New User Special Price Expires in
×

Let's log you in.

Sign in with Facebook

or

Don't have a StudySoup account? Create one here!

×

Create a StudySoup account

Be part of our community, it's free to join!


Sign up with Facebook

or

Create your account
By creating an account you agree to StudySoup's terms and conditions and privacy policy

Already have a StudySoup account? Login here

Liderlik-ve-Bir-Lider-Olarak-Ataturk

Views
47
Downloads
0
Pages
35

Liderlik-ve-Bir-Lider-Olarak-Ataturk

Marketplace > Business > Liderlik ve Bir Lider Olarak Ataturk
Icon-flag

Preview These Notes for FREE

Get a free preview of these Notes, just enter your email below.

Unlock Preview
×
Unlock Preview

Preview these materials now for free


Why put in your email? Get access to more of this material and other relevant free materials for your school

View Preview

About this Document

COURSE
PROF.
No professor available
TYPE
Document
PAGES
35
WORDS
KARMA
10 ?
Views

47

Downloads

0


Popular in Course

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader
  En-badge

  Stephanie Miller

  verified elite notetaker

 • Reader

  Hanna Dijkstra

  verified elite notetaker

Popular in Business

This 35 page Document was uploaded by an elite notetaker on Friday December 18, 2015. The Document belongs to a course at a university taught by a professor in Fall. Since its upload, it has received 47 views.


×

Reviews for Liderlik-ve-Bir-Lider-Olarak-Ataturk

×

Report this MaterialSubmit
×

What is Karma?

Kp63

Karma is the currency of StudySoup.

You can buy or earn more Karma at anytime and redeem it for class notes, study guides, flashcards, and more!

