New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Microbiology

by: Abby Notetaker
Views
273
Downloads
1
Pages
15

Microbiology

Default_profile
Abby Notetaker
UW
Icon-flag

Denise Anderson

Almost Ready

Clock

These notes were just uploaded, and will be ready to view shortly.

Purchase these notes here, or revisit this page.

Either way, we'll remind you when they're ready :)

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

Here are the lecture notes from week 3. Dates 4/14-4/18. I took notes directly from the course pack, adding on to the topics listed in the daily outlines.
COURSE
PROF.
Denise Anderson
TYPE
PAGES
15
WORDS
CONCEPTS
Microbiology
KARMA
50 ?
Views

273

Downloads

1


Popular in Course

Popular in Microbiology

This 15 page was uploaded by Abby Notetaker on Friday April 18, 2014. The belongs to a course at University of Washington taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 273 views.


×

Reviews for Microbiology

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 04/18/14
T T T TTTT THATwKTTTTmm ET TTT T 3 W E m m TTTTTTT n mTT A l TN TTTTm2mT TTT 3maoTTw Ross Iw TTTTTm T T T 9 ETTTT TTTT E Ts TTTTnTTTTT TETTT mud a avTnmmT mTT Dmmou ATTTTTwTTmTTxTTTTTTTTTmTgTauw TmTTTETTaTTTTxTTRT H TTATETTT T 92 505 m omBmcTTT cmm u TmT mm m mam r monm W M ltTTTTTTTT T T TT Pu 0 6 G x T S L rm mam momTmTnTmTNlt3mm man Tlt mTTm Em T m TmTmTmmT 92 m o Tmon3 w TltanomTmTmTwmE TTTaT W i 1 T he T T g 3TaTmT T 0 T TTxT T TTTTT x 2 TTTTTTTTTTTT T T T Ti T T5TTvTu 9 p pF T no3um2TTltm 323 TE TocTT TmTTTQVmuTTTTw p P 3 s T 343 C T 0p0 mTTQTuxr TTTUE Erma Em mmnom mo3T2TS 2 T T Tlt 2 T mETTTTiQTTTT TmmnTd smuon nzmi R 3ooToTaTTmm cum 3 mmcmm mTTT T TTTLTgtT TTTTT T T 0 Tm an 5 ToTTlt 55 Umo mnm AmTT DT59 nmmT mmnmpmm m m J T T T TT T 0 35 Emma p Tn T T T T M Tmltm3TTmnJw1vw mTwd pK 3 33 J as 3 Tmuom3w mawuTT2o Emndoz Tm omTTm T3mmUon WuTm ETmltm oxamwm mraomm PV ianuem Tnzni can a 365 oTa wEnIT TT uuarnwhIuTrm HT 1 IIiIFT b FT 9 van 1 3 545 T TT T 5 T 2 T3Tu33 TkTTxT qI1 13rnu IIJu39lF U In I 5TITLT T 3 TTT E3EmE B TsTrTHwx F N 2 at T TTT1TE 1 T TT d Ian uanenanv W5T T TLL Qwr N T qT T K T wrl mu T 3 p TTTTTTT 3 TTmTwuoT Tm oTmTTTn TmmTcTm mTTmoT T hmTTaun mmumoT T T TnT3auuoaT nan can 1 lanai wanna TrTTTIT 8i 1 T T TuTTIrTlFTT TaTITJ T T T T 1 naTiuo bnscu 2nan 23 w oT na ntu T TT T mTT4ampT 3 Tu1T 5wu Tnm3 3 TTTTTTH b maTT TT 5 1 1 E U T T T TT m T T TT T