New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Prawa-sukcesu--Tom-III-i-Tom-IV---Napoleon-Hill

Views
6
Downloads
0
Pages
10

Prawa-sukcesu--Tom-III-i-Tom-IV---Napoleon-Hill

Marketplace > Business > Prawa sukcesu Tom III i Tom IV Napoleon Hill
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
10
WORDS
KARMA
10 ?
Views

6

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 10 page Document was uploaded by an elite notetaker on Monday December 21, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 6 views.


×

Reviews for Prawa-sukcesu--Tom-III-i-Tom-IV---Napoleon-Hill

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/21/15
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Prawa sukcesu. Tom III i Tom IV" Darmowa publikacja dostarczona przez prawa-sukcesu.pl Copyright by Złote Myśli & Napoleon Hill, rok 2009 Autor: Napoleon Hill Tytuł: Prawa sukcesu. Tom III i Tom IV Data: 07.10.2011 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacjibez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TRE CI Ś TOM TRZECI: PEWNOŚĆ SIEBIE Pewność siebie.....................................................................11 Sześć podstawowych lęków ludzkości.................................14 Dziedziczenie fizyczne i społeczne.......................................16 Lęk przed biedą...................................................................23 Lęk przed starością..............................................................26 Lęk przed krytyką................................................................28 Lęk przed utratą miłości ukochanej osoby..........................33 Lęk przed chorobą...............................................................35 Lęk przed śmiercią..............................................................37 Formuła pewności siebie.....................................................73 Potęga przyzwyczajenia.......................................................77 Rozgoryczenie....................................................................103 TOM CZWARTY: NAWYK OSZCZĘDZANIA Nawyk oszczędzania...........................................................119 Mury ograniczeń wybudowane przyzwyczajeniem...........122 Niewola długów.................................................................129 Jak ujarzmić lęk przed biedą.............................................137 Ile powinno się oszczędzać?...............................................153 „Zarobiłem milion dolarów, ale nie mam ani centa”.........167 Sposobności, jakie nadarzają się tym, którzy mają zaoszczędzone pieniądze...................................................198 Prawa sukcesu t. III i— darmowy fragment —Złote Myśli Napoleon Hill FORMUŁA PEWNOŚCI SIEBIE Pierwsze: Wiem, że mam zdolność osiągnięcia mojego określo- nego celu, dlatego żądam od siebie wytrwałych, agresywnych i nieustannych działań w kierunku osiągnięcia go. Drugie: Mam świadomość, iż myśli dominujące w moim umy- śle w końcu kiedyś przełożą się na zewnętrzne działania ciele- sne i stopniowo przekształcą się w fizyczną rzeczywistość. Dla- tego skoncentruję mój Umysł codziennie przez trzydzieści mi- nut na zadaniu rozmyślania o osobie, jaką zamierzam się stać; kreując w umyśle obraz tej osoby, a następnie przekształcając ten obraz w rzeczywistość poprzez praktyczne działania. Trzecie: Wiem, że poprzez zasadę Autosugestii każde pragnie- nie, które uporczywie trzymam w umyśle, zechce w końcu wy- razić się na zewnątrz jakimiś praktycznymi środkami, dlatego poświęcę dziesięć minut dziennie na mobilizowanie siebie sa- mego do rozwijania czynników wymienionych w Szesnastu Częściach tego Kursu o Prawach Sukcesu. Czwarte: Czysto i jasno rozrysowałem i zapisałem opis mojego określonego celu w życiu na najbliższe pięć lat. Ustaliłem cenę za moje usługi na każdy rok z tych pięciu; cenę, którą zamie- 4 Prawa sukcesu t. III i — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill rzam zarobić i otrzymać, poprzez ścisłe wdrażanie zasady