New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

park

Views
106
Downloads
0
Pages
16

park

Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
16
WORDS
KARMA
10 ?
Views

106

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Accounting

This 16 page Document was uploaded by an elite notetaker on Friday December 18, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 106 views.


×

Reviews for park

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/18/15
gemeentelijk infoblad Brasschaat nummer 2, 2007 inrichten van een overstromingsgebied bijna alle bestuurs- documenten zijn openbaar groene afscherming van uw tuin: mooi en goedkoop ook uw vereniging kan een subsidie afgiftekantoor Brasschaat 1 krijgen | sprokkels gemeenteraad ondersteuning, en u bent verzekerd. in Nederland. De zitdag heeft plaats De eerstvolgende zittingen van de U bent vriendelijk en kan discreet elke derde donderdag van de maand gemeenteraad vinden plaats op don- omgaan met de klanten, bezoekers van 10 uur tot 12 uur en van 13.30 uur derdag 1 en 22 maart om 20.30 uur in en gebruikers. De dienstencentra zijn en 16 uur. Dit kantoor bevindt zich in de gemeenteraadzaal. Toegang via het daarnaast op zoek naar vrijwilligers de Sint Katelijnevest 54 (5de verdie- vrijetijdscentrum (centrumcomplex Ar- voor recreatieve en vormingsactivi- ping) in Antwerpen. mand Reusensplein), Bredabaan 399. teiten. Van deze vrijwilligers wordt Er worden ook zitdagen georgani- verwacht dat ze een stukje verant- seerd in buurgemeenten. Zo kan u meer info woordelijkheid en organisatie op zich telkens de 1de dinsdag van de maand www.brasschaat.be nemen. terecht in Kapellen op het administra- tief centrum, Antwerpsesteenweg 130 ocmw-raad meer info tussen 9 uur en 11 uur. De OCMW-raad vergadert op woens- dienstencentrum Maria-ter-Heidehove dag 31 januari 2007 om 20 uur. | Eikendreef 67 | tel. 03 663 77 07 | meer info Toegang via de Van Hemelrijcklei 90. dc.mariaterheidehove@ocmw- RVP | tel. 03 224 85 50 brasschaat.be antwerpen@rvp.fgov.be meer info dienstencentrum Vesalius | Prins OCMW Brasschaat | Van Hemelrijcklei 90 Kavellei 77 | tel. 03 650 25 72 | inkomensgarantie voor tel. 03 650 25 00 | ocmw@brasschaat.be dc.vesalius@ocmwbrasschaat.be ouderen verhoogd dienstencentrum Antverpia | Sint De inkomensgarantie voor ouderen juridisch advies Antoniuslei 95-97 | tel. 03 660 58 00 | (IGO) is verhoogd. Voor een alleen- De zitdagen juridisch advies van het dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be staande komt er 90 euro per maand OCMW vinden plaats op woensdag bij, voor samenwonenden 60 euro. De 7 en 21 februari van 18 uur tot witte stok IGO is een soort leefloon dat wordt 19.30 uur in het OCMW-gebouw. Hoe komt het dat iemand een witte toegekend aan ouderen vanaf 64 jaar stok gebruikt, maar toch de krant kan die over onvoldoende bestaansmid- meer info lezen? Hoe komt het dat iemand zich delen beschikken. Voor de toekenning OCMW Brasschaat | Van Hemelrijcklei 90 overdag zonder problemen kan ver- van de IGO gebeurt een onderzoek tel. 03 650 25 00 | ocmw@brasschaat.be plaatsen, maar in het donker wel een naar de bestaansmiddelen. Door de witte stok nodig heeft? Een nieuwe recente verhoging komen meer ge- via Arro sociale hypothecaire lening wet hierover moet voor meer duidelijk- pensioneerden in aanmerking. vanaf 1,70 % heid zorgen en een antwoord bieden In de onderstaande tabel vindt u Brasschaat is aangesloten bij de op deze vragen. Voortaan zal ook maandbedragen van de IGO die sinds sociale bouw- en kredietmaatschappij een slechtziende persoon een witte 1 december 2006 gelden en de mini- Arro Antwerpen. Hierdoor kan u ook stok kunnen gebruiken. Personen met mumpensioenen van werknemers en genieten van een sociale hypothe- een visuele handicap van minstens zelfstandigen. Wanneer 90 % van uw caire lening als u aan de voorwaarden 60 % of personen in revalidatie op pensioen lager is dan het IGO-bedrag voldoet. Het gaat hier over een lening voorschrift van een oogartsspecialist, en u geen andere inkomsten heeft, in- voor het bouwen, kopen en saneren kunnen de witte stok gebruiken. De formeer dan even bij de gemeentelijke van een eigen woning. Volgens uw in- witte stok zorgt er voor dat de gebrui- sociale dienst of een aanvraag voor u komen kan u lenen met een rentevoet ker zich zelfzekerder voelt en minder nuttig is. vanaf 1,70 %. stress ervaart. Voor meer informatie over voorwaarden, Gepensioneerden die nu al recht heb- rentevoet en maximum leningsbedra- meer info ben op de IGO, krijgen de verhoging gen kan u terecht bij Arro Antwerpen. brailleliga | Engelandstraat 57 automatisch. Wie nog geen recht had Zij zijn open alle werkdagen van 9 tot 1060 Brussel | tel. 02 533 32 11 op de IGO maar denkt in aanmerking 16 uur, maandag tot 18.30 uur, woens- info@braille.be | www.brailleliga.be te komen, moet een aanvraag indie- dag gesloten. U kan bij deze maat- nen bij de sociale dienst. schappij eveneens terecht voor info rijksdienst voor pensioenen (RVP) over sociale koopwoningen. De sociale verzekeringsbank heeft meer info maandelijks zijn zitdag in de lokalen gemeentelijke sociale dienst | Prins meer info van de RVP. U kan er terecht voor Kavellei 77 (sociaal huis Vesalius) sociale bouw- en kredietmaatschappij informatie rond tewerkstelling als tel. 03 650 25 91 Arro Antwerpen | Gijsbrecht Van Deur- grenswerknemer of wonen en werken sociale.dienst@brasschaat.be nelaan 22, 2100 Antwerpen-Deurne | tel. 03 663 77 20 | info@arroantwerpen. woonnet.be | www.arroantwerpen.be IGO miminumpensioen minimumpensioen werknemer zelfstandige alleenstaande 795,46 883,63 754,29 vrijwilliger