T T T T T T 4 TTr TTamp T T r TT T T T T N Tquot H T T T T T T T T T T E ampTmTJnamp aGwntTm T aTuwrww 7 0 TT S TTT T T Tu T T 0 TT T sG T T Tm T T A r TTTT T m m TTTTM TT WT TT j T zT T ThTxATuTTTTTTFTTTAT LTTT T TL TmrTxTwTTT TTTTu 1 T nTmmSwTn TmmnTEToTTTT T T Fig T T TLiTu Mm3TH T mg 3 T M TTTTET Tn WmwkwTWTwEk U C 1 mm 3 TTcTTTTTTTTTMTTTTTT 0 8 Z TTTT TT TT 8 T T 1 HT T TTTTTTT E 1 TL T1 1 T r g TT 9 A 5 4 F H T gwA 3 s r Aw t A H r F u u u AA A m4 A EnoEo5lt M pcs Ana ma a E23589 Marya mg W2 Eu njD2 A3 aim F m mA m p 0313 9 nA39da u3Au 5 nAaoaAa A p p o 191 m Em qmmmnm 26 magi 3amp2 32 3 o Awumuwa im m mAmwn a no 204 3n 30Hm eumn ncmAm 3 fAc 5 1A A 2 A p n A r 2 J I I in Wk e m A 5 A f Ai AAAAW mi 3 g rm 2 6 A E AA A aza a 11 BI mAa A f n mArAm El wm ZA AAA r A I m AA 3 3 cd W N Pne b HA A 0 c A A P d A w Aw mA 2 E U Smm c nAooQA0w UmA3mm ra m w an w 3n3U nzm m 0 hJ 1 mx3Am6 am oam Ax 0 3 am nmam zam b HP p A Jr A 0Ea w i Am36mumam An n Jab AA 6 A wpwm A 5 Icon mnoAmAnm EmnAD2 3 3 ACammmEm Anzmanm H AA A F A man 39 A A VJ AA A f A muH I vhf A ADm mamcn 2 2mlto mo bocznm x VX A a Avpa WT r W A a 3 1 3 Am Fkm pX lt An on mAmmm2wo eu3ltmAnamAmEu mnozmamv mooz S A E mmm3m A 3 PV aw T21 Aw A w w E mt A z x f I A A UT A A F 1 1v h R R nmmAoo33m3Elt m 5 A An AummmEamo A IN 2w Saa P AAAAm unmwmcwm 1 A A A A image A 333 QaQ m3 Q o mamam Awmiomam m Ewmum An xqmacnm 25 P Em U I ma ma3QoEm om3Hmm Ii 3 52 A m h u W3 1 m mggmm E E swam we magma Ammnmma EuV 35 www m m3L0 i nvlw In J F m r n 5 rww l 3 5 3 agTwEn 3 r J 3 h 1Ewm P3E 33 oEE uJb3 mm 39 E M S 2 5 w 1331 3 m mm35 r3 D P nH uT En H 3 W E mJJm 3 w1 mamp wm1 2Em a a Q oEeJ n 23 3 H wcmwa 333 a m 3mE 3 M 333 Fxw mam 3 Q m 33 T 13 Ed 3 a 3 wrm was mm 3531 3 cz u m u Ea m czam pm muw wq He mm 3m o 5 3 ampwLrT E 3 2 La EH3 Tm hynvm m umwhEn 5 wxamm m3W Emma 3Eea am new 3 H3 8 5 839 m wUu3 ucwm nampm ML Q5 55 E mP st 5 km Tf M h 1 u u 1 n r am sqk E hH u J Q g 2 pTTTTT TTTTT mun 0 av T5 D T TTTTm T mm a 3 P3 T uuu P TTTTT f T Tn tP 4T T 0 nn T a 9 Tmaaaum mnTTTTTTAwr uTu Em TTcT2 S The THTrT mTTT TEmTT T T T TTTTmcTT T TTTTT T J P P O T T TcnTuTltmT g T TTfE TTTTTT I 0 T T TouTUmw 4 Tw T T T T TETT oT T m woT TuT 3a at m 5 3mm T2T nmcmm TTTmmmmm r T TTTTTTTTTTTTTTTTT T 2 noUmTm V 8TxT nmcmmm Qmmmmm T n aqTLLTc T T T TIT gtL T T T gT nTTTTTTumT3TT T T T T A TTE T T E TTTTEcTT TT TnT uTfi nO O a T Q TTTLL 1nTu wTTTaomuE983 T a T T T mama 