New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

ANSC 22100 Week 10

by: Gayatri
Views
22
Downloads
0
Pages
9

ANSC 22100 Week 10 ANSC 221: Animal health and Nutrition

User_22667_profile7361
Gayatri
Purdue
GPA 3.91
Icon-flag
ANSC 221: Animal health and Nutrition
Forsyth

Almost Ready

Clock

These notes were just uploaded, and will be ready to view shortly.

Purchase these notes here, or revisit this page.

Either way, we'll remind you when they're ready :)

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
ANSC 221: Animal health and Nutrition
PROF.
Forsyth
TYPE
Class Notes
PAGES
9
WORDS
KARMA
25 ?
Views

22

Downloads

0


Popular in ANSC 221: Animal health and Nutrition

Popular in Animal Science and Zoology

This 9 page Class Notes was uploaded by Gayatri on Friday October 30, 2015. The Class Notes belongs to ANSC 221: Animal health and Nutrition at Purdue University taught by Forsyth in Fall 2015. Since its upload, it has received 22 views. For similar materials see ANSC 221: Animal health and Nutrition in Animal Science and Zoology at Purdue University.


Similar to ANSC 221: Animal health and Nutrition at Purdue

Popular in Animal Science and Zoology

×

Reviews for ANSC 22100 Week 10

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 10/30/15
x x Ell ll f I 2 x J x I II L Ir k x Ila I 1 l I an iik MinAka El I I I FIIIle Inuit H ILF I J 1 II L x II I Ir A A x x k x 1 x x LFAII II 355 l l 1 a a I I u I J 1i I 5 x L L I x I ll A II I 391 IIII Ii a x a j xix illi J14 it IEI rnim I rJ Mllll E JLIKJFI b x quqiilg a 5 iii J ill t Itihf J 1m 1 x k a i I III J x a 1 x k I k r L it a Ell Ji IE I k a I Illiqlil a f Elihu TI 3 IHHI X i I r r L iilrflnl A In IX Y Link IL Idili 1 x In 139 awi nl x x n Ii Wka ll p 1 In llum r t hiE lJKn P 11 t i x k l x i IIIILI rF39F FILII h HENbi Fr FUEHH HEId L H 1 HI I u x A x x t lx Iliau I F IF IH H x Il IIKIH x x Irulx MUD Ix IHX 39 u A E II 4n n 11 1 Iu1i111u1111 1 1 PI EEW1 1 1 H an1 111 H 1 1 Ln 1 l1 1 1 1 1 d a11 Illuh 111h 1 A 1 1 i1 1b mml1l111 1 Mn1l 1 n U 1 1 Am A w 1 1 139 U1 1 1 11 1 1 1 d111u1 11 1 H Hnnw 1I 1vr 1rl11 1 1 11 n LIFILI 111 1 1 1 P Llama 111ni11F11 1Hl11ulnn1 1nl 1 Am A A1 1 1 A u 1 1 11 1 li Ha i hrfle F1111 1111111111 1 1 AW 110 11 1 W 1 n BF 1 1amp3 1 1 1 IL hi 11 1 1 In F 1111Irm 11quot I11FHHH1I1IH1 1quot 111E VIM imHl 1N NE 1H11E HIHIn11H wH111 an 1F 1 l1 19an 1 1111 in 11 11 A 5111 1 1 1 1 