New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Jak-stworzy--skuteczn--stron--www----Aleksander-Czech

Views
9
Downloads
0
Pages
21

Jak-stworzy--skuteczn--stron--www----Aleksander-Czech

Marketplace > Business Administration > Jak stworzy skuteczn stron www Aleksander Czech
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
21
WORDS
KARMA
10 ?
Views

9

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business Administration

This 21 page Document was uploaded by an elite notetaker on Monday December 21, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 9 views.


Similar to Course at University

Popular in Business Administration

×

Reviews for Jak-stworzy--skuteczn--stron--www----Aleksander-Czech

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/21/15
© Copyright for Polish edition by Aleksander Czech & ZloteMysli.pl Data: 25.11.2008 Darmowa publikacja, dostarczona przez ZloteMysli.pl Tytuł: Jak stworzyć skuteczną stronę WWW? Autor: Aleksander Czech Korekta: Anna Popis-Witkowska Skład: Anna Popis-Witkowska Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI WITAJ!...............................................................................................5 STRUKTURA SKUTECZNEGO SERWISU WWW.................................................7 JAK TWORZYĆ TEKSTY NA SKUTECZNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ?......................11 OFERTA — CECHY KONTRA KORZYŚCI........................................................12 REFERENCJE......................................................................................14 WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TWORZENIA SKUTECZNYCH STRON WWW..........15 POZYCJONOWANIE STRON W WYSZUKIWARKACH.........................................17 Jak to działa?...................................................................................17 NA KONIEC.........................................................................................20 KONTAKT..........................................................................................21 Publikacja została stworzona przez zespoły: serwisu SuperMarketing.pl, który jest bezpłatnym źródłem wiedzy dotyczącej e-biznesu oraz tych elementów e-marketingu, które z powodzeniem mogą stosować małe i średnie firmy, oraz firmy eactive, zajmującej się pozycjonowaniem stron internetowych. JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech Witaj! ● str. 5 Witaj! Skoro czytasz ten poradnik dotyczący tworzenia skutecznych stron in- ternetowych, to z pewnością albo planujesz stworzenie własnego ser- wisu internetowego, albo pragniesz zwiększyć skuteczność tego, który już funkcjonuje. Zanim rozpoczniemy — pozwól, że powiem Ci, co dla nas oznacza termin „skuteczny”. Naszym zdaniem skuteczny serwis WWW to taki, który: 1. Jest odwiedzany przez dużą liczbę internautów. 2. Pozyskuje dużo klientów. 3. Generuje dużą liczbę zamówień. 4. Osiąga ogromny dochód. W zaledwie kilku krótkich punktach przekażemy Ci najbardziej elemen- tarną wiedzę konieczną do stworzenia dochodowej strony WWW. Zdzi- wisz się, jak za pomocą prostych i sprawdzonych sposobów można osiągać tak widoczne efekty. Prezentowaną przez nas wiedzę najłatwiej jest zastosować w serwisach, które dopiero powstają lub mają powstać. Nie znaczy to jednak, że właściciele istniejących stron nie znajdą w naszym kursie czegoś, co pozwoli im na jeszcze lepsze wykorzystanie własnego serwisu. Wiedza, którą od nas otrzymasz, to baza, swoisty dekalog, na którym opiera się sekret dochodowej strony WWW. Próżno szukać tu szczegółów technicznych i zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat zagadnień poruszanych przez nasz Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech ● str. 6 Witaj! kurs, skontaktuj się z nami, a my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Dzięki naszemu kursowi dowiesz się: 1. Jak powinna wyglądać struktura dochodowego serwisu? 