2 E05 nMwTmTHT n3 muTH og ma mmmTTocm TTTm vonTam T T T TT TTTo1oemT J T p T ma Scam mam mm8T 8 qmmolt D van mTaamuoTTmm 8xT 3TTTET ToxT3 T TT m E 9399 T5 5 am Umonzm I T4 T T T T T T Esrxm mTlto mmmTTmTo T UTTmQ Emma To2T p T ETETEm T TT ozmcm T 6muTT o mTaom mn mTTmmZTmTTmm TmT QomeoT nrT4T3 TTmTm mTTcx mTuuoTTTltm TTmmmmm vTwltmc T T T TTT T T T T T 16T ma a TTmm mm3m QT o2Tmnu nmazma 30 33 Sm vi PE m m TTTi Tuum H Oo6363 ao aaca a3o vnmmwcqm nToTT mien T T 1 T T QmnmTQ Q Pg T A T T mltm nma campTn Eur no93o 5 woTma Bmz m wmaw oa T mSm Q UE 3m nmzm Tm Tm no3ET5EmT3wlt n5m2o qwT UnwT TG15TOm3T mn DSTmnD ATDDQM L 3mTnmwlt nmmua m mT o TmnmTnTrEE uwETTm nomEo MwuT ownnmmmT nmaau 33 T T T T T T P TrTltTTT T QTmmTTOTltm mmTTTmUm 053 T mcco OU0T E5 auaomnnzmm g E I T TT TT TT W T gm T aw u m L n wnum d IN M T HE um3wT 032 mam 5053 5 T 9 TT T T T T TTTA TTT T T T 3 cEmnE nmanmm Scam 9 TTT K 5 T S T H F Px 4 0G T TT TT T TTT T S r T T T Emprammm Tannin ltm3 man was T T T T T T mmTm 5mu 3 mummr mEmoTiT i cT 005 TnmOT3D Q E man Qmm m Emmi 5 am 3 mm 253 mmbEmnnTnnm TmTEw T T T 10 a TTZTTTTTTT E TTTL TT mTTTTmTtamvTo msmna ononnca ueamcu ITTmTm Em omi2m uaTmw as ms nTdm Em o noaumzzoa T T T T T T T T T T T x F nmcmmm mTmmm lto36 0 7 E 3 T T T T T Tmum T 5 T T 51 T T 6 H J T T 3amp2 m a IT L KL v 53 cmamzm 5 omlt noas m SET m 5aooonm maamcm Em mTm T T Triad 3 nTcc m S Sr wmo 3 ya u mltm42D T T T T J mam moaTToTTm T 2 noT3mo 35 52 T w A p 33 339 maltmm3 533 ETEQR Scam TTmltT UmRmTTm o mnE Erika 5 3 mEa2To3 T C Pm2 m m E n9a man Eoncnam ox ltr3T now T T T 535 canT E moma6 wo amp 0032 B mxxma E E9 mummEET TT S4iTnwa3TEo3c T T T TT PB 3 T ovum no no3 I lt gtuuva D O TEEamT m aaamam Qm n T EE ltaE6umnS mum 8 m 33 Am33Tm T Tmm S 3 5 2 cTo T T 0QY u lt T moon g wo T K nm ma U2 3 Pamn 2 am 223 Dcmmaoau h39i m 5 ltltmm m 52gt mEmmm ma on m umom no3omo3m M 1 3 9 k Emem U mmz Egnmaoz mmnEn man mmmo 53 mm Em amm 8 Q 3omom Uoo lt Q s 1 h am Qi Rh kf 1 Lw f umwnum Sm pmmn mEnEm 2 m amomwnmoam em swam Em mznmmxmwumam f ltlt A wmmmw mam a 3 U2 f r c w Kw c ltm mam Em gamma umm mmw E P a nc pgc 2 1 4 mm mm W Lusu A l mL b PP H lt3u k Ev ummnuw Sm uumn mcnEm oh m U2 omom 1 3xH xuram E nur ampm 9a m 2 ga 33 U23 r n E Ln y m1mHmHnmm nom S mm 0 32 mm x m a J 1rn 1 Hg 9 E um 1 u fMnnW R 2 0 Z m n r Z L V aer Am an M q 02gt Enamo m mmnommltm2ltm E32 uomm 3m Emmi 0 W r m jT w W a m man 9 Smam 2 rmmm mama mam on m