worden in dienstencentra Dienstencentra Antverpia, Vesalius en overlevingspensioen 795,46 869,72 754,29 Maria-ter-Heidehove zoeken vrijwilli- samenwonende 530,30 gers. Die staan in voor de etensbede- ling en het uitbaten van de cafetaria’s. gezin (tweemaal be- 1060,60 1104,18 996,05 U kan rekenen op een opleiding en drag samenwonende) brasschaat in beeld | vertrek ladderwagen naar Tarija De Boliviaanse stad Tarija, waarmee onze gemeente een stedenband on- derhoudt, krijgt van het Brasschaatse gemeentebestuur en de brandweer hulp bij de oprichting van een brandweerkorps. Brasschaat, Antwerpen en ▯ Beveren zorgden al voor heel wat materiaal. Ook Ravels schonk een oude maar degelijke ladderwagen. Die wordt via Brasschaat aan Tarija bezorgd. In november vorig jaar waren nog twee Boliviaanse brandweermannen bij ons te gast voor een opleiding met deze ladderwagen. inhuldiging loopomloop Eind vorig jaar werd de nieuwe loopomloop in het Gemeentepark ingehul- digd. De loopomloop is in totaal 10 km lang en opgesplitst in een lus va▯n 2, 3 en 5 km. Vertrek en aankomst van elke lus zijn aan de obelisk in het park. Ideaal voor looptrainingen gezien de grote variatie in aantal km die op deze manier mogelijk zijn. volksreceptie nieuwjaar Zondag 7 januari werd u als Brasschatenaar getrakteerd op een nieuwjaars- drink op het kerkplein. Gezellig bijpraten met familie, vrienden en kenn▯issen en een glaasje drinken. Een orgelmuzikant zorgde voor de muzikale noot. Ook het OCMW vierde vrijdag 12 januari haar traditionele nieuwjaarsrecep- tie. Meteen werd daar ook de nieuwe OCMW-voorzitter, Bart Brughmans, voorgesteld. uitbreiding sporthotel Er zijn plannen in de maak om het bestaande sporthotel in de toekomst uit te breiden. Er komen extra slaapplaatsen. Ook een keuken, eetzaal, recreatie- en vormingslokalen en een grotere (feest)zaal worden voorzien. Het project wordt zo uitgewerkt dat ook personen met een handicap er ten volle gebruik kunnen van maken. Het is de bedoeling om het volledige complex samen met het zwembad Sportoase door een glazen dak te overkoepelen. noodweer treft Brasschaat Tijdens het noodweer van donderdag 18 januari ontving de brandweer maar liefst 240 oproepen. 13 auto’s liepen ernstige schade op. De oproe- pen omvatten voornamelijk losgerukte dakpannen en omgevallen bomen. In het Gemeentepark werden enkele oude en grote bomen door de wind gegrepen. Het kinderdagverblijf ‘t Hemeltje werd ontruimd net als het senio- rencentrum Remise. jaarlijks seniorenfeest De Brasschaatse seniorenraad en vzw + 3 centrum organiseren jaarlijks een groot feest voor de Brasschaatse senioren. Dit jaar zorgden Chrissy en het showballet The Ronald Lee White Dancers voor het amusement. | milieu en groen groene afscherming van uw tuin: mooi en goedkoop Ieder van ons is gesteld op privacy streekeigen in en rond de woning. We vinden Betonnen platen of stenen muren tus- het dan ook normaal om onze tuin sen twee tuinen zijn helemaal uit den af te schermen van de straat én van boze. In plaats van rieten matten of onze buren. Dat mag echter geen houten schermen ziet het gemeente- extreme vormen aannemen. Het bestuur het liefst groene afsluitingen gemeentebestuur is geen voorstan- verschijnen, zoals hagen of andere der van volledig afgesloten privé- beplantingen en draad met klimop. eigendommen. De voorkeur gaat Deze hagen worden beschouwd als uit naar open tuinen, waarbij het een levende haag en enkel geplaatst gebruik van natuurlijke materialen worden mits de toestemming van de de nodige afscherming biedt. aanpalende eigenaar. “Dergelijke af- scherming draagt veel meer bij tot het “Hoge en meterslange afsluitingen in groene karakter van onze gemeente. solide materialen langs de straatkant Het is ook veel goedkoper. Zo’n creëren eerder een onveiligheids- groene afsluiting is meestal op relatiefinkorten gevoel dan omgekeerd. Wat zich korte tijd volgroeid en biedt dan ook Hagen en andere beplantingen die uw daarachter afspeelt, is niet meer te de gewenste privacy. Hierbij geeft tuin afschermen aan de straatkant, zien. Het kan bij mensen met slechte men best de voorkeur aan streekei- mogen het verkeer niet hinderen en bedoelingen bepaalde verwachtingen gen haagbeplanting zoals meidoorn, voetgangers en fietsers niet kwet- wekken en hun nieuwsgierigheid aan- taxus of beuk. Een afsluiting in draad sen. Verkeerstekens mogen ook niet wakkeren. Afschermingen zoals rieten met klimopbegroeiing zorgt eveneens overgroeid geraken. Groene afslui- matten, schermen uit houten vlecht- voor een mooi groen scherm. Het is tingen moeten dus tijdig ingekort werk en zeilen aan de straatzijde zijn belangrijk om te kiezen voor duur- worden. Wie dat niet doet, zelfs niet dus niet toegelaten. Het schepencol- zame beplantingen die tientallen jaren na een schriftelijke verwittiging van de lege levert hiervoor geen vergunning meegaan”, voegt Jan Moereels er nog gemeente, moet minstens de kosten af”, vertelt Jan Moereels, landschaps- aan toe. voor deze werken door de gemeente- architect bij de gemeente. diensten betalen. Takken mogen niet Om bomen of hagen aan te planten op minder dan 4 meter van de grond “Deze soorten afsluitingen mogen en voor draad met klimopbegroei- boven de rijbaan hangen of minder enkel geplaatst worden als scheiding ing (tot 2 meter) is geen vergunning dan 2,5 meter boven de berm of het tussen twee privé-eigendommen. nodig. Als u hierover afspraken maakt voetpad. Maar er zijn voorwaarden aan verbon- met uw buren, gaat het om een den. Ze moeten komen op of tegen de gemeenschappelijke haag (maximum “Wenst men bomen aan te planten, perceelgrens en achter de zone voor 