New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Cheyney-Group-Accounting--Uusi-ohjelmisto-Taistelee-Small-Business-Petokset

Views
13
Downloads
0
Pages
2

Cheyney-Group-Accounting--Uusi-ohjelmisto-Taistelee-Small-Business-Petokset

Marketplace > Accounting > Cheyney Group Accounting Uusi ohjelmisto Taistelee Small Business Petokset
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
2
WORDS
KARMA
10 ?
Views

13

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Accounting

This 2 page Document was uploaded by an elite notetaker on Friday December 18, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 13 views.


×

Reviews for Cheyney-Group-Accounting--Uusi-ohjelmisto-Taistelee-Small-Business-Petokset

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/18/15
Cheyney Group Accounting: Uusi ohjelmisto Taistelee Small Business Petokset Petosten ennaltaehkäisy on yksi suurimmista haasteista pienyrityksille. Puutteen vuoksi tarvittavat resurssit tehokkaasti suojautua, pienyritysten menettää lähes 630000000000dollaria petoksia vuosittain ja ovat lähes kaksi kertaa todennäköisemmin kokea sisäinen petos kuin suurempiin organisaatioihin. Voit suojata pieniä yrityksiä vastaan ammattitautien petoksia, Certified Fraud Examiner Julie A. Aydlott luotu Vitalics sisäisen valvonnan soveltaminen, uuden työpöydän ohjelmisto on suunniteltu erityisesti pienyrityksille petosten ehkäisyä. Verrattuna suuriin julkisesti todennut yritykset, ei ole standardeja, kuten Sarbanes-Oxley-laki, jotka ohjaavat sisäistä valvontaa ja varmentaa taloudellisten tarkkuus pienyrityksille. Samaan aikaan, pienten yritysten omistajat eivät ole talousarviossa tai resursseja kehittää ja toteuttaa omat tilintarkastus ja petosten torjuntaan järjestelmiä. Lisäksi vaikka suojelun tarve on hyvin vähän välineitä pienille yrityksille torjua petollisen toiminnan. [Miten Kaikenkokoiset yritykset voi estää Petokset] Sen sijaan, että liiketoiminta vaarassa, Vitalics sisäisen valvonnan Sovellus tarjoaa edullinen tapa auttaa välttämään kalliita virheitä ja taistella henkilökuntaan. Käyttämällä Vitalics, pienet yritykset voivat tarkistaa kirjanpitoa, toteuttaa kirjanpidon valvontaa ja tarjota petosten koulutusta henkilöstölleen. Riippumaton sisäinen kirjanpito-ohjelmisto, Vitalics työpöydän sovellus sisältää yli 120 valvonta lomakkeita ja muokattavissa tarkistuslistoja tarkastaa eri kirjanpito-alueilla, kuten käyttöomaisuus, käteisellä, palkkahallinnon, hankinnan ja varastoinnin, taloudellisen raportoinnin, sovinnon ja riskinarviointi. Pienten yritysten omistajat voivat ostaa cd Vitalics sisäisen valvonnan Hakemus 269 dollaria tai lataa sähköinen versio 249 dollaria. Tarkastusvaliokunta on saatavilla myös erillisinä paketteja sopii yrityksen tarpeisiin. Kaikki rekisteröityneet käyttäjät saavat eliniän uusia ja päivitettyjä muotoja ilman lisäkustannuksia.

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Janice Dongeun University of Washington

"I used the money I made selling my notes & study guides to pay for spring break in Olympia, Washington...which was Sweet!"

Jim McGreen Ohio University

"Knowing I can count on the Elite Notetaker in my class allows me to focus on what the professor is saying instead of just scribbling notes the whole time and falling behind."

Parker Thompson 500 Startups

"It's a great way for students to improve their educational experience and it seemed like a product that everybody wants, so all the people participating are winning."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.