prawie działalności gospodarczej), błędnie lub niezgodnie z prawdą wypełniony został wniosek o wpis do ewidencji lub gdy wobec przyszłego przedsiębiorcy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej, którą chce zgłosić. Od takiej decyzji można się odwołać do wojewody lub wnieść skargę do NSA. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmZłote Myśli ● st14 Anna Jarczyk 3. Sąd 3.1. Krajowy Rejestr Sądowy Każdy podmiot gospodarczy, zobligowany odpowiednimi przepisami prawa, musi zostać zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisu dokonuje się na podstawie odpowiedniego wniosku złożonego w Sądzie Rejestrowym właściwym dla danego podmiotu gospodarczego. Tabela przedstawia wykaz odpowiednich wniosków i załączników właściwych dla danego podmiotu gospodarczego. Do każdego wniosku muszą być dołączone oryginały lub uwierzytelnione notarialnie odpisy wymaganych dokumentów dotyczących danego podmiotu. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku lub jego nieopłacenia jest on zwracany bez wzywania o jego uzupełnienie lub opłacenie. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego i w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia zarządzenia o jego zwrocie zostanie złożony poprawnie wypełniony i należycie opłacony nowy wniosek o wpis podmiotu, to wywołuje on skutek od daty złożenia pierwotnego wniosku. Skutek ten nie występuje w razie kolejnego zarządzenia o zwrocie wniosku. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmeZłote Myśli ● st15 Anna Jarczyk Wysokość opłat przedstawia poniższa tabela: OGŁOSZENIE WPIS SĄDOWY W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM Wpis podmiotu do 1000 zł 500 zł Krajowego Rejestru Sądowego Wpis zmiany danych 400 zł 250 zł podmiotu Wykreślenie podmiotu 300 zł 250 zł z Krajowego Rejestru Sądowego 3.2. Zestawienie formularzy KRS FORMA NAZWA PRAWNA FORMULA- SKŁADAJĄCA OPIS ZAŁĄCZNIKI RZA DOKUMENT KRS-WA KRS-W1 Spółka jawna, Wniosek o rejestracjKRS-WB komandytowa, podmiotu w rejestrzeKRS-WD partnerska przedsiębiorców KRS-WH KRS-WM KRS-W2 Spółka Wniosek o rejestracjęRS-WA komandytowo - podmiotu w rejestrzeKRS-WC KRS-WH akcyjna przedsiębiorców KRS-WA KRS-W3 Spółka Wniosek o rejestracjKRS-WE z ograniczoną podmiotu w rejestrzeKRS-WH odpowiedzialnoś- przedsiębiorców KRS-WK cią KRS-WL KRS-WM KRS-W4 Spółka akcyjna Wniosek o rejestracjęRS-WA KRS-WG podmiotu w rejestrzeKRS-WH przedsiębiorców KRS-WK KRS-WM Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmentZłote Myśli ● st16 Anna Jarczyk KRS-WA KRS-W5 Spółdzielnia Wniosek o rejestrację KRS-WH podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WM KRS-W6 Przedsiębiorstwo Wniosek o rejestrację KRS-WA państwowe, podmiotu w rejestrze KRS-WH KRS-WM jednostka przedsiębiorców badawczo - rozwojowa KRS-WA KRS-W7 Przedsiębiorstwo Wniosek o rejestrację KRS-WM zagraniczne podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-W8 Towarzystwo Wniosek o rejestrację KRS-WA ubezpieczeń podmiotu w rejestrze KRS-WM wzajemnych przedsiębiorców KRS-WM KRS-W9 Fundacja, Wniosek o rejestrację stowarzyszenie, podmiotu w rejestrze inna organizacja przedsiębiorców społeczna lub zawodowa, podejmująca działalność gospodarczą KRS-WK KRS-W10 Oddział Wniosek o rejestrację KRS-WM przedsiębiorcy podmiotu w rejestrze KRS-WJ zagranicznego, przedsiębiorców główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń KRS-W12 Europejskie Wniosek o rejestrację KRS-WA KRS-WU zgrupowanie podmiotu w rejestrze KRS-WK1 interesów przedsiębiorców KRS-WL gospodarczych KRS-WM KRS-WA KRS-W13 Spółka Wniosek o rejestrację europejska podmiotu w rejestrze KRS-WG przedsiębiorców KRS-WH KRS-WL Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragment -Złote Myśli ● st17 Anna Jarczyk KRS-W20 Fundacja, Wniosek o rejestrację KRS-WA Stowarzyszenie, w Krajowym Rejestrze KRS-WF inna organizacja Sądowym KRS-WH społeczna lub zawodowa KRS-WM KRS-W21 Organizacja Wniosek o rejestrację KRS-WA pożytku podmiotu w rejestrze KRS-WH publicznego stowarzyszeń, innych KRS-W-OPP organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Publiczny zakład Wniosek o rejestrację KRS-WA KRS-W22 opieki podmiotu w rejestrze zdrowotnej, stowarzyszeń, innych kolumna organizacji transportu społecznych sanitarnego i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS-WB Wspólnicy spółki Załącznik do wniosku jawnej, o