2 meter hoog). In dat geval worden dan is het belangrijk om vooraf goed hoofdgebouwen. De eigenaars van de kosten en het onderhoud gedeeld na te denken over hun toekomstige de aanpalende gronden moeten ook door de aanpalende eigenaars. Komt grootte. Zo kunt u latere problemen schriftelijk hun toestemming geven. u niet tot een akkoord met uw buren, voorkomen. Goede contacten met Dat is om latere discussies te vermij- dan moeten hoogstammige bomen op uw buren helpen uiteraard altijd om den. Het onderlinge akkoord moet minstens 2 meter van de perceelgrens goede afspraken te maken. Ontstaat voorgelegd worden bij de aanvraag blijven en levende hagen op een halve er toch discussie tussen buren over van een vergunning tot plaatsing.” meter. de afscherming van hun tuin, dan is dat in laatste instantie een zaak voor de vrederechter. De gemeente kan daar niet in tussenkomen. Maar dat is echt wel de allerlaatste stap. Het is in ieders voordeel om te proberen alles onderling te regelen”, besluit Jan Moereels. meer info bouwdienst Bredabaan 182 tel. 03 650 02 42 bouwdienst@brasschaat.be milieu en groen | 5 stuurgroep voor waterproblemen Laarsebeek Een stuurgroep die het Ant - stuurgroep die het Antwerpse provin- De stuurgroep boog zich ook over de werpse provinciebestuur heeft ciebestuur heeft opgestart, laat een problematiek van de vismigratie in de opgestart, laat een studiebu - onderzoek uitvoeren. Laarsebeek. “Om de bestaande knel- reau een onderzoek uitvoeren punten te kunnen oplossen, werden in verband met de inrichting van “Beide gemeenten hebben afgevaar- verschillende mogelijke ingrepen be- een overstromingsgebied langs digden in de stuurgroep. In een eerstesproken,” legt Moereels uit. “Bedoe- de Laarsebeek. Dat gebied wordt vergadering werd informatie uitgewis- ling is tot gemeenschappelijke voor- gezocht op grondgebied van seld”, vertelt Jan Moereels, dienst- stellen te komen die later gerealiseerd Schoten en Brasschaat. hoofd planologie. “De bouw van een kunnen worden.” groot bekken zal moeilijk zijn, wel zijn Brasschaat is vragende partij om de er beperkte buffermogelijkheden. Die meer info wateroverlast ter hoogte van de Aca- worden verder onderzocht.” dienst planologie cialei aan te pakken. Deze problemen “De gemeente Brasschaat heeft erop Bredabaan 182 kunnen onder meer verholpen worden aangedrongen om ook stroomop- tel. 03 650 02 46 door het inrichten van een overstro- waarts ingrepen te voorzien om de planologie@brasschaat.be mingsgebied langs de Laarsebeek wateroverlast in de lager gelegen ter hoogte van het Peerdsbos. Een gebieden te helpen beperken.” Brasschaat wil Schelde - Landschapspark mee ontwikkelen Zes burgemeesters, waaronder ook onze burgemeester, hebben het initiatief genomen om een Schelde- Landschapspark op te richten. Het Schelde-Landschapspark omvat het gebied van de Scheldeoevers tussen de Belgisch-Nederlandse grens en de gemeente Wetteren in Oost-Vlaanderen. Het projectsecre- tariaat is gevestigd in Brasschaat. Twee grote taken staan in de doel- als Brasschaats lid van het bestuur, mische levensader zal ontwikkelen. stellingen van het Schelde-Land- dat het project Schelde-Landschaps- Burgemeester Dirk de Kort maakte schapspark voorop. Ten eerste het park zich niet alleen situeert in de ook een lijstje van projecten die zou- verstrekken van informatie aan lokalejuridische en bestuurlijke sfeer, maarden moeten worden aangepakt: “De overheden, provincies en Vlaams echt een concreet project is: ”We projecten die zullen ontwikkeld wor- Gewest, ten tweede het organiseren wensen voor onze regio, van Gent tot den, hebben onder andere betrekking van de stedenbouw. Maar daarnaast Antwerpen, iets te gaan betekenen op op: waterbeheersing, natuurbeheer, worden een aantal specifieke doelen stedebouwkundig en landschapsar- landschapsbeheer, infrastructuurbe- en taken voor ogen gesteld, onder chitecturaal vlak.” heer, stedenbouw toerisme, recreatie, meer in verband met de economische verkeer en vervoer, woongebieden, regio-ontwikkeling. Voor het verder uitwerken van de bedrijfsvestigingen en landbouw.” plannen werd een beroep gedaan Het projectsecretariaat is gevestigd op een privé-partner. Dat werd het meer info in het Kasteel van Brasschaat. Bij consortium 3EW8. Hiermee wordt een secretariaat Schelde-landschapspark de plechtige ondertekening van de publieke private samenwerking (PPS) |Gemeentepark 5 bus 2 kaderovereenkomst en de officiële opgericht die op termijn binnen het 2930 Brasschaat | tel. 03 651 67 83 opening van het projectsecretariaat Schelde-Landschapspark de rol van info@schelde-landschapspark.be onderstreepte burgemeester de Kort, de Schelde als ecologische en econo- www.schelde-landschapspark.be | cultuur buiten gewone buurt De Koning Boudenwijnstichele steun van maximum 400De financiële steun is bedoeld om alle lanceert opnieuw de projeaan vast. kosten van het project te dekken en mee wil ze buurtinitiatieHet is de bedoeling ook nvan de vereniging gebruikt worden. wijkactiviteiten onderstebuurtbewoners te betrekken bij de de kwaliteit van het sameactiviteiten. Het projectEen dossier indienen kan nog tot bevorderen. richten naar tot de hele 1 april 2007. eerder tot een specifieke groep. De Koning BoudewijnstichtMaar er wordt voorrang gemeer info richt zich vooral naar beaan projecten waarbij de Koning Boudewijnstichting verenigingen en instantiebewoners een actieve en dtel. 070 233 065 | www.kbs-frb.be buurtniveau. Er hangt eenzame rol spelen. proj@kbs-frb.be | verkiezingen federale verkiezingen in aantocht De eerste aanzet is gegeven. De federale verkiezingen vinden dit jaar plaats op zondag 10 juni 