T wag W IT W 93 R S S 2 F 1 Q uwTuCwtx W nw W M m rn m1r nwrrx 4R n J 2 gr 9 wW 2 umnmm noEamo3mu m5 M xn1m 9 K 13 mama m nm Em mm 3 mm 3 muom m aoHomo3m nltEm mltmQ p G K w 4 PiJ 5 52 mm 25 m3m 2 ma mzw dw Sm mSmmNmm 025 2 3 E Erma H mumm u Pi m wwVamErmu E a 3 2 Swami 8 02 mltmmmm 53 m uoommnm E mamp amp E U uwwaw 3nnmrU J P C M 5 m 2nmaamm mam magma 033 Sin 3 0 m U2 E 8 3 M a H 4 0 3 Wwxmquot vmtHmL u ampnvr msw r 0N 2 ma nzm ma 53m om3am mo gm ocaa a w 3 1 I I u1a pg p 1 Hug k 4 W V w c L K m E3 aw m e w n mme u L1 6 H wmiw1 8 K K m rwH 2 xaL l5 kL i V uurnhAnmN xxx v9 Risa I 4 ti 9 lt22 S q E H E a 6 m Kw s M xv ma u x K0 3 amnmumoz ma mn2 mommmm 59aES may UuEu 5 D2 5mncm we 2 mnaoqmq cmo D FM M mrL W E p 5 mw 2 r I 1l ill d mmEmE5 p M 32gt Q unun Um E2 5 mw5wTmwMm p nom3 a v 1x g m xrn mn 1HMmuvmmmw 1awwr M P hr wu qhJ q 3 N u m x I I w x 1 M W 1 W n x V ar u h 1 K by f a at P 0t R R wk P L Hi W J 1 p 3 Aw ramp x W v m H an E J I 1 I l1 1 LL Wu mm 1 in 35 Esnud am Can U2 8 385 Eww g V N Q 3 n au EuuT 52gt 3mnowToT EoTmn 03 amumTH amp 3m mc TTTTTaT m uom u 3 AnTmcTTmT Nd mTmaTTo mma Aoozzscocm mlt3mm L m T a H Tmmma m mza Emmn ozazcocm mzzazmmwmv LT MTTJTTTTT1 T TT 0 i E 5 IE3 E oawQRE Hx2FoE T nu qin T J T mTJ T T a T L w p mg TwwZTTrTfTT 03 2 TTTrPT1TT nmrT Pk Pk TT r T TTuT m T Tcquot T T quotuu 9 e TTdJf T g OTJJT 4 TW3TrmTuuTL m ET 1 P TTm 3 ET 9 mum T T L T E T T T T T 3 n T x1PTF m1T T 0 T Lu T4TJ wr TTT Erin D W L Tram PL maa5nuanI E5nTa2idinen EtEaEu5B 1 T n T T T T T 1 9 T T I T M 1 HT TTTTJ 5 K T T T 15 as 2 T a Ti H E aEa 3339 mUnS mn14 uuul5TvDIu Trwr1T T F 1 T rm 3 nI uE uT 0 THT GP P plw nt2zx5z ii m T J z u c 1 a nTuun9EwQi 1nF TTTTTLTT 2 T F n 2 TT TNT TTL an T TTT U T T L F H T Cr due lTkwu Tu TL uquot L T T TTTTsI T T T euTI x 1 1 O 1 T T TT I lArm nuIT7T 1 Tu wmTT r mTTTnT 7Tm 4 L T TGTTT na mTTTwamaT 1 an Tn n T s TT T T T T T T T s Tu 1 rh I1 J swhmmJWk Q TTTT TTTTTmTTTvTTTTr TTmTTTT T TmT TTTTTTTTTLTTTTT T TTnTwTT TxTw HT T rT TT T p ix in nm PP Hlnl HM IlTIWi a TT 00 AWWWUEW AT P TTmTTx3TiuT 3amp3 V T T TTHmxwTm P 3 TcTT TV 52gt uolt3mwmmTTltm 32gt uolt3mmmm TTTTTTT m TTT ETTETJ amoxlt n0omoQmmTTHltm uoomonmm TT H33mm came T T T A T TTTTTTTTTTTa TTTTTT TTr Tarf AaTT Ta rTuTTn m5xw MJIHWI Ladl ue 5 T T T J p T L amp e e ant w nan H TT TiTlTI J T TT T e 15 T TFaTm uma TTTT T lIqruI l TTT p TTT 1nTu T mTnL4TP X r fa 7 3 8b p e 2 Qm m TmHU1WTWmO Tu Olt