Hi11h UNm 1quot h1l 39 HIIHIMHEII11 H 1d111m Wm 11 1 1 1 1 1 L 1 1 1 h 1 1 I H111 111 1 1 1 1111391II11 i 311 11 1Fflrl14i1ii1u1ru n111hll1 WiHir iwl unmlnu 1 Era n1 PH 11 111 11 111 u 1H M 1 1 1 1 1 111 1 1 1 nl11 t1r111 11139 In lulu quotIn 1 11 1 1i1IuHHm1u 111W um ll H1 1li11W1im l1iuil1 ii1luluum11 1H1 1 1 1 1 1 1 11 A 1 WE 1 wmli I 1 1 1 391 1 i 1 End EH quot1 I 1111IIIn1 11115111 A 11 1 1 1 1 1 1 111 1 I 1 1 E i 1 1 1111 1 115111111 n111 inl11r11l JEI 1 1 1 1 11 1 11 1 NEH 11411 IE 11 A11 Li i1 1 1 1 11 1111JU1 F1 4 m 0 15 i1 WILWHHH Iwmn H1115 F 1 l1 1 1 I I11 1 1 111 High 1I11 E1 A 1 11 wiuliiq g 1IL 1 L LLEFI EH 1 1 HWHJFHME I mlr h ir m Egg E l1 1 11Hm i111 1 11 111I1 4 1 11 11LII1AI 11 li 139111 Timquot 1h11 Il11 i1 111 1 11 11 1 1 1111 1 1 111 1 A111F 1 1 11 j 111w Elbir 111 HUI Emir 1F n 1 i in l Fl 1IF I1I 11 391 il l1 11 11 1 1 hr 5 t 11 1111 i 1 A a a E nun an 51 1i Ulla n1iIA1 In 1 1 111E VH1 H111F111Ni1d1J i11I111 1i1Lhu1I1H111 in H 1 r1LmA1W1r1LH1hul1mnu 11AmrHAI1111 i mmbn IL r IIIL Ii LIP ing ILI 3 LLLILL I L LILIIIIILIL L LIL L II HI I I L LL LI LL L I H I I I IL L LIL 1 LL IiinTi L L L I I L L L LLI II tail IILLII I LLI I L iII ILL iILmFII LLLIIL L II L L L ELLILIIL L I I L L Ariid L II II I I L I L I IL 1 1 L III III L I I E LLELL IIL IL J JEHIL39IIE ITINELIL I I L I L L L I L L L in L E L In ILL JIIJL I ILL II II i II I LIIL IHHILIriL I HILIEFL EILrI IIILL IL I III L II I II I LL I L L I I L IIL L I L I FILI L I L L I i L IL L L n LHL L u h EL L IL Li I IL L L AILIii IILm1 LLILL IUWL NIL L HI I ILI I I I LI I L I 1 L L L LI LI ILL I I 5 NHL LIM39TH LLL aw L l L L L L L I ILI I III E IL L IIqu I anIILL ILI II II J L I a L I L LIL I L IL L L L LL III I I IL I I L I r LL ELL IL I L II II I IILII LI L L L 3 LL L L L 1 L II L HIII II rL I L LIL ILL I 3 LL 4L Irlxlrl ILLLI ILLIIIIIII ii III I L L I L I II IL I IL i4 Jug L LLIIHIL rI ILII LLI IL L LIL I L IILIL ILI1 IL IIL WI ILL I LIL d L I L I L L LL L L L L rL IL 1 L I L L I I I III L L I L LL LLILLLL IIL FHEHJLEHHIMIILLP I II L L III I L L ILI L L 1 L L IL L L LIFL iLLIalIIuIiLM LhrLILLL L IIHL HILIIIL L IL I II II LIIHIIILN LII I I I LLLll J I LrIwL I I L I L L IIII LII I IL LI L IIL I I i 14 L I1 I L I 3 I L I IIII 1 III I Hrl LIIIIL L LWILEHHEIILLFLLILIE h Wuhan l LLLninth L LI LL ILHFIIII II IIILII LLEFJILLHHIIILILMHIIILILR iii l L I 2 L L L LL L LL L IIL ILLLL If JILLLILlemILmi L L I III IL L