2007. naar de stembus om een nieuwen allen federale regering te kiezen. Het is onze bedoeling te peilen naar uw bereidwilligheid en burgerzin om eventueel te zetelen als voorzitter van een stembureau in Brasschaat. len? Neem dan contact op met onze zete- dienst Burgerzaken vóór 1 maart 2007. meer info dienst Burgerzaken tel. 03 650 02 11 burgerzaken@brasschaat.be ✎ brasschaat kort | enkele foutjes in parkbode 1 dagdagelijkse informaticaproblemen op kruispunt Ploegsebaan met Aandachtige lezers zullen gemerkt en u begeleidt gebruikers. U wordt t-e Klaverheide moet veiliger hebben dat er in het artikel het nieuwe werkgesteld in een 38-urenweek met een Het kruispunt van de Ploegsebaan met de gemeentebestuur aan de slag een contract van onbepaalde duur met to -e Klaverheide is niet bepaald veilig. De K-la foutje is geslopen bij de opsomming komstmogelijkheden. U bent in het bezit verheide steekt schuin in de Ploegsebaan van de nieuwe gemeenteraadsleden. van een diploma gegradueerde inform -a op zo’n manier dat het overzicht voor het Mevrouw Elke Heirman is lid van de tica of gegradueerde elektromechanica. U verkeer niet goed is. Al een tijdje zoekt partij sp.a en dus niet van spirit. wordt betaald volgens barema, diploma het bestuur naar een degelijke en beta-al en ervaring. bare oplossing. Het voorontwerp werd Tevens willen we nog melden dat wat Andere voordelen die u ontvangt zijn afgewerkt en werd aan de gemeenteraad betreft het artikel rond wijzigingen in hetmaaltijdcheques, hospitalisatieverze-e voorgelegd. Ook voor het kruispunt M- ar openbaar vervoer er nog 2 verkooppunten ring, terugbetaling openbaar vervoer en touginlei/Magdalenalei en Wirkenlei/Ma-g zijn waar je lijnkaarten kan kopen. Zo kan fietsvergoeding. U kan onmiddellijk in dalenalei werd een voorontwerp gemaakt u ook lijnkaarten verkrijgen bij dagbla-d dienst treden. om de kruispunten veiliger te maken. handel Pattyn aan de Hoogboomstee -n weg 17 en bij Dagbladhandel Marleen aan meer info geen fietsen aan bushalte gemeentehuis de Bredabaan 1065 in Maria ter Heide. ocmw | Van Hemelrijcklei 90 Op het pleintje achter het Dokter Roo- Patricia Krynen | tel. 03 650 25 16 sensplein, tussen de Donksesteenweg brasschaat in beeld op website patricia.krynen@ocmwbrasschaat.be en de Verhoevenlei werd een bijkomen - Op de website www.brasschaat.be de fietsenstalling gebouwd. Die wordt stelt de gemeente zich voor in verschil- gezinskaart sportoase gebruikt door het personeel van het lende thematische filmpjes. Zo zijn Sportoase heeft een nieuw abonnement gemeentehuis. Zo kwam er plaats vrij in er al filmpjes kinderen baas en groen gecreeërd waarbij alle gezinsleden die -n de bestaande fietsenstalling. Nogal wat Brasschaat. Voor het bekijken van de der hetzelfde dak wonen van dit abonn -e fietsers laten hun fiets nu achter aan de filmpjes heeft u Windows Media Player ment kunnen genieten. Het abonnement bushalte van het gemeentehuis. Dat is nodig. Er zijn ook nog filmpjes in de bestaat uit 20 beurten. Dit abonnement geen zicht. Om dit op te lossen gaat de maak over het vrijetijdscentrum en de staat op naam van één van de gezins-le politie in eerste instantie preventief-op verschillende dienstencentra. den en isgebonden aanéén adres. Ook treden: aan de fietsen wordt een kaartje kinderen in een co-ouderschap kunnen of sticker bevestigd waarop staat openbaar onderzoek waterbeheerpla -n mee op de kaart worden gezet. Deze vermeld dat de fiets op een verkeerde nen volop aan de gang ene kaart kan dan doorgegeven worden plaats is achtergelaten. Een gecoördineerd en goed doordacht aan de verschillende gezinsleden. Ieder waterbeleid vormt een must. Water stopt gezinslid kan de gezinskaart gebruiken. Brasschaat betaalt communicatie- immers niet aan de grenzen van een Als je als gezinslid het abonnement wil systeem van brandweer Tarija gemeente, provincie, gewest of land en gebruiken, moet je je kunnen identificeren In het kader van de stedenband die Bra-s bovendien zijn de problemen zeer com - als lid van het gezin door middel van i-n schaat en het Boliviaanse Tarija hebben plex: vervuiling, overstromingen, tekort, titeitskaart. De prijs van dit abonnement is aangegaan wordt het brandweerkorps enz. Op 22 november 2006 startte het 50 euro voor inwoners van Brasschaat of van Tarija voortgeholpen met de aankoop openbaar onderzoek over de waterbe - Schoten en 62,50 euro voor niet-inwoners van een oproepsysteem. Bij het vorige heerplannen op stroomgebiedbekken van Brasschaat of Schoten. bezoek van brandweerlui uit Tarija bleek en deelbekkenniveau. Dit openbaar Let op: De kaart is 6 maanden geldig. Als de communicatie ginder een probleem onderzoek loopt nog tot en met 22 mei er dan nog beurten opstaan, vervallen te zijn. Brasschaat gaat hierbij helpen en 2007. U kan uw opmerkingen schrifte - deze beurten. ondersteunt financieel de aankoop van lijk kenbaar maken aan het college van een zendinstallatie. burgemeester en schepenen (Breda - meer info baan 182, 2930 Brasschaat). De plan - Sportdienst | tel. 03 650 03 30 pastorij Maria-ter-Heide blijft functie nen zelf liggen gedurende deze periode sport@brasschaat.be | Sportoase behouden ter inzage op de dienst duurzaamheid tel 03 289 28 90 | info.elshout@sportoase.berans Van Thillo, pastoor van de parochie (Bredabaan 182) en de gemeentelijke van Maria-ter-Heide, gaat vanaf juli2007 hoofdbibliotheek. postpunt Maria-ter-Heide met pensioen. Waarschijnlijk zal geen Op termijn verdwijnt het postkantoor nieuwe bedienaar van de eredienst meer meer info van Maria-ter-Heide, maar er komt een aangesteld worden voor deze parochie. dienst duurzaamheid | tel. 03 650 02 62 