ltTc TT9 mltmm 9 33gt 2n TmbmoEoT3 0 923 m Oazmar cm amam nwg T A TTTTTT nTTw 5 0 oma m mm 153 TTTT 65 MT T nnDcmmm 5 man Twhwv Tmmn1uTo umaemsm imam a go TmmTTm 9 a T T mom TmmnEw o ucm3 m muum Q 3 nmTaTT V a T 3 g T 3 U nWTJ LBT1rTT n J 56 cmzm 11T T u n 11 T Kin u T I wwwcu Tw TTETTTT T I T 3 T T A T T T T T TTrTumTTnTm T TTLTwkTTTxTTwTTkT s T TTTTLL0TT T TTT T T P X U A l uTTTTm TmTmTo 3 awn o mTTTTTTTT T TTTTT ILIJ M FTTT Ti T Ale ct V E 93m 2 mmnEm T T T T TTT U T T l T T T T L W TTT TTmTxTnT TTmmmmm 33 uom P TTTTTC Kn 0U eR Ts T T T U W TT jY T T V TTuT T 0hX 5 T T nTTrT T T L T u T 4 F TmmTmoa 3 man a cam Twmw PIV amTEnT w nmnmamgmw 3amp3 T T T E E h T a T Tr T TTTT T a T E TT YS T T T T T T T Tm quotTwp Q T S R R Tr 13 TArTTTTT Tm T T TT T322523 T P E Q 9 T T T 1 T T P r rS TJT TT yR 4 T T T K T Tu T Q r Tu L mm H 4TT T h H T T 1 T A T T1t 4 T T J 1 T TTT Tr 41 p p u a Tm 3 T r M T oTT T T T T 5 PQM 0 K K1 T lJ p m J T K Nu M 6 4 in T T L T E L 9 M T T T mUQ W3 l pugTT vTTmTv 1 T tau 3 M nrmI h T Wu M L EH 3 Ema U2 8 333 E3 3 T w WnJ T mTmTnmiT no3 Tm Tmm3 TnTun1n2o 6 mm 38 m2 Egma sum TucnTEwcn TEmmm why 1 F w niTpaTnmT4TTm5 233 mTmTTJwunTw T TrETTT rTT 6 T T TT T TTT T 7 p T T T P T TT T 9 uTT4TTTTTTq T pT T T i 3 mTTT i TJI T 2 Wu 3 21 mmw m L1 at H 22gt an 1 TL E TT T T T F nq Jy a T1T N T T a 1 x 1 K I Ta N 1 w R u 1 1 1 1 T T T T T v T M P w TmTmnT a a aamaa mmTgTTToBoTaT1TT TT T T T P w T x TmTT umoT ovm E m 6T33ampToT quot u r riT wxm Tuanmmm oTT1mmn1ampo Emcmm 3 8 mqam 3 32mm X n mw Imwi Tamg m2 TuoSTmmmm 92am 3 EToToTT Taamp E m63m Tmn3 T TTTTT mmagxm majmmgoa T32 uoT32mmmT mlt3mm TmmT 32gt m 1 q Anemia T TmmTamE mnanmzan T T T L TT M Lm k uTEE WEI Jr MT 13 T 32 oETTETTmm I n p n P6l T E T E T W W TT g T T T T k Pj l P g Tr TT j 1 TT g ck T H T T T T TT T TT uoTm Tn huqaxm ommm 05 p l 32 P e Cummm3T k 2 T f TTTTTTTTT TTrTwTTTTTRTTTT f Dl eT si T T TTTUQ 3mmTm1 Pek i 1 g T T T T T T P i wl T T 0 j I T jmTT TTT r T M 7 TTTTm T r nTc3cE T T T T d 1 T T Y mTS L J M T Z W f mTTTTuTTTTTTTTTTTTTTTT TaaTTTTTTTsITTTTTT T TEaT f TT T TuT mmcmm Hm mETm TTTTTTTTTT T um mqmza cTm mT1mn m j A b c T T c rmV1 TkT mmu 1 T T2 aTT T T TT T M T m TTT EII n mrmza TT TT a T T f TumTmrmTTTTf In P a uT1mz hvMf A T T m o c m p TT T T T T P I T T acoTomnn Tm 23 3 TTTT T mmconc TT 7 Tquot w 2 m T 1 3 T w5J q TT T 1 J TTTTT 1 TTT K T 1 2 34 l TT ATTTTTTT T T T T1 T 1 I I THJTE T4 T4Tk T