2. Jakie informacje powinny znaleźć się w serwisie? 3. Jak tworzyć skuteczne teksty na stronę WWW? 4. Jak dotrzeć do klientów, szukających tego, co oferujesz? Zapraszamy do lektury! Aleksander Czech Redaktor serwisu SuperMarketing.pl Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech Struktura skutecznego serwisu WWW ● str. 7 Struktura skutecznego serwisu WWW Tworząc stronę WWW, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników — treść, projekt graficzny, rodzaj Twojej działalności. Bez względu na to, jakie rozwiązania zdecydujesz się zastosować, pamiętaj o najważniejszej rzeczy: Twoja strona powstała z myślą o internautach, którzy mają skorzy- stać z Twojej oferty! Nie z myślą o Tobie, nie z myślą o firmie, która zaprojektowała Twoją witrynę, ani z myślą o nagrodzie za najbardziej oryginalną i najpiękniej- szą stronę w Internecie. To, co wydaje oczywiste w teorii, w rzeczywistości pozostawia wiele do życzenia. Większość firm funkcjonujących w Sieci posiada strony mało przyjazne z punktu widzenia użytkowników. W takich serwisach inter- nauta, zakłopotany brakiem możliwości dotarcia do poszukiwanych in- formacji, opuszcza niezwłocznie witrynę. Najważniejszym zadaniem strony jest informowanie i tej funkcji po- winna być podporządkowana cała jej budowa. Jeśli internauta, wcho- dząc na Twoją stronę, szybko znajdzie to, czego szukał, możesz sobie pogratulować. Aby tak się stało, strona musi posiadać przyjazną i przejrzystą struktu- rę. Oto kilka sprawdzonych wskazówek, aby internauta poczuł się na Twojej stronie jak w domu. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech ● str. 8 Struktura skutecznego serwisu WWW 1. Oferta. Aby zachęcić internautę do pozostania na Twojej stronie dłu- żej niż kilka sekund, musisz sprawić, by od razu zorientował się, co masz mu do zaoferowania. Cel ten pozwala osiągnąć właściwie wy- eksponowana oferta. Dobrze wykonany opis produktów, zarówno tekstowy, jak i graficzny, jest kluczem do zdobycia uwagi klienta. O konstruowaniu oferty szerzej powiem w następnym rozdziale. Na razie zapamiętaj, że opis produktów czy usług musi być skonstruowa- ny tak, aby nie wymagał dodatkowego komentarza ze strony sprze- dawcy, którego brak podczas wirtualnych zakupów. Ponadto zapewnij jak najłatwiejszy dostęp do wszystkich informacji, jakie klient może uznać za istotne, takich jak cena, warunki płatności itd. 2. Informacje o firmie. Skuteczna strona internetowa nie może obyć się bez informacji o firmie. Internauci chcą wiedzieć, z kim mają do czynienia. Użytkownik odwiedzający stronę powinien z łatwością do- trzeć do informacji takich jak: ● Co robi firma? ● Co odróżnia firmę od konkurencji? ● Co firma ma do zaoferowania? Podobne informacje umieszcza się zwykle w dziale „O nas” lub „O firmie”. Najlepiej, kiedy obszar menu głównego, zawierający linki do działów „O nas”, „Biuro prasowe” czy „Kontakt”, jest w jakiś spo- sób wyróżniony na tle reszty pozycji w menu. Doskonałym miejscem na zwięzłe przedstawienie informacji na te- mat firmy jest zdanie podsumowujące, znajdujące się pod logo. Zda- nie podsumowujące nie powinno być sloganem marketingowym. W im prostszych słowach uda nam się zawrzeć zawartość strony, tym lepiej. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech ● str. 9 Struktura skutecznego serwisu WWW Przykład: BAJTEK — logo „Tworzymy skuteczne strony internetowe” — zdanie podsumowu- jące. 3. Kontakt. Niezbędnym elementem każdego menu głównego jest łącze do strony, gdzie internauta znajdzie wszystkie dane teleadresowe. Jeśli pragniemy ułatwić użytkownikom kontakt z firmą, dane takie jak adres firmy, telefon czy adres e-mail można umieścić bezpośred- nio na stronie głównej. 4. Standardowe elementy strony. Użytkownicy Sieci przyzwyczaili się do standardowego układu strony. Jeśli umieścisz informacje i ele- menty strony w nietypowych miejscach — nie licz na to, że internau- ta poświęci swój cenny czas na połapanie się w Twoich rewolucyjnych pomysłach. Aby ułatwić jemu i sobie życie, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach: ● Logo znajduje się w lewym górnym rogu. Nie musi być ogromne, ale powinno się znaczne odróżniać od reszty treści zamieszczo- nych na stronie oraz przykuwać uwagę. ● Na górze powinno zawsze znaleźć się menu główne, natomiast menu szczegółowe (kontekstowe) umieszcza się po lewej stronie. W przypadku, kiedy menu główne zawiera dużą liczbę łączy, mo- żemy kilka najważniejszych z nich umieścić w stopce, na dole ekranu. ● Innym, niezmierne ważnym narzędziem znajdującym się na stro- nie jest przeszukiwarka, która pozwala szybko dotrzeć do dowol- nej treści znajdującej się w serwisie. Najlepsze miejsce dla prze- szukiwarki to prawy górny róg. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech ● str. 10 Struktura skutecznego serwisu WWW Właściwie zbudowana strona powinna pozwolić internaucie już na pierwszy rzut oka odpowiedzieć sobie na pytania takie jak: Gdzie jestem? Czym się zajmuje firma? Jakie ta strona daje mi możli- wości? Pamiętaj, użytkownicy Internetu mają dobrą pamięć, jeśli uznają, że na Twojej stronie znaleźli to, czego szukali, możesz być pewny, że odwiedzą Cię ponownie. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech str. 11 Jak tworzyć teksty na skuteczną stronę internetową? ● Jak tworzyć teksty na skuteczną stronę internetową? Wielu dumnych właścicieli stron internetowych zapomina, dla kogo zo- stały one stworzone. Na tych serwisach z łatwością dowiemy się, że fir- ma jest najlepsza, najtańsza... po prostu naj. Czego nie sposób tam znaleźć, to informacji na temat, co tak naprawdę wynika z tego dla zwykłego użytkownika. Dopóki nie przekonasz klienta, że może on skorzystać na tym, co masz mu do zaoferowania, na nic zda się wielowiekowe doświadczenie firmy, najnowsza technologia czy najlepsi zatrudnieni przez firmę fachowcy. Skupiaj się na punkcie widzenia klienta, zwracając się zawsze bezpo- średnio do niego. Konstruując ofertę lub inne teksty mające znaleźć się na stronie, używaj zawsze formy „Ty” zamiast „ja” albo „my”. Oto przykład: Zamiast: Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w tworze- niu stron WWW — lepiej byłoby napisać: Stworzymy skuteczną stronę internetową, dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech Oferta — cechy kontra korzyści ● str. 12 Oferta — cechy kontra korzyści Jeśli chcesz, aby oferta skutecznie zachęcała do skorzystania z Twoich produktów lub usług, musisz skonstruować ją tak, aby odpowiadała na dwa podstawowe pytania klientów: Co z tego będę miał? Jaka wynika z tego dla mnie korzyść? Jeśli klient uzna, że Twój produkt/usługa rozwiązuje jakiś jego problem, jesteś już bardzo blisko otrzymania zamówienia. Jednym z najczęstszych błędów przy prezentowaniu oferty jest mylenie cech z korzyściami. Najwyższe nawet parametry produktu nie są korzyś- cią, ale cechą, która opisuje, co ten produkt robi. Dobrze widać to przykładzie sprzętu audio-wideo. O zawrót głowy może przyprawić liczba skomplikowanych parametrów, mnogość