New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Shill-Marketing

Views
14
Downloads
0
Pages
2

Shill-Marketing

Marketplace > Marketing > Shill Marketing
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
2
WORDS
KARMA
10 ?
Views

14

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Marketing

This 2 page Document was uploaded by an elite notetaker on Monday December 21, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 14 views.


×

Reviews for Shill-Marketing

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/21/15
Shill Marketing: การตลาดที่ไม่ชิว ชิว โดย ดร.วิเลศ ิ ภูริวัชร Wilert@acc.chula.ac.th เมื่อพูดถึงการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่ถูกนามาใช้มากที่สุดรูปแบบหนึ่งในการตลาดการเมืองใน ประเทศไทยคือGrassrootsMarketingซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งสร้างให้ลูกค้าเกิดการบอกปากต่อปาก โดย การเข้าถึงระดับรากหญ้าซึ่งเป็นระดับท้ องถิ่น ในทางปฏิบัติ การตลาดการเมืองในประเทศไทย มีกลยุทธ์อีก รูปแบบหนึ่งที่อาศัยการสื่อสารปากต่อปากและนิยมใช้กันมากในองค์กรธุรกิจต่างๆแต่มีประเด็นทางจริยธรรมให้ เป็นที่ถกเถียงกันบ่อยครั้ง กลยุทธ์ที่ว่านี้ คือ Shill Marketing Shill Marketing นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ชิว ชิว ตามภาษาวัยรุ่นที่พูดกัน ซึ่งหมายถึง สบาย ๆ (คาดเดาว่ามาจากคาว่า chill) แต่เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรได้ว่าจ้างให้ คนกลุ่มหนึ่งให้ทาตนเสมือนหนึ่งเป็นลูกค้า แต่ไม่ให้เสดงตัวว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กร มีความพยายามชักจูง หรือพูดปากต่อปากในการเชียร์สินค้าขององค์กรหรือบอกเล่าว่าตนเองได้ใช้สินค้านั้นแล้วและยืนยันว่ามีคุณภาพ ดี แนวการจัดการของ Shill Marketing นั้น อาศัยการรับรู้ของบริโภคที่ว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆมากกว่าพนักงานขายหรือข้อมูลจากบริษัทดังนั้นผู้ที่ได้รับ การว่าจ้าง(Shill)จะไม่แสดงตัวว่าเป็นผู้ที่ทางานให้กับองค์กรแต่ใช้การสื่อสารทางตรงไปยังลูกค้าและบ่อยครั้งที่ มีการสร้างให้เป็นกลุ่มและทางานร่วมกัน (Multiple Shills) ในการตลาดการเมือง การว่าจ้างหัวคะแนนให้เงินใน การช่วยหาเสียงซึ่งหัวคะแนนไม่ได้แสดงตนว่าได้รับการว่าจ้างก็เข้าข่ายของการตลาดแบบ ShillMarketingด้วย เช่นกัน ในองค์กรธุรกิจมีการนาShillMarketingมาใช้ในหลายๆโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการแนะนา สินค้าใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น มีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อห นึ่งที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าแรก ๆ ที่ผลิต โทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถถ่ายรูปได้ ได้ว่าจ้างพนักงานสองพันว่าคน โดยคัดเลือกลักษณะคนที่คล้ายกับเป็นคน ต่างชาติและให้ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวไปเดินตามย่านธุรกิจต่าง ๆ เมื่อพบเจอผู้คนที่คิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย ก็ทาทีว่าขอความช่วยเหลือให้ถ่ายรูปให้โดยยื่นโทรศัพท์มือถือให้และสาธิตวิธีการใช้อย่างเสร็จสรรพ แน่นอนครับ เมื่อกลับถึงบ้านก็อดไม่ได้ที่จะบอกต่อถึงความประทับใจ ความตื่นเต้นที่มีต่อการได้ถ่ายรูปโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อนั้น ปัจจุบัน Shill Marketing มีการใช้บ่อยครั้งและแพร่ระบาดไปมากในปัจจุบัน โดยเฉลี่ยพบว่าผู้บริโภค 2 ใน 3 ได้รับอิทธิพลของการสื่อสารปากต่อปาก เนื่องจากปัจจัยที่เอื้ออานวยหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน โลกอินเทอร์เน็ต โดยปลอมตัวว่าเป็น ผู้ที่เคยใช้สินค้า มาโพสต์ข้อความต่าง ๆ ในกระทู้โดยมีพวกเดียวกันตอบ และเสริมส่งกันในทางบวกทั้งๆที่คนเหล่านี้ได้รับการว่าจ้างมาทั้งสิ้น ถึงตอนนี้หลายๆท่านคงแย้งในใจว่าการตลาดรูปแบบนี้ควรจะนาไปใช้หรือไม่ในทางปฏิบัติ เนื่องจากดู เป็นการหลอกลวงผู้บริโภค Shill Marketing ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น Evil Marketing เนื่องจากเหตุผล หลายๆประการไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการหลอกลวงข้อมูลเพราะผู้บอกกล่าวไม่ได้รับประสบการณ์จริง การสร้างความสนใจแบบปลอมๆหรือท้ายสุดคือการถือโอกาสเอาเปรียบจากความไว้วางใจของผู้รับข้อมูล ดังนั้น แม้ว่า Shill Marketing จะส่งผลทางด้านบวก คือ สื่อสารได้เร็วในวงกว้างและไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก แต่เมื่อ พิจารณาผลกระทบทางลบแล้ว กลยุทธ์การตลาดแบบนี้อาจไม่คุ้ม เนื่องจากอาจส่งผลให้ผู้บริโภคโกรธและเลิก ใช้ได้ในที่สุดการสื่อสารปากต่อปากที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า (HonestWord-of-mouth)เป็นสิ่งที่น่าจะกระทามากกว่า และถูกต้องตามจริยธรรมทางการตลาดเพราะทาให้แบรนด์อยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวและทาได้ง่ายๆคือการ เริ่มที่การลิสต์รายชื่อลูกค้าอาสาสมัคร ต่อมาคือการป้อนประสบการณ์ทางตรงให้กับกลุ่มอาสาสมัคร และให้ รางวัลกับผู้ที่สามารถแนะนาลูกค้าได้ เช่น Member gets member ของบริษัทเครดิตการ์ดทั้งหลาย หรือการตั้ง กระทู้แนะนาของเหล่าสาวกภาพยนตร์รักแห่งสยามในรอบพิเศษของเวบไซต์พันทิป หลักการดังกล่าวต้องยึดมั่นกับกฎเหล็กการสื่อสารปากต่อปาก 3ประการ คือหนึ่ง ต้องเป็นอาสาสมัคร ทั้งหมดและไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝง (100%Voluntary)สอง ต้องไม่วางแผนคาพูดล่วงหน้า (NoScripting) และสุดท้าย ต้องไม่มีผลตอบแทนในรูปตัวเงิน (No Cash) ถ้ามีการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว กลยุทธ์ การตลาด Shill Marketing ก็คงไม่ต้องถูกเรียกว่า Evil Marketing อีกต่อไป และถึงตอนนั้นกลยุทธ์ปากต่อปาก ของท่านก็จะเกิดจากลูกค้าที่นิยมชมชอบและประทับใจแบรนด์ของท่าน และอยากจะบอกต่ออย่างแท้จริง ซึ่งถ้า ได้ ูกค้าแบบนี้้ ……ชิวชิวกวา ่ กันเป็นไหนๆครับ …………………………………………………………………….

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Amaris Trozzo George Washington University

"I made $350 in just two days after posting my first study guide."

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.