TbTuTT1 W TuTquot T T 0Z TT Tu T T p X a T Ta wcTnnTE 1 TTTTTTHTqmT UZgtTSTTTnaTaETE BET S mTnTTms Q95 mxTuT2 TmmnTEo cu am 32 mg m T TcmTcm zmm T TTnEmampE T TuTmcTmm N3 T T TTniT T Cy T fTT AW J1 wanTTTC 3 TE T7 TTT 1T Pdv Ex T T J 4 7 u C 1 Ar r P x 1 Iv 385 mmnuma r 6 TTm3uaa T3mT2 mmnTTo m aamag Tm m mn0nmT 0 w r bv 5 l1iolIrI mmnEoT Tm um 3 m m3mHTn r 4rop rfJanfww 5 w 9 TTmnT Tu ET mTcmm 3 HTaTTaTTmTnToT T32 uoTlt3mEmm Ezam 3 Eomaoi acamg 3 m am TmT3o1wT r T moTm E2 uolt3mBTmm mlt2mm mTm 32gt m L m Sn Wm jmmqmnc Txww3T Tm3 mao T TT p T TT T w mT I T T T T V T m 39 T 3dEem 4 T T T u 32 noaa mamma maTTm9 mTTm3 29 T T T mu ZaoomTmTa mTn J u mu T a F 9 u4r Jrurr r n Id m Off I T j TJT T m r 111 T T r 1 p r T N TI law 0q T T TuoanmoTn AUaOrmdo5mm 35 P maam ma2mm T T Tu g I Pui x Wm T T T T T T 3 i T Ulrnur fiuT 5 2CnTmgmm 1 T W rT T C TTT TT an 4 T 0 m T T T T L T T E W TTT FT r TTT rJfJ 1 lrT T 2 2 F T Fr r j l1 T tE3EmT K n po mm 4I pH rI nu T mT mu T uTr nIu bmvw T 2 1 T r r w Mm T T Tw 0L V 32 mH E H mo6 H I T I T E Z T may uuTam m J V 5 T T mo1 3u h T n T 5 uTmcmm ab T uTm mHTmTn rL T Tsm mqmza 2 Ix A an M 2 9 P T m mT an T mw T m H H M cg 0 mm w q hknT h1 T s r T u an TMn wumm 4HN T a ti T R r T mm T4 TT T Tu 1 T I J T T i K TT TT J L T T T FL TTL Tr W 1T L P2 E 3 0 2 In T L Pd rim J nm A T T T T f L p tT amp T T rm E wE an 5 U2 8wTo8E 2 V 2mg 0 m nu3amq nm13mm 33 mqmza mm mm n Em m gm m Wmmcnm M 3 n Sm ommna Q 5 Eo m aE mm Sm A a nc E 35 p z 7 A J W A F 3q uzmquot wuco ea m gm mEmm 575 wt Ta kl T 7 4 1 mmm wma m 5 53 mm m m3nmE 4 A a an I Ua m4oEm a u35 M aman m mama 323 an A M 1 m mn 2 b g Kf ma 5 5 o3mo S mcmE nEa2ou mwm5mT 5 mmnTm 33 mmam mam mnmm mqmza mzazmmwmu man 23 Ham Emmamanm Wm smnjmjmmmi ltH 25 mmm Eonmmmmm m3 ltoquotltma 3 omzm mxTujmmoTu 532 E 5 amzma 3 m am 2 m mzgt mm m m3vm6 2 wmmo Em Sm Q23 Esm 3 mmiEo away man 5303 aomm 2 man lt m m m sm Bn8w I92 5 m uo omoo Emmmmmm amm 03 m Sozonmmqoan osmu V Tm uo3Emq cu qmjma o no mmm3 o Em ammaoau ltltm E Em mmnmam 9 Em 901 o m cnmonm 139 4 5 Pquot 9 1 Vi 5 is 1 quotx 2 5 i are u3 C M J 11 pJ 9 a1rmx4 mien krlw V Z 3 l Z Z nJ r 1 8Z x T c Z 0 u Y V e 4 P 2 W N gm r pmgnr P J lY a X Lg kY nr m PX p X 7 3 MM 51m J 0 W p9X 4 7 5 5 T A J i 1 1U 0 Q j a V J 7 2 7 u E F W n 3 9 au ax O lt J x J u 1J n lJcmfriumIi1uI 3 v 21 77wGznW P L xi C r 4 0 N an nO 3 i pvM Mr K ic F N r F at 3 J R w r M are TK o 1 J I a Ava u T0 AR M E 