Date Created: 12/18/15
LİDERLİK VE BİR LİDER OLARAK ATATÜRK Aytaç Zeren www.aytaczeren.com İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ ....................................................................... ............................................... 1 Bölüm 1 – Liderlik ve Liderin Özellikleri 1.1. Liderlan ımı ...............................................................2....... ....... 1.1.1. Liderin Fiziksel Özellikleri ...........................................3......... 1.1.2. Liderin Zihinsel Özellikleri ...........................................3........ 1.2. Liderin Genel Özellikleri ....................................................4............. 1.2.1. Özgüven.............................................................4.......... .... 1.2.2. Tutarl ılık ve Dürüstlük ...............................................4.... ..... 1.2.3. Samimiyet ..............................................................5...... ... 1.2.4. Canl ılık ..............................................................5....... ........ 1.2.5. Dinamik ve Yaratıcı Zeka ..............................................5...... 1.2.6. Sa ğduyu ...............................................................5..... ....... 1.2.7. Etkili İletişim ........................................................6............ . 1.2.8. Kararl ılık ve Etkin Karar Verebilme ...................................6.... 1.2.9. Yetkinlik...........................................................6............ .... 1.2.10. Vizyon Sahibi Olma ....................................................6........ 1.2.11. Problem Çözme .........................................................7........ 1.3. Liderlik Perspektifi .........................................................7........ ....... Bölüm 2 – Liderliğe Bilimsel Yaklaşımlar 2.1. Lideriuramlar ı ............................................................10......... .... 2.1.1. ÖzellikKuram ı .......................................................10........... 2.1.2. Davranı şçılık Kuramı ..................................................11........ 2.1.2.1. Ohio State Üniversitesi Çalışması .........................12 2.1.2.2. Michigan Üniversitesi Çalışması ...........................12 2.1.2.3. Blake ve Mouton Yönetim Tarzı Matrisi ................... 13 2.1.2.4. Mc Gregor’un X ve Y kuramı ................................14 2.1.3. Durumsall ık Kuramı ....................................................15....... 2.1.3.1. Fiedler’in Etkin Liderlik Modeli ..........................15... 2.1.3.2. Hersey ve Blanchard’ın Durumsallık Yaklaşımı ......... 15 2.1.3.3. House’un Yol Amaç Kuramı ..................................16 2.1.3.4. Vroom ve Yetton’un Karar Verme Modeli ................. 17 2.2. Liderlikte Yeni Yaklaşımlar ...................................................17........... Bölüm 3 – Atatürk’ün Liderliği 3.1. MKilihram an Atatürk ..........................................................20..... ...... 3.2. Uluslararas ı Lider Atatürk .......................................................21...... ..... 3.2.1. Kararl ı ve Görev Aşığı Lider .............................................22....... 3.2.2. Özgüvenli,Cesu r ve Atak Lider .........................................24....... 3.2.3. Sa ğduyulu, Vizyon Sahibi Lider ...........................................25..... 3.2.4. Samimi,Dürüst ve Yetkin Lider .................................................. 26 3.2.5. Çözümleyici, Devrimci ve İletişim Dehası Lider ............................. 27 3.2.6. Tutarl ı, Zeki ve Canlı Lider .............................................29......... SONUÇ ............................................................... ..................................................... 31 KAYNAKÇA ............................................................ .................................................... 32 Giriş Tarih boyunca insanlar topluluklar halinde ya şamış ve büyüklü, küçüklü bir çok devlet kurulmuştur. Bu devletlerin baz ıları belirli sınırlar içinde kalmış ve zamanla unutulup gitmi ş, baz ıları ise ak ıllarda iz b ırakmıştır. Osmanl ı, Bizans, Pers ve Moğol imparatorlukları bu devletlerden bazılarına örneklerdir. Kuşkusuz devletlerin genişlemesinde ve ilerlemesinde devletin gücünün büyük bir ön emi vard ır ancak o devletin ba şındaki Lider’in önemi tarih boyunca en önemli etkenlerden birisi olmuştur. Yüzyıllar boyu surları önünde nice orduları eriten, Bizans’ın ve Dünya’nın incisi İstanbul, Fatih Sultan Mehmet önünde diz çökmek zorunda kalm ıştır. Pers imparatorluğu en güçlü zamanlar ını ya şarken, Büyük İskender Makedonya gibi mütevazı bir devletin ordusuyla bu büyük Pers İmparatorluğu ordusunu yenmesini başarmıştır. Yüz ölçümü ve nüfus olarak tarihinin en güçlü devletlerinden birisi olan Çin İmparatorluğu, Mo ğolistan’dan sefer yaparak gelen, Cengiz Han’ ın orduları kar şısında tutunamam ış ve teslim olmu ştur. Görüldüğü üzere liderler, tarih sahnesinde hep büyük ba şarılara imza atm ış ve her zaman halk ını motive ederek büyük bir konsantrasyonla zaferler kazanmay ı bilmiş tir. Bu sebeple, “Liderlik” konusu günümüz yönetim dünyas ında, ba şarının s ırlarını çözümleme yolunda çok önemsenen ve üzerinde çal ışılan bir konu haline gelmi ştir. Bu çalışmada liderliğin incelenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği ile ilişkilendirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlamıştır. Birinci bölümde, liderliğe genel olarak de ğinilecek ve liderin genel özellikleri ele alınacaktır. İkinci Bölümde, Liderlik hakk ında yap ılmış olan bilimsel yaklaş ımlar üzerinde durulacak ve yapılmış çalışmalar incelenecektir. Üçüncü ve son bölümde ise, yap ılmış olan tan ımlardan yola ç ıkarak, Atatürk’ün Samsun’a çıkmasından, ölümüne kadar olan süreç kronolijk bir s ırada anlatılırken, dönemler içerisinde Atatürk’ün liderlik özellikleri ayr ı ayrı incelenecektir. Böylece hem Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu şu, hem de kurucumuz Atatürk’ün tarih sahnesindeki yükselişi ve Liderliği’nin ayrıntıları değerlendirilmiş olacaktır. 1 BÖLÜM 1 LİDERLİK ve LİDERİN ÖZELLİKLERİ 1.1. Liderlik Tanımı: Günümüze kadar liderlik üzerine bir çok teori ve bir k yakla şım geliştirilmiştir. Bu tan ımlardan birinde liderlik; ki şilik özellikleri, davraışları, ba şarıları ve hedefleriyle ba şkalarını etkileyebilme becerisiİzleyicileri kendi gönül rı zalarıyla çalıştırma, kendi gönül r ızalarıyla fedakarl ık yapmalar ını sa ğlama ve bunun sonucunda onlara iyi bir gelecek taahhüt edebilme becerisi. Liderlik konusu ki şilik özellikleriyle, davranı şlarla, ve geçmş baş arılarla gelece ğe dönük hedeflerle açıklanmaktadır. (1) Liderlik üzerine yap ılan çe şitli çal ışmalardan dam ıtılmıişlevsel ve pragmatik başka bir tan ımda ise liderlik; "Bireyler taraf ından gerçekle ştirilen ve di ğer bireylerin ortaklaşa yaratılan vizyona dönük olarak bir araya gelmesini, istekli ve coşkulu olarak ortak hedefleri benimsemesini ve bu hedeflerin gerçekle şebilmesi için güçlenerek bütün varlıkları ile katkıda bulunmasını sağlayan enerjik bir süreç." şeklinde irdelenmiştir. Liderler insanlara coşku ve heyecan veren aşkın bir vizyona sahip olmal ı, stratejik tercihler yapabilmeli, amaca ula şmayı sa ğlayacak bir organizasyonu tasarımlayıp, yapılandırabilmelidir. Bu standart süreç ba şarıları ile seçkinleşmiş hemen bütün liderlerin uygulamalar ında gözlenebilmektedir. Ayr ıca bu süreç, gurubun, organizasyonun ve sorunlar ın ölçe ği ve karma şıklığından bağımsız durumdadır. (2) 2 Lider insan her yönüyle bir bütünlük arz etmeli ve belli kalitelere sahip olmal ıdır. Liderlik teorilerinde, s ınıfına göre liderlik çe şitlerinde baz ı özellikler önemsiz olabilseler de, liderler genelde di ğer insanlardan ay ırt edilebilecek özelliklere sahiptirler. Yap ılan bir çal ışmada liderin özellikleri, fiziksel ve zihinsel özellikler olarak iki gurupta incelenmi ştir. Bir lider için, bu özelliklerde bir farkl ılık ve bir kalite olması beklenmektedir. 1.1.1. Liderin Fiziksel Özellikleri: • Gözler • Saç • Ses • Gülümseme • Yüz ifadesi • Tavır • Ölçü • Ten • Genel imaj • İtina (1) 1.1.2. Liderin Zihinsel Özellikleri: • Sabır • Bütünlük • Cesaret • Hafıza • Disiplin • Kararlılık • Doğruluk • Tutarlılık • Nezaket • Baskı altında çalışabilme • Toparlama • Sorumluluk kabul etmede gönüllülük • Azim • Risk almak için gönüllülük • Pozitif tutum (1) 3 1.2. Liderin Genel Özellikleri: Bütün akademik tan ımlar bir yana b ırakıldığında, lider sonucu de ğiştiren ki şidir. Lider kişiliğinin ayırt edici özellikleri vardı r. Bu, “lider do ğulur” anlamına gelmez. Ancak doğuştan getirilen özelliklerin, hayat ın 15-20 yılı içinde geliştirilen özellikler sonucu oluştuğu da bir gerçektir. Liderlik özellikleri k ısa bir zaman süreci içinde eğitimle geliş tirilebilen özellikler değildir. Bunlar genel olarak zamandan ve kültürel değerlerden oldukça ba ğımsızdırlar.(3) Liderlik üzerine bir çok ara ştırma yapılmış ve farklı tanımlamalar yapılmıştır. Aşağıda liderlik üzerine yapılan çalışma ve ara ştırmalardan dam ıtılan ve herkesin her durumda liderlik sorumlulu ğunu üstlenebilmesi için temel özellikler olarak düş ünülen kapasiteler verilmektedir. Liderlik bu kapasitelerin hepsinin veya bir k ısmının kişide bir arada bulunmas ı ile meydana gelen bir sinerjik özelliktir. Bu nedenle verili ş s ırası önem taşımamaktadır. Fakat unutulmamas ı gereken nokta, farkl ı liderlik tiplerine göre bu kalitelerin önemi artmakta veya azalmaktadır. 