rejestrację podmiotu komplementarius w rejestrze ze spółki przedsiębiorców komandytowo - akcyjnej KRS-WC Wspólnicy spółki Załącznik do wniosku komandytowej o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WD Partnerzy Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WE Wspólnicy spółki Załącznik do wniosku z ograniczoną o rejestrację podmiotu odpowiedzialnoś- w rejestrze cią podlegający przedsiębiorców wpisowi do rejestru Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragment - Złote Myśli ● str18 Anna Jarczyk KRS-WF Założyciele Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS-WG Emisje akcji Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WH Sposób Załącznik do wniosku powstawania o rejestrację podmiotu podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS-WI Dyrektorzy Załącznik do wniosku wykonawczy o rejestrację / lub zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WJ Reprezentant Załącznik do wniosku podmiotu o rejestrację podmiotu zagranicznego w rejestrze przedsiębiorców KRS-WK Organy podmiotu Załącznik do wniosku / Wspólnicy o rejestrację podmiotu uprawnieni do w rejestrze reprezentowania stowarzyszeń, innych spółki organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragment - Złote Myśli ● str19 Anna Jarczyk KRS-WK1 Uprawnieni do Załącznik do wniosku reprezentowania o rejestrację / lub europejskiego zmianę danych zgrupowania podmiotu w rejestrze interesów przedsiębiorców gospodarczych KRS-WL Prokurenci Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WM Przedmiot Załącznik do wniosku działalności o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WU Członkowie Załącznik do wniosku europejskiego o wpis do rejestru zgrupowania przedsiębiorców interesów gospodarczych KRS-W-OPP Działalność Załącznik do wniosku pożytku o rejestrację lub publicznego zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS-WA Oddziały, Załącznik do wniosku terenowe o rejestrację podmiotu jednostki w rejestrze organizacyjne przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmeZłote Myśli ● st20 Anna Jarczyk 4. Urząd Statystyczny 4. Urząd Statystyczny 4.1. Zgłoszenie Z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji należy udać się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Urzędu Statystycznego i złożyć wniosek RG-1 o nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON. Masz na to 14 dni od daty otrzymania wpisu do ewidencji. Numer REGON nadawany jest w dniu złożenia wniosku i nie podlega opłacie. Najpóźniej numer REGON otrzymasz do 14 dni od daty złożenia wniosku. Wymagane dokumenty: 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2.umowa spółki (dotyczy spółki cywilnej) Wnioski na formularzach RG-1 składają zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych należy złożyć dodatkowe dokumenty. Ich rodzaj zależy od formy prawnej jednostki. Mogą to być: 1. ustawa powołująca jednostkę lub akt założycielski 2.statut lub regulamin jednostki 3.wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmeZłote Myśli ● st21 Anna Jarczyk 5. Bank 5.1. Założenie konta Kiedy posiadasz już numer REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, możesz założyć konto w banku. Okres oczekiwania na nadanie numeru NIP jest dość długi, dlatego też większość banków umożliwia otwarcie konta jedynie na podstawie dwóch pozostałych dokumentów. Możesz również przedstawić potwierdzoną przez Urząd Skarbowy kopię złożenia wniosku UBEZPIECZEŃ nadanie NIP. Oczywiście w późniejszym terminie należy dostarczyć do banku kopię decyzji o nadaniu NIP. Wymagane dokumenty: 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2.zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 3.decyzja o nadaniu numeru NIP 4.dowód osobisty 5. umowa spółki (dotyczy spółki cywilnej) Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmenZłote Myśli Anna Jarczyk ● st22 6.pieczątka Obowiązek posiadania rachunku bankowego i dokonywania rozliczeń za jego pośrednictwem dotyczy przedsiębiorców, których miesięczne rozliczenia z jedną firmą osiągną 10.000 EURO oraz przedsiębiorców, których obrót z innymi firmami przekracza 3.000 EURO. Do posiadania konta w banku zobowiązani są również przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi handlowe, są płatnikami podatku od towarów i usług VAT lub działają w formie spółek prawa handlowego. Nie muszą