1 n 7F H P F H I 2 7 a E Z A E A p I I M A RJ gt A 5 E 4 2 s F H 8G E La P I Ham wE u E om Ema U2 3 335 A E 1 W F333 zo u 62gt 3 om Em N a 3a WEE man acm onmuzaan A j 0 o 32 925 m wmuo 4mammo 392 emm 3 332 Ammmm Ni n m 293 2 mmm nmmcmm H m 3 m m H1InWinnI inuw1qr1LmMEmm 4 iitamp Jam 1 uh ms a 1 W R 5 nonama Emxm E m S 32 E m S P Y m T Z ltm E m mu n W W W 3 1 EE mm rm 5 2 523 T M T W fW p W i p bW 2 E L 0 2 3 Em E mm m mamas moi mmagmanm 2 3 mnonma 5 Sm mmn5om Umo2 55 3EEtcmmwmmE mcm3oacmEm1 r zR as S R N m cmn gmncnE 8 n R J m H E r PP 53 8Q Q P j 0S p R Q S X S EQ 0iP F PJR IJ 8M rm 1mT Lu J ME 9 cam m m noun 3 Q 3m 25 22 o m mnam mzooama E m mmDmnm manmn mcocm mm4m m 3 6 nEm 2 m mmo msnoamm m uoUmEam 3 3 Em ma nm2nmm mm 3 m zm no3 L 2 VF G G 0E 2 z H P D 1 hF mzp 0 9 3323 2 D m 5 I F n J J fr moomu mmonmo 3 Eozmmzaz amn8m Z r f a i 4B jK was H Z x J uuhlr P E 5 5 xmQ9 EmS acmm mmwo Em as Ed 4 5 u t r m 2 1 q 9 n u n p5I r A fTp F M u 1 1 P H H H z P m 4 Eu I r g tE in R i hJ r T pN n 038 m u p n 1 3 3 4 1 quotquotquotgtquot I a J 1 pa inta m H plane 9 rur 13 r 537 II UmU i il 0 7 6 5 0 a 7 2 gt S 5 2 E 5 l L 1mll o J56 7 aH 1 Hmmna W 07 A a 2JIa EImfIu1nu T 3 5 A 55 man 3 E i un uJ um 1 3 o T 3 an E r 11 a rnru TI H P 3 33 L 3 aw p g 9 7 mmir im rm1HnuuTy 5Fmu H 1 e 1 Q 2 n L mcnr u u 3 M Z mamamou nouns 2 SQ ivnia1 11 5 m 1 is 52 E 1 2 H m c c 9 C L 1 lut uM P1ym aulh u nsm ltluw arrl 4 1 r Eu 2l 5 t i L in unq 1 59 r M 0J 6 1 i h 5 Q i at JILueawnu draw unmuFmn H S a aH UZp o mE EM 0 amp M m 5 H u am ampI h L a 1 1 11 1 J l mu u xnu l r T p 8 8 W 1 pQEm m eu mcmm NMS u v muuw Unm as whxrw WU m w maM mam um 2 a 3 w t3mm aam p 41 am J5 w 4w I mm Knmtrm wWI 2 3wH 3 P 1 2 W p 0 a E e 5 3 Hrwum n m mm aQ maampH kM r u 1 P 0 Enkm ampm i 53 n wm em nan 1HllLI1l Iii L1 3 51 P LM hUn Iuln lrlilnIlvI I1 mQomm Em an oum3 Emcmm NM L 1 1 m P 31 Hi 41 n 1 l qn 4 my in I V m En onmc mm m 39 Im nMwmmWs4 3 luQL1m b b Cv m H Ft y 2 u n wl P H ER TI nm n F 1wn p7 L J1 8 Q i H M 0 mmm E 9 may uom mmmm mmmu r acid 8 135 6 8Ww m r uato 5 45 nag i M wmm m vn 1mmu aw H b w r 1 n m m L 4 P n Hm 1 3 I J u H o a 2 xi LC W 5nfwm u u1mmud uw1ommhwm Eumnn mm maau mm uu Em uUmmms b M uH wmmnw unW wand 0 um aHIwnnUWu L mrZr Tn T mg u ur m n 5 ma p Tu PK mEnomm mzmmsm En onmo Emcmmm NM mg m N Kx E 3 mm min hw 1vfm p x lawn r am an p lt5 I Number of cans froum1thmk scale Awmwwwrwwe I 6 I 5m 6 34 1 J 1 Hun w