IILLL IIL i Il Tmi I LLnlnIInngr lmiIPEmLIIH1LILLLLhIL L LIL L I II LLIIlrILWELII 4L at m ELHILL IL LILILLIL LLHF LL1LL u E ILHmIF II quotILIHILJLWHMU if maulHm IIL LFIL LE LI L LI WLiI LLLILumlIHLHLIIIIEmeHHLIIILL Hahn ILI LI H LL IL ILE ILaI H L L I am LL LLLL LlLIHLIH dim iuH IL I LHLLIMLH L I I LL quotLEI d E marLIL I L L L L L L L L H L LL LL L L L LL L L L L L H ILI L I I LIL IIHWLLmIm IIPILlh mnlhi nia uiq mvmu I mluuLnIuL L IL L LLILLH LL 1 LIILILIIU LILIHELWILLFIIIIL LLII midiLIE LL ILJLLIHEILHILLIIHILFlj L m rfwui EH LWITHILLII H HI FUEL ITHLHILLIILP nLILII LL LII LILIIL HIM LLLIIIIL I II I LII LILI I ILL L LL L LJLLL LIL I I m ii LIIIuIILIIIWLIELILLLLLL L LL L L L I 5qu In LLLIamnLI quotIn Ha II HUI L L LI H LLLLIIEH HI ILWLLLJLLLILLILn HL arm L L IL L IILILLLLIILFLLLIL an LLL LLL L ILL IILnLLL LL L I L EL L L L L junWELL L LEIL L I uIL JIL LH1L L LL Id quotllIE LHHLIILL L L LLLrLLLI in LIIL Lian LELHLL ME 1LLLLL quotrun LLL I LI L L LFL HL LLLLEIL LLLiLI LEEILPIWiMLinlru ILLII LIL L LnLI EJTL L L LLIL LL I ILI HI I LL Hm J I LLL LLIrLI L L wulrfILlII LILL L L L I L L L L LLL L Li LLLL ILILIHFHIIIILI ILI HE IIHLLILLILILL LIL LL LLULL LLLL IILI LL IIILL ILL LLi LELFLL L IL I L L n LLL a EIIMIILLL L I LL ILL LL LL L L L L LL L I ILJLIL LIE LII LII IHIII LEL HI I L LL I H L L L LL II III II LEIILII Id in ELIEw EPLIIIIILUWLLELPLEIPHII IL IL Li I II 39I L L L I LL I LLL L LLIIIILTLLILmI m EU L quotLLL ILI d n H dingquot1ng E ILL I i L L L L nILLaLLIIHL L quIL I L Linile LLILLuJLLILL IL I LILHL L L L H1LLLLL quotPIGHIW nu NH J IH DH II Fan U HI 1 1 39 h 1 A 4 r4 H I 13 Ll i L 11 3 1 1 ElihuNH M Hm HH W F I u M 1 1 w j m and h w Jr in 5 5 I d all I 1 ulnlu J WEIIn Edd M E H nnluluHIn H u J Hula I H HER u m 391 L l E E hu 1 11 I LriL ujI Huivb HuEF IH and ain lh lml lll l wlj 1 J 1 w wuawi ilx l l nl EUII HH Ix awFIHIE 1 IrL P W xix 1 awnva H1Jm 1 13 H w quotI la hwldn 1x 1 H u luirln l H h Lr VHIRV ti i quotma nli HxJ IIHIHILHIH 1 awrh lw Em IH Iiihl Pam 5 l1quot IL Lr x Lw ma nun I In 11 II 1 5x NIH V ii nl i IL U11 i iunnln HE W l 44 HI h I hl n w Iahl ii nawl L m I a L W wl F1 H Hi1 x 1 x W1 n 1 L M jihxnx x x 1 m x x x x E xi ka kl u k k 3 H m t t FL l 1 1 x J xl i 11 x q k H k k jihmu mh n in whllwl n w hum I L x 1 II F I Ji E hF 1 1 IPF a Namibia lial be 1 ix illllllxrl rig nxn n m1x1wr gain 1 Hi HHHM I H Elllx uikutl Hallmhulxllw xi 1 inlaixm Hal 1E tilli H f x H