obsługiwa- nych formatów oraz najnowsze technologie, jakich używa nowoczesny telewizor. Często wtedy myślę, co tak naprawdę wynika dla mnie (nie eksperta) z tej lawiny cyfr i danych. Szczegółowy opis cech i parametrów jest oczywiście ważny i zawsze po- winien być dostępny dla zainteresowanych. Jednak jeśli chcesz skutecz- nie zachęcić klientów do kupna, opisuj swoje produkty językiem ko- rzyści. Zamiast: Telewizor X wyposażony jest w technologię optymalizacji obrazu Full HD YZ 3500 ENGINE PRO — lepiej byłoby napisać: Dzięki telewizorowi X będziesz mógł oglądać najwyższej jakości obraz, który raz na zawsze odmieni oglądanie telewizji. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech ● str. 13 Oferta — cechy kontra korzyści Zanim zaczniesz pisać ofertę, zadaj sobie pytanie: Jakie korzyści będą mieli klienci decydując się na mój produkt lub usługę? Jestem pewny, że znajdziesz ich co najmniej kilka. Oto niektóre z nich: – zaoszczędzenie pieniędzy; – zarobienie pieniędzy; – pozyskanie nowych klientów; – oszczędność czasu; – uproszczenie lub zautomatyzowanie pewnych czynności; – zwiększenie efektywności. Pamiętaj! To, w jaki sposób zaprezentujesz swoją ofertę, jest nie mniej ważne od tego, co sprzedajesz i na jakich warunkach. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech Referencje ● str. 14 Referencje Innym bardzo dobrym pomysłem na zachęcenie do skorzystania z oferty jest umieszczenie referencji, jakie klienci wystawili Twojej stronie lub produktom/usługom sprzedawanym przez Ciebie. Internauci mają to do siebie, że nie ufają zbytnio reklamie. O wiele bardziej wiarygodnym źródłem informacji dla nich są opinie innych użyt- kowników Sieci. Referencje są ważnym narzędziem sprzedażowym, dla- tego warto dbać o wysoką jakość usług, które dzięki temu klienci chęt- nie polecą innym. Referencje są także dowodem na to, że nie masz nic do ukrycia i zależy Ci na opiniach klientów. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech Więcej informacji na temat tworzenia skutecznych stron WWWstr. 15 Więcej informacji na temat tworzenia skutecznych stron WWW Do tej pory wspominaliśmy o czytelnej strukturze strony oraz właściwie napisanych tekstach. Teraz zajmiemy się innymi elementami serwisu, które mogą w znaczący sposób wpływać na jej dochodowość. Mówiliśmy już o tym, jak ważny jest właściwy opis oferty, czyli taki, który nie wymaga żadnego dodatkowego komentarza. Dla internautów liczy się jednak nie tylko sam opis produktu/usługi. Równie ważne są dodatkowe informacje, takie jak cena, warunki płatności, warunki ewentualnych zwrotów oraz sposób dostarczenia produktu. Informacje te powinny być zamieszczone w widocznym miejscu. Nie- właściwie sformułowany opis produktu i brak dodatkowych informacji jest jedną z tych rzeczy, na które najczęściej narzekają polscy inter- nauci w trakcie zakupów w Sieci. Mimo że informowanie o cenie produktu lub usługi wydaje się oczywiste, to w praktyce wielu właścicieli stron zapomina o tym niezwykle istotnym elemencie oferty. Inną ważną sprawą jest właściwa ochrona danych osobowych. Klienci coraz większą wagę przykładają do tej kwestii. Dlatego niech naszym priorytetem stanie się należyta ochrona tych danych. Musisz zadbać o to, aby link prowadzący do polityki prywatności znajdował się zawsze w miejscu, gdzie klient będzie proszony o podanie danych osobowych. Kolejną kluczową kwestią dla dochodowej strony WWW jest właściwa obsługa klienta oraz staranne wsłuchanie się w jego potrzeby i ocze- kiwania. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech ● str. 16 Więcej informacji na temat tworzenia skutecznych stron WWW Właściwa obsługa internetowego klienta musi uwzględniać: 1. Szybką i wyczerpującą odpowiedź na zapytania klientów. 