New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Norvell-and-Associates-Certified-Public-Accountants--Ongelma-senioreille-varuillasi-huijau

Views
10
Downloads
0
Pages
3

Norvell-and-Associates-Certified-Public-Accountants--Ongelma-senioreille-varuillasi-huijau

Marketplace > Finance > Norvell and Associates Certified Public Accountants Ongelma senioreille varuillasi huijau
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
3
WORDS
KARMA
10 ?
Views

10

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Finance

This 3 page Document was uploaded by an elite notetaker on Monday December 21, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 10 views.


×

Reviews for Norvell-and-Associates-Certified-Public-Accountants--Ongelma-senioreille-varuillasi-huijau

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/21/15
Ongelma senioreille varuillasi huijauksista WALNUT CREEK - Tammikuu 23 seminaari osoitti kaksiteräinen miekka: seniorâ € ™ s paras suoja petoksia voisi ottaa sukulaisen valvoa hänen tai hänen talouden, asuntoja ja sairaanhoito, mutta 80 prosenttia financial huijauksia vastaan Seniorit syyllistyvät uhrin perheenjäseniä ja huoltajille. "Työssäni Surullisinta on, että usein juuri lapset syyllistää heidän vanhempansa" Contra Costa County Deputy District Attorney Ken McCormick kertoi yleisölle lähes 100 ihmiset Del Valle Acalanes İscehisar tammikuu 23 "Senior huijaus tulppa" seminaari. Kahden tunnin seminaari, Assemblywoman Susan A. Bonilla ja urakoitsija valtion License Board featured esitykset paneelista asiantuntijoiden vanhin pahoinpitely ja kodin lääkäri, korjaus, real estate, mail petos. McCormick liittyi muiden sijainen DA Bryan Tierneyn kanssa joka toisteli perheenjäsenten varoituksia. Häpeä, hän sanoi, saa ihmiset haluton myöntämään niille, joille ne ovat riippuvaisia ajattele. Bonilla sanoi auttaa Seniorit tunnistaa huijauksia on ensimmäinen askel voittamiseksi vainoharhaisuus ja aktiivisesti vastustaa petoksia. Työnsä Sacramento sisältää puheenjohtajana Assembly: n liiketoiminnan ja ammatteihin, joka valvoo lisensointi-levyt. Lisensointi hallituksen Outreach koordinaattori Jane Kreidler sanoi valtion lisenssit noin 490 asuntotuotannon urakoitsija. Hän säädetyn, käytännön on-Do 's (saat vähintään kolme suositusta, pyydä nähdä kuljettajan ja urakoitsijan lisenssi, tarkista CSLB perusteltuja valituksia ja enemmän), ja sitten hänen tärkeintä: "Älä luota ihmisiä, ei ole mukava. Jos palkata joku, joka ei ole lupa, sinulla todella ei ole paljon käyttöä,"hän sanoi. Kreidler sanoi, useimmat Huijaukset ovat Lämmitys ja ilmastointi liittyvät. "Mitä he tekevät on tullut löytää ongelmia. Ne tulevat Puhdista suodattimet ja löytää hometta,"Kreidler sanoi. "Yksi mies menetti 8000 (petos) ja on vielä siivota hänen putket tahmea sotku." Tierney suositeltavaa koskaan suostu kodin korjaus tarjoukset, jotka ovat ei-toivottuja tai auttaa kirjoittaa maksujen tarkastuksia riippumatta huono näkö. Dementiapotilaiden, jotka saattavat muista toistuvat käynnit sama laskun kerääjä tai myöhään illalla puheluita lapsenlapsi pyytää lainaa päivä, tarvitsemme ystäviä suojella heitä. Cassandra Hockenson Medical Board of California totesi hänen organisaatio haluaa lisensoimattomia lääkärit "kadulta" ja kehotti joku epäili palveluja he saavat yhteystiedot hallitus välittömästi. "Meidän tehtävämme on suojaa sinulta", hän sanoi selittää, että jokin tungetteleva palvelu-- Botox injektionesteisiin vitamiini laukausta - edellyttää lääkärin pitää lääkärintodistus ajokorttia. Steve Tuomo, tarkastajan US Postal Inspection Service ehdotti mail petos parhaiten torjutaan muuttunut käytös. "Älä laita lippua (postilaatikollesi) Kun sinulla on jotain mail," hän sanoi, tietoinen, että useimmat eläkeläiset kasvoi aika kun tämä oli yleinen tapa varoittaa postinkantaja Lähtevien laskujen maksu. "Jos et saa sähköpostia jonkin aikaa, soita posti," hän sanoi. Mutta apua, Tierney sanoi "silppua Suikaloi, silputa kaiken" ja välttää automaateista, jotka ovat "kuten magneetit rikos." Määrittäessään valtakirja hän sanoi, "Älä allekirjoittaa mitään et ymmärrä, vaikka he kertoa teille, se on kuntosali maksu. Hanki apua." McCormick keskittynyt useimmat eläkeläiset suurin pesämuna--kotinsa--jotka tekevät niiden pääkohderyhmä väärinkäyttö. "Monet teistä toimi sinun hännät pois koteihinsa... Seniorit on eniten oman pääoman kodeissaan. Olen oppinut nopeasti, että kun paha saa rahaa pois kotiin, et voi saada se takaisin. Voi syytteeseen ne, mutta viettänyt rahaa,"McCormick sanoi. Kiinteistöjen petosten torjumiseksi hän sanoi pysäyttää ennen kuin se alkaa on avain. Tunnustaa, että poliisin usein harhaanjohdettuna kertoa asunnon valituksensa siviili ongelmia, eikä rikosoikeuteen, hän sanoi lait ovat monimutkaisia. "Se on eri eläin heille", hän sanoi. "Me olen ollut palkata DA tarkastajien tutkimaan kohteet. Jos olet joutunut, soita meille." Myönteistä McCormick sanoi hänen toimistonsa käynnistetty ohjelma tekee päässyt. Avulla siirrettäessä tavanomainen menettely edellyttää ainoastaan, että asiakirjan allekirjoitettu ja oikeaksi ja sitten jätetty county recorder office. Roisto luoda grant teko, allekirjoituksia ja tiedosto; useimmissa maakunnissa koodi mitään tekoa ilmaisee ominaisuuden veronmaksaja. "Me mail kirjeen kuka omistaa maksaa veroja kysyy, jos he tietävät tapahtuma on tapahtunut" Tierney sanoi. "Rikolliset eivät maksaa omaisuusveroista, vai mitä?" Hän sanoi, kirjaimet menevät myös asunnon allekirjoittaminen otsikot koska sulkeminen yrittää saalis "pahat pojat saalisti heti niiden heikko kohta tarjoutuu ostamaan taloa käteisellä." Ohjelman alusta on myönnetty yli 70 000 kirjaimia. Lisäohjeita kirjanpito käy Norvell & Associates. Se muodostuu yksilöiden yhteenlaskettukokemus yli neljänkymmenen vuoden ajan. Lisäksi yrityksen henkilökunta onsuurempaa kokemusta kuin monet vastaavat yritykset.

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Kyle Maynard Purdue

"When you're taking detailed notes and trying to help everyone else out in the class, it really helps you learn and understand the material...plus I made $280 on my first study guide!"

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Parker Thompson 500 Startups

"It's a great way for students to improve their educational experience and it seemed like a product that everybody wants, so all the people participating are winning."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.