postpunt in de plaats. Dat wordt het De pastoor blijft na zijn opruststelling in duurzaamheid@brasschaat.be contactpunt voor postverrichtingen van de pastorij wonen. Maar een gedeelte van de bewoners: het brengen en halen van het gebouw wordt ter beschikking gesteld vacature informaticus aangetekende post, betalen van reke- van de kerkfabriek om het onder meer te Het OCMW van Brasschaat zoekt een ningen en het aankopen van postgere- gebruiken als vergaderlokaal, secret-ri informaticus m/v. U staat in voor de ato lateerde producten. Het postpunt kan aat en archief. Gemeente en kerkfabriek matisering van de verschillende diensten bijvoorbeeld ingericht worden in een sloten hierover een overeenkomst. van het OCMW zodat deze diensten hun kruidenierszaak of krantenwinkel. Het De pastorij, die achter de kerk van opdrachten optimaal kunnen uitvoeren. bestaande postkantoor blijft in werking Maria-ter-Heide ligt, is eigendom van de U beheert het informaticanetwerk, lost tot het postpunt opengaat. gemeente. | jeugd gezocht: dagelijks bestuur voor jeugdraad Na de verkiezingen van 8 okto - We zoeken nog bestuursleden voor het ber 2006 zoekt ook de jeugdraad dagelijks bestuur. Ben je maximum 35 een nieuw bestuur. In februari jaar met voldoende voeling voorsde Bra- stuurt het huidige dagelijks be - schaatse jeugd. Heb je tijd voor minstens stuur zichzelf op pensioen en is 3 vergaderingen per 6 weken? Stuur dan het tijd voor een nieuwe, frisse je kandidatuur in vóór 25 februari 2007. wind van jong, gemotiveerd ge - weld. Op 28 februari 2007 is de verkiezing gepland. Wil je mee aan de kar trekken van de Brasschaatse jeugdraad? Wil je meer info je creatieve brein gebruiken om ietjeugddienst te betekenen voor het Brasschaats vrijetijdscentrum jeugdbeleid? Wil je actief meewerkeBredabaan 407 aan een jeugdig Brasschaat? Stel jetel 03 650 03 10 dan verkiesbaar! jeugddienst@brasschaat.be oproep: roefelmoni’ s Roefel gaat dit jaar door op 11 april 2007. Daarvoor zoekt de jeugd- dienst nog monitoren. Je begeleidt kinderen van 6 tot 12 jaar tijdens de Roefeldag naar de verschillende locaties en bij de verschillende activiteiten. Ben je geïnteresseerd en 16 jaar of ouder? Neem dan snel contact op met de jeugddienst vóór 28 februari 2007. meer info jeugddienst vrijetijdscentrum Bredabaan 407 tel 03 650 03 10 jeugddienst@brasschaat.be activiteiten | 9 activiteit datum uur plaats extra info contact Theater Stap staat al jaar en dag theater Tu ‘Tu 07/02 15 CC auditorium garant voor professionele productiesCC Brasschaat tel. 03 650 03 40 met mentaal gehandicapten derdewereld- va 07/02 - CC Ruiterhal workshops rond het thema vzw Mundio ism Gros meerdaagse straatkinderen tel. 03 650 03 90 cursus leren leren Gibo Mariaburg vzw Best 09/02 18 - voor jongeren Annadreef 7 tel. 03 652 10 34 opendeur 09/02 15 Mater Deï naar aanleiding van Mater Deï Zegersdreef 66 50 jaar Mater Deï Zegersdreef tel. 03 651 68 16 Gib nieuwe cursusreeks voor jongeren gezinsbond Brasschaat cursus djembé 09/02 16.30 Door Verstraetenlei 50 vanaf 9 jaar tel. 03 653 22 23 oudleerlingen 09/02 18.30 Mater Deï alle oudleerlingen en leerkrachten Mater Deï avond Zegersdreef 66 van harte welkom tel. 03 651 68 16 zaal Drieheem Brasschaat handbalclub quiz 09/02 20 - Rerum Novarumlei 47 tel. 03 653 12 40 Home Bustenberg 09/02 20 zaal De Kring blijspel van Maurice de Grauwe toneelkring Pikant Kapellei 13 tel. 03 652 12 44 over noodlot Koningin Elizabethzaal gezinsbond Brasschaat en liefde 10/02 20 Antwerpen jaarlijks Valentijnsconcert tel. 0497 236 939 Groot Nederlands 10/02 9 Sint-Michielscollege preselecties voor jongeren en Davidsfonds/Knack Dictee Kapelsesteenweg 72 volwassenen tel. 03 651 51 60 vzw Toontje / Chiro Centrum valentijnsontbijt 11/02 va 8 - wij brengen ontbijt aan huis! tel. 03 651 51 84 meditatie 13/02 20 Hanendreef 99 leer tot innerlijke rust komen Het Nu-moment tel. 03 653 55 87 kinderboerderij Mikerf kinderboerderij Mikerf bloemsierkunst 14/02 14 Mikhof 25 voor kinderen van 6 tot 12 jaar tel. 03 663 77 16 yoga 19/02 10 Hanendreef 99 - Het Nu-moment tel. 03 653 55 87 in de kijker cursussen vzw +3 centrum Op het Kaartseplein in wijk Kaart staat de Tenslotte wordt de kermis opnieuw opgesteld De cursus Kalligrafie voor beginners voor kermis van 30 juni tot en met 2 juli. in het Centrum van 1 tot en met 4 september. 55-plussers start op 8 februari en loopt tot 10e kermis in wijk Bethanië is voorzien van 4 mei. De cursus vindt plaats op donderdag tot en met 6 augustus. telkens van 9 tot 12 uur. De kostprijs be- Daarna komt Maria-ter-Heide aan de beurt. Daar is het kermis van 11 tot en met draagt 10 euro. Er worden ook nieuwe kooklessen fijne-lijn 15 augustus. gerechten georganiseerd van 28 februari tot 21 maart. De lessen vinden plaats op woensdagen van 9 tot 11.30 uur. De kostprijs bedraagt 8 euro. Een wijncursus van twaalf lessen begint op 14 februari en afzender loopt tot 23 mei. Deze cursus vinden plaats op woensdagen naam van 13.30 tot 16.30 uur. De kost- mevrouw.............................................................. prijs bedraagt 120 euro. de heer................................................................ info en inschrijvingen vzw +centrum | Gemeentepark 3 adres tel. 03 651 24 87 straat......................................................nr ........ senioren@brasschaat.be telefoon.............................................................. datum.................................................................. kermissen in 2007 gemeentelijke informatiedienst De paasfoor in het Centrum handtekening Bredabaan 182 2930 Brasschaat vindt plaats van 7 tot en met 16 april. In Mariaburg staat de kermis opgesteld van 26 tot en met 28 mei. Anonieme kaarten behandelen we niet. 10 | u schrijft ons wanneer worden wegmarkeringen snelheid correct in te schatten. Stop fietspadoversteek aan kruispunt herschilderd? een beetje vóór de rand van het Azaleadreef met Hemelakkers on- “De parkeerlijn in onze straat is op kruispunt en rijdt dan zeer behoed- duidelijk? sommige plaatsen heel slecht zicht- zaam verder. Een fietser ziet een gevaar voor fiet- baar. Wanneer worden de wegmarke- sers en voetgangers op het kruispunt ringen opnieuw geschilderd?”, vraagt geluidshinder van tuinapparaten Azaleadreef (Gemeentepark) met de een mijnheer uit de Prins Van Oranje- Een bewoner doet een oproep om de Hemelakkers. “Een automobilist die straat. leefvriendelijkheid in de gemeente te uit de Azaleadreef komt, rijdt zonder verbeteren. “Sommige tuinapparaten, meer tot tegen de Hemelakkers zon- Het schilderen van de wegmarkerin- zoals bladblazers, maken een hels la- der acht te slaan op het fietspad langs gen wordt uitbesteed aan een pri- waai en verstoren de rust in de buurt.deze straat. Kan dit fietspad hier niet véfirma. Tweemaal per jaar worden Bestaat hiervoor een reglement?” duidelijker aangegeven worden zodat die herschilderd. Het tijdstip waarop de bestuurders meer aandacht heb- deze werken gebeuren, is onder meer Er bestaat wel degelijk een politiere-ben voor fietsers en voetgangers die afhankelijk van de weersomstandig- glement dat geluidshinder reglemen- de Hemelakkers volgen?” heden. teert. We geven u een greep uit dit reglement. Volgens onze politie is het fietspad zijn verkeerspiegels een oplossing? Lawaai in een woning dat overdag langs de Hemelakkers goed herken- “Het uitrijden van sommige straten tussen 7 uur en 20 uur wordt ver- baar. De oversteek is rood geschilderd. is dikwijls moeilijk en gevaarlijk. oorzaakt mag de 50 dB niet over- Een bestuurder die uit de Azalealaan Soms moet de automobilist die schrijden, lawaai dat ’s nachts in eenkomt, ziet duidelijk dat hij of zij aan vanuit een straat een andere wil woning wordt veroorzaakt mag de een kruispunt komt. Wel zou er zich oprijden al tot op de rijweg komen 30 dB niet overschrijden. een probleem kunnen voordoen met om een zicht op het aankomend Het gebruik van houtzagen of gras- fietsers die vanop het fietspad schuin verkeer te kunnen krijgen. Zou het maaiers en andere werktuigen in open rechts het park willen inrijden in de plaatsen van een verkeerspiegel in lucht aangedreven door ontploffings- richting van het kasteel. Die verlaten in deze gevallen geen oplossing kun- of elektrische motoren is verboden feite het fietspad om het park te kun- nen bieden?” tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ’s nen inrijden. In gans deze problematiek morgens. Op zondag en wettelijke is het toch wel van belang te onder- Het gebruik van verkeersspiegels feestdagen is dit gebruik volledig strepen dat fietsers voorrang moeten wordt door onze politie afgeraden. verboden behalve voor elektrische verlenen aan bestuurders die van Het plaatsen van een verkeerspiegel haagscharen en elektrische grasmaai- rechts komen, in dit geval dus vanuit aan de overzijde van een kruispunt ers waarvan het gebruik op zondag de Azalealaan. Tenslotte wijst de politie is geen veilige oplossing. Bolle spie-toegestaan is tussen 10 uur en 14 uur.er op dat het toch vanzelfsprekend zou gels geven een volledig vertekend Het volledige politiereglement rond moeten zijn dat iedere verkeersdeelne- beeld van het aankomend verkeer. geluidshinder vindt u op de mer de nodige voorzichtigheid aan de Het is zo goed als onmogelijk om de Brasschaatse website, www.bras- dag legt, zeker ook bij het naderen en afstand van de voertuigen en hun schaat.be/politie. het oprijden van een kruispunt. meldingskaart Ik meld het volgende / Ik heb het volgende voorstel / Ik heb volgende k▯lacht ▯ openbaarheid van bestuur | 11 bijna alle bestuursdocumenten zijn openbaar Alle beslissingen van het gemeen- van de burgers wordt geregeld door tebestuur zijn in principe openbaar. het decreet van 26 maart 2004 dat Als inwoner mag u bijna alle be- betrekking heeft op de openbaarheid stuursdocumenten van de ge- van bestuur. Men spreekt hier van meente inkijken, er meer uitleg over passieve openbaarheid. Die geldt ook vragen en er een kopie van krijgen. nu weer voor elke overheid in Vlaan- In enkele uitzonderingen geldt dat deren, van het Vlaamse Parlement en inzagerecht niet. Aan gemeentese- zijn instellingen tot en met de kerkfa- cretaris Willy Hofkens vroegen we brieken”. tekst en uitleg. Elke inwoner kan dus de bestuursdo- “Het gemeentebestuur is verplicht om cumenten van de gemeente inkijken haar inwoners duidelijke informatie te en meer uitleg hierover vragen. U hebt geven over het beleid en de dienst- vervolgens ook recht op een kopie verlening. Dat is wat men de actieve van het document. Inzage en uitleg openbaarheid van bestuur noemt. De zijn gratis. Voor het afschrift van een bevolking informeren kan bijvoorbeeld dik dossier kan eventueel wel een den. De gemeente moet in detail via het gemeentelijke informatieblad, redelijke kostprijs worden aangere- motiveren waarom ze een aanvraag via brieven, tijdens informatievergade- kend. Om een document of dossier afwijst, als ze vindt dat een uitzonde- ringen, aan de telefoon of het loket en van de gemeente in te kijken, moet ring van toepassing is. via het internet. Ontvangt u een brief u een schriftelijke aanvraag indienen van de gemeente, dan moeten daar bij het college van burgemeester en “Normaal moet u niet aantonen dat u altijd de naam en het telefoonnummer schepenen (Bredabaan 182). Dat mag belang hebt bij het openbaar maken op staan van de persoon die uw dos- per brief, per fax, per e-mail of door van een bestuursdocument, tenzij het sier behandelt. Deze informatieplicht persoonlijk een briefje te overhandi- gaat om informatie van persoonlijke van de overheid geldt trouwens voor gen. aard. Als het gaat om milieu-informa- elk bestuursniveau, niet alleen voor de tie hoeft u nooit een belang aan te to- gemeenten”, steekt de heer Hofkens uitzonderingen nen. Op dat vlak krijgt u zonder meer van wal. “Er zijn enkele uitzonderingen, waarbij inzage en een afschrift. De verkregen de aanvraag tot inzage wordt afgewe- bestuursdocumenten mogen in geen “Maar het kan ook gebeuren dat u zen. Dat is nodig om andere belan- geval gebruikt worden voor commer- als inwoner een document van de gen te beschermen. Als de privacy ciële doeleinden, tenzij het gaat om gemeente wilt inkijken, bijvoorbeeld in het gedrang komt, mag bepaalde milieu-informatie”, besluit de gemeen- het milieurapport van een bedrijf informatie niet worden vrijgegeven. tesecretaris. in uw buurt of het dossier over de Adviezen of meningen die uit vrije aanleg van een weg. Geen probleem, wil vertrouwelijk aan de gemeente meer info dat recht hebt u. Het inzagerecht zijn meegedeeld, komen evenmin informatiedienst voor inzage in aanmerking. Ook van Bredabaan 182 documenten die auteursrechtelijk be- tel. 03 650 29 30 schermd zijn, kan geen afschrift wor- info@brasschaat.be den verkregen. Een advies opgemaakt door een adviesbureau bijvoorbeeld kan niet zo maar gekopieerd worden”, aldus Willy Hofkens. Als een document nog niet af is of onvolledig is, kan de aanvraag even- eens worden afgewezen. Doordat nog niet alle informatie in het document is opgenomen, kan dit aanleiding geven tot misverstanden en verwarring. Onredelijke aanvragen met een massa aan kopieën (bijvoorbeeld alle notulen van de gemeenteraad over een lange periode) worden evenmin weerhou- 1 | financiën gemeentebegroting 2007 De gemeentebelastingen gaan niet 8 omhoog. De opcentiemen blijven beperkt tot zes procent en de on- 13 27 onderwijs roerende voorheffing blijft staan op wegen en onderhoud 900 opcentiemen. Brasschaat blijft sport, cultuur, jeugd en bib veiligheid een fiscaalvriendelijke gemeente. sociale zekerheid en bijstand 8 milieu Globaal stijgen de personeelskos- ten. Dat heeft onder meer te maken 10 12 met de voorziene indexsprong en de toepassing van de CAO. De perso- werkingskosten dalen en daar is de meeste lampen van de verlichtingspa- neelskosten zijn goed voor de helft openbare verlichting met besparende len zijn ondertussen vervangen door van uitgaven in de gewone dienst. De SON-lampen niet vreemd aan. De energiezuinige lampen. De overdrach- ten, dit zijn subsidies en dotaties, stij- We zetten enkele uitgavenposten voor u op een rijtje: gen lichtjes. Dat heeft te maken met het toenemen van de werkingstoelage 1. aankoop Luitenant Coppenskazerne 3 615 000 euro aan het OCMW. Ook de schulduitga- (waarvan 1 135 000 gesubsidieerd) ven gaan lichtjes omhoog. Verdeeld 2. onderwijs 2 343 032 euro volgens onderwerp vormt onderwijs (waarvan 1 401 650 gesubsidieerd) met 27 % de grootste post in de 3. brandweer 110.000 euro uitgaven. Wegen en onderhoud zijn 4. ocmw 5 371 453 euro goed voor 12 %, sport, cultuur, jeugd 5. wegenwerken en rioleringswerken en bibliotheek voor 10 %. Veiligheid is goed voor 8 %. Sociale zekerheid en a. fietspad Bredabaan (startnota) 50 000 euro bijstand voor 13 %, milieu voor 6 %. b. voetpad Hoogboomsteenweg 65 000 euro (tussen Max Hermanlei en Hoge Kaart) Daarnaast wordt het gemeentelijk patrimonium en de grondreserve uit- c. rioleringswerken Rochuslei 198 000 euro gebreid met gronden aan het speel- d. rioleringswerken Bredabaan 246 000 euro bos Kattekensberg en in het gebied e. rioleringswerken Verhoevenlei 440 000 euro Neervelden. Ook het gebouw op de 6. onderhoud wegen 385 000 euro hoek van de Frilinglei met de Donkse- 7. onderhoud groen 150 000 euro steenweg komt in het bezit van de ge- 8. infrastructuur jeugd 100 000 euro meente. Verder is er de aankoop van de gemeenteschool aan Het Heiken. belastingen en retributies voor 2007 De Brasschaatse gemeenteraad Welke retributies gaan omhoog? Er wordt een korting van 50 % toe- heeft de tarieven van de belas - • het tarief voor verblijven aan een gestaan voor Brasschaatse sport- tingen en retributies voor 2007 uitgeruste weg gaat van 250 euro verenigingen, sportverenigingen van vastgelegd. De huidige regle - naar 300 euro. de brandweer en politie, mindervali- menten verlopen op het einde • het aannemen van tuinafval van den en activiteiten van verenigingen van 2006. ondernemingen in het containerpark in het kader van de verbroedering gaat van 100 euro per ton naar 125 met Bad Neuenahr-Ahrweiler. Vele belastingen blijven ongewij- euro met een minimum van 35 euro. Een korting van 62,50% wordt toe- zigd. Wat verandert wel? • de prijs van de blauwe PMD-zak- gestaan aan Brasschaatse sportver- • het tarief voor stedenbouwkundige ken stijgt eveneens. Die kosten nu enigingen die gebruik maken van de vergunningen en verkavelingsver- 0,125 euro per zak. Vanaf volgend jaar infrastructuur door clubleden van gunningen wordt geschrapt. kost een zak 0,250euro. Deze zakken minder dan 18 jaar. • sommige tarieven voor het gebruik worden verkocht in rollen van 20. De kortingen zijn niet cumulatief. van de infrastructuur van het cul- • het tarief voor de huur van de ge- tuurcentrum Brasschaat door privé- meentelijke turnzalen wijzigt: Verder blijven de tarieven voor het personen en verenigingen zonder - huur turnzaal GIB: 7,5 euro