1.2.1. Özgüven: Kendi yeteneklerinin ve de ğerinin bilincinde olan, ba şkalarının takdirini beklemeyen, kibirli ve sald ırgan olmayan sakin fakat kararl ı bir öz-güven başkalarının güvenini de kazanmak için çok etkilidir. Özgüven ayn ı zamanda öz- disiplin ve irade anlam ıma da gelmektedir. Bunlar ın eksikliği insanları hataya ve başarısızlığa götüreceğinden, kişinin öz güveninin de oluşumunu engelleyecektir. 1.2.2. Tutarlılık ve Dürüstlük: Kişiyi diğerlerinden ayıran özellik erdemlerinin mükemmelliği değil, bu erdemler ile insanı zaaflar ının kar ışımından oluş an tutarl ı kiş iliğidir. Gerçek bir liderin mükemmel bir ki şiliği olmas ı beklenmemelidir. Be ğeni ve saygı toplayan kalitelerinin yan ında kendisini izleyenlere ba ğlayan insan ı kusurlar ı da liderliğini etkilemeyecektir. Kendi üstünlüklerinin ve zaaflar ının bilincinde olan ve bunlar ı savunma mekanizmalar ı ile gizlemeye çal ışmayan bir lider, sorunlar ın üzerine enerji ve kararl ılık ile gidebilmekte, vaktini ve enerjisini kendini savunma mekanizmaları geliş tirmeye harcamamaktad ır. İzleyenlerin güvenini sağlayan özellik liderlerin üstün yetenekleri de ğil kendileri ile barı şık ve tutarl ı olmalarıdır.(4) Lider verdi ği sözleri tutar. Sı nırlarını bilir ve yerine getiremeyece ği sözlerle başkalarını önce umutland ırıp, sonra yar ı yolda b ırakmaz. Lider, insanlar 4 arasında ayr ım gözetmez. Yak ınlarını, sözünden ç ıkmayacağından emin olduklarını, egosunu yelpazeleyecek ki şileri, kendisine ç ıkar sağlayacak odaklar ı kayırmaz. Farkl ılıkları, gerektiğinde ayk ırı düş ünceleri bir katk ı olarak değerlendirir, insanlara kar şı saygılı ve adil davran ır. Lider kontrollüdür. Ba şarma ve kazanma tutkusunun esiri olmaz, duygular ını yönetir, elde ettiği konumun ayrıcalıklarıyla başı dönmez, kendini tan ır, güçlü ve eksik yanlar ının bilincindedir, baskı altında dengesini korur.(3) 1.2.3. Samimiyet : Etkin bir lider bu dünyan ın insanı olduğu görünümünü verir izleyenlerden üstün olduğu görünümü vermeyen mütevaz ı bir yaklaş ımı vard ır. İnsanlara sevgi ve anlayışla yaklaş ır, duygu ve sorunlar ını paylaş ır. Farkl ı sosyal yapıve e ğitim düzeyinde olan insanlarla ili şki kurmakta güçlük çekmez. Bu insanlarla ili şki kurarken statü kazandığı veya kaybettiği anlamına gelmez. (4) 1.2.4. Canlılık : Bu özellik ba şkaları ile liderin enerji al ışverişini kolayla ştırır. Gerçek liderler etraflarına enerji ve canl ılık aşılayan bir kaynak gibidir. Kendisine yakla şan çivi ve iğneleri de m ıknatıslandıran bir m ıknatıs gibidirler. Bu özellikleri izleyenlerin davaya ba ğlılıklarını, aksiliklerden y ılmamalarını sa ğlar. Ayr ıca bu canl ılık liderin dava d ışındaki konularla da yo ğun ilgi duymas ını ve bu şekilde yeni görü ş ve fikirlerle yeni heyecanlar edinmesini ve etrafa yaymas ını sağlar. Sadece a ğaçlar değil orman da görülür hale gelir. (4) 1.2.5. Dinamik ve Yaratıcı Bir Zeka : Liderler genelde çevrelerindeki olgular ı algı lama ve yorumlamada ve bunlara uygun tav ırlar almada aktif ve yarat ıcı bir zekaya sahip olduklar ını gösterirler. Zeka ve yarat ıcılık liderlere ilgilerini ve enerjilerini daha anlaml ı, ekonomik ve karizmatik olarak kullanabilme olana ğı sağlar. Belki de liderlere do ğuştan gelme bir yetenek görünümü veren ve eğitimle geliştirilmesi güç olan kapasite budur.(4) 1.2.6. Sağduyu : Sağduyu liderin temel ve anlaml ı olgular ı , ayr ıntı ve s ıradan olgulardan ayırabilmesini, bütün ve parçalar aras ındaki ili şkileri görebilmesini sa ğlayan kapasitedir. Diğer kapasitelerle birle ştiği zaman lider sağduyusunu ya şadığı sınırlı 5 deneyimlere dayanarak ta olsa h ızla geli ştirebilmektedir. Bunun bir k ısmı ise estetik ve filozofik reflekslerden kaynaklanan do ğuştan içgüdüsel bir özelliktir fakat liderler bunu liderlikleri doğrultusunda geliştirebilirler.(4) 1.2.7. Etkili İletişim : Liderlerin görü şlerin ve talimatlar ın sözlü ve yaz ılı haberleş mesinde eylemi ve etkinliği geliştiren bir becerileri olduğu gözlenmektedir. Liderler haberleşmeyi etkili bir motivasyon mekanizmas ı olarak kullanabilmektedir. İnsanları motive edebilmenin birinci koşulu onların duygu ve heyecanlar ını anlayabilmek ve bunlar ı sözlü ve yazılı olarak onlara tekrar geri verebilmekten geçmektedir.(4) 1.2.8. Kararlılık ve Etkin Karar Verme: Karar vermek liderin mihenk ta şıdır. Liderin kararları grubunu zora sokmamal ıdır. Kararlar enine boyuna dü şünülmüş, ne getirip ne götürece ği hesaplanmı ştır. Yetersiz bilgiyle bile olsa doğ ru veya do ğruya yakın karar vermek bir liderin en temel özelli ğidir. Ayr ıca bask ı alt ında karar vermek de liderin ba şarısı aç ısından belirleyicidir. Lider olayları, koşulları isabetle gözlemleyen ve değerlendiren kişidir. Bilgi toplar, analiz eder, grubun selametini göz önüne alarak ge ni ş bir perspektifte ve en önemlisi hı zlı karar al ır. Lider k ısa dönemli kararlarla günü geçi ştirmez. Kararlarının bir bütünlüğü ve devamlılığı vardır. İnişli çıkışlı, ileri geri dalgalanmaz. Liderin kararlar ının yol göstericisi, insanlar ına kar şı sorumluluk duygusudur. Kararlarını paylaşır, açıklar, görüş birliği sa ğlar. Saydamlık liderin inand ırıcılığının güvencesidir.(3) 1.2.9. Yetkinlik: Yaptığı ya da yönetti ği işi iyi bilir. Konusunda uzmand ır ve ba şkalarına aktardığı işlerin bile girdisine ç ıktısına hakimdir. Bilmedi ğini bilir, bilmek için çaba göstermekten çekinmez ya da bilene dan ışır. Alçakgönüllü ve ö ğrenmeye her zaman açıktır. Koşulların her an de ğiştiğinin bilincinde olarak yeniliklere haz ırdır. Bilgisini ve becerilerini sürekli geliştirme çabası içindedir. (3) 1.2.10. Vizyon Sahibi Olma: Liderin zihninde geleceğe ait bir resim vardır. Ancak bu resmin, heves veya ütopik bir hayalden fark ı sa ğlam ve özgün bir dünya görü şüne dayanmas ıdır. Liderin özgün dünya görü şü entelektüel ve kültürel birikiminin sonucudur. Liderin bu 6 birikimi yorumlayacak analitik ve kavramsal dü şünce becerisi, ortalaman ın üzerinde zekası olması gerekir. Liderin mesaj ını kendini izleyenlere aktaracak bir hitabet becerisi vardır. Onların neyi neden yaptıklarının farkında olmalarını, nereye doğru gittiklerini bilmelerini sa ğlar. Lider vizyon do ğrultusunda insanları harekete geçirir; bir doğrultuda hep birlikte sonuca doğru yol alınmasını sağlar.(3) 1.2.11. Problem Çözme: İyi bir lider problem çözme konusunda duygularla de ğil, bu konuda geli ştirilmiş yöntemleri kullanarak çözüme ula şmalıdır. Burada iki türlü problemle kar şılaşırız. Biri sistemden kaynaklanan problemler di ğeri ise insandan kaynaklanan problemlerdir. Problemin kayna ğı ne olursa olsun ve nerden gelirse gelsin, lider, onun üzerine kararlılıkla gitmelidir. Fakat, liderin kendisi ne kadar donanımlı olursa olsun çal ışanlar da bir o kadar donan ımlı olmazsa o i şletmede problemin tam çözümünden söz etmek pek mümkün olmaz. (5) 1.3. Liderlik Perspektifi: Liderlik ve özellikleri hakk ındaki bu tan ımlamalardan sonra genel bir liderlik perspektifini ortaya koymakta fayda vard ır. Lider, liderlik rolünde olan ki şi, rolün karakteri icab ı gelecekle ve gelece ğin yönetimiyle s ıkı s ıkıya iliş kilidir. Yöneticilikten en büyük fark ı da gelece ğe ait becerilerinin çok geli şmiş olmasıdır. Lider özellikle iyi kararlar verebilmeli, liderlik ortam ının tüm gereksinimlerine cevap verebilecek ehliyette olmalı, kararlarının kalitesi çok yüksek olmal ı, konuları derinlemesine görebilmeli ve anlayabilmelidir. Lideri di ğerlerinden ay ıran en önemli özelliği zamanında karar verebilmesidir. Olaylar ın netleşmesini beklemez, zamanı hisseder. Onun için basit bir işaret bile yeterlidir. (6) Liderin problem çözme kabiliyeti çok yüksek olmal ıdır. Bunu yapabilmesi için liderin zihinsel kabiliyeti yüksek olmal ıdır. Lider, de ğişimi yönetebilecek, yönlendirebilecek becerilere sahip olmal ı, esnek olmal ı, olaylar ı kar şılamada yüksek esnekli ğe sahip olmal ı, bo şlukta veya mu ğlak ortamda hareket etmekte sıkıntı çekmemeli, zaman zaman sis içinde doğru yolu bulacak yetenekte olmalıdır. Lider, büyük sarmallarla ba ş edebilecek ruhsal, duygusal, zihinsel ve fiziksel yetkinliklere sahip olmal ıdır. De ğişimin karakteri itibariyle stresi kald ırabilmeli, stres karş ısında sükuneti koruyabilmelidir. De ğişim kar şısında sorunlar ı çözebilecek becerileri göstermelidir. Lider, yüksek enerji sa hibi olmal ıdır. Lideri, 7 uzmanlardan, entellektüellerden ay ıran en önemli özelli ği aksiyon kabiliyetidir. Aksiyon içinde olma, sonuç alma kabiliyetidir. İstenilen sonuçlar ı elde etmesi. beklenmektedir. (6) Liderin baş arısı bu sonuçlar ı elde etmesinden kaynaklan ır. İstenilen i şi, sonucu elde etme becerisi gösterir. ifadesi çok önem ta şır. Bu özelliğiyle örgütün di ğer insanlarından ayrılır. Gerçek lider dayanıklıdır. Zorluklar karşısında yılmaz, popüler davranışlar sergilemez. Adeta ak ıllı bir inatçılık sergiler. Kendisi tabiri caizse uzun bir maraton ko şucusudur. Herkesin göze alamad ığı mesafeleri, süreleri göze al ır. Bu karakteriyle adeta dalgaya kar şı ç ıkar. Lider, gerekti ğinde yaln ız kalsa bile ayakta kalmas ını, mücadelesine devam etmesini bilir. Sorumlulu ğu tek ba şına üstlenir. Liderlik ile cesaret adeta birbirini tamamlayan bir madalyonun iki yüzü gibidir. Lider olan ki şi s ıkıntıyla, problemle ba şa ç ıkmaktan korkmaz, üstlendi ği görevin gereklerini ne pahasına olursa olsun yerine getirir. Liderde kumanda etme, yönlendirme kabiliyeti çok geli şmiştir. Bu kabiliyetler durumsald ır. De ğişik ortamlarda, de ğişik kiş ilere kar şı beceriyle durumsal liderlik sergiler. Adeta üstlendiği görevin, yükünün a ğırlığını omuzlar ında ba şarıyla ta şır. Kendine ba ğlı kadroları ve ki şileri baş arıyla yönlendirir, yönetir. Yönetimsel cesareti yüksektir. Zamanı geldiğinde popüler olmayan, ac ı ama örgüt için gerekli olan insanla ilgili kararları almaktan çekinmez. Seçme ve yerle ştirme zaman ı geldi ğinde uzaklaştırma eylemini, örgütün gerekleri u ğruna ki şisel sorunlar yaratsa bile yerine getirir. İnsanları değerlendirmede üstün yetenek sergiler. Esasında mutabık kalınan sonuçlar ı örgütün insanlar ı vas ıtasıyla elde etme becerisini kullan ır. Dolayısıyla ki şiler aras ı ili şkilerinde üstün yeteneklere sahip olmal ıdır. Kolaylı kla kendisine erişilebilir, karşısındakilerin yerine kendini koyabilecek kadar empatiktir. İnsanları örgüt amaçlarına yönlendirmekte, motive etmekte maharet sahibidir. Her şeyden önce kendini çok iyi tanı r, kendi becerilerini, eksikliklerini, kendini motive eden şeyleri çok iyi bilir, kendisiyle ilgili özellikleri bilir, r ir, kendi özellikleriyle karşılaşmaktan çekinmez.