EaH 0 CW U2 3 Ha z Em my 5 4 m i W 9 0 1 n gHlm1l In1IInIIIu HF H u r I A 39 lI m uuma pEE A P P m P m p 9 Jrd pn rW w ranmu u I nu U mm 4L7 H Wail U 3 m H wmEnm u39 gaam 3 u mm a l Win L wwrA a m nI urE 4 1 m 1q u u I Y 1 5 Wk M r 1 0 J Jnr 5 Z uJ v 3 1 33 L 1 mnrm 2 uwm una m A m u m e Bu mu udh 951 1 n ma nmum u5m mLnami1wa x 2 A W K r b F 4 H 5 M r u n 9 Ef H 4 n 0 6 Nnm qrm ad anHw3 M u n X 0i nnuumNM u u 3m 4 M X wuJnun num4 51 0 p Tm 1wm nJmw mms u p nu mwumMm Mm unwu3u mn j Q Em Qr awm qm mvozi n 9m m m m Sm mrq M1u I wu Hm ma mHJm new w1uEuww whim num U Hm wumE 023 m no cn 0 Wm 3MW wHWuMm umH u wan wh H1 n3 u u H 3m nnmumm new 9 En n o mzua wuIamm mu 0 ii wmJ1u WmwJuwu 20 BM ar Um uqmmm I 3256 3 uUun um nuH uda l u 4Nm 5 MExmltG n wmm mmmmmo Ammna z 9 r m1m m0m eAmcmm mg L 5 1 am S P i 1 ur HI Tr H e t u P G 1 M I u uH A r w T L n m a anzhamzy E 1 M r Pl g qmmwwnn 29 Eun5 1 l J G u 1 Ta mll 10 r 6 qH i 1 p t u anew T u F IF F r n mt 59 BIZ 3Eoco m hm I u lth 7 p I V E M1 l I u nlJuHI 1 1u PE pu W m illlnl lt5 DmoMunm mna z N9 z mm L x 5 i 1 1 L Q l 1wns 1 Kc 1 L r L L if 1 us L a mmm3m 2 m oo3om0m mzooamm uu m uo m mEm amsmn 536 mama m 5m m2ma 38 mmo3m w3m 6 mm mmomBQ macaw y 1 s p9t Qt l 5 wm mi Dmmn6m ism mm m 030 ma maooao M 3 Uaua B smm mmmo Ummma man mm nomm 2 ma m DmmnU rm wme a momm Umgmma EormJoo man mcxmiozo omzm mxuqmmmwoz A mam ms n4 m Qmmmmm mxm3um 9 5 3mnom m sanmsom 3 mommao mo8m m mg mg mxmEm 3 5m E335 2 Em oo m Qumm 2 mamsdmmu oomaltm aaum mummmEm m 0o3nmm mag DQBQWR Em 35m 3 mnmltm6m ma Euammoa u Umw0Um 6 3mnmam Q o833ma mnm3Q mwmnmam m Ummal m mam 3m0mwm3 Q 2023 mmmm m Ummaawm 39 ma a omzm cmm mEm mmmno E m Smmnm 2 ammuoznio 6 maltom m oEmzom S 192 Emze UQ2m amaze 2m3mm 33 on o3mmnE nmn mmmama 3 amozp mltm 3 wn 3 C3 D2 8 H085 Ema B a

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

50 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Allison Fischer University of Alabama

"I signed up to be an Elite Notetaker with 2 of my sorority sisters this semester. We just posted our notes weekly and were each making over $600 per month. I LOVE StudySoup!"

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Parker Thompson 500 Startups

"It's a great way for students to improve their educational experience and it seemed like a product that everybody wants, so all the people participating are winning."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.