New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Cheyney-Group-Accounting-Software-Hong-Kong-Review--Vasentliga-smaforetag-resursen-redan-a

Views
10
Downloads
0
Pages
1

Cheyney-Group-Accounting-Software-Hong-Kong-Review--Vasentliga-smaforetag-resursen-redan-a

Marketplace > Business > Cheyney Group Accounting Software Hong Kong Review Vasentliga smaforetag resursen redan a
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
1
WORDS
KARMA
10 ?
Views

10

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 1 page Document was uploaded by an elite notetaker on Monday December 21, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 10 views.


×

Reviews for Cheyney-Group-Accounting-Software-Hong-Kong-Review--Vasentliga-smaforetag-resursen-redan-a

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/21/15
Cheyney Group Accounting Software Hong Kong Review: Vasentliga smaforetag resursen redan arbetar for dig Som småföretagare betala du förmodligen en månatlig avgift för en bokförare, revisor eller en CPA. Troligtvis är du vända till dessa proffs för schablonskatt, bokföring och revision tjänster endast, men din revisor förmodligen vet din ekonomi som du, om inte bättre. Din revisor kan vara din partner att bygga en solid ekonomisk strategi. Här är vad man ska leta efter i en revisor att få det mesta av förhållandet:  En betrodd rådgivare. Din revisor har tillgång till alla dina finansiella data, och på längden på din relation, har förmodligen med ditt företag i vått och torrt. Revisorer är tal experter. De förstå bokslut och rapporter, och de vet redovisning programvara och bokföring metodtips in och ut. Med alla sina kunskaper, kan de hjälpa dig fatta rätt ekonomiska beslut för ditt företag, alltför.  Långsiktiga mål. en bra småföretag revisor kan hjälpa dig att göra omedelbara finansiella beslut, men också kan spela en roll i din långsiktiga strategi. I själva verket, enligt en undersökning som Sleeter grupp av små företag var ägare, affärsplanering och strategi de översta två tjänster de önskade deras revisorer som avses.  Innovativ teknik. Slutligen, leta efter en revisor som erbjuder nya och innovativa teknik verktyg för att se till att du både maximerar din tid och resurser. Den Sleeter gruppen undersökningen fann att en instrumentpanel att övervaka deras verksamhet var tredje mest önskad tjänst bland småföretagare. Kom ihåg, du är den revisor kund. Be om vad du behöver för att driva ditt företag bättre.

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Amaris Trozzo George Washington University

"I made $350 in just two days after posting my first study guide."

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.