(6) Liderde öncelikle güvenilirlik ve ilkeli karakter aran ır. Ki şisel, ahlaki de ğer ve tutumları ile etrafa, örgütüne ve ili şkide bulunduğu herkese güç a şılar ve bu karakteriyle herkese bir örnektir. Karakteri itibariyle bir ileti şim ustas ıdır. İlişkilerinde aç ık ve şeffaftır. Gizlisi, saklısı yoktur. Kendisiyle dahi mizah yapmaktan ho şlanır, kendisiyle de zaman zaman dalga geçebilir. Dinleme 8 kabiliyeti üstündür, bu karakteriyle gruplar ı ve ki şileri anlamada üstün becerilere sahiptir. Liderin di ğer bir özelliği de iyi bir yönetici olmas ıdır. İyi bir lider aynı zamanda iyi bir yönetici olmal ıdır. Günlük i şleri de gelecek kadar iyi yönetebilmelidir. Lider, ufka bakarken günü kaç ırmaz. Örgütün ve kendisinin ana işine odaklanı r. Kendisinin, örgütün ve mü şterilerinin kim olduklar ını, kendinden neler beklendi ğini bilir. Öncelikleri bu çerçevede belirler ve örgütün zaman yönetimini maharetle yönetir. Çevresindekileri ve örgütü genişletmekte ustadır. Bu özelliğiyle üstlendi ği iş in sonuçlar ını en iyi şekilde elde ederken, kendisinin altındaki kiş ilerin sorumlulu ğu ve geli şimiyle ilgilidir. İş sonuçlar ı almak ve kendisine tahsis edilen ki şi ve kaynaklar ı geni şletmek en önemli özellikleri arasındadır. Organize olmaya, planlama yapmaya ve zaman yönetimine önem verir. Lider, i ş sonuçlarını elde edebilmek için i ş süreçlerine ihtiyaç olduğunu bilir ve ak ışları çok iyi anlar, maharetle yönetir, yönetimi sa ğlar. Lider, insan örgütlerinin organik-ya şayan varl ıklar oldu ğunun bilinci içerisinde bir sistem düşüncesi ve disipliniyle hareket eder. İnsan örgütlerini bir makine gibi de ğil yaşayan bir varl ık gibi dü şünür. Ya şatmak istedi ği örgüt katı , hiyera şik ve fonksiyonellikten uzak, örgütün kimli ğini ve kiş iliğini her an muhafaza edecek yapıya sahiptir. Aynı zamanda çevreye en iyi uyumu sağlayacak şekilde esnekliğini muhafaza eder. Çevresiyle bir akışkanlık (akış) mevcuttur.(6) 9 BÖLÜM 2 LİDERLİĞE BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR 2.1. Liderlik Kuramları: Liderlik kavram ının geli şim sürecine bak ıldığında, bu alan üzerinde yap ılan araştırmalar; • 1920-1959 yılları arasında liderliğin özellikleri, • 1950-1960 yılları arasında etkin liderlerin davranışları, • 1960-1970 yılları arasında çevresel şartların liderlik üzerindeki etkileri, • 1970-1980 yılları arasında liderlerin sembolik rolleri, • 1980-1990 yılları arasında liderlerin özellikleri ve davran ışları üzerine geri dönüş yapan çal ışmalar ve 1990’dan sonra ise liderli ğin kültürler aras ı değişimleri üzerinde yoğunlaşmıştır. (7) 1960’lı y ıllardan sonra liderlik tarzlarını aç ıklamaya çal ışan ve konuya farkl ı perspektiflerden bakan çe şitli liderlik kuramlar ı olu şturulmaya başlanmıştır. Tüm bu kuramları üç ana başlık altında toplayabiliriz (8); 2.1.1. Özellik Kuramı: Özellik Kuram ı’na göre, insanlar "lider olarak do ğarlar, sonradan lider haline gelemezler". Yine bu kurama göre, baz ı insanlar doğuştan sahip oldukları birtakım üstün kabiliyetler sayesinde di ğerlerinden ayr ılırlar. Bu durumda, liderlik tarz ını açıklamanın tek yolu ise, bu tip insanlar ın sahip olduklar ı özellikleri ölçmekle sağlanabilir. Nitekim, bu konuda yap ılan ara ştırmalar sonucunda üç tip etkili liderlik özelli ği bulunmu ştur : Ki şisel özellikler (uyum sağlama, üstün olma, öz- 10 güven), fiziksel özellikler (boy, kilo, görünü ş) ve yetenek (zeka, deneyim, başkalarına karşı duyarlılık). (8) Özellik kuramıyla ilgili araştırmalar yapan, Kurt Lewin ve arkada şları, otokratik ve demokratik olmak üzere iki liderlik tarzı üzerinde çal ışmalar yapm ışlardır. Otokratik liderler, otoriteyi tek elde toplarken, demokratik liderler otoriteyi astlarıyla paylaşan bir liderlik tarz ı çizerler. Lewin ve arkada şlarının her iki liderlik tarzı arasındaki farkı bulmak üzere yapt ıkları çalışma sonucunda, otokratik liderle çalışan gruplar ın liderleri ba şlarında bulundu ğu sürece yüksek performans sergiledikleri görülmüştür. Ancak bu ara ştırmada, grup içindekilerin kimi zaman, otokratik bir liderle çal ışmaktan memnun olmad ıkları ve bazen dü şmanlık duyguları besledikleri de gözlenmi ştir. Aynı ara ştırmada, demokratik bir liderle çalışan grup üyelerinin performanslar ı da iyi düzeyde bulunmu ştur. Ayr ıca, bu grupların di ğer gruplara k ıyasla dü şmanca duygular yerine olumlu dü şünceler hissettikleri saptanm ıştır. Buna ek olarak, demokratik bir liderle çal ışan grup üyeleri, liderleri ba şlarında olmad ığı zamanlarda da ayn ı performans ı sürdürebilmektedirler. Kurt Lewin ve arkada şlarının çal ışmaları, liderleri sadece otokratik ve demokratik olmak üzere iki ayrı kategoriye ayırsa da, Tannenbaum ve Schmidt yapt ıkları ara ştırma sonucunda, bir liderin hem otokratik, hem de demokratik olabileceği bulunmuştur. Dolayısıyla, bir liderin, durumun gerektirdiği ölçüde, hem otokratik hem de demokratik tarz ın kar ışımı bir davran ış sergileyebileceğini saptamışlardır. Örneğin, zamanın dar olduğu bir durumda astlar karar vermekte gecikiyorsa lider otokratik tarz ı kullan ır. Liderin hangi tarz ı benimseyeceğini gösteren bir ba şka nokta ise astlar ın yetenekleridir. Astlar ın yetenekleri düştükçe lider otokratik tarzı daha çok kullanmaya başlar. (8) 2.1.2. Davranışçılık Kuramı: Özellik Kuram ında, lideri tan ımlamada ki şisel özellikler önemli rol oynuyordu. Davranışçılık Kuram ında ise, bir liderin ne yapt ığı ve etraf ındakilere nas ıl davrandığı önemlidir. Bu kuram ın, özellik kuram ından fark ı ise, kiş ilerin lider olmak için e ğitilebilmeleridir. Etkili liderlik tarzının tan ımı, temelde, bir liderin davranış biçimi ve astlar ının bu davran ış biçimine gösterdikleri duygusal ve davranışsal tepkilerle aç ıklanmaktadır. Bu kuram ı temsil eden çal ışmalar, Ohio State Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi çal ışmaları ile Blake ve Mouton’un geliştirdiği Yönetim Tarzı (managerial grid) matrisidir. (8) 11 2.1.2.1. Ohio State Üniversitesi Çalışması: Ohio State Üniversitesi çal ışmasının ba şında, liderlerin sergiledikleri davran ışları gösteren dokuz kategoriden olu şan 1800 tanım oluşturulmuş ve uygulanan faktör analizinden sonra iki genel liderlik tarzı bulunmuştur: 1. Ki şiyi dikkate alan (Consideration structure) 2. İşe ağırlık veren (Initiating structure) yapılar (Stogdill, 1974). Kişiyi dikkate alan tarz, bir liderin takipçilerine gösterdi ği ilgi ve yo ğunlukla orantılıdır. İşe ağırlık veren tarz ise, bir liderin grup taraf ından konmuş hedeflere ulaşılması için kaynaklar ı ve insan gücünü etkili bir şekilde kullanmas ıyla bağlantılıdır. Her iki tarz da birbirinden ba ğımsızdır. Yani, bir liderin işe a ğırlık veren tarzının yüksek olması kişiyi dikkate alan tarzın da yüksek olacağı anlamına gelmez. Ara ştırmalar sonucunda ki şiyi dikkate alan tarz ı tercih eden liderlerle çalışan astlar ın organizasyonda daha uzun süre kald ıkları tespit edilmi ş, ancak performans aç ısından hem ki şiyi dikkate alan hem de i şe a ğırlık veren tarz ı uygulayabilen liderlerin daha yüksek performans ı garantiledikleri görülmüş tür. Ayrıca, unutulmamal ıdır ki, her iki tarz liderli ğin baş arılı olabilmesi için, içinde bulunulan durum da büyük rol oynamaktad ır . Ohio State çal ışmasının esas bulguları şunlardır: 1. Liderin ki şiyi dikkate alan davran ışları artt ıkça personel devir h ızı ve devamsızlık azalmaktadır. 2. Liderin i şe a ğırlık veren davran ışları artt ıkça çal ışanların performanslar ı artmaktadır.