I I i n u E J k l1 E t I L F V l uc klrnkn Hr n m h x HWIU w i E IFKH u axilu awn 1m in w UL f If H x xwlwmh wml ml imu m INLEHHXJ r a k k k l a k k k k k A I rmil dlmHr Ill Fkx IiiVJ x EIkllrlklrc Frl I arr i jxhnn a I altl k i rlhE Tw uw gkil klkl ln I EH xii L Bruin Hru k mHFUlllu 1 El ml LL K m HHlarl u JKH mh n lx x Slurx k knlk rrv DIMIEHIierWxx 1 kn f 1 IIJxlllxklhum I x Li I kl t u xx Expgnl k x L t x k errx u ri 4 k k 1tJU ltl Hairlj llw a H H a 5 Ix F d In In E in u i x x 1 h if l1 J 1 J H Mun i m n mmudmumw liulllllu L L bl in kIlt J W Ir n l 1 bl 4 Fix M in Ex Il r qui 1 ii Illa HP F u b lltlx 139 Id 3 m 3 LT chlx mlml NEE til xik n x 11 E n k I Ix F IF I Ell dx x din Ixxl xlw Pfa I H H rmuddx milPH Hm nlxwal 1PM H1 155 etrikl r Ex 1 x l r x x x E i n x x x i A F 311 H t t k Ii 1 i i J U n i n d IL H11 an HMpr x x x r I1II llx FH Um Ix kit kx x x Ix ix 3an knlux Ev IWHN q x k k IHu IKJKI xrlnnll dlln n 1m4 nxii Illa H r Mal H Aquot nH EUH kh t u m Ex i r nrx shewwry i1 H h F E 391 IIMINF H1 ENE E me xkbthKthH Wln E t l lx Exl kxlw LLIL iHH V 10 Una Ft MHHLMK ir il l HEaniuk 1H t nullFl krikl kl Ekxxlnquxx I J h J afial x t E l x i l x mHuxLFF m Fax iIIJHH In L 1 xtu 1 F x Mu Hnlrmihm i u u u i u u I ixlx quot II I 1391 I i II I I i EH H ML nunH l ii H J xx 4 x H x J x x E x t Lr r Ikix ILllxla 1 in i I ri q 1IH xilw II AI IKFIKIK i4 1 1 I It in i1 1 I1 wli 1x ikil I Iii 51 I1 I 4 1 j 1 3 x a 1 If 5 ii rl l lllmI IL I Hill III 11 EU 1 x x x 1 1 Hlxwrin trig quotmil I1IJJ 11 11 1 ii 1 x k L x x E E IXI 1 J x E eln r l L i 9 n K i m migfagHi lr z imitnail I I JIJ IIII1 xiiA it 1 H11 l Il Jllx 1 I lx 1 1 u u i A x In I HIE l nlm j J if x f u xi u H nlnlt x i Inl 11 1 1 1 11 11 1 111I1 1 i I E in Hr 11u 1lliunfi1l 1il 1E1I 1 I hrllLFl 111 1E1rL1Im nu1tr mull iii Hair 1 11rl1ul 1II1JII 1lmr11d1l1LuaTll391 F11 1EE1 1 1E1II 1IE 1 MWIIJEHIlm ian1 ilili1g f E1 l1 1 1 1 4111 1 Hi I 1 1r114 I1m11H II 1 11II r H 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 11 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 11 11 11111 1 n111 1 1 1 1 11 1amp1 111m 1 Iiiihhn i llu u 1 if liillliHh r r 1T1IHEJPI i 1HE111i irir 1I1d1munl1i ij i 1l1 11IILH11HIIi 1IE F I algmn l F lirI Id 15111 MEI 339 l1IF HIE 11 39139 1 1 lemr n IV1H IHEHJ mam I1 1H 1l1l11n1am l kl1 Aimum lwh l 1 1I i1 1 1 1I 13911 Ill11 I1 1 I E IIHILHIIIII1 1 11 1 11 Uunji id mrlldlli1 i1 11 1 1 1 inm 1I1l1tu1 