wy- dajnej, zadowalającej pracy, którą będę wykonywał z wyprze- dzeniem. Piąte: Zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że żadne bogactwo ani pozycja nie mogą wytrwać długo, jeśli nie są zbudowane na prawdzie i sprawiedliwości, dlatego nie będę się angażował w żadne transakcje, które nie przynoszą korzyści wszystkim, któ- rych dotyczą. Odniosę sukces, przyciągając do siebie siły, któ- rych życzę sobie użyć, oraz współpracę innych ludzi. Skłonię innych, aby mi służyli, ponieważ najpierw ja będę służył im. Wyeliminuję nienawiść, zazdrość, zawiść, samolubność i cy- nizm, pielęgnując miłość do całej ludzkości, ponieważ wiem, iż nastawienie negatywne ku innym nigdy nie przyniesie mi suk- cesu. Spowoduję, że inni uwierzą we mnie, ponieważ ja uwierzę w nich i w siebie samego. Podpiszę się imieniem i nazwiskiem pod tą formułą, zapamiętam ją i będę powtarzał na głos raz dziennie z pełną wiarą, że stopniowo wpłynie na całe moje ży- cie, tak że stanę się odnoszącym sukcesy i szczęśliwym pracow- nikiem na moim wybranym polu działalności. Podpisano.............................. Zanim podpiszesz się swoim nazwiskiem pod tą formułą, upewnij się, iż na pewno zamierzasz wypełnić zawarte w niej instrukcje. U podłoża tej formuły leży prawo, którego żaden 5 Prawa sukcesu t. III i I— darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill człowiek nie potrafi wytłumaczyć. Psycholodzy nazywają to prawo Autosugestią i tak to zostawiają. Ale ty powinieneś pa- miętać jeden punkt, co do którego nie ma wątpliwości. Ten je- den punkt to fakt, że to prawo rzeczywiście działa! Kolejną sprawą, o której należy pamiętać, jest to, że tak jak prąd elektryczny obraca koła przemysłu i służy ludzkości na milion innych sposobów, ale przy nieodpowiednim zastosowa- niu potrafi również odebrać życie; podobnie zasada Autosuge- stii poprowadzi cię w górę po zboczu spokoju i dostatku albo w dół doliną nędzy i rozpaczy, zależnie od tego, jaki z niej zrobisz użytek. Jeśli napełnisz umysł wątpliwościami i brakiem wiary w swoje zdolności osiągania celu, wtedy zasada Autosugestii weźmie to uczucie niedowierzania i zagnieździ je w twojej pod- świadomości jako twoją myśl dominującą i powoli, ale skutecz- nie wciągnie cię w wir porażki. Jeśli zaś napełnisz umysł pro- mienną Pewnością Siebie, zasada Autosugestii weźmie to uczu- cie i zagnieździ je jako twoją myśl dominującą, co pomoże ci pokonać przeszkody leżące na twojej drodze, dopóki nie osią- gniesz szczytu góry zwanej sukcesem. 6 Prawa sukcesu t. III i— darmowy fragment —Złote Myśli Napoleon Hill POTĘGA PRZYZWYCZAJENIA Doświadczywszy osobiście wszystkich trudności, które stoją na drodze tych, którym brakuje zrozumienia tej wielkiej zasady Autosugestii, aby mogli zrobić z niej praktyczny użytek, pozwo- lę sobie zabrać was w krótką podróż do zasady przyzwyczaje- nia, z pomocą której będziecie mogli łatwo zastosować zasadę Autosugestii w każdą stronę i w każdym dosłownie celu. Przyzwyczajenie wyrasta z otoczenia: z wykonywania tych sa- mych rzeczy czy myślenia o tych samych sprawach, czy powta- rzania tych samych słów jeszcze i jeszcze raz. Przyzwyczajenie można porównać do rowka na płycie gramofonowej, a umysł ludzki można porównać do igły, która w tym rowku się poru- sza. Kiedy jakiś nawyk jest dobrze uformowany poprzez powta- rzanie myśli czy działań, umysł ma tendencję przywiązywania się do niego i postępowania według tego nawyku, dokładnie tak jak igła gramofonu posuwa się w woskowych żłobieniach płyty. Nawyk tworzy się przez wielokrotne kierowanie jednego lub kilku z naszych pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, powonienia, smaku i czucia w danym kierunku. Właśnie poprzez tę zasadę powtarzania wytwarza się szkodliwy nawyk narkomanii. Przez tę samą zasadę także pragnienie picia do upadłego przechodzi w zgubny nawyk. 