(8) 2.1.2.2. Michigan Üniversitesi Çalışması: Davranış kuram ına uygun olarak yap ılan bir ba şka çal ışma da Michigan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu araştırma, etkili ve etkili olamayan liderler aras ındaki davranış farklar ını bulmay ı amaçlam ıştır. Ara ştırmanın sonucu, en etkili liderin, yüksek performanslı ve etkili bir i ş grubu kurabilmek için çal ışanların ihtiyaçlarına öncelik veren liderler oldukları bulunmuştur. Ayrıca araştırmacılar, tıpkı Ohio State 12 araştırmasındaki gibi, ki şiye yönelik ve i şe yönelik olmak üzere iki farkl ı liderlik tarzı bulmuşlardır. İşe yönelik liderler, grup çal ışanlarının önceden belirlenen ilke ve yöntemlere göre çal ışıp çalışmadıklarını yakından kontrol eden, büyük ölçüde cezalandırma ve mevkiye dayanan resmi otorite kullanan bir davran ış gösterirler. Buna kar şılık kiş iye yönelik liderler, yetki devrini esas al ıp çal ışanlarının ki şisel gelişimleri ile yakından ilgilenen bir yaklaşım göstermektedirler. (8) 2.1.2.3. Blake ve Mouton Yönetim Tarzı Matrisi: Bu araştırma, hem Ohio Üniversitesi hem de Michigan Üniversitesi çal ışmalarından yola ç ıkılarak olu şturulmuş Yönetim Tarz ı matrisidir. Teksas Üniversitesi'nden Blake ve Mouton’un olu şturduğu bu üç boyutlu modelde, ki şiler aras ı ili şkilere yönelik olma (concern for relationships) ve üretime yönelik olma (concern for production) diye tanımlanan iki eksen bulunmaktadır. Her iki eksen için, 1’den 9’a kadar puanlar verilmiştir. Sözgelimi, (1,1) de ğerinde, üretime ve ili şkilere yönelik olma düzeyi düş üktür. Bu tarz liderin amac ı, kendini sorunlardan uzak tutmakt ır. (1,9) de ğerinde ise liderin, ili şkilere yönelik olma boyutu yüksek iken üretime yönelik olma boyutu dü şüktür. Bu tarz liderin amac ı astlar ı aras ında yardımlaşmayı kuvvetlendiren güvenli bir ortam yaratmakt ır. (9,1) de ğerinde liderin, üretime yönelik olma düzeyi yüksek iken ili şkilere yönelik olma düzeyi düşüktür. Bu tarz liderin amac ı, i şletmenin hedeflerini gerçekle ştirmektir. Bu mantıkta ilerlersek, (5,5) de ğeri hem çal ışanların ihtiyaçlar ı hem de i şletmenin hedefleri arasında orta yol bulma çabas ı içindeki liderleri ifade eder. (9,9) de ğeri ise, hem üretime hem de ili şkilere yönelik olma düzeylerini en etkin k ılmaya yöneliktir. Oluşturulan bu modele göre, de ğeri (9,1) olan tak ım yönetimi en etkin liderlik tarzı olarak bulunmuştur. Şekil 1. de bu matris’in bir örneği görülebilir.(8) 13 Şekil 1. Blake ve Mouton Yönetim Tarzı Matrisi (8) 2.1.2.4. Mc Gregor’un X ve Y Kuramı: Douglas McGregor’ ın “Giri şimciliğin İnsani Yönü” adl ı kitabı na göre, yöneticilerin davranışlarını belirleyen en önemli unsurlardan birisi onlar ın insan davran ışları hakkındaki varsay ımlarıdır. İlk defa 1957’de yay ınlanan bu yakla şıma göre,bu varsayımlar birbirine zıt görüşleri içeren 2 grupta toplanabilir. X Kuramı; 1. Ortalama bir insan çal ışmayı sevmez ve i şten mümkün olduğunca kaçmaya çalışır. 2. Ortalama bir insan sorumluluk yüklenmek istemez, fazla istekli de ğildir ve güvenceyi her şeye tercih eder. 3. Bundan ötürü insanlar ı çal ıştırmak için onlar ı zorlamal ı, yak ından kontrol etmeli ve amaçları gerçekleştirmeleri için cezalandırmalıdır. Y Kuramı; 1. Ki şi için iş, oyun ve dinlenme kadar doğaldır. 2. Ki şi doğuştan tembel değildir, onu bu hale getiren tecrübeleridir. 3. Ki şi belirlediği amaç doğrultusunda kendi kendini kontrol ederek çalışır. 14 4. Hiesan ın potansiyeli vardır. Uygun şartlar altında kişi bunları geliştirir ve daha fazla sorumluluk yüklenmeyi öğrenir. 5. Dolay ısıyla, yöneticinin yapmas ı gereken, uygun bir ortam yaratarak çalışanın kendini geliştirmesini sağlamaktır. Y kuram ının felsefesi, i şletmenin amaçlar ı ile çal ışanların kendi hedeflerini bütünleştirmeyi gerçekleştirerek kişisel gelişimi sağlamaktır. (8) 2.1.3. Durumsallık Kuramı: Bir 3. yaklaşım olarak da, içinde bulunulan durumun liderlik tarz ını belirlediği anda Durumsallık Kuram ı ortaya ç ıkar. Bu kurama göre, bir liderlik tarz ının durumun gerektirdiği şartlara uygun davran ılırsa etkili olabilece ğidir. Ba şka bir deyi şle, durum, liderlik davran ışını belirler. Bu kuram ı temsil eden çal ışmalar, Fiedler’in Durumsallık kuram ı, House’un Yol-Amaç kuram ı ve Vroom & Yetton’un Karar Verme modelidir. (8) 2.1.3.1. Fiedler’in Etkin Liderlik Modeli: İlk Durumsall ık kuram ı Fred Fiedler taraf ından geli ştirilmiştir. Fiedler, liderlik tarzlarını ölçmek için LPC (least prefered co-worker) ad ında bir ölçek oluşturmuştur. Geli ştirdiği ölçe ği uygulamas ı sonucunda, davran ışa-yönelik (relationship oriented) ve i şe-yönelik (task oriented) olmak üzere iki liderlik tarz ı bulmuştur. Davranışa yönelik tarzda liderler, astlar ıyla sıkı ve iyi iliş kiler kurmayı hedeflerler. İşe yönelik tarzda ise, liderler verilen i şleri tamamlamayı amaçlarlar. Ve ancak durumun gerektirdiği tarzda davranan liderler etkili olmayı başarırlar.(8) 2.1.3.2. Hersey ve Blanchard’ın Durumsallık Yaklaşımı: Durumsallık liderlik kuramlar ından bir ba şkası da Blake ve Mouton’un liderlik modelinden esinlenerek Hersey ve Blancard taraf ından geliştirilmiştir. Bu modele göre, e ğer astlar daha az yetenekli, e ğitim düzeyleri dü şük ve kendilerine güvenleri az ise, yetenek, e ğitim ve kendine güven seviyesi yüksek olan astlar ın liderlerinden görmek istedikleri davran ışlardan daha farkl ı davran ış görmek isteyeceklerdir. Bu modelde, olgun olmayan astlar için lider göreve dönük ili şkilere daha çok önem verecek, ancak olgunluk seviyesi artt ıkça hem yüksek görev hem de yüksek ilişki davranışı sergileyecektir. Olgunluk yüksek düzeye ula ştığında ise, lider; yüksek iliş ki, düşük görev davran ışı sergileyerek i şlerin yapılma sürecinde 15 astların da görüş ve fikirlerini alarak onlar ın da karar verme sürecine kat ılmalarını sağlayacaktır. Olgunluk en üst düzeyde oldu ğunda ise, lider dü şük iliş ki dü şük görev davranışı sergileyerek işlerin yapılma sürecini tamamı ile astlarına bırakarak “personel güçlendirme” denilen kavramın gerçekleşmesini sağlayacaktır. (8) 2.1.3.3. House’ın Yol Amaç Kuramı: Robert House ve ö ğrencileri taraf ından geli ştirilen Yol-Amaç kuram ına göre, liderler hem i ş tatmini, hem motivasyon sa ğlamayı ve hem de performans ı etkileyebilirler. Ancak her durum için geçerli ve etkili olabilecek tek tip bir liderlik tarzı yoktur. Bu kurama göre, dört tip liderlik tarzı vardır: 1. Destekleyici 2. Yönlendirici 3. Ba şarı-odaklı 4. Kat ılımcı , liderlik tarzları. Destekleyici liderlik astlar ın ki şisel isteklerine önem verir. Bu tarz liderler, ekiplerine son derece dostça, aç ık ve yak ın davranırlar ve sürekli bir tak ım ruhu yaratmaya çal ışırlar. Yönlendirici tarzda liderler, astlar ına ne yapmalar ını gerektiğini söylerler. Bu tarz liderler kurallara, yönetmeliklere önem verip sürekli yüksek performans için plan ve programlar yaparlar. Ba şarı-odaklı liderlerse, astlarına ba şarmaları için aç ık ve kesin hedefler koyarlar. Son olarak, kat ılımcı liderlik tarzı nda liderler karar verme sürecinde astlar ın fikirlerini de sorarlar. Kurama göre, her farkl ı durum farkl ı tip liderlik tarz ını gerektirir. Ayr ıca, kuramı tamamlayan iki tip çevresel faktör olan astlar ın kişisel özellikleri ve astlar ın içinde bulundukları i ş ortam ı da al ınan sonuçlar ı birebir etkilemektedir. Astlar ın liderin davranışlarını kabul edebilmelerini ve i ş tatmini sa ğlayan üç tip ki şisel özellik vardır : (1) Yetenek, (2) kontrol ve (3) istekler/güdüler. İş ortamını belirleyen üç faktörse: (1) Astlar ın görevleri, (2) Örgütün otorite sistemi ve (3) İş grubu'dur. Dolayısıyla, bu kurama göre, lider herhangi bir davran ışta bulunmadan önce hem astlarının ki şisel özelliklerini hem de i ş ortam ının gerektirdi ği durumlar ı çok iyi analiz etmeli ve buna göre en uygun davranışı seçmelidir. 16 2.1.3.4. Vroom ve Yetton’un Karar Verme Modeli: Vroom ve Yetton modeline göre, bir liderin en önemli görevi karar vermesidir. Etkili bir liderlik tarz ı etkili karar verme demektir. Vroom ve Yetton be ş ayrı karar verme tarz ı belirlemi şlerdir. Bu kurama göre, tek bir tarz karar verme yerine durumun gerektirdiği şekilde karar vermek etkililiği belirlemektedir. Vroom & Yetton Modeli’nin Beş Alternatif Karar Verme Tarzı • Al Liderin kendisi mümkün olan bilgilerin ışığında problemi çözer ya da karar verir. • All Lider gerekli her türlü bilgiyi astlar ından ald ıktan sonra kendisi problemi çözer ya da karar verir • Cl Lider astlarına problem hakkında bireysel olarak danışır, fikirlerini alır ve karar verir. • Cll Lider problemi astlar ıyla grup ortam ında tartışır ve fikirlerini alarak kendisi karar verir. • Gll Lider problemi astlar ıyla grup ortam ında tart ışır ve grubun fikir birli ği ile çözüme varılır. 2.2. Liderlikte Yeni Yaklaşımlar: Toplam Kalite yönetimi ve yönetim alan ında gerçekle şen de ğişimler, liderlik alanında da yeni kavramlar ın do ğmasına yol açm ıştır. Özellikle 1978 yı lından itibaren liderlik tarzlar ındaki geleneksel yakla şımların (J.M. Burns ve B.M. Bass’ ın yaptığı ara ştırmalar sonucunda) yeterli olmad ığı bulunmuş tur ve yeni ayr ımlara gidilmiştir. Alman sosyolog Max Weber’in karizmatik liderlik teorisinden yola çıkılarak,liderlik tarzı ile geleneklere ve geçmi şe daha ba ğımlı olan transaksiyonel geleceğe, yeniliğe ve değişime açık olan transformasyonel liderlik tarz ı adı altında sınıflandırılmıştır. Transaksiyonel liderlik tarz ında davran ış gösteren yöneticiler otoritelerini, astlarını ödüllendirerek kullanırken, transformasyonel liderlik tarz ında davranış gösteren yöneticiler ise astlar ını bir amaca, vizyona yönlendirmek için çaba sarf ederler. Burns’ un tan ımına göre, transformasyonel liderlik, bir davran ış tarzından çok liderin ve takipçilerinin kar şılıklı birbirlerinin motivasyon seviyelerini yükseltmeye çalıştıkları bir süreçtir. Transformasyonel liderlik anlayışına göre, lider izleyicilerinin ihtiyaçlar ını, inançlar ını, de ğer yarg ılarını de ğiştiren ki şidir. Bu da liderin vizyon sahibi olmas ı ve bu vizyonu izleyicilerine kabul ettirmesi ile mümkündür. Liderin kendisi, izleyicileri için bir modeli olu şturur ve bu sayede 17 izleyicilerin kendine olan bağlılıklarını yükseltir. Transformasyonel liderler astlarını, onların sahip olduğu tüm yetenek ve becerilerini ortaya çıkararak, kendilerine olan güvenlerini arttırıp beklenenden daha üstün bir sonuç elde edebilmek için motive ederler. Esnektirler ve her zaman de ğişime açıktırlar. Apple firmas ının sahibi ve yöneticisi Steven Jobs transformasyonel lider örneğidir. Transaksiyonel liderler ise, transformasyonel liderlerin aksine, astlarının geçmişten gelen çalışma faaliyetlerini daha etkin bir hale getirerek i ş yaptırma tarzını uygularlar. Özetlemek gerekirse Bass ve Avolio’ya göre;(9) Transaksiyonel liderler • Şarta bağlı ödüllendirme sistemine • Hem aktif hem de pasif yönetime • Tam serbestlik (laissez-faire) yönetim tarzına, önem verirlerken;(9) Transformasyonel liderler • Karizmaya • İlhama • Zekasal simulasyona • Kişisel değerlere, önem verirler.