natomiast dokonywać rozliczeń za pośrednictwem banków ci przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani w formie ryczałtu lub karty podatkowej oraz ci, którzy notują zyski niższe niż 3.000 EURO. Za założenie konta banki zwykle nie pobierają opłaty, należy jednak liczyć się z miesięcznymi kosztami prowadzenia rachunku oraz z opłatami za dokonywane operacje. Koszty te są zróżnicowane w zależności od tego, w jakim banku posiadamy konto. Warto więc przed założeniem konta dokładnie przestudiować ofertę banków. W momencie gdy uzyskasz już numer konta , przekaż jego numer do właściwego Urzędu Skarbowego, gdyż z tą instytucją obowiązują rozliczenia bezgotówkowe. Możesz oczywiście wartość podatku zapłacić w kasie lub na poczcie, ale w sytuacji, gdy to Urząd będzie musiał zwrócić nadwyżkę podatku, przeleje pieniądze jedynie na Twoje konto firmowe. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmeZłote Myśli ● st23 Anna Jarczyk Przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością. W przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku, przedsiębiorca ma obowiązek wskazania jednego z nich jako rachunku podstawowego (również bank musi zostać powiadomiony o fakcie, iż rachunek umiejscowiony w danym banku jest rachunkiem podstawowym) oraz wszystkich innych rachunków, podając nazwy i adresy banków oraz numery rachunków bankowych. W przypadku jakichkolwiek zmian, np. otworzenia kolejnego rachunku, zmiany numeru rachunku, zamknięcia rachunku, przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić urząd skarbowy w ciągu 14 dni od daty ich wystąpienia. Zakładając spółkę, która wymaga wpłaty kapitału w formie gotówki, musicie założyć konto w banku jeszcze przed rejestracją spółki, ponieważ w Krajowym Rejestrze Sądowym jednym z wymaganych dokumentów jest oświadczenie o wniesieniu kapitału do spółki. 6.3. Formy księgowości 6.3.1. Karta podatkowa Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania deklaracji oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek opłacany jest w stałej, Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmenZłote Myśli ● st24 Anna Jarczyk zryczałtowanej wysokości do dnia 7 miesiąca za miesiąc poprzedni oraz za grudzień do 28 grudnia. Wysokość podatku pomniejszona jest o składkę na ubezpieczenie zdrowotne nie przekraczające odpowiedniej stawki. Aby móc rozliczać się w takiej formie, należy spełnić warunki określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność: 1. usługową lub wytwórczo-usługową 2.usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% 3.usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem 4.gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% 5. w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmenZłote Myśli ● st25 Anna Jarczyk 6.w zakresie usług rozrywkowych 7. w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% 8.w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 9.w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w pozycjach: 24.42.13-60, 24.42.21-65, 24.42.21-69, 24.42.23-40 ex oraz 24.41.51-90.19 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w związku ze świadczonymi usługami 10.w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi 11.w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny 12.osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i zależą od: 1. rodzaju i zakresu prowadzonej działalności 2.liczby zatrudnionych pracowników Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmeZłote Myśli ● st26 Anna Jarczyk 3.liczby mieszkańców miasta, w którym prowadzona jest działalność. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy 6.3.2. PKPiR Podatnik rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub w postaci podatku liniowego obowiązany jest do prowadzania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wymaga to jednak pewnej wiedzy i doświadczenia w stosowaniu przepisów. Taka forma pozwala rozliczać faktycznie poniesione koszty i przy wysokich kosztach jest korzystniejsza w porównaniu z ryczałtem. Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą również osoby: - Duchowne - Prowadzące działy specjalne produkcji rolnej pod warunkiem, że zgłosiły w Urzędzie Skarbowym chęć prowadzenia takiej księgowości - Wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie prowadzą osoby, które: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmentZłote Myśli ● st27 Anna Jarczyk - Prowadzą księgi rachunkowe - Wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim - Wykonują usługi przewozu osób i towarów taborem konnym - Wybrały opodatkowanie podatkiem ryczałtowym - Dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności. Decydując się na założenie PKPiR należy w terminie 20 dni zawiadomić o tym właściwy Urząd Skarbowy. Wpisem otwierającym Księgę jest spis z natury. W Księdze rejestruje się wszystkie operacje gospodarcze przeprowadzane przez firmę, a więc dokonujemy wpisu przychodów z działalności oraz wynikających z nich kosztów. Podatnicy korzystający z Podatkowej księgi przychodów i kosztów zobowiązani są dodatkowo do prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży. Łącznie z Podatkową Księgą Przychodów i Rozchodów należy prowadzić również: - Ewidencję wyposażenia - Ewidencję Środków Trwałych - Ewidencję przebiegu pojazdu - Ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy - Ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych - Rejestr podatku od czynności cywilnoprawnych - Karty przychodów pracowników Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk MOJA FIRMA - darmowy fragmentZłote Myśli ● st28 Anna Jarczyk Rozliczając się na zasadach ogólnych należy, co miesiąc składać deklarację PIT-5 oraz wpłacać wynikającą z niej zaliczkę na podatek dochodowy. Za miesiąc grudzień nie składa się deklaracji, a zaliczka na podatek równa jest wysokości zaliczki w listopadzie. 6.3.3. Pełna księgowość Jest to najbardziej sformalizowana forma księgowości. Pełną księgowość muszą prowadzić: 1. spółki handlowe 2.osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich obrót netto w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył 800 000 euro. Przed rozpoczęciem prowadzenia pełnej księgowości należy zawiadomić o tym właściwy Urząd Skarbowy. Stosowanie pełnej księgowości podlega ustawie o rachunkowości, co oznacza, że należy ujmować wszystkie operacje gospodarcze na kontach oraz tworzyć właściwe sprawozdania finansowe. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Jarczyk Dlaczego warto mieć pełną wersję? Jak właściwie wybrać formę działalności gospodarczej i sprawnie założyć firmę? Mówi się, że założenie firmy jest w Polsce sprawą niełatwą. Trzeba odpowiednio dobrać formę działalności gospodarczej, złożyć wiele podań, zdążyć w ustawowych terminach wykonać różne czynności i tak dalej. Dzięki temu poradnikowi, przejście przez wszystkie etapy zakładania firmy będzie dla Ciebie naprawdę proste. A oto, czego (między innymi) dowiesz się z publikacji: - Jakie są wady i zalety poszczególnych form działalności gospodarczej. - Co należy załatwić w urzędzie miasta/gminy, co w sądzie, co w Urzędzie Statystycznym, a co w banku. - Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Urzędzie Skarbowym: formy podatków, prowadzenia księgowości, formularzach podatkowych. - Poznasz tajniki faktur, kas fiskalnych, diet, ryczałtów samochodowych, stawek amortyzacyjnych. - Co należy załatwić w ZUS-ie, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidzie i Inspekcji Handlowej. - Jak skorzystać z pomocy biura rachunkowego. - Jak zatrudnić pracownika, jakie umowy z nim podpisać. Książka „Moja Firma” to lektura obowiązkowa dla wszystkich chcących rozpocząć swoją działalność gospodarczą lub zmienić swoją aktualną formę działalności. Prowadzi on krok po kroku przez wszystkie czynności, które należy wykonać, aby marzenie o własnej firmie stało się rzeczywistością. Dodatkowo, robi to w tak przyjazny sposób, że czujesz, jakby doradzał Ci doświadczony w tych sprawach przyjaciel. Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://www.zlotemysli.pl/prod/6294/moja-firma-anna-jar czyk.html

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Jennifer McGill UCSF Med School

"Selling my MCAT study guides and notes has been a great source of side revenue while I'm in school. Some months I'm making over $500! Plus, it makes me happy knowing that I'm helping future med students with their MCAT."

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Parker Thompson 500 Startups

"It's a great way for students to improve their educational experience and it seemed like a product that everybody wants, so all the people participating are winning."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.