I1In1 I1tmll1h will Ii 1 1 11 11 1 am m11l d TL 117 I1m1 nllll1lql nnl1 lHlLl Prm E1Nlr i 1 1lm hm nlm E m BahamaEH erIndwm1l1i11 Mum E III 1Ei 111 I Lharn l H 1111 1 1 ElfHIE 11ilunl1 EH FanHir j mu jl w1l11rl1m ui1l lmw1urp1 W wi ri i1lEL1Ilml11Win1 1 I11 llnl I 1 I I II 1 i i I 1 I 1 11 1 1 1I1lul3911 111hlii Enginl 11 a IIIHIIHtP mallhind Fun 1 1 1 1111 111HI1F11HH11IE 1 IF I11 1 I 1 1 1111 ii I 1 ii IU 11 1 T11 I 1 1 I 1139 Il11I I1 11 1 HELEN In 11 11 1 hullmid 1H1H 11I11F Fun I 1391 ifnhlINA L i1 1 1 1 1111i 5 I 1 1 1 ludli HI11 1 111 I11 I I 1J 1 1 Ilimlilrnl 1 11 1 1 1 11 1 1 n Iimh1il1u1lq11l 1 1 r1FI111 I111 HJIEE1111 1nl 4H11Umalw1la11l1ri1lnl1 FNH 1i 1 1 1 r1 1 111 1 IuI 11i u1 1 uu1n11 d 11iiEH 11111111 A11ul1inlllr ii1mulr11rldaglk 11 E 11 1 n 111 11 1 1 1 1 IIHH111 1 1b lH1dm mfg F 1 Eli i11I1111H111IH1j alum11l 1 11i1 ErIL II1 1 FE Ilmr1iih1 i1 ml ibi I1119l1ri111ll 11h 1mi1d i1 11 11 i Eui I11111 lu 111 1 1nr1n 1 IU1 1 1 lu1m11m I4111 Hind 1131de I11IL1 1 11111rm111 1H 1 1111I1Il1lwlmudll11 E1 1 1 139 HEM I I H H 1 1 gm 5111 n 111 i F il1 El imm HTquot 1 Eli 139111 1 E 1111 InH11 1IIHHFthE 1 aph E y 1 11 11 1 1 H1 1mm H1IH1 11 HUME 111hI1W1I111 a 1 1 1 1 1 1 H 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 x 1 1 f1 1 r I L 1 1 1 111 1II1HLMEWL1MWH111I11EJI 1511 ial 11L 1 1 1 1 11 1 1 1 111 ag 5 WETE31 n7 mfgJ 7 r7 17 7 7 7 7 n 7 7 in may 7 quot 7 q 7 a 7 7 7 1777 7 7 I 777E7a 7 Elia73mg quot file 7 77 711575 quoti39t39l a 7 7 37quot EEL39IJ 7 J7EE 77777 7Tl 77 77 77 7 7 7 7 7 1 777 7 5 ED IE 57 7 Eur7 51711 E 7 7 7 7 J 7 H3 77 7 7 77 7 7 7 7 murzm EL 7 739 7 7 7 5 E 7 7 7 7 7 77 7 i 7 77 F7 TE7 7quot 7397 7 W L 7HT7EE7IIQE are 537 mi a 7 7 7 w 7 7717 J j 77 an77 77 7 77 7 77 77 7 r 77 77 71 77 7 7 77 r r7 7 7 7 n 77 77 7 7 77 L 7 7377 77 7 7 777 77 7 7 J77 7 739 7 7 i7 quot 77 7 77 777 L 7 7 7 7777 n7 7 777 77 7 7 7 J 7 7 7 7 J 777 7 7 7 7 77 7 m 77 7 7 777 A 777 F 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 4 7 7 7 r 7 i 77 777 7 7 7 777777 7 7 u m 7 7 777 7 7 w 777 7 7 7 77 7 7 L 77 u 7 7 7 H 7 7r 7 quot 7 7 7 77 a 7 7 7 7 77 a L 7 7 4 7 7 HI 7 y 7 1 r 7 a 7 II 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 777 7 77 7 quot 7 quot quot39 quot 7 7 F r 77 7 7 77 a 7 7 7 77 77 7 n 7 7 rquot m 7 r 7 r 7 W 7 7 7r 7 77 7 7 W V 1 1 r V 77 r 77 quot k H i i 7 7 n 7 7 7 7 77 7 7 77 7 177 77 7 1 77 7 7 7 7 7 7 77 7 7 77 77 7 7 77 7 n r 77 1 