(9) Burns’e göre, yöneticiler transaksiyonel, liderler ise transformasyonel öz ellikler taşırlar. Ayn ı kiş iye göre bu iki tarz liderlik boyutunun z ıt kutuplar ındadır ve birbirinden bağımsızdır. Karizma kişinin çekiciliği ile ilgili bir kavramd ır. Bir kişinin sahip oldu ğu karizma ba şkalarını etkilemede önemli rol oynar. Karizmatik lider, sahip olduğu özellikleri ile, ba şkalarını, kendi isteği yönde davranmaya sevk eden kişidir. Bu tarz liderler, her zaman vizyona ve amaç duygusuna sahiptirler. Güçlü oldukları yanlarının farkındadırlar ve bunun üzerine yat ırım yaparlar. Ülkemizden Atatürk, dünyadan Napoleon ve Kennedy, yönetim çevresinden ise Chrysler’den Lee Iacocca, IBM’den Thomas Watson, General Motors’dan Alfred Sloan karizmatik liderlere örneklerdir. Kar şılaştırmalı Liderlik Davran ış Biçimleri: Otokratik, Demokratik-Katılımcı ve Tam Serbestlik Tan ıyan Liderler Otokratik liderler, bürokratik toplumlarda yeti şip bu e ğitimi alm ış insanlar için uygun bir liderlik tarzıdır. Amaçlar ın, planlar ın ve politikalar ın belirlenmesinde astlar ın hiçbir söz hakkı yoktur. Otokratik liderlik tarz ının en olumsuz yönü, liderin a şırı derecede astların duygular ına kay ıtsız kalmas ıdır. Bu astlar aras ında i ş tatminsizliğine ve 18 işletmeye olan ba ğlılıklarının azalmas ına sebep olabilir. Demokratik-kat ılımcı liderler ise, sahip olduklar ı otoritelerini astlar ı ile paylaş ma yetkisi ta şırlar. Bu sayede i şletmeler daha etkin kararlar alabilme imkan ına sahip olurlar. Bir di ğer yararı ise kendini çal ıştığı işletmenin bir parçası olarak görmeye ba şlayan astların motivasyonları üzerindeki olumlu etkisidir. En olumsuz yan ı, karar mekanizmas ı yavaş işlemesine bağlı olan kay ıplardır. Acil durumlarda bu liderlik tarz ı başarısız kalmaktadır. Bunun yan ında herkesin fikrini alma çabas ı baz ı durumlarda konu hakkında bilgisi olmayan astlar ı zor durumda b ırakabilmektedir. Tam serbestlik tanıyan liderler ise, sahip olduklar ı otoriteye en az ihtiyaç duyan, astlar ını kendi halinde b ırakan ve her ast ın kendisine tan ınan kaynaklar do ğrultusunda planlar hazırlamasına olanak veren bir liderlik tarz ı sergilerler. Bu tarz liderlikte, liderin asıl görevi malzeme ve kaynak sa ğlamak ya da bu konularla ilgili sorunlar ı çözmektir. Yönetim uygulamalarında son derece güncel bir kavram olan “personel güçlendirmesi” konusu ile yakından ilişkilidir ve bu tarzı sergileyen liderler astların yaratıcılıklarını ve insiyatiflerini artırmaktadırlar. Bu tarz liderlik konusunda uzman olan, yüksek tecrübe ve bilgiye sahip astların yeni düşünceler üretebilmesi için son derece uygundur. Ancak kültür düzeyi düşük, iyi bir iş bölümüne sahip olmayan ve sorumluluk duygusundan yoksun astlar ın yönlendirilmesinde, bu liderlik ba şarısız kalmaktadır. (9) 19 BÖLÜM 3 ATATÜRK’ÜN LİDERLİĞİ 3.1. Milli Kahraman Atatürk: Atatürk, Millî Mücadele'de millî birliği temin eden e şsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevî bir kumandan, devlet kuran büyük siyaset adam ı, milletin çehresini deği ştiren kûdretli bir inkılâpçıdır. Bu vas ıflarıyla, insanl ık tarihinin tanıdığı en büyük adamlardan biri oldu ğunda şüphe yoktur. Kahramanl ık ve yüksek insanl ık meziyetlerini en yüksek seviyede ta şıdığın hususunda dünya tarihçileri ve fikir adamları tereddütsüz birle şmektedir. Tarihin büyük tan ıdığı şahsiyetlerle mukayesesi yapıldığı zaman türlü bakımlardan bariz üstünlükleri göze çarpmaktadır. Diğer liderlerden en bariz üstün tarafı, hem fikir hem hareket adamı oluşudur. O, fikri ve hareketi ki şiliğinde birleş tirmiş bir lider idi. Fikir ve düşüncelerinin özünü olu şturan Atatürkçülük, her türlü dogmatik unsurdan sıyrılmış ak ılcı bir Dünya görü şüdür. Memleket gerçeklerinden kaynaklanan, problemler kar şısında akl ın ve ilmin rehberli ğini kabul eden bu gerçekçi görüş, gerek Türk Ba ğımsızlık Sava şı'nın gerekse onu izleyen Türk ça ğdaşlaşma hareketi'nin esasını oluşturmaktadır. (10) Atatürk, milletin tarihî seyrini de ğiştirebilecek üstün meziyetleri sayesinde, memleketi askerî ve siyasî zaferlerle uçurumun kenar ından kurtarm ıştır. Dünya tarihinde, her türlü imkânsızlığa rağmen inandığı fikri tatbik sahasına dökmüş. "Ya istiklâl, ya ölüm!" parolas ı ile bir Millî Mücadele zaferinin, arkaından yepyeni hüviyette, ça ğdaş bir millet ve devlet’in temellerini atm ıştır. İçinde bulunduğu şartları de ğerlendirmede, engelleri ortadan kald ırmada gösterdi ği büyük baş arı Atatürk'ün ayr ı bir özelliğini teşkil etmektedir. Diyebiliriz ki Atatürk, Türk toplumunda sadece çağdaşlaşma gereğini gördüğü için değil, bu çağdaşlaşmayı en 20 kısa zamanda gerçekle ştirecek yolu gösterdi ği için ve nihayet ça ğdaşlaşmaya engel olan etkenleri cesaretle bertaraf etti ği için büyüktür. Esasen "Modern Türkiye'nin Kurucusu" sıfatını da işte bu büyüklüğünden almaktadır. Büyük Nutkun sonlarında, Türk gençli ğine hitaben çizdi ği tablo, asl ında, kendisi mücadeleye atıldığı zaman, memleketin içinde bulundu ğu tablodur. Atatürk, en güç şartlar altında bile, her şeyin bitti zannedildiği bir zamanda bile, Türk milletine güven hissinin kaybolmamas ı gerekti ği gerçe ğini, eseriyle ispatlam ış bir millî kahramandır ve bunun içindir ki bir Milli Kahraman olmuştur.(10) 3.2. Uluslararası Lider Atatürk: Atatürk’ü derinlemesine incelemeden önce liderlik özellikl eri bak ımından bir değerlendirilmesinin yap ılması peki ştirici olacaktı r. Fiziksel özelliklerinden başlayacak olursak, Atatürk’ün çevresindeki insanlar üzerinde karizma tik bir lider üstünlüğü kurduğu, sayısız kaynakta yer almaktad ır. Atatürk’ün bir çok pozunda, bakışlarındaki keskinliği görmek kaç ınılmazdır. Elimize ş u ana kadar ula şan Atatürk pozlar ının genelinde, bak ımlı, düzgün giyimli, saçlar ı taranm ış, ço ğunda gülümseyen, kendine güvenen ve karizmatik bir duruş gözlenmektedir. Bu sebeple Atatürk fiziksel özellikleri bakımından kusursuz bir liderdi. Osmanlı devleti y ıkılmanın e şiğine geldi ğinde, itilaf devletleri Osmanl ı Türklerine bitti gözüyle bak ıyor ve gizli anla şmalar ile Türk topraklar ını ka ğıt üzerinde paylaşıyordu. Böylesine kar ışık bir zamanda ortaya ç ıkan Atatürk, cesaretini ve sorumluluk aray ışı içinde oldu ğunu göstererek iyi bir liderde olmas ı gereken özellikleri göstermiş tir. Atatürk, her cepheden sar ılmış olan bu aziz milletin teslimiyetini hiçbir zaman bir seçenek olarak görmemi ş ve vizyon sahibi bir lider olarak, ”Egemenlik, Kay ıtsız Şartsız Milletindir!” ilkesinin benimsenmesini sağlamıştır. Özellikle halk ın ona inanmas ı ve güvenmesi ile bir çok ba şarıya imza atabilen Atatürk, gücünü milletten ald ığını hiçbir zaman unutmam ış ve bu gücü, dürüstlüğü ve do ğruluğu sayesinde kazanm ıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Osmanlı kar şıtı politikalar ı ile y ıkılmaya yüz tutmu ş Osmanl ı Devleti aras ında sıkışmış olan halk tam bir bölünmü şlük yaşıyordu. Atatürk, Cumhuriyet ideali ile insanları tek çatı altında toplamış ve yeni bir devletin temellerini atm ıştır. Çok ağır bir yenilgiden çıkmış olan Türk halk ı artık savaştan yorgun düşmüştü, cephaneler bitmişti, k ıtlık vardı vehalkperi şan bir vaziyetteydi. İtilaf devletleri, Mondros Antlaşması ile masa ba şında bitirmeye garanti gözüyle bakt ıkları Türk devleti’nin, 21 Mustafa Kemal’in cesur iradesi ile birden bire afallad ı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve Atatürk’ün liderliğinin zaman içindeki seyri şu şekilde olmuştur. 