2. Tworzenie oferty, która uwzględnia uwagi klientów. 3. Monitorowanie poziomu zadowolenia klientów. W relacjach z klientami staraj się nie kierować jedynie względami ma- terialnymi. Włóż w Wasze kontakty coś ekstra, co wyróżni Twoją stronę na tle wielu podobnych. Pamiętaj — rozwiązywanie problemów klientów jest kluczem do ich przychylności. Badania pokazują, że klienci, których problem został pozytywnie rozwiązany z naszym udziałem, są bardziej lojalni od tych, którzy problemu nie mieli wcale. Traktuj zapytania od klientów jak dodatkową szansę do kontaktów z nimi, a nie jako uciążli- wą konieczność. Zachęcaj klientów do komentowania Twojej oferty, możesz także po- prosić ich o wypełnienie ankiety, która pomoże odpowiedzieć Ci na wie- le pytań dotyczących oczekiwań klientów. Im więcej wiesz o swoich klientach, tym lepiej! Bądź pewny, że po- traktowani wyjątkowo — odwiedzą Cię ponownie, a także polecą innym internautom. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach ● str. 17 Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach Umówmy się, że Twoja strona jest już gotowa. Ma przejrzystą budowę, atrakcyjny wygląd, pozwala na łatwy dostęp do informacji. Ponadto wszystkie zamieszczone na stronie teksty uwzględniają punkt widzenia klienta i skierowane są bezpośrednio do niego. Nie pozostaje nic więcej, jak tylko czekać na lawinę klientów i zamówień, czekać i czekać... Brutalna prawda jest taka, że w Internecie już panuje ogromny tłok, a w niedalekiej przyszłości będzie jeszcze ciaśniej. Swoją ofertą bę- dziesz musiał konkurować z dziesiątkami innych stron, które sprzedają to samo lub prawie to samo co Ty. Nawet najlepiej zbudowana strona nie przyniesie dochodu, jeśli nikt jej nie odwiedzi. Ostania rzecz, której potrzebuje Twój serwis do zarabiania dużych pie- niędzy, to internauci, którzy będą go odwiedzać. Nie chodzi tu o przy- padkowe osoby, ale tylko tych użytkowników Sieci, którzy szukają właś- nie tego, co sprzedajesz. Najlepszym sposobem na dotarcie do tych osób jest pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach. Jak to działa? Do poruszania się po Sieci internauci używają wyszukiwarek interneto- wych. To one pozwalają milionom użytkowników w każdej chwili do- trzeć błyskawicznie do interesujących ich informacji, produktów i usług. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech ● str. 18 Jak to działa? Internauci wpisują w wyszukiwarce zapytania takie jak np. „tanie tele- wizory”, „używane samochody” albo nazwę dowolnego produktu lub usługi, jakie przyjdą im do głowy. Zapytania takie jak „tanie telewizory” to wyrażenia kluczowe. Właściciele serwisów spodziewają się, że wpisując takie właśnie słowa, internauci trafią do ich oferty. Po ich wpisaniu wyszukiwarka natychmiast wyświetli dziesiątki, a na- wet setki adresów, pod którymi można znaleźć dokładnie to, czego szu- kają. Wśród tych adresów znajdzie się także ten prowadzący do Twojej strony. Pytanie brzmi, czy znajdziesz się w pierwszej dziesiątce, czy pierwszej setce wyników wyszukiwania? Tylko pierwsze 20, góra 30 serwisów ma realną szansę na to, że ktoś z nich skorzysta. Te 20, 30 serwisów to najbardziej dochodowy ob- szar w Internecie. Znalezienie sie w tej strefie powinno być jednym z podstawowych celów dla właścicieli serwisów, które mają przynosić zyski Osiąganie wysokich pozycji w wyszukiwarce możliwe jest dzięki pozy- cjonowaniu stron. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie umieszczaniem stron WWW w czołówce rezultatów wyszukiwarki powstał cały rynek usług pozycjo- nerskich. Pozycjoner to — najprościej rzecz ujmując — ktoś, kto pracuje nad zdobywaniem najlepszych pozycji dla stron wyświetlanych przez wyszukiwarkę po wpisaniu przez internautę wyrażenia kluczowego. Istnieje szereg sposobów, z których korzysta pozycjoner, aby wprowadzić serwis WWW do czołówki wyników wyszukiwania. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sam pozycjonował swój serwis, ale ostrzegam, że wprowadzenie strony do pierwszej pięćdzie- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech ● str. 19 Jak to działa? siątki może potrwać wiele długich miesięcy. W tym czasie czeka Cię wy- tężona nauka i długie godziny spędzone przed komputerem. Bez względu na to, czy będziesz chciał sam pozycjonować swoją stronę, czy też zlecisz to specjalistycznej firmie — pamiętaj, że nie warto zwlekać z rozpoczęciem pracy nad budowaniem wysokiej pozycji. Pro- fesjonalne pozycjonowanie nie przynosi natychmiastowych efektów i wymaga nieustającej pracy nad serwisem. Bądź jednak pewny, że war- to czekać na wysoką pozycję strony. Oto kilka zalet, dzięki którym pozycjonowanie jest najskuteczniejszą formą reklamy w Internecie: 1. Niezwykła skuteczność. 2. Na Twoja stronę trafią przede wszystkim osoby zainteresowane tym, co sprzedajesz. 3. Relatywnie niewielkie koszty. 4. Płacenie jedynie za efekty. Niełatwo w kilku zdaniach przedstawić szczegółowa wiedzę na temat pozycjonowania. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, zapraszamy na stronę www.eactive.pl, gdzie znajdziesz wszystkie odpowiedzi dotyczą- ce budowania wysokiej pozycji serwisu. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech Na koniec ● str. 20 Na koniec Wraz z tym kursem otrzymałeś do ręki najbardziej podstawową wiedzę konieczną do stworzenia dochodowego serwisu WWW. Na tych kilku prostych wskazówkach oczywiście nie kończy się droga do stworzenia skutecznej strony. Budowaniu witryn internetowych poświęcono mnóst- wo książek, opracowań i wskazań. Jednak bez względu na to, czym chcesz się zajmować w Sieci i jak chcesz, aby wyglądała Twoja strona, wszystkie zawarte w kursie infor- macje powinny być dla Ciebie punktem odniesienia, drogowskazami przydatnymi przy podejmowaniu decyzji dotyczących Twojego serwisu. Pamiętaj, że nie istnieje żadna droga na skróty, a zamieszczone w kursie wskazówki to nie magiczne sztuczki, tylko sprawdzona wiedza, z powodzeniem wykorzystywana przez profesjonalnie zrealizowane strony. Korzystając z kursu, staraj się zawsze dopasować zdobytą widzę do kon- kretnych warunków i zadań, jakim będzie musiała sprostać Twoja stro- na. Chcę przez to powiedzieć, że nie ma jednego idealnego rozwiąza- nia, jednak istnieją pewne ogólne zasady, które mają zastosowanie bez względu na to, czym ma zajmować się strona — i mam nadzieję, że do tych zasad udało mi się Ciebie przekonać. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech JAKSTWORZYĆSKUTECZNĄSTRONĘWWW? — Aleksander Czech Kontakt ● str. 21 Kontakt Redaktor serwisu SuperMarketing.pl Aleksander Czech aleksander.czech@eactive.pl ul. Uniwersytecka 1 50-951 Wrocław tel. 071 341 71 20 tel. 071 372 41 14 Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Aleksander Czech

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Amaris Trozzo George Washington University

"I made $350 in just two days after posting my first study guide."

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Parker Thompson 500 Startups

"It's a great way for students to improve their educational experience and it seemed like a product that everybody wants, so all the people participating are winning."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.