17 a 7 777777 7 7 U 7 7 quot 7n 77 quot 77 74 7 7 7 A7 7 7 7 777 7 7 7 7 7397 w r v 7 7 7 77 7 7 7 77 77 7777 7 7ka 7 7 77 39 7 77 7 i 4 x L J 39 I r 7 l 7 7 7 7 7 7 u 7 7 7 7 n 77 77 7 7 777 7 7 7 r 7 7 7 177 n r 7 a 7 I 1I 77 77 77 7 u H A 7 77 7 7 7 7 7 7 7 77 77 77 77 7 7 7 7 39 397 J i 7 7 77 7 77 777 7 n 7 L ugu 777 7 7 7 7 7777 7 l 77 7 7 7 77 7 77 77 77 u I M77 7 7 7 7 I 7 7 7 77 7 7 77 7 777 777 7 7 7 7 E 7 7 7777 7 7 7 397 7 i 77 77 7777 7777 J39uu 7u7 7 7 77 7 r J77 7 7 quot i I i i 77 7 7 7 77 7 7 77777737 77777 7 T7 777 quot7 7 7 7 m 7 L 7 7 7 7 7 777777 3977 7 77 7 7 7 7 77 r7 1 v x quot u u 7 77 7 7 51 7 i l I 39 I r l 39 I 7 r 777 7 7 7 7 77 7 391 77 17 7 n quot7 7 7 77 7D v 7 7 r 7 7 7u quot 397 u 7 1 7 7 739 39 v 7 7 77 7 n 7 77 7 7777 I 377L7 7 7 7 777 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7777 7 7 7 7 7 77 4 Va 77 77 7 7 7 777 77 7 7 7 7 7 7 777 77 L 7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 v 7 h 7 7 7I7 7 7 7 7 77 7 7 7 7777 7 7 7 m 7 7r u 7 E 7 r W 77 7 7 7 7 73 7 7 7 7 39 7 4 7 77 77 v7 7 V W I 7 J 7A 77 7 m 777 7 777777 7 7 7 7 7 7 7 7 p77 77 77 77 7 7 u l 77 7 n 7 7 777 7 7 777 777 7 777 777 77 7 7 7 7 777777 7 7 I 77 7 7 7 7 a 77 7 quot 7 m 39 39 7 quot F 7 39 7 77 7 7r quot JM 7 r 7 7 7 I 7 quot quot 39 7 39 7 77 77 39 7 7 1 7 77 7 7 7 77 7 7 39 7 l7 39 7 7 7 7r 77 7 7 7 1 7 7 7 w 7 77 7 7 7 7 l 7 l39 7 77 7 77 7 l 7 7 7 77 7 quot7 7 r r 7 7k 777 1 7 7 7 7 y 7 7 777 7 77 n 7 777 7 1 i WM 1W 39 I quot T7 F V 7 57 7 7 quot 7 i 4 V 7 I L H 777 77777 7 7777 7 7 7 u quot n f A 7 39 u L 7 7 7 7 7 7 7 7 7 L 39 397 I rjquot 39 Jquot 7 73977 1397 7 quot quot r 39W 39 7 quot 1 quot7 7 7 D D 7 7 7 7 77 7 77 n 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 77 7 77777773 77 7 7 7 7 7 J L 7 H W7 77 7 7 7 7 I L7 7 7 7 7 7 7 7 7 quot 7 77 7 7 77 J A T7 7 7 7 39EI 7 i2 5 I 7 1 II a a 77 my 7 7 391 E v 39 I 7 1 h a 7II7J 7 7 H L 7 39 7 77 H 7 7 7 n7 E 7 7 7 71 2777 439 l 399 7 7777 777 7 7 7 77 77 7 m 77 7 7 77 7 7 77 77 7 7 7 77 7 7 m 7 7 7 7 7 7 7 7 7

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

25 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Allison Fischer University of Alabama

"I signed up to be an Elite Notetaker with 2 of my sorority sisters this semester. We just posted our notes weekly and were each making over $600 per month. I LOVE StudySoup!"

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.