3.2.1. Kararlı ve Görev Aşığı Lider: Mondros Ate şkesi, yurt topraklar ının İtilaf Devletleri'nce payla şılmasını ve i şgal edilmesini öngören, Osmanl ı İmparatorluğu'nun çöküş sürecini h ızlandıran, koşulları a ğır bir antlaş ma olarak tarihteki yerini ald ı. Ate şkes ko şullarının yan ı sıra, yöneticilerin yanl ış tutum ve davran ışları sonucu ülkenin içine sürüklendi ği durum, Mustafa Kemal'in uzun y ıllar boyunca zihninde ye şeren düş üncelerini harekete geçirmesini ve Türk Ulusu'nu esenli ğe kavuş turacak karar ı almas ını sağladı. Mustafa Kemal'in, "Ulusal egemenli ğe dayanan, kay ıtsız, ko şulsuz bağımsız yeni bir Türk Devleti kurma" karar ını almas ı ve bunu gerçekle ştirecek koşulları olu şturmak amac ıyla Samsun'a hareketi, tarihin ak ışını de ğiştiren bir adımdır. "19 May ıs" Türk Ulusu ve kendi ya şamı içinde öyle bir dönüm noktas ıdır ki, Mustafa Kemal bu günü "do ğum günü" olarak nitelemi ştir. Mustafa Kemal'in, "Ben, Samsun'a çıktığım gün elimde maddî hiçbir kuvvet yoktu. Yaln ız büyük Türk Milletinin asaletinden do ğan ve benim vicdan ımı dolduran yüksek ve manevî bir kuvvet vard ı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk Milletine güvenerek i şe başladım" sözleri, O'nun kurtulu ş yolunda, ulusal birli ği gerçekleş tirmek düşüncesiyle çıktığı Anadolu yolculu ğunda Türk Ulusu'na duydu ğu güveni ortaya koymaktadır. Ulusal savaş ımın bayra ğını açmak için bekledi ği f ırsat, 9. Ordu Müfettişliğine getirilmesi ile karşısına çıktı ve 19 Mayıs 1919'da ulaştığı Samsun'da kısa bir süre kaldıktan sonra 28 Mayıs 1919'da gittiği Havza'da, tüm komutanlara, üst kademedeki yöneticilere ve ulusal kurulu şlara gizli bir genelge yay ımlayarak, işgal karşısında bütünleşme çağrısında bulundu. (11) Mustafa Kemal rütbesine ve k ıdemine bakmadan, milli mücadeleyi kendine bir görev olarak benimsemiş ve etrafındaki insanları da buna inand ırmak için elinden geleni yapmıştır. Atatürk atıl vaziyette bulunan devlet otoritesini kabullenip, kendi rütbesinin kendisine tanıdığı ölçüde hareket edecek olsaydı belki de bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti olmayacaktı . Kendi vazifesi d ışındaki bir vazifeyi sahiplenmi ş ve bir lider gibi vazifesinin arkasında durmuştur. 22 22 Haziran 1919'da Amasya'da yay ımladığı genelgede, "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve karar ı kurtaracakt ır" ilkesine yer vererek, Sivas Kongresi'ni toplantıya ça ğırdı. İngilizlerin baskı sı sonucu müfetti şlik görevinden al ınmak istenmesi üzerine, askerlikten ve resmî görevinden ayr ılma karar ı alan Mustafa Kemal, 8 Temmuz 1919'da bir duyuruyla, tüm gücüyle Anadolu'nun ba ğımsızlık savaşı için çal ışacağını aç ıkladı. Mustafa Kemal’in bulundu ğu görevden istifa etmesi, bu u ğurda nelerden vazgeçebilece ğinin bir ispat ıdır. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 günlerinde, geleceğimizin sağlam temeller üzerinde biçimlenmesinin yolunu açan Kurtulu ş Savaşı'nın temel ilke ve yöntemlerinin belirlendi ği, Erzurum Kongresi'ni toplad ı. Bölgesel konular ı görü şmek için toplanan Kongre'de ülkenin tümünü ilgilendiren önemli kararlar al ınarak ulusal savaş ımın esas program ı hazırlandı. Mustafa Kemal 7 A ğustos 1919'da Kongre'nin kapan ışı nedeniyle Kongre heyetine yapt ığı konu şmada, esasl ı kararlar al ındığını ve dünyaya Ulusumuzun varlığı ve birliğinin gösterildiğini, tarihin bu Kongre'yi ender ve büyük bir eser olarak kaydedece ğini söyleyerek, toplant ının önemini ortaya koydu. 4-11 Eylül 1919 günleri aras ında toplanan ve Ulusumuzun, birlik ve dayan ışma içinde bağımsızlığından hiçbir koş ulda ödün vermeyece ğini dünyaya duyuran Kongre olma özelliği ta şıyan Sivas Kongresi'nde, manda yönetimi tümüyle reddedildi. Erzurum Kongresi kararlar ı geni şletilerek, Misak- ı Millî görü şü yinelendi. Tüm ulusal direniş örgütleri "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" ad ı altında birleştirildi. Yurdumuzun tamam ını temsil eden Heyeti Temsiliye'nin ba şkanlığına seçildi. 20-22 Ekim 1919'da İstanbul'dan gelen Bahriye Naz ırı Salih Pa şa'yla Amasya'da görü ştü. Anadolu'da ba şlatılan ulusal sava şımın İstanbul Hükûmeti tarafından tanınması yönünden büyük önem ta şıyan Amasya Protokolü imzaland ı. 7 Kas ım 1919'da, İstanbul'da toplanmas ı kararla ştırılan Osmanl ı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçildi. 27 Aral ık 1919'da, Heyeti Temsiliye üyeleriyle birlikte geldiği Ankara, bu tarihten sonra Türk Ulusal Kurtulu ş Savaşı'nın önemli kararlarının alınarak, tüm Anadolu'ya yayıldığı önemli bir merkez oldu. İstanbul'un, 16 Mart 1920'de resmen i şgal edilmesi üzerine, Mustafa Kemal, bu hareketin haksız ve hükümsüz oldu ğunu belirterek, kapanan Meclis'in Ankara'da aç ılacağını tüm dünyaya ilân etti.(11) Mustafa Kemal’in Samsuna ç ıkması ile ba şlayan, ard ından kongreler ve restleşmelerle geçen bu dönem içerisinde, asli görevinden dahi istifa ederek 23 kendini tamamen bu yola adamas ı, onun kararl ılığının ve liderlik hasletlerinin bir göstergesidir. 3.2.2. Özgüvenli, Cesur ve Atak Lider: Mustafa Kemal, 19 Mart 1920'de yay ınladığı bir genelgeyle, ulusun yeniden seçeceği temsilcilerle kurulacak yeni Meclis'in ulusun ba ğımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sa ğlayacak önlemleri alaca ğını ve uygulayacağı nı duyurdu. Bu genelgenin ardından ülkenin her yerinde seçimler yap ıldı ve Ankara'da toplanacak Millet Meclisi'nin haz ırlıkları tamamland ı. Böylece ulusal istenci gerçekle ştiren ilk Meclis 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplandı ve Mustafa Kemal Meclis Başkanlığı'na seçildi. Bağımsızlık savaşımının askerî ve siyasî önderi ve ileri görü şlü kişiliğiyle davanın beyni olan yüce önder, 11 May ıs 1920'de İstanbul Hükûmeti taraf ından ölüm cezasına çarptırıldı.(11) Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Hükümetine rağmen bunca hamleyi yapmış ve bunca insanın, İstanbul Hükümetinden korkmadan kendi özgür iradesi ile hareket etmesini sa ğlamıştır. Sonuçta ölüm cezas ına çarptırılan Mustafa Kemal bu cayd ırıcı ceza kar şısında y ılmamış, korkmam ış, kendine ve davasına olan inancını kaybetmemiş ve sahiplendiği görevi devam ettirmiştir. Bir an önce kurulmas ına büyük önem verdi ği düzenli ordu ilk ba şarısını, 11 Ocak 1921'de, I. İnönü, 31 Mart 1921'de de II. İnönü zaferlerini kazan ıp, Yunanlıların geri çekilmek zorunda kalmas ıyla elde etti. Meclis'te uzun görü şmeler sonucu 20 Ocak 1921'de ilk anayasa olan Te şkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Misak- ı Milli'ye ve Anayasa'n ın ilkelerine uygun biçimde çalışır duruma getirebilmek için, 10 May ıs 1921'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu kurdu. Grubun seçilerek göreve getirilen ba şkanı Mustafa Kemal'di. 5 Ağustos 1921'de, Mustafa Kemal'in, geniş yetkiler verilerek üç ay süre ile Ba şkomutanlık görevine getirilmesini sa ğlayan yasa kabul edildi. "Hatt ı müdafaa yoktur, sath ı müdafaa vard ır. O sat ıh bütün vatand ır. Vatanın her kar ış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz." anlayışı ve direktifiyle 23 Ağustos-13 Eylül günleri aras ında, 22 gün 22 gece süren çarp ışmalardan sonra Yunan Ordusu Sakarya Nehri'nin do ğusunda tümüyle yenilgiye u ğratıldı. Sakarya Zaferi'nin ardından, TBMM'nin ç ıkardığı bir yasayla, sava ştaki üstün ba şarısından dolayı Büyük Önder Mustafa Kemal'e 19 Eylül 1921'de "mare şallik" rütbesi ve "gazi" unvanı verildi. 26-30 A ğustos 1922 günleri aras ında Mareşal Gazi Mustafa Kemal komutas ındaki Ba şkomutan Meydan Muharebesi, Türk Ordusu'nun kesin 24 zaferiyle sonuçland ı. Ba şkomutan'ın "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle Türk Ordusu, büyük bir moral ve güç ile İzmir yönünde ilerledi. 9 Eylül 1922'de çekilen düşman kuvvetlerinin İzmir'de yenilgiye uğratılmasıyla, 4 yıl süren Ulusal Kurtuluş Savaşımı amacına ulaştı.(11) Dört y ıl gibi kı sa bir sürede dü şman tasfiyesiyle sonuçlanan bu kurtulu ş mücadelesi, ancak çok atak bir lider’in idare edebilece ği ve sonuca ulaştırabileceği bir ulusal hareketti. Mustafa Kemal’in kendine olan güveni halk’a ve silah arkadaşlarına da yans ımış ve kesintisiz bir motivasyonun olu şmasını sağlamıştır. Bunun sonucunda İzmir ele geçirilmi ş ve yunan kuvvetleri Türk topraklar ından atılmıştır. 3.2.3. Sağduyulu, Vizyon Sahibi Lider: 3 Ekim 1922'de imzalanan ve 11 Ekim 1922'de yürürlü ğe giren Mudanya Ate şkes Antlaşması ile sava ş durumu sona erdi. Bar ış Antlaşmasının koşullarını görüşmek üzere Lozan'da yap ılacak konferansa İtilaf Devletleri'nin İstanbul Hükûmeti'ni de çağırması üzerine, 1 Kas ım 1922'de TBMM'nce al ınan "Milletin saltanat ve hâkimiyet makam ı yaln ız ve ancak TBMM'dir" karar ıyla saltanat kald ırıldı. (11) Mustafa Kemal’in bu duru şu, tamamen yeni bir olu şum olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yepyeni bir vizyonu oldu ğunu ve y ıkılmış olan İstanbul hükümeti ile hiçbir bağı nın olmad ığını göstermektedir. İtilaf devletlerinin, birbirine z ıt iki çekirdek olan İstanbul ve Ankara hükümetlerini bar ış masasında birbirine kırdırma planları, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sağ duyusu ile hemen sezinlenmiş ve bu hareketin yapılması bir yana, ileride de herhangi bir şekilde bundan yararlanmak isteyecek düşman kuvvetlerinin planlarının önü tamamen kapatılmıştır. 17 Şubat 1923'te İzmir'de ilk Türkiye İktisat Kongresi'nin aç ılışını yapan Gazi Mustafa Kemal, ça ğdaşlaşma yolunda, iktisadî kalk ınmanın gereklili ğini vurgulayarak, siyasî ve askerî zaferlerin, ekonomik zaferlerle dest eklenmeden, kısa süreli olacağı na dikkat çekti. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla, Devletimizin uluslararas ı alanda siyasal, hukuksal, ekonomik ve toplumsal ili şkileri yeniden düzenlendi. Yeni Türk Devleti'nin varl ığının, egemenliğinin ve bağımsızlığının tanınmasını sağlayan Lozan Antlaşması ile Misak-ı Millî sınırları İtilaf Devletlerince resmen kabul edildi. Gazi Mustafa Kemal'in, "Lozan Antlaşması, Türk milleti aleyhine as ırlardan beri haz ırlanmış ve Sevr 25 Antlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastin y ıkılışını ifade eden bir vesikad ır." sözleri, Lozan' ın tarihimizdeki yerini ve önemini gözler önüne sermektedir. 13 A ğust