7 Prawa sukcesu t. III i — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Kiedy jakiś nawyk mocno się ustabilizuje, automatycznie za- cznie kontrolować i kierować czynnościami naszego ciała. (Przyzwyczajenie jest drugą naturą.) Można w tym znaleźć myśl, którą da się przekształcić w potężny czynnik wspomaga- jący rozwój Pewności Siebie. Oto ta myśl: Dobrowolnie albo siłą, jeśli trzeba, kieruj swoje wysiłki i myśli wzdłuż wybranej linii, aż uformujesz nawyk, który zawładnie tobą i dobrowolnie będzie nadal kierował twoje wysiłki wzdłuż tej samej linii. Celem wypisania i powtarzania formuły Pewności Siebie jest wytworzenie nawyku stawiania wiary w siebie na dominującym miejscu w twoim umyśle, dopóki poprzez zasadę przyzwyczaje- nia ta myśl nie wtopi się całkowicie w twoją podświadomość. Nauczyłeś się pisać, ponieważ mięśnie twojego ramienia i dłoni powtarzały te same ruchy, kopiując pewne kształty znane jako litery, aż wreszcie wytworzyłeś w sobie nawyk kopiowania tych kształtów. Teraz piszesz szybko i z łatwością, nie rysując powoli każdej literki. Pisanie weszło ci w nawyk, stało się twoim przy- zwyczajeniem. Zasada przyzwyczajenia uchwyci zdolności twojego umysłu cał- kiem tak samo jak wpłynie na mięśnie twojego ciała, co łatwo możesz sprawdzić, ucząc się i stosując lekcję o Pewności Siebie. Każde stwierdzenie, które będziesz sobie powtarzać, każde pra- gnienie, które zasiejesz głęboko w umyśle, stale je powtarzając, 8 Prawa sukcesu t. III i I— darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill kiedyś w końcu zapragnie wyjść na powierzchnię poprzez ze- wnętrzne, fizyczne wysiłki twojego ciała. Zasada przyzwyczaje- nia jest fundamentem, na którym opiera się ta część o Pewno- ści Siebie, a jeśli zrozumiesz i będziesz postępować według za- wartych w niej wskazówek, mając doświadczenia z pierwszej ręki, wkrótce dowiesz się o prawie nawyku więcej, niż można by cię nauczyć tysiącem takich lekcji jak ta. Masz tylko niewielkie pojęcie o możliwościach, jakie tkwią uśpione w tobie, czekając aż jakaś pobudzająca wizja natchnie cię i podniesie. A nigdy nie będziesz miał lepszego pojęcia o tych możliwościach, jak wtedy, gdy zbudujesz sobie dostatecz- nie mocną Pewność Siebie, aby wyniosła cię ona ponad pospo- lite wpływy twojego obecnego otoczenia. 9 Dlaczego warto mieć pełną wersję? Trzecie PRAWO SUKCESU – „Pewność siebie” – pokaże Ci, jak opanować sześć głównych lęków, które są przekleństwem każdego z nas. Są to: lęk przed Biedą, lęk przed Chorobą, lęk przed Starością, lęk przed Krytyką, lęk przed Utratą czyjejś Miłości i lęk przed Śmiercią. Nauczysz się z tej części różnicy między egotyzmem a pewnością siebie, opartą na konkretnej wiedzy. Czwarte PRAWO SUKCESU – „Nawyk oszczędzania” – pomoże Ci uporządkować rozdzielanie Twoich dochodów w ten sposób, aby określona ich część się stale akumulowała, tworząc jedno z największych znanych źródeł osobistej potęgi. Nikt nie może odnieść sukcesu w życiu, nie oszczędzając pieniędzy! Od tej reguły nie ma wyjątków i nikt od niej nie ucieknie. Napoleon Hill (1883-1970) zasłynął z tego, że przez 25 lat swojego życia badał biografie bogatych ludzi, aby znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego jedni są bogaci, a inni biedni? W swoich publikacjach opisał swoje spostrzeżenia, tworząc niesamowitą i sprawdzoną receptę na sukces; formułę dojścia „od biedy do dostatku”. Do tej pory przyjęcie zasad jego filozofii dopomaga różnym instytucjom i jednostkom w motywowaniu ludzi do podejmowania działań, a z jego prac czerpią miliony Amerykanów, także współcześni filozofowie sukcesu, jak Douglas Vermeeren, którego badania dowiodły, że praca Hilla stosuje się do wszystkich pokoleń i rzeczywiście jest ponadczasowa. Słynne motto Napoleona Hilla brzmi: Co umysł ludzki potrafi wymyślić i w co uwierzy, tego potrafi także dokonać. Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://prawa-sukcesu-tom3-4.zlotemysli.pl

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Amaris Trozzo George Washington University

"I made $350 in just two days after posting my first study guide."

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.