New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

tien-ich-can-ho-samland-giai-viet-quan-8-pdf

Views
15
Downloads
0
Pages
8

tien-ich-can-ho-samland-giai-viet-quan-8-pdf

Marketplace > Business > tien ich can ho samland giai viet quan 8 pdf
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
8
WORDS
KARMA
10 ?
Views

15

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 8 page Document was uploaded by an elite notetaker on Monday December 21, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 15 views.


×

Reviews for tien-ich-can-ho-samland-giai-viet-quan-8-pdf

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/21/15
Cập nhật những tiện ích vượt trội của dự án căn hộ samland quận 8, đáp ứng được những nhu cầu cao cấp nhất của khách hàng. Căn hộ Samland giai việt quận 8 được xây dựng trong một khuôn viên đất rộng hơn 3 hecta thuộc dự án căn hộ Chánh Hưng Giai Việt, http://www.canhosamland.com/ Toàn bộ Khu căn hộ đều đã có những tiện ích nội khu vượt bậc, đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu nhất của một số lượng lớn khách hàng mua căn hộ. http://www.canhosamland.com/ Tiện ích nổi bậ nhấ, điển hình nhất là công viên nội khu rộng lớn, thoáng mát nằm ngay trước mặt dự án,, công viên được xây dựng trên diện tích hơn 700m2, có thiết kế hiện đại với những thảm cỏ xanh mát. Bán gấp căn hộ Era lạc long quân - can ho samland quan 8 diện tích 48m2 ngay góc âu cơ giao lạc long quận tân bình, gần ngay bên công viên đầm sen quận 11. Căn 48m2 can ho samland là căn hô thiết kế loại 1 phòng ngủ duy nhất tại dự án căn hộ era lạc long quân, mỗi tầng chỉ có 1 căn 48m2 duy nhất. Hiện tại không còn nhu cầu ở, chuyển về quê làm việc nên cần bán lại gấp căn hộ này cho khác hàng nào có nhu cầu. Giá bán chỉ 700tr/căn, đã bao gồm thuế và phí bảo trì. Ai có nhu cầu thực sự thì liên hệ 0909545554 (Anh nam chính chủ nhà) để bàn chuyện mua bán và xem căn hộ thực tế. Kế đó chính là hồ bơi rộng hơn 400m2, có phân chia ra hồ bơi người lớn và hồ bơi trẻ em, phục vụ tốt cho các nhu cầu của khách hàng. hiện tại hồ bơi tại khu dự án với sức chứa hơn 100 người, hàng ngày đón tiếp hơn 50 lượt cư dân xuống tăm. đảm bảo an ninh và có bảo vệ 24/24 nên bạn có thể yên tâm để con em mình vui đùa trong làn nước mát của hồ bơi hiện đại bậc nhất. Ngoài ra, tại tầng trệt của căn hộ samland quận 8 còn có tích hợp các căn shop thương mại với coffe shop..., ngoài ra, mới đây nhất dự án căn hộ còn được xây dựng thêm 1 sân tenis phục vụ cho nhu cầu thể dục thể thao của cư dân. Ngoài tiện ích nội khu, căn hộ samland giai việt quận 8 còn nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh căn hộ là các toàn nhà căn hộ hoàng anh gia lai, căn hộ him lam quận 8, các dự án nhà liên kế, biệt thự.... Từ vị trí của căn hộ samland, quý khách hàng sẽ dễ dàng đi đến các trung tâm mua sắm như co.op mart, siêu thị big C, chợ phạm thế hiển...chợ phạm thế hiển là một trong những chợ đầu mối có từ lâu đời tại Quận 8, chợ luôn luôn đông đúc, phục vụ tốt cho quý cư dân khu vực xung quanh. Con em của quý cư dân khu căn hộ sẽ được học ở những trường quốc tế ngay cạnh khu căn hộ, môi trường học tập vô cùng tốt và hiện đại, với các phương pháp dạy học mới, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho con em của quý vị trong quá trình học tập. Tiện ích thật nhiều đúng không nào, hãy liên hệ ngay với nhân viên chúng tôi để được tư vấn về dự án căn hộ samland giai việt. chỉ cần thanh toán 40% sẽ nhận nhà ở ngay, còn lại trả góp trong vòng 3 năm không lãi suất. Truy cập website www.canhosamland.com để biết thêm chi tiết hoặc http://www.canhosamland.com/

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Allison Fischer University of Alabama

"I signed up to be an Elite Notetaker with 2 of my sorority sisters this semester. We just posted our notes weekly and were each making over $600 per month. I LOVE StudySoup!"

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.