×

Buy Material

Are you sure you want to buy this material for

10 Karma

Cancel
Buy Material
×

BOOM! Enjoy Your Free Notes!

We've added these Notes to your profile, click here to view them now.

×

You're already Subscribed!

Looks like you've already subscribed to StudySoup, you won't need to purchase another subscription to get this material. To access this material simply click 'View Full Document'

Why people love StudySoup

Bentley McCaw University of Florida

"I was shooting for a perfect 4.0 GPA this semester. Having StudySoup as a study aid was critical to helping me achieve my goal...and I nailed it!"

Jennifer McGill UCSF Med School

"Selling my MCAT study guides and notes has been a great source of side revenue while I'm in school. Some months I'm making over $500! Plus, it makes me happy knowing that I'm helping future med students with their MCAT."

Steve Martinelli UC Los Angeles

"There's no way I would have passed my Organic Chemistry class this semester without the notes and study guides I got from StudySoup."

Forbes

"Their 'Elite Notetakers' are making over $1,200/month in sales by creating high quality content that helps their classmates in a time of need."

Become an Elite Notetaker and start selling your notes online!
×

Refund Policy

STUDYSOUP CANCELLATION POLICY

All subscriptions to StudySoup are paid in full at the time of subscribing. To change your credit card information or to cancel your subscription, go to "Edit Settings". All credit card information will be available there. If you should decide to cancel your subscription, it will continue to be valid until the next payment period, as all payments for the current period were made in advance. For special circumstances, please email support@studysoup.com

STUDYSOUP REFUND POLICY

StudySoup has more than 1 million course-specific study resources to help students study smarter. If you’re having trouble finding what you’re looking for, our customer support team can help you find what you need! Feel free to contact them here: support@studysoup.com

Recurring Subscriptions: If you have canceled your recurring subscription on the day of renewal and have not downloaded any documents, you may request a refund by submitting an email to support@studysoup.com

Satisfaction Guarantee: If you’re not satisfied with your subscription, you can contact us for further help. Contact must be made within 3 business days of your subscription purchase and your refund request will be subject for review.

Please Note: Refunds can never be provided more than 30 days after the initial purchase date regardless of your activity on the site.