per uurafleveren van containers en citybins commercieel doel gaan ook naar - huur andere gemeentelijke turnz- behouden, maar het eerste exemplaar omlaag. len: 5 euro per uur zal niet langer gratis zijn. 1 | milieu en groen ook uw vereniging kan gemeentelijke subsidie verkrijgen Als uw vereniging een opruimactie Het college van burgemeester en van zwerfvuil organiseert in Bras- schepenen onderzoekt de aanvraag schaat kan die hiervoor als steun- en u krijgt een schriftelijke instem- tje in de rug een gemeentelijke ming als uw aanvraag goedgekeurd subsidie verkrijgen. Uw vereniging is. Later krijgt u zakken om het afval engageert zich dan wel voor twee in te stoppen. Die worden door de opruimacties binnen één kalender- gemeentediensten opgehaald jaar. Vraag de subsidie dertig dagen vóór de geplande inzameling aan. verdien tot 375 euro Het formulier vindt u ook op de Het maximale bedrag van de subsidie gemeentelijke website terug onder per kalenderjaar bedraagt 375 euro. rubriek diensten/duurzaamheid. Bij het berekenen van de subsidie wordt onder meer rekening gehouden Op dit formulier moet u meteen ook met de lengte van het traject waar- al de datum van de volgende opruim- langs zwerfvuil werd ingezameld als- actie invullen. Verder laat u weten ook van de mate waarin het zwerfvuil waar uw vereniging gaat opruimen, verwijderd werd. het vermoedelijk aantal deelnemers enzovoorts. Uw vereniging legt een Verenigingen kunnen nog veel meer bewijs voor dat de activiteit gedekt doen. Bespreek met de dienst duur- is door een verzekering burgerlijke zaamheid welke initiatieven u nog kan aansprakelijkheid voor schade aan ondernemen. Het volledige reglement derden en lichamelijke ongevallen vanen het aanvraagformulier vindt u op de deelnemers. www.brasschaat.be. zwarte punten met zwerfvuil bladophaling Wijk Maria-ter-Heide (tot 2 februari) Kerkedreef, Bossaersstraat, Ber- rélei, Hensbergelei, Durentijdlei, Bevrijdingslei. Wijk Mariaburg (van 5 tot 13 februari) Henrilei, Mariettalei, Simonslei, Guylei, Binnenhof, Louislei, Antoi- nettalei, Annadreef, Boskapellei, Floris Verbraekenlei, Zegersdreef. • alle pleintjes en speelpleinen • De Burletheide Wijk Kaart (van 14 tot 23 februari) • Ploegsebaan/Dullingen • keerlus bussen Sint-Jobsesteenweg Hoogboomsteenweg, Max Her- • langsheen het antitankkanaal • speelweide Hulshout manlei, Hoge Kaart, Het Venneke, • Werverbos • Mishagen Emmalei, Paulusstraat, Martougin- • speelpleintje Kerkedreef • Ploegsebaan lei, Stuiversvelden. • hofgracht aan Kerkedreef • Bloemenlei • Het Heiken • Prins Kavelhof Alleen de straten met grote laan- • Kattekensberg • Augustijnslei bomen zijn in de lijst opgenomen. • bos naast begraafplaats Rustoord • Kenislei Die worden het eerste opgeruimd. • Miksebaan voorbij Pidpa • Garçondreef Daarna volgen de straten met klei- • omgeving kerk in wijk Kaart • De Borrekenslei nere bomen. Aansluitend krijgen de baangrachten en de weggoten een Weet u nog een plaats waar geregeld zwerfvuil ligt? Ontbreekt er nog een beurt. bepaalde locatie op deze lijst? Meld dit dan aan de dienst duurzaamheid,▯ Peter De Cap, Tel. 03 650 02 62 of duurzaamheid@brasschaat.be kalender | 15 UWh]j]hY]hYb▯X]YbghYbWYbhfU▯ZYVfiUf] afvalkalender van 5 tot 22 februari MAANDAG 5 R GF+ T PMD P dc Maria-ter-Heidehove | Eikendreef 67 | tel. 03 663 77 07 DINSDAG 6 R GF+ T PMD P WOENSDAG 7 R GF+ T PMD P dc.mariaterheidehove@ocmwbrasschaat.be DONDERDAG 8 R GF+ T PMD P VRIJDAG 9 ZATERDAG 10 donderdag 1 februari om 14 uur: Corsica, dianamiddag maandag 5 en 19 februari om 14 uur: kaartwedstrijd rikken MAANDAG 12 R GF+ T PMD P DINSDAG 13 R GF+ T PMD P maandag 5 februari om 10 uur: justitiepaleis geleid bezoek WOENSDAG 14 R GF+ T PMD P DONDERDAG 15 R GF+ T PMD P donderdag 8 februari om 13.30 uur: Nordic Walking VRIJDAG 16 KGA start initiatiecursus. U leert de perfecte techniek. ZATERDAG 17 KGA donderdag 8 februari om 14 uur: start wintercompetitie volksspelen MAANDAG 19 R GF+ T PMD P vogelpik, sjoelbak, pietjesbak, kegelspel… Schrijf nu in! DINSDAG 20 R GF+ T PMD P In januari 2007 starten volgende cursussen: yoga (maandag WOENSDAG 21 R GF+ T PMD P en vrijdag), tai chi (dinsdag en woensdag), onderhoudsgym- DONDERDAG 22 R GF+ T PMD P VRIJDAG 23 KGA nastiek (donderdag), aquarel (dinsdag en donderdag). ZATERDAG 24 KGA dinsdag 13 februari: Lichtaart, wandelen donderdag 22 februari om 14 uur: carnaval nog geen volledige afvalkalender feest met smulnamiddag en optreden. maandag 26 februari om 14 uur: carnavalsbingo Er is nog geen afvalkalender voor 2007. De reden is dat er aanpassingen gaan komen aan het systeem. dinsdag 27 februari: Brasschaat, wandelen Voorlopig vindt u slechts een beperkte afvalkalender in de parkbode en op www.brasschaat.be. wachtdiensten dc Antverpia | Sint-Antoniuslei 95-97 | tel. 03 660 58 00 dc.antverpia@ocmwbrasschaat.be apothekers van 22 tot 9 uur: vrijdag 2 februari om 14 uur: juwelen maken, workshop tel. 0900 105 00 of 0900 105 12 maandag 5 februari om 14 uur: kathedraal, bezoek dinsdag 6 februari om 13.30 uur: winterwandeling van 5/2 (18.30 uur) tot 9/2 (18.30 uur): gezonde wandeling langs bijzondere plekjes Sint-Antonius (Dumez), Bredabaan 276 woensdag 14 februari om 13 uur: fietstocht van 9/2 (18.30 uur) tot 16/2 (18.30 uur): gratis deelname Verheyen-Driessens, Lage Kaart 245 huisartsen

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Allison Fischer University of Alabama

"I signed up to be an Elite Notetaker with 2 of my sorority sisters this semester. We just posted our notes weekly and were each making over $600 per month. I LOVE StudySoup!"

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.